نمونه قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری

بين امضاء كنندگان زير:

الف  بانك . . . . . . . . . . . . . . شعبه . . . . . . . . . . . . . . به نشاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و

ب- آقاي / خانم . . . . . . . . . . . . . . . (مشخصات كامل قيد شود) كه ازاین‌پس در اين قرارداد متعهد /متعهدين ناميده می‌شود / می‌شوند.

ج-  آقاي   . . . . . . . . . . . . . . . . . شركت. . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . . . . . . . به شماره شناسنامه . . . . . . . . . . . . . . . صادره . . . . . . . . . . . . . . .  به نشاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ثبت‌شده ذيل شماره . . . . . . . . . . . . . اداره ثبت شرکت‌های شهرستان . . . . . . . . . . . . . . . با مديريت آقاي: رئيس هيات مديره: . . . . . . . . . . . نایب‌رئیس هيات مديره . . . . . . . . . . . . آقاي مدیرعامل . . . . . . . . . . . . . و با امضاء صاحبان حق امضا مجاز شركت . . . . . . . . . . . . . . . ..  و مهر شركت به نشاني:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . به‌موجب آگهي . . . . . . . . . . . . . . . مورخ . . . . . . . . . . . . . . . مندرج در روزنامه رسمي شماره . . . . . . . .
 مورخ . . . . .  با رعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه قرارداد حاضر منعقد  گرديد.

 

ماده 1- نظر به اينكه خريدار از بانك درخواست نموده اموالي به مشخصات ذيل را جمعاً به مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . ريال جهت تأمین قسمتي از سرمایه‌های شغلي وي كه موردقبول بانك واقع‌شده به وي بفروشد لذا بانك با قبول اين درخواست اموال مشروحه ذيل را به خريدار فروخت.

(مشخصات اموال): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

و خريدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده 5 اين قرارداد به بانك پرداخت نمايد.

تبصره: خريدار كليه خيارات  متصوره قانوني را خصوصاً خيار عيب و غبن ولو آنكه به‌صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده 2- بانك كالاي مورد معامله را صحيحاً و سالماً تحويل خريدار نمود  و خريدار به تحويل و تصرف آن اقرار و اعتراف كرد.

 

ماده 3- خريدار اقرار و اعتراف نمود كه از كم و كيف و اوصاف ونيز از تمامي مشخصات اموال موضوع ماده يك و همچنين قيمت نقي مورد معامله اطلاعات كامل و كافي را دارد و به‌هیچ‌وجه موضع مبهم و مجهولي در اين رابطه براي وي وجود ندارد.

 

ماده 4-خريدار اقرار و اعتراف نمود كه كليه مجوزهای لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانين و مقررات موجود بلامانع است.

 

ماده 5-نظر به اينكه خريدار مبلغ . . . . . . . . . . . . . . ريال بابت . . . . . . . . . . . . . % پیش‌پرداخت ثمن مورد معامله به بانك پرداخت‌نموده است لذا متعهد گرديد كه باقيمانده ثمن مورد معامله را كه عبارت از . . . . . . . . . . . . . . . .. ريال است در اقساط مشروحه ذيل به بانك پرداخت‌نموده و رسيد دريافت دارد:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ماده 6- بانك كليه تعهدات و تضمينات و امكانات را كه طرف فروشنده و يا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص ديگر ضمن قرارداد خريد منعقد بين بانك و فروشنده اوليه و يا هر قرارداد ديگري براي بانگ در نظر گرفته‌شده است از قبيل خدمات فني و جانبي، فروش قطعات و لوازم‌یدکی، اصلاح، تعمير،‌رفع نقص، همچنين همكاري كارشناسان و متخصصين سازنده و يا فروشنده ماشین‌آلات براي بهره‌برداری بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خريدار انتقال داد با توجه به مراتب مذكور بانك هیچ‌گونه تعهد مستقلي راساً در موارد یادشده را نخواهد داشت.

تبصره: درصورتی‌که انجام خدمات مذكور در فوق متضمن پرداخت هزینه‌های مستقل از بهاي اموال مورد معامله باشد هزينه مزبور به عهده خريدار بوده و بانك هیچ‌گونه تعهدي از اين بابت نخواهد داشت.

 

ماده 7- خريدار تعهد نمود سيستم حسابداري قابل‌قبول بانك كه مبين وضع مالي وي باشد برقرار نموده و در هر زمان كه بانك به تشخيص خود گزارش مربوطه به نحوه فعاليت وي را مطالبه نمايد خريدار بلافاصله گزارش مربوطه تهيه و تسليم بانك نمايند.

 

ماده 8- دفاتر و صورتحساب‌های بانك در هر مورد معتبر و غیرقابل اعتراض خواهد بود و تشخيص تخلف از هر يك از شرايط و تعهدات و مقررات اين قرارداد و تعبير و تفسير مندرجات آن با بانك بوده و تشخيص و تعبير و تفسير بانك موردقبول خريدار خواهد بود و از نظر صدور اجراييه و يا محاسبات بعدي در جريان عمليات اجرايي صورت‌حساب و اعلان بانك در هر مورد قاطع و براي دفاتر اسناد رسمي و ادارات و دواير اجراي ثبت كافي می‌باشد.

 

ماده 9- خريدار تعهد نمود كه عمليات بانكي مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانك سپه انجام دهد و حساب‌جاری و سپرده خود را نزد بانك افتتاح نموده و كليه دریافت‌ها  و پرداخت‌های خود مربوط به معاملات موضوع اين قرارداد را در حساب مذكور متمركز نمايد

 

ماده 10- درصورتی‌که خريدار هر يك از اقساط بدهي خود را در سر رسیدهای مقرر پرداخت ننمايد و يا درصورتی‌که خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط و مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد و يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه مدارك و مستندات خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي و شخصي خود داده مطابق با واقعيت نبوده و اقساط باقيمانده خريدار حال شده و تمامي مطالبات خود اعم از اقساط گذشته. آينده و خسارات و جريمه دير كردي كه بر ذمه خريدار مستقر گرديده و حق بیمه‌های پرداختي و حق‌الوکاله متعلقه و هر نوع مخارج ديگري كه بانك به موجب اين قرارداد پرداخت‌نموده است و ساير هزینه‌ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طريق صدور اجراييه مطالبه و وصول نمايد.

 

ماده 11-در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن معامله در سررسیدهای مقرر از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي خريدار مبالغي بر ذمه خريدار تعلق خواهد گرفت از این‌رو خريدار با امضاء‌ اين قرارداد متعهد می‌شود علاوه بر بدهی‌ها تأدیه نشده خود به بانك ثمن معامله مبلغي طبق فرمول:

(6+ نرخ متعلقه) ×تعداد روز ×اصل بدهي

100×360

 به بانك پرداخت نمايد به همين منظور خريدار ضمن قرارداد حاضر به نحو غیرقابل برگشت به بانك اختيار داد كه از تاريخ سر رسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهي وي به بانك معادل حاصل فرمول ياد شده را از هرگونه وجوه ديگر نامبرده نزد بانك برداشت و يا به همان ميزان از ساير داراي­هاي خريدار تملك نمايد.

اخذ مبلغ مقرر موضوع اين ماده مانع از تعقيب عمليات اجرايي و قانوني براي وصول مطالبات بانك نخواهد شد.

 

ماده 12- خريدار تعهد نمود كه در طول مدت اين قرارداد كالاي مورد قرارداد را با نظارت و تأیید بانك موردنظر قرار دهد و تا تسويه كامل بدهي ناشي از اين قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث  تحت هیچ‌یک از عناوين حقوقي ولو به‌صورت وكالت و اختيار از استيفاي منفعت خودداري نمايد.

 

ماده 13- خريدار حق ندارد بدون موافقت كتبي بانك هیچ‌گونه  حقي از حقوق خود را به هر صورت كه باشد نسبت به اموالي كه به موجب اين قرارداد در وثيقه بانك قرارگرفته يا می‌گیرد جزء يا كل عيناً يا منفعته تحت هیچ‌یک از عناوين حقوقي به ديگري واگذار نمايد.

 

ماده 14- بانك حق دارد راساً يا وسيله شخص يا اشخاصي كه معين می‌کند در هر موقع از ساعت كار و بدون اخطار قبلي عمليات خريدار را مورد بازرسي قرار دهد و خريدار تعهد نمود كه در هر مورد اطلاعات مورد تقاضا را در اختيار بانك بگذارد و توصیه‌های بانك را در هر موردقبول نمايد.

 

ماده 15- درصورتی‌که خريدار از هر يك از تعهدات و شرايط مقررات اين قرارداد به تشخيص بانك تخلف نمايد يا بانك در نتيجه رسيدگي تشخيص دهد كه ترازنامه و صورت‌حساب‌های خريدار و اطلاعاتي كه راجع به وضع مالي و شغلي خود داده و همچنين مستندات و مدارك لازمي كه به بانك ارائه ننموده صوري و خلاف واقع بوده، بانک می‌تواند قرارداد را فسخ نمايد در اين صورت تمامي مطالبات بانك از هر حيث و هر جهت تبديل به حال شده  و خريدار تعهد نمود بلافاصله كليه مطالبات بانك و خسارت وارده را به تشخيص بانك بپردازد و در صورت تخلف از اين تعهد جريمه دير كردي به شرح ماده 11 بر ذمه وي مستقر گرديده كه از طريق صدور اجراييه كليه مطالبات بانك و جريمه تأخیر مذكور قابل وصول خواهد بود  و خريدار حق هیچ‌گونه اعتراضي را در اين مورد نسبت به تشخيص بانك از خود سلب و ساقط نمود، بديهي است چنانچه تخلفات فوق‌الذکر متضمن  وصف كيفري نيز باشد بانك مراتب را جهت تعقيب خريدار به مراجع قضايي اعلام خواهد نمود..

 

ماده 16-در صورت تخلف خريدار از اجراي هر يك از مفاد  و مندرجات  اين  قرارداد (به تشخيص بانك) گذشته از حال شدن ديون  ناشي از اين قرارداد، ديون ساير قراردادهايي كه خريدار با بانك منعقد نموده نيز حال شده  و بانك دفعه واحده نسبت به استيفاء مطالبات خود از طريق صدور اجراييه و يا هر طريق ديگر كه خود صلاح و مقتضي بداند اقدام  خواهند كرد.

 

ماده 17-خريدار با شرط عدم حق عزل و عدم ضم امين و وكيل و غيره  به بانك تفويض وكالت نمود و بانك را وصي بعد از فوت خود قرارداد كه اولاً پرداخت‌های وي را بابت هر يك از بدهی‌های او صورت گرفته باشد  ابتدا بابت  خسارت  و حق‌الوکاله و نيز هزینه‌ای قانوني و قراردادهای بانك و سپس بابت اقساط بدهي و به‌طورکلی به هر نحوي كه بخواهد منظور نمايد. ثانياً در صورت تخلف خريدار از شرايط و مقررات اين قرارداد بانك حق دارد عند الاقضاء نسبت به نصب ناظري جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نمايد.

 

ماده 18- در كليه مواردي كه بانك در اين قرارداد از طرف خريدار وكيل می‌باشد وصي بعد از فوت خريدار نيز خواهد بود.

تبصره: در صورت انحلال / ورشكستگي خريدار / متقاضي (درصورتی‌که خريدار / متقاضي شخص حقوقي باشد) بانك وصي او می‌باشد و قبل از انقضاي مدت قرارداد، قرارداد من فسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمايه  و سود متعلقه را به تشخيص خود چه به‌صورت وجه نقد و از هر طريقي كه مقتضي بداند از وجوه با اموال ورشكسته برداشت و يا تأمین نمايد.

 

ماده 19- كليه وکالت‌های تفويض شده خريدار به بانك تا تسويه كامل بدهي موضوع اين قرارداد به قوت خود باقي خواهد بود.

 

ماده 20- اقامتگاه خريدار از نظر ابلاغ هرگونه نامه و يا اخطار از طرف بانك در مقدمه اين قرارداد مندرج است از این‌رو خريدار قبول نمود در صورت ارسال هرگونه نامه و يا اخطار از طريق پست سفارشي  و یا از طريق نامه‌رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقي می‌گردد.

 

ماده 21- اين قرارداد به موجب توافق طرفين بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدني در كليه موارد و مندرجات آ‌ن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجراء ‌بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجراي اسناد رسمي است.

 

ماده 22- حاضر شدن آقا، آقايان / خانم، خانم‌ها . . . . . . . . . . . . . . . (مشخصات كامل ذكر گردد)
 و بعد الحضور با ايفا كليه تعهدات ناشي از اين قرارداد همراه با خريدار منفرداً، متضامناً مشتركاً متعهد گرديدند تمامي طلب بانك را در سر رسيدهاي مقرر به بانك بپردازند و همچنين كليه هزینه‌های ناشي از صدور اجراييه از قبيل حق‌الوکاله طرح دعوي و صدور اجراييه توسط بانك و يا وكلا  دادگستري و هر آنچه به ذمه خريدار تعلق می‌گیرد به بانك پرداخت نمايد و در صورت حال شدن دين خريدار در نتيجه تأخیر در پرداخت و يا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجراييه عليه خريدار و مسئوليت متعهدين در برابر بانك عيناً مانند مسئوليت خود خريدار می‌باشد.

 

 

 

 

متعهد / متعهدين:

1- . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . .  دارايي شناسنامه . . . . . . .  صادره . . . . . . .  به نشاني . . . . . . . . . . . . . . . .

2- . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . .  دارايي شناسنامه . . . . . . .  صادره . . . . . . .  به نشاني . . . . . . . . . . . . . . . .

3- . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . .  دارايي شناسنامه . . . . . . .  صادره . . . . . . .  به نشاني . . . . . . . . . . . . . . . .

4- . . . . . . . . . . . . . . . فرزند . . . . . . .  دارايي شناسنامه . . . . . . .  صادره . . . . . . .  به نشاني . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

امضاء متعهد / متعاهدين   

 

 

توضيح آنكه نشاني متعاهدين از نظر اين قرارداد همان نشاني خريدار است.

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها