نمونه قرارداد برگ پیشنهاد قیمت مناقصه

پیرو آگهی منتشره در جراید کشور موضوع مناقصه طبخ غذای سازمان ………… اینجانب………... با اطلاع کامل از شرایط مناقصه و قبول کلیه شرایط عمومی مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه و با علم و اطلاع از کیفیت و کمیت پیشنهاد میانگین هر پرس…………. ریال (به حروف………. ریال) را اعلام می‌نمایم.

ضمناً با توجه به ماده سه شرایط عمومی مناقصه مذکور مبلغ …………... ریال (5% قیمت پیشنهادی) بابت سپرده شرکت در مناقصه یک فقره فیش بانکی به شماره مورخ……… به حساب‌جاری ……………. بانک…… نزد شعبه ………… به پیوست ارسال می‌گردد.

نام و نام خانوادگی ……....… آدرس کامل ……………….………………………… شماره تلفن ……………

 

برگ شرایط عمومی مناقصه رستوران

سازمان ………………... در نظر دارد پخت حدود …… پرس غذای گرم روزانه خود را از طرق مناقصه عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.

 

ماده 1 ) مورد مناقصه

تهیه مواد و پخت و توزیع حدود ……. پرس غذای گرم و توزیع آن در داخل سازمان.

 

ماده 2 ) زمان و محل رؤیت آشپزخانه

پیمانکار مکلف است در ساعات اداری با مراجعه به آدرس تعیین‌شده از محل مورد مناقصه بازدید به عمل آورد.

 

ماده 3 )

پیشنهاددهندگان پس از رؤیت محل مورد مناقصه و دریافت لیست آنالیز غذاهای روزانه، بایستی قیمت پیشنهاد خود را در فرم مخصوصی که به همراه برگ شرایط عمومی که هم‌زمان تسلیم پیشنهاددهنده می‌گردد به همراه فیش 5% قیمت پیشنهادی به عنوان سپرده شرکت در مناقصه، (منظور از 5% قیمت پیشنهادی * 1500 * 180 می‌باشد) به حساب …………… بانک……... شعبه……… به نام سازمان ……………. حداکثر تا پایان وقت اداری روز . ماه . سال ……… در پاکت لاک و مهر شده به دبیرخانه سازمان واقع در……. تسلیم و رسید دریافت دارند.

 

ماده 4 )

پیشنهاد بایستی به طور صریح و روشن، بدون قید و شرط و قلم‌خوردگی با تعیین آدرس و شماره تلفن و نام و نشانی پیشنهاددهنده (پیمانکار) باشد. لذا به کلیه پیشنهاد‌های مبهم، مشروط و مخدوش و فاقد سپرده مذکور و همچنین به پیشنهاد‌هایی که بعد از مهلت تعیین‌شده واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

ماده 5 ) زمان بازگشایی پاکت‌های واصله

پیشنهاد‌های واصله رأس ساعت …………... روز …………... ماه………. سال ………… باز و قرائت خواهد گردید.

 

ماده 6 )

برنده مناقصه مکلف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ برنده شدن از سوی سازمان ……………….  شروع به کار نماید. در صورت عدم مراجعه و شروع به کار در مهلت مقرر سازمان می‌تواند نسبت به ضبط سپرده اقدام نماید.

تبصره 1: پیمانکار می‌تواند از محل رستوران فعلی با کلیه لوازم مربوطه استفاده نماید.

تبصره 2: پیمانکار مکلف است در قبال بن صادره از سوی سازمان غذا تحویل نماید.

تبصره 3: پیمانکار صورت‌حساب خود را هر 15 روز یک‌بار به سازمان ارائه خواهد نمود.

تبصره 4: قرارداد به صورت 6 ماهه تنظیم و در صورت رضایت سازمان تا 6 ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

تبصره 5: در صورت عدم رضایت و کیفیت سازمان می‌تواند در هر زمان قرارداد را فسخ نماید.

تبصره 6: کسورات بیمه، مالیات و نیز حسن انجام کار از پیمانکار طبق ضوابط سازمان کسر خواهد گردید.

تبصره 7: سپرده نفر اول و دوم مناقصه (حائزین حداقل قیمت پیشنهادی) تا اتمام معامله نزد سازمان خدمات موتوری باقی خواهد ماند.

تبصره 8: سازمان در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهاد‌های مختار است.

 

ماده 7 ) شرکت  در مناقصه به‌منزله قبولی کلیه شرایط و تکالیف مربوط به مناقصه تلقی می‌گردد و با برنده مناقصه طبق شرایط سازمان قرارداد 6 ماهه منعقد خواهد گردید. بدیهی است سایر شروط سازمان در قرارداد منعقده محفوظ بوده و موردقبول برنده خواهد بود.

 

ماده 8 ) هزینه درج آگهی و یک درصد حق نظارت به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها