نمونه قرارداد مشاوره برای امور ورزشی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

 ………………………. به نمایندگی آقای ………………. به شماره ملی …………………… نام پدر ……… شماره تماس ………………………. آدرس ……………………………………………………………… که ازین پس «کارفرما» نامیده خواهد شد و خانم/آقای …………….. به شماره شناسنامه ……………. کد ملی ………………… صادره از ……………… تلفن ثابت …………………… تلفن همراه ……………… به آدرس …………………………………………… که ازین پس «مشاور» نامیده خواهد شد، به منظــور انجام موضوع قرارداد منعقد مي‌گردد و طرفين ملزم و متعهد به اجراي مواد و اصول آن می‌باشند.

 

ماده 1) موضوع قرارداد

ارائه خدمات مشاوره‌ای به منظور بسط و توسعه امور ورزشی کارخانه اعم از تنظیم برنامه‌های ورزشی و برگزاری مسابقات بر اساس ضوابط سازمان تربیت‌بدنی و وزارت کار امور اجتماعی و مدیریت استادیوم ورزشی کارخانه.

 

ماده 2) خدمات قرارداد

خدمات این قرارداد که توسط مشاور متعهد می‌گردد به شرح زیر خواهد بود:

2-1- تهیه و ارائه برنامه جامع ورزشی کارخانه از جمله شامل برنامه مسابقات, نحوه آموزش, نیازمندی‌ها و هزینه‌های مربوطه.

2-2- همکاری در تهیه و ارائه اطلاعات لازم فنی ـ ورزشی که در ساخت فضاهای ورزشی می‌بایست رعایت گردد.

2-3- به منظور شناخت و تشویق ورزشکاران اقدام لازم معمول و عندالزوم با تنظیم پرسشنامه, افراد برتر جهت شرکت در مسابقات مشخص می‌گردد.

2-4- تنظیم جدول رشته‌های مختلف ورزشی با ذکر اسامی نفرات و سرپرستان هر رشته.

2-5- ارزیابی برنامه‌ها و مسابقات و نیز ارزیابی عملکرد مربیان.

2-6- تدوین ضوابط و برنامه تمرینات و تنظیم جداول مسابقات رشته‌های مختلف با در نظر گرفتن مقررات سازمان تربیت‌بدنی و امکانات کارخانه.

2-7- نظارت بر امر ورزش کارگران اعم از تمرینات و یا شرکت در مسابقات.

2-8- ارائه گزارش ماهیانه از پیشرفت وضعیت ورزشی کارخانه.

2-9- پیگیری کلیه امور و رفع نیازهای مربوط به استادیوم کارخانه با هماهنگی مدیر باشگاه.

2-10- مدیریت نگهداری و تعمیرات استادیوم کارخانه

2-11- مدیریت برنامه‌ریزی ورزشی در استادیوم کارخانه.

2-12- همکاری با واحد روابط عمومی کارخانه.

2-13- ارائه گزارش ماهیانه از فعالیت‌های صورت گرفته.

 

ماده 3) ناظرین قرارداد

ناظر قرارداد آقای مهندس ………. می‌باشد که کلیه امور با هماهنگی ایشان انجام خواهد گردید.

 

ماده 4) حق‌الزحمه

حق‌الزحمه این قرارداد براساس هر ساعت همکاری …… ریال می‌باشد.

تبصره 1: حداکثر ساعات همکاری در هر ماه حداکثر ساعت خواهد بود.

تبصره 2: حداکثر مبلغ پرداختی بابت ارائه خدمات مشاوره‌ای در هر ماه …………. ریال خواهد بود.

تبصره 3: کسورات قانونی برابر ضوابط مربوطه از حق‌الزحمه فوق کسر خواهد شد.

تبصره 4: بدیهی است هرگونه پرداخت تنها پس از ارائه گزارش و تأیید ناظرین قرارداد صورت خواهد گرفت.

 

ماده 5)

هزینه‌های مربوط به تحریر, تکثیر و تأمین وسیله ایاب و ذهاب در جهت ارائه فوق‌الذکر و یا شرکت در مسابقات به عهده کارفرما بوده چنانچه به ضرورت امر نیاز به خارج‌شده از حوزه شهری باشد ضمن الزام به انجام امور محوله کارفرما به ازاء هرروز مأموریت مبلغ چهل هزار ریال به عنوان حق مأموریت پرداخت و سایر هزینه‌ها در مدت مأموریت برابر مقررات کارخانه قابل پرداخت خواهد بود.

 

ماده 6)

کارفرما ماهیانه ………… ریال به عنوان تأمین ایاب و ذهاب شهری به مشاور پرداخت می‌نماید.

تبصره: تأمین وسیله نقلیه جهت جابجایی وسایل و کارگر جهت استادیوم با هماهنگی مشاور ورزشی به عهده کارفرما خواهد بود.

 

ماده 7)

چنانچه به دلایل قانونی یا غیرقانونی کنترل هر یک از طرفین انجام امور و تعهدات متوقف گردد حق‌الزحمه متعلقه به نسبت ایام سپری‌شده پرداخت خواهد شد.

 

ماده 8)

مشاور متعهد است کلیه توان خود را در راه پیشبرد امر ورزش کارخانه بکار ببندد. سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در قرارداد تابع مقررات جاری کشور خواهد بود و هرگونه تغییر در قوانین که مرتبط با موضوع قرارداد باشد رعایت آن برای طرفین الزامی است.

 

ماده 9) يكپارچگي قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشكيل می‌دهند كه بين طرفين مورد توافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذكور جايگزين كليه قراردادها، ترتيبات، مكاتبات و ارتباطات (چه شفاهي و كتبي) قبلي كه بين طرفين در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 10) تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 11) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 12) فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور يكی از طرفين قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقي نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 13) تغيير نشاني طرفين قرارداد

هرگاه يكي از طرفين قرارداد نشاني قانوني خود را در مدت قرارداد تغيير بدهد بايد كتباً اين تغيير را به طرف ديگر ابلاغ كند و تا وقتی‌که نشاني جديد به طرف ديگر اعلام‌نشده است، كليه نامه‌ها، اوراق و مكاتبات به نشاني قانوني ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقي خواهد شد.

 

ماده 14) حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 15) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع كامل از مفاد آن به امضاي طرفين می‌رسد.

امضای طرف اول                                                    امضای طرف دوم

…………………                                          …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                        ……………………

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها