نمونه قرارداد مشاوره و نظارت

اين قرارداد فی‌مابین شرکت ……………… به نمايندگي……………. به نشاني: …………………………………... تلفن: …………………فاکس:  ………….   که ازاین‌پس کارفرما ناميده می‌شود از يک طرف و آقا/ خانم / موسسه/ شركت ……………. که از اين پس مشاور ناميده می‌شود از طرف ديگر، بر اساس شرايط و ضوابط مشروحه زير منعقد می‌گردد. 

 

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت  است از استفاده از خدمات مشاوره /کارشناسي و نظارت بر طرح تحقيقاتي تحت عنوان: " ............................................................................................... "  با مشخصات مندرج در پيوست يک مطابق با حدودي که در ماده 4 قرارداد مشخص گرديده است.

 

ماده 2: مدت قرارداد

مدت اجراي قرارداد براي مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تاريخ           لغايت                                 به مدت      ماه تعيين می‌گردد. مدت قرارداد با توافق طرفين قابل تمديد است.

 

ماده 3: حق‌الزحمه مشاوره و نحوه پرداخت آن

3-1-حق‌الزحمه ناظر مطابق با مصوبه هیئت‌مدیره محاسبه می‌گردد كه کل مبلغ قابل پرداخت در طول مدت قرارداد...... ريال می‌باشد.

3-2- پرداخت به مشاور متناسب با پيشرفت پروژه و تائيد کارفرما صورت می‌گیرد.

3-3- از هر پرداخت بر اساس مقررات مالیات‌های مستقيم ميزان ماليات متعلقه کسر و به حساب وزارت امور اقتصادي و دارائي واريز می‌گردد.

3-4 - بيمه تأمین اجتماعي به عهده مشاور است و کارفرما از اين بابت مسئوليتي نخواهد داشت.

3-5- در صورت نياز به مأموریت که توسط کارفرما به مشاور اعلام می‌شود کلیه هزینه‌های مربوط به اياب و ذهاب  (بليط رفت‌وبرگشت)،  اسکان و غذا به عهده کارفرما می‌باشد. 

 

ماده 4: تعهدات و وظايف مشاور

ناظر متعهد است که وظايف خود را به شرح زير انجام دهد:

4-1- مشاور متعهد می‌شود پس از تائيد کارفرما و انعقاد قرارداد، با مطالعه کليه اطلاعات که از طرف کارفرما در اختيار وي قرار داده‌شده، مطالعه شرح فعالیت‌های مراحل طرح و برنامه زمان‌بندی و اهـداف طرح پِِيوست  (1) از جزئيات انجام مراحل طرح تحقيقاتي آگاهي کامل يافته و با مطالعه فعالیت‌های انجام‌شده روند پيشرفت تحقيقات را پيگيري نمايد.

4-2- اطلاعات اسناد و مدارکي که به منظور  نظارت طرح در اختيار مشاور قرار می‌گیرد و نيز کليه گزارش‌های مربوط به طرحي که از طريق مجري به ناظر ارسال می‌شود متعلق به کارفرما بوده و مشاور بایستی آن‌ها را  همواره  محرمانه تلقي و در حفظ و نگهداري آن‌ها دقت نموده و در پايان کليه اسناد و مدارک را به کارفرما تسليم نمايد.

4-3- تنظيم يک برنامه ماهانه با مجري اصلي طرح جهت برگزاري جلسه و در صورت ضرورت  مراجعه و بازديد از نحوه اجراي مراحل مختلف طرح و نهایتاً کسب اطلاع از چگونگي پيشرفت کار و اعلام نتايج آن به کارفرما.

4-4- بررسي و تطبیق روند انجام کار براساس مراحل پیش‌بینی‌شده انجام طرح و نهایتاً گزارش هرگونه انحراف به کارفرما.

4-5- بررسي و تطبيق زمان اجراي هر مرحله از طرح نسبت به برنامه زمان‌بندی شده و بررسي کاهش يا افزايش زمان در مواقع مورد لزوم توسط مجري و ارائه توضيحات لازم به کارفرما پس از تائيد آن.

تبصره: درصورتی‌که پيشرفت طرح با برنامه زمان‌بندی شده تطابق ننمايد ضمن گزارش دلايل عدم پيشرفت و راهکارهای آن را نيز اعلام نمايد.

4-6 اظهارنظر و تائيد ريز اقدامات اجرائي در ارتباط با هر يک از مراحل طرح که از طرف مجري پيشنهاد می‌شود و تطبيق اقدامات انجام‌گرفته با اهداف طرح.

4-7- ارائه پيشنهاد به کارفرما براي تکميل مراحل مختلف طرح در صورت نياز.

4-8 شرکت در جلساتي که در ارتباط با طرح بوده و به خواست کارفرما اعلام می‌شود.

4-9- بررسي و اظهارنظر در مورد گزارش‌های نهائي هر يک از مراحل طرح و اعلام نواقص و کمبودهای احتمالي آن.

4-10- بررسي و اظهارنظر در مورد گزارش‌های طرح که توسط مجري تهيه می‌شود.

4-11- بررسي و اظهارنظر در مورد ساير پيشنهاداتي که مجري در ارتباط با انجام طرح ارائه می‌نماید .

4-12- مشاور موظف است هر ماهه پيشرفت فيزيکي طرح را به کارفرما گزارش كند. درصورتی‌که پيشرفت طرح با برنامه زمان‌بندی شده تطابق نكند ناظر موظف است دليل عدم پيشرفت طرح را گزارش و راه‌کارهای آن را ارائه نمايد.

4-13- مشاور موظف است فرم صورت‌جلسه نظارت بر پروژه‌های تحقيقاتي (پيوست 3) را دقیقاً تکميل و به کارفرما به‌صورت ماهيانه ارائه نمايد.

4-14- مشاور موظف است گزارش‌های پيشرفت طرح را که از طرف مجري ارائه می‌شود بررسي  و مطالعه كند و پس از اعمال‌نظر در خصوص  هر يک از موارد آن درصورتی‌که اشکالات و نواقصي مشاهده نشود آن را تائيد نموده (ظرف مدت‌زمان مورد درخواست) در غير اين صورت جهت رفع نواقص آن را توسط کارفرما به مجري بازگرداند.

4-15- مشاور موظف است گزارش‌های پيشرفت طرح را که طي نامه به وي  ارسال   می‌گردد بررسي و نظرات خود را طي فرم ارزشيابي و پيشرفت طرح تحقيقاتي (پيوست 2) حداکثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ دريافت به اطلاع كارفرما برساند. بديهي است کارفرما الزامي در خصوص اعمال نقطه نظرات پس از اتمام مهلت فوق نخواهد داشت. 

 

ماده 5: تعهدات کارفرما

5-1-  در اختيار گذاشتن کليه اطلاعات، مدارک و گزارش‌های موجود در ارتباط با موضوع قرارداد

5-2-  فراهم نمودن امکان تردد مشاور در دفاتر کارفرما، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها.

 

ماده 6: خاتمه و فسخ قرارداد

6-1- کارفرما در طول مدت قرارداد می‌تواند با يک اعلام کتبي و مهلت زماني 15 روزه قرارداد را خاتمه دهد. در اين صورت مشاور آن قسمت از موضوع قرارداد و اسناد و مدارک را که قابل تحويل است ظرف مدت مذکور تحويل داده و حق‌الزحمه کارهاي انجام‌شده تا تاريخ خاتمه قرارداد را که به تأييد کارفرما رسيده است (پس از کسر کسورات قانوني) دريافت می‌نماید.

6-2- در موارد ذيل کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ كند:

الف: تأخیر غیرموجه بيش از 15 روز مشاور در انجام خدمات مربوط به قرارداد.

ب: عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجراي قرارداد توسط مشاور.

ج- واگذاري قرارداد به غير بدون اجازه کتبي از کارفرما.

-         در موارد مذكور 20 درصد از حق‌الزحمه مشاور به عنوان خسارت از حساب وي كسر می‌شود.

 

ماده 7: قوه قهريه (فورس ماژور)

در مورد تاخيرات ناشي از حوادث قهريه مانند سيل، زلزله، آتش‌سوزی و جنگ، مشاور از مسئوليت مبراست مشروط بر آن‌که این‌گونه حوادث اولاً غیرقابل پیش‌بینی بوده، ثانیاً جلوگيري و یا رفع آن از عهده مشاور خارج بوده باشد. در چنين حالتي مشاور در اسرع وقت کارفرما را از بروز حوادث مطلع و تعليق و یا خاتمه قرارداد را از کارفرما درخواست می‌کند، کارفرما پس از حصول اطلاع و بررسي پيشنهادات در صورت تائيد يا زمان مناسبي را براي تعليق در نظر می‌گیرد و يا قرارداد را خاتمه داده، ضمن تصفیه‌حساب مراتب را  به اطـــلاع مشاور می‌رساند.

 

ماده 8: حل اختلافات

کليه اختلافات احتمالي يا بروز موارد غیرقابل پیش‌بینی که از طريق مذاکره مستقيم قابل‌حل نباشد به داور مرضی‌الطرفین آقا/ خانم / موسسه يا شركت .........ارجاع می‌شود كه رأی صادره براي طرفين قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 9: عدم واگذاري قرارداد

ناظر حق ندارد بدون تصويب قبلي و کتبي کارفرما تمام و يا قسمتي از تعهدات موضوع قرارداد را به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر واگذار نمايد و يا انتقال دهد.

اين قرارداد در 9 ماده و 3 پيوست و در سه نسخه تنظيم و منعقد شد که هر کدام از نسخه‌ها  اعتبار يكسان دارند.

                      کارفرما                                                                   مشاور

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها