نمونه قرارداد موافقت‌نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………………. به نمایندگی آقای………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .که ازین پس « کارفرما» نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای………………………. به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  که ازین پس «مشاور» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

که جزئیات آن در پیوست 1 تعیین شده است.

 

ماده 2- اسناد و مدارک

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است.

پروپوزال مصوب

شرایط عمومی

پیوست‌ها

پیوست 1- شرح موضوع قرارداد

پیوست 2- شرح خدمات طبق پیشنهاد (proposal) تصویب‌شده

پیوست 3- مبلغ قرارداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

پیوست 4- برنامه زمانی کلی

پیوست 5- شرایط خصوصی

پیوست 6- مشخصات افراد پژوهشگر همراه با سوابق کاری و پژوهشی

· اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات، در چارچوب قرارداد و به منظور اجرای آن به مشاور ابلاغ‌شده یا بین طرفین قرارداد مبادله می‌شوند.

· مدارک و گزارش‌های تائید شده

 

ماده 3 مدت قرارداد

مدت انجام خدمات پژوهش موضوع قرارداد که شروع و تنفیذ آن طبق ماده 2 شرایط عمومی قرارداد است، با توجه به برنامه زمانی کلی (پیوست 4) پیشنهادی مشاور برابر……… ماه است.

مدت یادشده تابع تغییرات موضوع ماده 18 شرایط عمومی قرارداد خواهد بود.

 

ماده 4- مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد برای انجام خدمات برابر ………………………………………………………….. ریال شامل اجزای
زیر است:

· حق‌الزحمه خدمات …………………………………………….. ریال

· هزینه آزمایش‌ها و تامین مواد و مصالح و تجهیزات …………………………………………. ریال پیوست 3  درج می‌شود و هزینه مربوط به هر فصل نیز مشخص می‌گردد.

 

ماده 5 – تعهدات طرفین قرارداد

· مشاور متعهد است خدمات پژوهشی خود را طبق اسناد و مدارک قرارداد، در ازای دریافت مبلغ قرارداد انجام دهد و اعلام می‌نماید که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام این کار است.

· کارفرما متعهد به انجام وظایفی است که در اسناد و مدارک قرارداد برای او معین‌شده است ونیز متعهد می‌شود که در ازای انجام خدمات موضوع قرارداد، مبلغ قرارداد مربوط را طبق اسناد و مدارک قرارداد به مشاور پرداخت کند.

 

ماده 6-يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 7-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 8-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 9-فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 10-تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 11-حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 12-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر ……... تنظیم و امضا گردید که دارای . نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .                                              

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

. . . . . . . . . . . . .                                             . . . . . . . . . . . . . 

پیوست شماره 1

شرح موضوع قرارداد

عنوان قرارداد   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

پیوست شماره 2

شرح خدمات قرارداد

عنوان قرارداد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

پیوست شماره 3

مبلغ قرارداد، روش محاسبه و نحوه پرداخت آن

عنوان قرارداد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

· حق‌الزحمه:

کل حق‌الزحمه موضوع این قرارداد مبلغ ……………………………… ریال (به حروف ………………………... ریال) می‌باشد.

· نحوه پرداخت:

در اجرای مفاد 15، 16 و 17 شرایط عمومی این قرارداد به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

· معادل 25 درصد کل حق‌الزحمه به عنوان پیش‌پرداخت در مقابل تضمین معتبر قانونی مورد قبول کارفرما و بدون کسر کسور قانونی طبق بند 16- 1 شرایط عمومی قرارداد که به تناسب پرداخت حق‌الزحمه، مستهلک و تضمین مذکور آزاد می‌شود.

· حق‌الزحمه مجری جهت انجام خدمات موضوع این قرارداد متناسب با پیشرفت کار (در مراحل 25%، 50%، 75% و 100% پیشرفت کار) و پس از تائید کارفرما و با کسر مالیات متعلقه قانونی به وی پرداخت خواهد شد.

· پرداخت حق‌الزحمه مجری پس از ارائه گزارش‌های میان مرحله‌ای در چهار مرحله پیشرفت کار (25%، 50%، 75%، 100%) انجام گردیده و چنانچه میزان پیشرفت کار تائید شده توسط کارفرما مابین مقادیر مذکور باشد، میزان پیشرفت کار مرحله قبل مبنای پرداخت خواهد بود.

· هرگاه مجری بدون عذر موجه، مدت مقرر در این قرارداد را رعایت ننماید و تمام و یا قسمتی از کارها به تأخیر انجامد، کارفرما مجاز است کل حق‌الزحمه مربوطه را تقلیل دهد. نسبت تقلیل حق‌الزحمه مساوی با نسبت مدت تأخیر به مدت تعیین شده برای انجام کارها خواهد بود. این تبصره در خصوص تأخیر در انجام هریک از اجزاء شرح خدمات و ارائه گزارش‌های میان مرحله‌ای نیز قابل‌اعمال بوده و میزان تقلیل حق‌الزحمه به روش مشابه محاسبه خواهد شد.

 

پیوست شماره 4

برنامه زمانی کلی (زمان‌بندی و برنامه کار)

عنوان قرارداد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

پیوست شماره 4-2

خدمات ویژه موردنظر کارفرما

عنوان قرارداد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها