نمونه قرارداد فروش

مشخصات طرفین قرارداد

اين قرارداد بين شركت ............................................... به نمايندگي آقاي/خانم .................................... فرزند ‌.......................... نام پدر ................... نماينده خريدار ........................ و نشاني ..................................................................................................... كه در اين قرارداد خريدار ناميده می‌شود ازیک‌طرف و ..................................... نشاني ................................................................................... و شماره تلفن ...................................... به نمايندگي آقا/خانم .................................... سمت .................................. كه در اين قرارداد به اختصار فروشنده ناميده می‌شود از سوي ديگر مطابق مفاد زير منعقد می‌گردد.

 

موضوع قرارداد

 موضوع قرارداد عبارت است از: فروش .......................................................................

 

محل اجرای قرارداد

 محل تحويل ....................................................................... می‌باشد.

 

مدت قرارداد

 مدت‌زمان تحويل ............ روز كاري می‌باشد.

 

مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص

 مبلغ قرارداد ............................................... ريال (مبلغ به حروف ................................................................... ريال) می‌باشد.

 

نحوه پرداخت

پیش‌پرداخت: مبلغ ................................................ ريال معادل ...................... ريال از خريدار بابت ...................... موضوع قرارداد دريافت می‌گردد. مابقي مبلغ قرارداد در زمان تحويل .................................................................................. تسويه می‌گردد.

 

تعهدات فروشنده

فروشنده موظف است قطعات و تجهيزات موضوع قرارداد را در محل كارخانه شركت پس از مونتاژ نهائي و تائيد، تحويل نمايد.

فروشنده تعهد می‌نماید كه اقلام موضوع قرارداد را به تعداد كافي و به‌طور صحيح و بر اساس مشخصات فني سفارش شده به‌نحوی‌که قابل‌استفاده باشد تهيه نمايد.

فروشنده متعهد می‌گردد كه كليه اقلام را به نحوي بسته‌بندی نمايد كه مورد تأیید خريدار و مشاوره بوده و آسيبي به آن‌ها وارد نگردد.

فروشنده موظف است كه اقلام موضوع قرارداد را به تفكيك علامت‌گذاری نموده و با نظارت نماينده خريدار و مشاور تحويل خريدار نمايد به‌نحوی‌که عمليات نصب در کوتاه‌ترین مدت و بر اساس معيارهاي استاندارد و حرفه‌ای قابل انجام باشد و آسيبي در روند كار وارد نسازد.

فروشنده متعهد گرديد موضوع موردقرارداد را بر اساس مدت قرارداد موضوع ماده 6 تحويل نمايد.

فروشنده پیش‌بینی تغيير حجم سفارش موضوع موردقرارداد را به مقدار بیست‌وپنج درصد (25%) (كاهش يا افزايش) را تعهد می‌نماید.

 

تعهدات کارفرما

خريدار متعهد گرديد كه پس از تحويل {شرح موارد فروش} تمامي مطالبات فروشنده را پرداخت نمايد.

خريدار هر نوع تغيير احتمالي در نقشه‌ها و محل نصب را کتباً با ذكر جزييات به فروشنده ابلاغ خواهد كرد، تغييرات مذكور موجب افزايش مدت قرارداد خواهد شد.

تبصره 1: كليه تجهيزات و امكانات لازم در كل محدوده اعم از لوله‌کشی، کابل‌کشی، وسايل ابزار دقيق و غيره به عهده خريدار می‌باشد.

تبصره 2: نصب و راه‌اندازی تجهيزات موضوع قرارداد به عهده خريدار بوده و در صورت نياز با پرداخت هزينه نصب از سوي خريدار توسط پيمانكار فروشنده انجام می‌گیرد. ليكن كارشناس فروشنده به هنگام تحويل دستگاه‌ها نظرات كارشناسي دستورهاي خود را براي نصب به نصاب خريدار اعلام خواهد نمود.

 

نظارت

كليه مسئوليت تائيد نقشه‌ها و كنترل و نظارت بر ساخت قطعات و تجهيزات تحت قرارداد و نظارت بر صورت وضعیت‌ها به عهده نماينده خریدار و يا ناظر.................... (به نيابت خريدار) می‌باشد. كليه مراتب، مكاتبات و هماهنگی‌ها صرفاً از طريق خريدار صورت می‌پذیرد و در صورت تماس مستقيم با مشاور جهت حل مسائل صرفاً فني رونوشت آن هم‌زمان به خريدار تحويل گردد.

 

نشاني طرفين

آدرس‌های قیدشده در متن قرارداد به عنوان محل اقامت دائمي دو طرف قرارداد تلقي می‌گردد و طرفين موظف‌اند به‌محض تغيير محل مورد را کتباً به ديگري اطلاع دهند.

 

فسخ قرارداد

موارد زير منجر به فسخ قرارداد می‌گردد:

الف) توافق طرفين مبني بر فسخ قرارداد

ب‌) عدم رعايت مفاد قرارداد توسط فروشنده كه باعث زيان و يا خسارت گردد.

ج‌) هرگونه تأخیر در اجراي قرارداد بيش از مدت ذکرشده قرارداد كه غیرمجاز تلقي گردد می‌تواند باعث فسخ قرارداد توسط خريدار می‌گردد. 

 

تأخیر در انجام قرارداد

در صورت عدم تحويل يا عدم انجام به‌موقع موضوع ماده 1 قرارداد به ازاي هر هفته تأخیر معادل .......... درصد مبلغ كالاي تحويل نشده و تا سقف .......... درصد مبلغ قرارداد به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد محاسبه و به عهده فروشنده تعلق خواهد گرفت.

تبصره: در صورت تأخیر بيش از 60 روز فروشنده به‌جز موارد غیرمترقبه در تحويل دستگاه موضوع قرارداد خريدار مختار به فسخ یک‌طرفه قرارداد می‌باشد بديهي است در صورت فسخ قرارداد فروشنده ملزم به استرداد وجوه دريافتي به خريدار خواهد بود.

 

حل اختلاف

كليه اختلافاتي كه ممكن است در زمينه تعبير، تفسير و نحوه اجراي اين قرارداد بين فروشنده و خريدار بروز كند از طريق مذاكرات و يا مكاتبات دوستانه مرتفع حل می‌شود. در غير اين صورت موضوع اختلاف با حكميت و داوري خانم/ آقا/ موسسه يا شركت ............. بررسي و تصميم داوري قطعي و لازم‌الاجرا است.

طرفين تعهد می‌نمایند كه تا تعيين تكليف و حل‌وفصل مواد يا موارد اختلاف كليه تعهدات و وظايف خود را با حسن نيت انجام دهند.

 

نسخه‌های قرارداد

اين قرارداد شامل ........... ماده و ........... تبصره است كه در 2 نسخه تنظيم شد كه هر دو اعتبار يكسان دارند.

       

 

فروشنده                                                                            خريدار

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها