نمونه قرارداد مشاوره در طراحی سیستم آب خام

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛ ……………………. به نمایندگی آقای ……………… به شماره ملی ……………… نام پدر ……… شماره تماس ………… آدرس ……………………………… که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد، و

…………………….  به نمایندگی آقای ………………. به شماره ملی ……………. نام پدر ……… شماره تماس ……………  آدرس ……………………………………. که ازین پس «مشاور» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده1)موضوع قرارداد

عبارت است از انجام مطالعات اولیه شامل جمع‌آوری اطلاعات لازم، محاسبات، نقشه‌های اولیه و نهایتاً طراحی سیستم آب خام کارخانه …………… و ارائه محاسبات و نقشه‌های ایزومتریک نهایی محل‌هایی که می‌بایست در طراحی سیستم آب خام کارخانه در نظر گرفته شوند به شرح زیر:

1-1- حفاظت ـ بازرسی ـ بانک

1-2- امور اداری ـ عمران ـ سمعی و بصری

1-3- دفتر فنی ـ تلفنخانه ـ دفتر توزیع

1-4- مسجد ـ حمام ـ دفتر تعمیرات کوره‌ها ـ دفتر تعمیرات برق ـ سالن موتورپیچی

1-5- سالن ورزشی ـ بارگیر خانه

1-6- سالن کمپرسور آسیای لوشه ـ آسیاهای مواد خام (120 و 200 تنی).

1-7- پیشگرمکن های کوره‌های هزار تنی اول و دوم

1-8-  اتاق فرمان کوره‌های هزار تنی اول و دوم

1-9-  اتاق بلورها

1-10- آسیای سنگ بیرون و داخل ـ پمپ بنز

1-11- باسکول ـ تعاونی مصرف ـ مخزن مازوت ـ دستشویی‌های بارگیری

1-12- دفتر حفاظت گچساری ـ امور اداری گچساری ـ واحد جدید گچساری ـ اتاق برق گچساری ـ بلوک زنی گچساری.

1-13- نگهبانی معدن ـ ایستگاه گاز

1-14- آسیای سنگ ماسه سازی ـ ماسه سازی ـ آسیای کندی

1-15- موتوری معدن ـ تعمیرگاه موتوری معدن ـ دفتر معدن ـ دفتر ساختمانی ـ استراحتگاه کارگران خدمات.

1-16- گاراژ ـ پارکینگ گاراژ ـ سالن اجتماعات ـ انبار پاکت سازی ـ سوله جدید انبار ـ روشنایی

1-17- انبار کل

1-18- ریخته گری ـ نجارخانه ـ تعمیرات اساسی ـ انبار مطبوعات ـ اتاق روزکاران فیلتر.

1-19- تصفیه خانه ـ کمپرسور خانه ـ مرکز نیرو ـ اتاق روزکاران بارگیری ـ فولر

1-20- آسیاهای (26, 45, 80 تنی)

1-21- اتاق پرسنل آب رسانی ـ بهره برداری و برق

1-22- چمن‌های داخل کارخانه و گچساری

1-23- ساختمان بهره برداری ـ آزمایشگاه

تبصره 1: لازم به ذکر است طراحی باید به گونه‌ای باشد که با حداقل هزینه ممکن قابل اجرا باشد.

تبصره 2: کلیه هزینه‌های طراحی که مربوط به شرکت گچ ماشینی می‌باشد توسط امور مالی کارخانه محاسبه و به حساب شرکت گچ ماشینی منظور خواهد شد.

 

ماده2)مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت………روز تعیین می‌گردد.

 

ماده3)مبلغ قرارداد

مبلغ کل موضوع قرارداد برابر با ………………. ریال تعیین می‌گردد.

 

ماده4)نحوه پرداخت

4-1- ....... مبلغ قرارداد به عنوان علی الحساب در قبال اخذ چک شماره ………… عهده بانک صادرات شعبه انتهای قدمگاه به مبلغ ……………... ریال به مشاور پرداخت خواهد شد. چک مزبور در پایان کار و پس از تأیید ناظر قرارداد به مشاور مسترد خواهد شد.

4-2- 30% از مبلغ قرارداد پس از ارائه دفترچه محاسباتی با تأیید ناظر قرارداد به مشاور پرداخت می‌گردد.

4-3- 40% از مبلغ قرارداد پس از انجام کلیه کارهای موضوع قرارداد و ارائه نقشه‌های اجرایی به کارفرما، پس از تأیید ناظر قرارداد، مدیر بازرگانی و کسر کسورات قانونی به مشاور پرداخت می‌گردد.

4-4- 10% باقیمانده مبلغ قرارداد به عنوان سپرده حسن انجام کار پس از تحویل کامل موضوع قرارداد تا پایان دوران تضمین موضوع ماده 6 قرارداد پرداخت خواهد شد.

 

ماده5)کسورات قانونی

5-1- از کلیه مطالبات مشاور 5% به عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم کسر و به حساب اداره دارایی واریز خواهد شد.

5-2- از کلیه مطالبات مشاور 15% به علاوه یک نهم مبلغ حق بیمه به عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید.

 

ماده6)تضمین حسن انجام کار

از طرف مشاور چک شماره ……………. عهده بانک ………... شعبه به مبلغ …………. ریال به عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می‌گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید.

 

ماده7)ناظر قرارداد

از طرف کارفرما آقای مهندس …………... به عنوان دستگاه نظارت معرفی می‌گردد.

 

ماده8 )خسارات تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هریک روز تأخیر 2% (دو درصد) از مبلغ کل قرارداد به عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود. چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به موقع کارفرما باشد به ازاء هر روز تأخیر یک روز به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

 

ماده9)فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می‌باشد در این صورت کلیه خسارات و هزینه‌های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود.

 

ماده10)تعهدات مشاور

10-1- دمشاور موظف است استانداردهای معمول آبرسانی سازمان آب و فاضلاب استان ……. را در طرح رعایت نماید.

10-2- مشاور می‌بایست از کلیه نقشه‌های کلی و تفضیلی اجرایی و همچنین فنی اجرایی کار مطلع و دستور کارهای اجرایی که ضمن عملیات از طریق ناظر قرارداد به نامبرده ابلاغ می‌گردد را اجراء نماید.

10-3- تأمین کلیه ابزار و لوازم مورد نیاز طرح به عهده مشاور می‌باشد.

10-4- مشاور مکلف است کلیه قوانین مقررات و ضوابط ایمنی و بهداشت محیط کار را مراعات نموده و کارکنان خود را ملزم به استفاده از وسائل ایمنی و بهداشتی نماید و مسئولیت هرگونه عواقب ناگوار ناشی از عدم رعایت این موارد به عهده نامبرده است.

10-5- مشاور مکلف است ضوابط و مقررات محیط کار کارفرما را مراعات نموده و در ساعات غیراداری فقط با اجازه کارفرما می‌تواند مبادرت به انجام کارهای محوله نماید.

10-6- تهیه نقشه پلان و ایزومتریک طراحی جدید لوله کشی آب به عهده مشاور می‌باشد.

10-7- مشاور ملزم به ضمانت طرح ارائه شده در عمل می‌باشد و در صورت عدم کارایی طرح در هنگام اجراء نامبرده موظف است ضمن طراحی جدید خسارات ناشی از تأخیر در کار و اجناس مصرفی را پرداخت نماید.

10-8- در هنگام اجرای طرح و عبور لوله‌های مربوطه در مسیرهای تعیین شده اگر به موانعی برخورد نمود طراحی را در آن قسمت به نحو مناسب و قابل اجراء تغییر دهد.

10-9- مشاور الزام به ارائه قیمت تمام شده یک لیتر آب مصرفی در صورت اجرای طراحی ارائه شده همراه با آنالیز مربوطه می‌باشد.

 

ماده11)يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن يك مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تأئيد قرار گرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده12)تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم الاجرا خواهد بود.

 

ماده13)تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکانپذیر است.

 

ماده14)فورس ماژور

هر گاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده15)تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

 

ماده16)حل اختلاف

در صورت بروز هر گونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فیمابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی الطرفین قابل حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده17)تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر ……... تنظیم و امضا گردید که دارای . نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 

 

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                        …………………...

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

………………                                       ……………………

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها