نمونه قرارداد مشاوره توسعه امور حفاظت فیزیکی کارخانه

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی­ما‌بین؛ به نمایندگی آقای…………………… به شماره ملی ………………. نام پدر …………… شماره تماس ……………… آدرس ………………………………….

که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد و

خانم/آقای……………… به شماره شناسنامه ……………. کد ملی ……………. صادره از ………… تلفن ثابت ……………… تلفن همراه ………… به آدرس …………………………………

که ازین پس «مشاوره» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1) موضوع قرارداد

ارائه خدمات مشاوره‌ای به منظور بسط و توسعه امور حفاظت فیزیکی کارخانه براساس خدمات شرح خدمات قرارداد.

 

ماده 2 ) خدمات قرارداد

خدمات این قرارداد که توسط مشاوره تعهد می‌گردد به شرح زیر خواهد بود:

2-1- همکاری در تهیه طرح‌های مرتبط با حفاظت فیزیکی کارخانه.

2-2- پیش‌نویس شرایط مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی کارخانه.

2-3- نظارت و پیگیری مراحل اجرایی طرح‌های مقدماتی که شامل قراردادهای پیمانکاران ذی‌ربط می‌گردد.

2-4- مشاوره با امور اداری طرح‌های مقطعی و کوتاه‌مدت جهت بالا بردن ضریب حفاظتی کارخانه.

 

ماده 3) مدت قرارداد

مدت قرارداد برای انجام خدمات موضوع ماده 2 از تاریخ …………. به مدت یک ماه تعیین می‌گردد.

 

ماده 4) ناظر قرارداد

ناظر قرارداد آقای …………… مدیر امور اداری و انجام امورات مشاوره با هماهنگی ایشان انجام خواهد گردید.

 

ماده 5) حق‌الزحمه

حق‌الزحمه این قرارداد مبلغ ……………. ریال می‌باشد.

تبصره 1 ـ کسورات قانونی برابر ضوابط مربوطه از حق‌الزحمه فوق کسر خواهد شد.

تبصره 2 ـ ماهیانه بابت ایاب و ذهاب مبلغ …………. ریال به مشاوره پرداخت می‌گردد.

 

ماده 6) تعهدات طرفین قرارداد

الف- تعهدات کارفرما

هزینه‌های مربوط به تحریر، تکثیر در جهت ارائه خدمات فوق‌الذکر به عهده کارفرما بوده، چنانچه به ضرورت امر نیاز به خارج شدن از حوزه شهری باشد ضمن الزام به انجام امور محوله کارفرما به ازاء هر روز مأموریت مبلغ …………. ریال به عنوان حق مأموریت پرداخت و سایر هزینه‌ها در مدت مأموریت برابر مقررات کارخانه قابل پرداخت خواهد بود.

ب-تعهدات مشاوره

مشاور متعهد است کلیه توان خود در راه پیشبرد حفاظت فیزیکی کارخانه بکار ببندد. سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در قرارداد تابع مقررات جاری کشور خواهد بود و هرگونه تغییر در قوانین که مرتبط با موضوع قرارداد باشد رعایت آن برای طرفین الزامی است.

 

ماده 7) فسخ قرارداد

چنانچه به دلایل قانونی و یا غیرقابل‌کنترل برای هریک از طرفین انجام امور تعهدات متوقف گردد حق‌الزحمه متعلقه به نسبت ایام سپری‌شده پرداخت خواهد شد.

 

ماده 8) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 9) تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 10) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 11) فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 12) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 13) حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 14) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر ……… تنظیم و امضا گردید که دارای . نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

 

 

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                          …………………...

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها