قرارداد مشاوره

 

بسمه‌تعالی

 

 

تاریخ .......... : شماره .......... :

 

 

این قرارداد بین کارخانه ...............از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ...............با نمایندگی  .............. به نشانی...............که در این قرارداد اختصاراً کارفرمـا نامیـده می‌شود ازیک‌‌طرف و آقـای ...............فرزند ...............به آدرس که در این قرارداد اختصار مشاوره نامیده می‌شود با شرایط زیر منعقد می‌گردد:

ماده1( موضوع قرارداد ارائه خدمات مشاوره‌ای به‌منظور بسط و توسعه امور حفاظت فیزیکی کارخانه بر اساس خدمات شرح خدمات قرارداد

ماده2 (خدمات قرارداد خدمات این قرارداد که توسط مشاوره تعهد می‌گردد به شرح زیر خواهد بود

1-2 -همکاری در تهیه طرح‌های مرتبط با حفاظت فیزیکی کارخانه .

2-2 پیش‌نویس شرایط مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی کارخانه

2-3 نظارت و پیگیری مراحل اجرایی طرح‌های مقدماتی که شامل قراردادهای پیمانکاران ذی‌ربط می‌گردد

2-4 مشاوره با امور اداری طرح‌های مقطعی و کوتاه‌مدت جهت بالا بردن ضریب حفاظتی کارخانه

5-2 همکاری در تهیه سیستم کنترل تردد کارکنان در خارج از وقت اداری با همکاری مسئول بازرسی و حفاظت

2-6 همکاری در تهیه سیستم کنترل مراجعین از درب اطلاعات با همکاری مسئول بازرسی و حفاظت

2-7  همکاری در تهیه سیستم کنترل افراد متفرقه به کوی مهندسین

2-8 پیگیری پرونده‌های حقوقی با همکاری مشاور حقوقی کارخانه در ادارات مربوطه

2-9 پیگیری پرونده‌هایی که به‌نوعی با سازمان‌ها و ترجمان‌های نظامی و انتظامی سیاسی و امنیتی مرتبط می‌باشد .

ماده3 (ساعت انجام کار قرارداد با توجه به نیاز کارخانه ساعت انجام کار مشاور در روزهای شنبه ،یکشنبه ،دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 7صـبح الـی 14بعدازظهر می‌باشد

تبصره 1ـ در صورت نیاز کارخانه به تغییر در ساعات فوق با هماهنگی مشاور ساعات مربوطه قابل‌تغییر است

تبصره 2ـ حداکثر ساعت کار موردنظر در هرماه 120ساعت می‌باشد

ماده4 (مدت قرارداد مدت قرارداد برای انجام خدمات موضوع ماده 2 از تاریخ 1/4/79 به مدت یک ماه تعیین می‌گردد

ماده5) ناظر قرارداد ناظر قرارداد آقای ...............مدیر امور اداری و انجام امورات مشاوره با هماهنگی ایشان انجام خواهد گردید

ماده6 (مبلغ قرارداد مبلغ قرارداد به ازاء هر ساعت کار مشاوره‌ای 12000ریال تعیین می‌گردد

تبصره 1-  در صورت نیاز به انجام مأموریت برای مشاوره به ازاء هرروز مأموریت مبلغ 40000ریال به‌عنوان حق مأموریت پرداخت و سایر هزینه‌ها در مدت مأموریت برابر مقررات کارخانه قابل پرداخت خواهد بود تبصره 2ـ ماهیانه بابت ایاب و ذهاب مبلغ 250000ریال به مشاوره پرداخت می‌گردد

تبصره3-  که نیاز باشد که مشاور جهت انجام امور کارخانه به ادارات دیگر عزیمـت نمایـد وسـیله نقلیـه توسـط ـ در صورتی کارفرما تأمین خواهد شد

ماده7 (تعهدات کارفرما

7-1 هزینه‌های مربـــوط بـــه تحریـــر ,تکثیـــر در جهـــت ارائـــه خـــدمات فوق‌الذکر بـــه عهـــده کارفرمـــا می‌باشد.

7-2 کارفرما متعهد می‌گردد حق‌الزحمه مشاوره‌ای ایشان برابر تعرفه اعلام‌شده پس از کسر مالیات در پایان هرماه بـه ایشان پرداخت نماید.

ماده8( فسخ قرارداد در صورت عدم اجراء تعهدات به‌موقع شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطـار کتبـی 10 قرارداد می‌باشد و پیمانکار موظف به اتمام کلیه امور نیمه‌تمام بوده و بعد از تأیید ناظر قرارداد مبنی روزه مجاز به فسخ بر اتمام کار نیمه‌تمام می‌تواند تسویه‌حساب نماید .ماده

 ماده9(حق اختلافات )حکمیت و داوری) این قرارداد موافقت دارند در صورت بروز اختلاف مراتب از طریق حکمیت شخص ثالث موردتوافق طرفین حل‌وفصل طرف گردد.

ماده10 (تعهدات مشاوره

مشاور متعهد است کلیه توان خود درراه پیشبرد حفاظت فیزیکی کارخانه به کار ببندد .سایر موارد پیش‌بینی‌نشده در قـرارداد کشور خواهد بود و هرگونه تغییر در قوانین که مرتبط با موضوع قرارداد باشـد رعایـت آن بـرای طـرفین تابع مقررات جاری الزامی است .

ماده11(مواد و نسخ این قرارداد در 11ماده و 5 تبصره و دو در محل کارخانه ............تنظیم هر نسخه آن دارای حکم واحد می‌باشد .کارفرما قائم‌مقام مدیر کارخانه ........مشاور ...............

اصلاحیه قرارداد مشاوره با توجه به موضوع قرارداد شماره 6153 مورخ 10/5/79 )ارائه خدمات مشاوره‌ای به‌منظور بسط و توسعه امور حفاظـت فیزیکی (با آقای ...................این‌‌اصلاحیه به شرح زیر تعیین می‌گردد

1(کسورات قانونی بابت کلیه مطالبات خدمات موضوع قرارداد 0/05 به‌عنوان مالیـات موضـوع مـاده 104 قـانون مالیات‌های مستقیم کسر و به‌حساب اداره دارایی واریز خواهد شد

2 (این اصلاحیه در 2 ماده و در دو نسخه در کارخانه سیمان ..................تنظیم گردید و هر نسخه دارای حکم واحد را می‌باشد.

 

کارفرما مدیر کارخانه .......................مشاور ......................

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها