نمونه قرارداد مشاوره - ساده

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی ما‌بین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………….که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……………………………که ازین پس «مهندس مشاور»نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن میباشند.

 

ماده 1) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارتست از :

1-1-......................................................

1-2- ......................................................

1-3-......................................................

 

ماده 2 ) حدود خدمات

2-1- خدماتی که توسط مهندس مشاوره به موجب مقررات و شرایط این قرارداد انجام می شود باید از هر حیث جامع و کامل و دربرگیرنده کلیه نکات فنی باشد . جزئیات خدمات مهندس مشاور پیوست شماره یک ذکر گردیده است .

2-2- مهندس مشاور کلیه گزارش ها و طرح ها و نقشه ها را در سه نسخه تهیه و به کارفرما تحویل می دهد . هزینه نسخه اضافی و نسخ مورد احتیاج پیمانکاران توسط کارفرما یا پیمانکاران مزبور پرداخت خواهد شد .

2-3- ارائه کلیه خدمات مهندسی جهت موضوع ردیف 3-1 قرارداد شامل : طرح , جزئیات ,نقشه ها, نظارت بر ساخت و کنترل قطعات اعتباری , نظارت بر نصب و راه اندازی با همکاری supplier خارجی پروژه فوق .

2-4- ارائه لیست کامل قطعات و تجهیزات ( مکانیکی , برقی , الکترونیکی , کنترلی , ابزار دقیقی و ) پروژه فوق همراه با مشخصات در خصوص ردیف 3-1 قرارداد فوق .

2-5- اعلام میزان بار وارد تجهیزات و نحوه توزیع آن ( بارگذاری ) با همکاری supplier .

2-6- مسئولیت نهایی کلیه موارد اجرای پروژه فوق بطوری که در هنگام طرح و اجرای پروژه تمام مراحل و مسائل آن رعایت و دیده شده باشد و مشاور برنامه ریزی مناسب برای اجرای دقیق هر یک از مراحل اجرا را با همکاری کارفرما به عمل آورد .

 2-7- خدمات مهندس مشاور شامل کلیه خدمات مهندسی اعم از ارائه نقشه ها و طرح ها و سایر موارد مندرج در بندهای 1-2- الی 6-2 این قرارداد بوده و کارفرما در هیچیک از امور مربوط به پروژه های تعریف شده در موضوع قرارداد مبلغ اضافه بر مبلغ قرارداد به مشاور پرداخت نخواهد کرد .

 

ماده 3 ) مدت قرارداد

3-1- مدت قرارداد جهت انجام شرح خدمات پروژه کلاً 17 ماه و مطابق با برنامه پیوست خواهد بود .

3-2- شروع هر مرحله از کار منوط به اعلام آمادگی کارفرما و مهیا بودن شرایط کار می باشد .

3-3- چنانچه در خصوص دریافت اطلاعات مورد نیاز مهندس مشاور تأخیری از سوی کارفرما بیش از 10 روز صورت پذیرد به همان مقدار به زمان آن بند افزوده خواهد شد .

3-4- تاریخ موثر قرارداد براساس تاریخ پرداخت پیش پرداخت از تاریخ ……….. می باشد .

 

ماده 4 ) تصویب گزارشات

4-1- کارفرما ظرف مدت دو هفته از تاریخ دریافت گزارش و مدارک هر فعالیت نظر خود کتباً به مهندس مشاور اعلام خواهد داشت.

4-2- چنانچه کارفرما ظرف مدت مذکور نظر خود را در مورد عدم انطباق کارهای انجام شده بوسیله مهندس مشاور با وظایف مندرج در این قرارداد با ذکر موارد قابل قبول اعلام ننماید گزارش و مدارک تصویب شده تلقی خواهد شد و در صورتی که این نظرات به موقع ظرف مدت مذکور اعلام شود مهندس مشاور موظف است گزارش و مدارک مذکور را ظرف مدت معقولی و با توافق طرفین اصلاح تهیه و ارائه نماید بدیهی است تأخیر ناشی از این مدت متوجه مشاور خواهد بود .

4-3- مهندس مشاور گزارش ها و مدارکی را که باید به تصویب کارفرما برسد قبلاً در یک نسخه در اختیار کارفرما قرار داده و بلافاصله پس از تصویب بقیه مندرج در بند (2-2) را تکثیر و تسلیم خواهد کرد .

 

ماده 5 ) تسهیلاتی که توسط کارفرما فراهم می گردد .

به طور کلی کارفرما کلیه تدابیر لازم را جهت تسهیل کار مهندس مشاور اتخاذ خواهد کرد به ویژه در موارد زیر :

5-1- مساعدت در تحصیل روادید و پروانه اقامت و خوراک مناسب کارکنان مهندس مشاور مجل اجرای طرح ( مهمانسرای ………… ) می باشد .

5-2- کارفرما موظف است به تأمین امکانات اقامت و خوراک مناسب کارکنان مهندس مشاور در محل اجرای طرح ( مهمانسرای .. ) می باشد .

5-3- مساعدت برای تسریع و تسهیل امر مربوط به ترخیص و خروج در مورد وسایل و ماشین آلات و نمونه ها و غیره مربوط به این قرارداد که مورد نیاز مهندس مشاور می باشد .

5-4- ترتیب ارتباط و تشریک مساعی با سایر مقامات و ادارات اجرایی داخلی و خارجی که با موضوع قرارداد مرتبط است .

5-5- کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز که ارتباط به کار مهندس مشاور پیدا می کند به درخواست او مجاناً از طرف کارفرما در اختیار مهندس مشاور گذارده می شود . چنانچه صحت اطلاعاتی که توسط کارفرما به مهندس مشاور ارائه می گردد و وی در تهیه آنها دخالتی ندارد مورد تردید مهندس مشاور قرار بگیرد مهندس مشاور می تواند از کارفرما بخواهد که در جهت تکمیل و تصحیح اطلاعات مذکور امکانات لازم را در اختیار وی قرار دهد .

 

ماده 6 ) آزمایشگاه

آزمایش های احتمالی مهندس مشاور در جهت انجام کار پیشنهاد می نماید در صورت تأیید انجام این آزمایشات توسط کارفرما به هزینه کارفرما انجام خواهد شد . در صورتی که کارفرما به صورت کتبی درخواست نماید که پیگیری انجام این آزمایشات توسط مهندس مشاور انجام پذیرد مبلغی معادل 20% هزینه آزمایشات در وجه پیش پرداخت می نماید . ضمن اینکه پیش بینی انجام آزمایشات مورد نیاز کارفرما در هنگام خرید یا ساخت در قراردادهای منعقد شده با فروشندگان یا سازندگان به عمل آید .

 

ماده 7 ) حق الزحمه مشاور

7-1- حق الزحمه مشاور برای انجام خدمات موضوع قرارداد ( پیوست شماره 1 ) مبلغ …….. ریال به شرح زیر می باشد :

7-1-1- حق الزحمه مشاور برای انجام خدمات بخش یک شرح خدمات ( پیوست یک ) مبلغ …………ریال .

7-1-2- حق الزحمه مشاور برای انجام خدمات بخش یک شرح خدمات ( پیوست یک ) مبلغ ………….ریال.

7-1-3- حق الزحمه مشاور برای انجام خدمات بخش یک شرح خدمات ( پیوست یک ) مبلغ …………ریال .

7-1-4- حق الزحمه مشاور برای انجام خدمات بخش یک شرح خدمات ( پیوست یک ) مبلغ…………ریال .

7-1-5- حق الزحمه مشاور برای انجام خدمات بخش یک شرح خدمات ( پیوست یک ) مبلغ …………ریال .

 

ماده 8 ) نحوه پرداخت

8-1- از مبلغ کل قرارداد 25% به عنوان پیش پرداخت در مقابل دریافت یک قطعه چک و به همان مبلغ به شماره …………..  عهده حساب جاری شماره …………… بانک ملی شعبه فرهنگ شهر متعلق به مشاور , به مشاور پرداخت می گردد .

8-2- کل مبلغ بند 1-1-7- قرارداد پس از ارائه گزارش بخش اول پیوست شماره یک شرح خدمات و کسر مبلغ متناسب از پیش پرداخت و کسور ماده 11 در وجه مشاور پرداخت می گردد

8-3- کل مبلغ بند 2-1-7- قرارداد پس از پایان کلیه بندهای بخش 2 و مورد تأیید بودن آن توسط کارفرما .

8-4- مبلغ بند 3-1-7- قرارداد مطابق با تقسیم بندی کلی زیر و متناسب با درصد پیشرفت کار بخش سوم شرح خدمات پیوست شمار یک و کسر مبلغ متناسب از پیش پرداخت و کسور ماده 11 در وجه مشاور پرداخت می گردد .

8-4-1- %20 کل بخش 3 پیوست شماره یک بعد از انجام بندهای 3-1 و 2-3 و 3-3- و 4-3 پیوست .

8-4-2- %10 کل مبلغ بخش 3 پیوست شماره یک بعد از انجام بندهای 5-3 و 6-3 پیوست .

8-4-3- %25 کل مبلغ بخش 3 پیوست شماره یک بعد از انجام بند 7-3 پیوست

8-4-4- %15 کل مبلغ بخش 3 پیوست شماره یک بعد از انجام بند 8-3 و 9-3 و 10-3 پیوست .

8-4-5- %15 کل مبلغ بخش 3 پیوست شماره یک بعد از انجام بند 11-3

8-4-6- %15 کل مبلغ بخش 3 پیوست شماره یک پس از پایان بخش 3 پیوست پرداخت خواهد شد .

8-4-7- پس از پایان دوره تضمین پرداخت خواهد شد .

8-5- مبلغ بند 4-1-7 قرارداد پس از شروع عملیات نصب براساس پیشرفت کار طبق برنامه زمان بندی به صورت ماهانه و پس از کسر مبلغ متناسب از پیش پرداخت می گردد (با تأیید مدیر پروژه)

8-6- مبلغ بند 5-1-7- بر اساس صورت وضعیت ارسالی مشاور به صورت ماهانه با توجه به زمان بندی پیوست به مشاور پرداخت می گردد .

 

ماده 9 ) ضمانت حسن انجام کار

9-1- برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات و تکالیف مهندس مشاور ده درصد از مبلغ کل هر بخش به عنوان تضمین حسن انجام کار مهندس مشاور ( موضوع بند 3-11 ) کسر و نگهداری می شود و در صورت عدم انجام تعهدات مهندس مشاور و یا خاتمه دادن به قرارداد به علت قصور مهندس مشاور در انجام تکالیف و یا در صورت عدول مهندس مشاور از انجام قرارداد وجه الضمان مذکور به نفع کارفرما ضبط خواهد شد . مبلغ تضمین حسن انجام کار 4 ماه پس از راه اندازی خط یا 6 ماه پس از توقف یا تعلیق پروژه به مهندس مشاور مسترد می گردد .

9-2- چک ضمانت پیش پرداخت پس از هزینه شدن مبلغ پیش پرداخت به مشاور مسترد می گردد .

 

ماده 10 ) دستگاه نظارت

10-1- از جانب کارفرما مهندس…………. به عنوان مدیر پروژه و ناظر قرارداد جهت هماهنگی کارهای مهندس مشاور تعیین و معرفی می شود .

10-2- مهندس مشاور موظف است برای اجرای این قرارداد فردی را به عنوان مدیر پروژه کتباً به کارفرما معرفی نماید . نماینده مهندس مشاور می بایست در دسترس ( توسط تلفن , نامه , پست الکترونیکی و یا حضور در جلسات ) کارفرما باشد

 

ماده 11 ) کسور قانونی

11-1- از هر پرداخت 5% به عنوان مالیات مستقیم موضوع ماده 104 قانون مالیاتی کسر و به نام مهندس مشاور به حساب اداره دارایی و امور اقتصادی واریز و اصل فیش مربوطه تحویل مشاور می گردد .

11-2- از هر پرداخت به مشاور معادل 5% به علاوه وجه آخرین صورت وضعیت طبق مفاد ماده 38 قانون تأمین اجتماعی نزد کارفرما سپرده می گردد . بدیهی است مبالغ سپرده شده بلافاصله پس از ارائه مفاصا حساب بیمه به مشاور عودت می گردد .

11-3- از هر پرداخت به مشاور معادل 10% به عنوان سپرده حسن انجام کار کسر و پس از طی دوره تضمین در وجه مشاور سپرده خواهد شد .

 

ماده 12 ) دقت و کوشش

مهندس مشاور باید تعهدات ناشی از این قرارداد را به بکار بردن بهترین روش ها و اصول متداول فنی و براساس استانداردهای تخصصی و حرفه ای معمول انجام دهد . مهندس مشاور باید برای انجام وظایف مذکور در این قرارداد حداکثر نظارت و دقت و جدیت خود را به کار برد .

 

ماده 13 ) تغییرات

13-1- مهندس مشاور باید خدمات مذکور در شرح خدمات پیوست را به ترتیبی ارائه نماید که حتی الامکان احتیاج به تغییر در حین اجرا نداشته باشد هر نوع تغییر یا اصلاح مشخصات و  نقشه های اجرایی که جنبه کلی داشته و یا موجب افزایش بهای کل کار گردد فقط با موافقت کارفرما مجاز می باشد مهندس مشاور می تواند تغییرات جزئی تا حدودی که باعث افزایش بهای کلی کار نشود را رأساً انجام دهد . مهندس مشاور مسئول وجوابگوی کلیه تغییرات اصلاحی خواهد بود که اشتباهاً در مطالعات اولیه وتهیه پروژه و نقشه های اجرایی منظور به رعایت ننموده است و ادعای هیچگونه حق الزحمه اضافه برای این نوع تغییرات یا اصلاحات نخواهد داشت .

13-2- درخواست اعمال تغییرات بر روی مواردی که قبلاً به صورت کتبی توسط کارفرما به مشاور اعلام شده با اعلام هزینه آن قبل از اعلام تغییرات و مورد تأیید قرار گرفتن توسط کارفرما قابل پرداخت است .

 

ماده 14 ) پایان دادن به قرارداد

چنانچه به دلایلی کارفرما تصمیم بگیرد که به این قرارداد خاتمه دهد این تصمیم باید لااقل یک ماه از تاریخ مورد نظر برای خاتمه قرارداد به مهندس مشاور ابلاغ شود در این صورت مهندس مشاور محقق دریافت وجه به شرح زیر خواهد بود .

14-1- حق الزحمه کارهای انجام شده توسط مهندس مشاور تا تاریخ خاتمه قرارداد پس از کسر مبالغی که از این بابت قبل پرداخت شده است .

14-2- کلیه هزینه های ناشی از موافقت نامه ها یا تعهدات مهندس مشاور و در مقابل کارمندان خود یا مؤسسات دیگر و همچنین هزینه مراجعات کارکنان خارجی و افراد بلافصل خانواده آنها به کشورشان و هزینه حمل لوازم به کشورشان تا تاریخ خاتمه دادن به این قرارداد و هزینه برچیدن دستگاه نظارت محلی مشروط بر اینکه این هزینه ها به منظور اجرای به این قرارداد ایجاد شده و مورد تأیید کارفرما قرار گیرد و بابت آنها به مهندس مشاور پرداختی نشده باشد و جزء پرداخت های مذکور در بند 1-14 نیز نباشد , مهندس مشاور مستحق دریافت هیچگونه وجه دیگری به عنوان جبران خسارت نخواهد بود .

14-3- چک ضمانت پیش پرداخت و مبالغ کسر شده از محل 10% حسن انجام کار نیز هنگام تسویه حساب به مشاور عودت می گردد .

 

ماده 15 ) تضمین

مشاور کیفیت خدمات مطروحه در شرح خدمات پیوست را به مدت 12 ماه پس از نصب و راه اندازی آسیا تضمین می نماید . اگر در دوره تضمین مواردی ناظر بر قصور مشاور در خدمات مربوطه مشاهده گردد مشاور مکلف است پس از ابلاغ کارفرما و بررسی موضوع و توجیه در خصوص موارد مطروحه نسبت به رفع ایرادات اقدام نماید .

تبصره 1 : بدیهی است با توجه به انتخاب فروشندگان تجهیزات طرح توسط کارفرما , تضمین عملکرد فنی و تولیدی تجهیزات و ماشین آلات یاد شده به عهده فروشنده آنها خواهد بود.

تبصره 2 : خسارت ناشی از عملکرد بد تجهیزات و ماشین آلاتی که در اثر عدم ارائه اطلاعات صحیح و نقشه باشد متوجه مشاوره بوده و حق الزحمه به تناسب در این خصوص کاهش می یابد .

 

ماده 16 ) جرائم تأخیر

16-1- به ازای هر روز تأخیر در اجرای مفاد قرارداد ناشی از قصور مهندس مشاور یک درصد قیمت کل قرارداد از مطالبات مهندس مشاور کسر می گردد .

16-2- باتوجه به اینکه مبالغ تعیین شده براساس مدت های پیش بینی شده برای هر بخش و خدمات مشاور طبق برنامه زمان بندی ارائه شده توسط مشاور می باشد . لذا در صورت افزایش زمان خارج از قصور مشاور به ازای هر روز افزایش به زمان هر بخش یک دهم درصد قیمت آن بخش محاسبه و به مشاور پرداخت می گردد .

تبصره 3 : مدت تعلیق پروژه نیز شامل بند فوق می باشد .

 

ماده 17 ) تنفیذ قرارداد

این قرارداد موقعی معتبر خواهد گردید که کلیه موارد زیر احراز گردیده باشد .

17-1- امضاء قرارداد توسط طرفین قرارداد

17-2- پرداخت وجه پیش پرداخت توسط کارفرما

تبصره 3 : در صورتی که ظرف مدت 60 روز شرایط تنفیذ قرارداد منوط به توافق طرفین این قرارداد می باشد .

 

ماده 18)یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه ای را تشکیل می دهند که بین طرفین مورد توافق و تأئید قرار گرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می گردد.

 

ماده 19)تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

 

ماده 20)تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

 

ماده 21)فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

 

ماده 22)تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام نشده است ، کلیه نامه ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.

 

ماده 23)حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

 

ماده 24)تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

کارفرما                                                                               مهندس مشاور

مدیرعامل عضو هیئت مدیره                                           شرکت خدمات مهندسی …… و …….

 

 

 

 یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

 

 

 

 


بازگشت به فهرست پیمان‌ها