قرارداد مترمربعی زیربنا

بسمه‌تعالی

 

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده یک ـ موضوع پیمان

موضوع پیمان عبارت است از : اجرای کامل کلیه عملیات ساختمانی ( ابنیه , تأسیسات برقی , تأسیسات مکانیکی ) , محوطه‌سازی , حصار کشی , راه‌اندازی و تحویل …………….. به‌جز کارهای مندرج در پیوست شماره یک , واقع در ……………. بر اساس مدارک , مشخصات فنی و نقشه‌های منضم به این پیمان که کلاً به رؤیت , مهر و امضای پیمانکار رسیده است و جزء لاینفک آن تلقی می‌شود و پیمانکار بااطلاع از کمیت و کیفیت آن‌ها , مبادرت به قبول و تعهد  نموده است .

ماده دو ـ اسناد و مدارک پیمان

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است :

الف) پیمان حاضر

ب) نقشه‌های کلی , تفضیلی و اجرایی شامل :

 1. نقشه‌های پلان موقعیت و طرح استقرار در ………………….. برگ .
 2. نقشه‌های معماری در …………………………………………………. برگ .
 3. نقشه‌های جزئیات اجرایی در …………………………………….. برگ .
 4. نقشه‌های سازه در ……………………………………………………… برگ .
 5. نقشه‌های تأسیسات مکانیکی در ………………………………….. برگ .
 6. نقشه‌های تأسیسات برقی در ………………………………………… برگ .
 7. نقشه‌های محوطه‌سازی , حصار کشی و ……….. در ……….. برگ .

ج) مشخصات فنی عمومی منتشره از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ( که ضمیمه پیمان تلقی می‌شود (

د) شرایط عمومی پیمان منتشرشده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ( که ضمیمه پیمان تلقی می‌شود(

هـ) دستور کارها , صورت‌مجلس‌ها , موافقت‌نامه‌ها و هر نوع سند دیگری که در مورد کارها و قیمت‌های جدید یا امور دیگر , در مدت پیمان تنظیم گردد و به امضای طرفین برسد .

و) فهرست‌بهای واحد پایه کارهای ساختمانی ( رسته ساختمانی ) , منضم به پیمان ارسال …………… ( که ضمیمه پیمان تلقی می‌شود (

تبصره : هرگاه بین مواد و فصول بعضی از اسناد و مدارک بالا تناقضی وجود داشت , اولویت مدارک بر یکدیگر , طبق ترتیب ردیف‌های بالا است . در مواردی که تناقض مربوط به قیمت کارهایی باشد که بر اساس فهرست‌بهای منضم به پیمان انجام می‌شوند , فهرست‌بها در اولویت اول قرار دارد .

ماده سه ـ مبلغ و ضریب پیمان

الف) مبلغ اولیه پیمان برابر …………… ( ……………… ) ریال است که بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار , با توجه به شرایط این پیمان محاسبه‌شده است . این مبلغ تابع تغییر مقادیر کارها و کارهای جدید مندرج در ماده 12 می‌باشد .

ب) ضریب پیمان …………… ( ………………… ) است که در ارتباط با ماده 12 از آن استفاده می‌شود .

ماده چهار ـ مدت پیمان

مدت پیمان برابر با …………………. ( ………………… ) ماه شمسی از تاریخ اولیه صورت‌مجلس تحویل کارگاه ـ که طبق ماده 28 شرایط عمومی پیمان تنظیم می‌شود ـ خواهد بود .

پیمانکار متعهد است در مدت پیمان با توجه به مواد 30 و 39 شرایط عمومی پیمان , پس‌ازآنکه عملیات موضوع پیمان را تکمیل و آماده بهره‌برداری نمود از کارفرما تقاضای تحویل موقت کند .

ماده پنج ـ دوره تضمین

حسن انجام کلیه عملیات موضوع پیمان از تاریخ تحویل موقت برای مدت دوازده (12) ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می‌گردد . اگر در دوره تضمین معایب و نقایصی در کار مشاهده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات به شرح مذکور در مدارک پیمان باشد , شرایط مندرج در ماده 42 شرایط عمومی پیمان حاکم خواهد بود .

ماده شش ـ نظارت

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این پیمان و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است , به عهده کارفرما و یا نماینده وی و یا دستگاه نظارت معرفی‌شده از سوی کارفرما , خواهد بود . پیمانکار موظف است کارها را طبق پیمان , اصول فنی و دستورات کارفرما , یا نماینده او و یا دستگاه نظارت , طبق مشخصات , اسناد و مدارک پیوست این پیمان , اجرا نماید .

ماده هفت ـ  تعدیل آحاد بها

به قیمت‌های این پیمان هیچ‌گونه تعدیل آحاد بها و مابه‌التفاوت به‌جز آنچه در پیوست شماره 5 پیش‌بینی‌شده , تعلق نمی‌گیرد .

ماده هشت ـ نیروی انسانی , مصالح و تدارکات

تأمین نیروی انسانی , تهیه و تدارک کلیه مصالح , ابزار کار , ماشین‌آلات و به‌طورکلی تمام لوازم ضروری برای اجرای عملیات موضوع پیمان و هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مربوط , به عهده پیمانکار است . پیمانکار متعهد است مصالح را از منابعی تهیه کند که از حیث مرغوبیت طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد و مدارک این پیمان باشد و مورد تأیید کارفرما و یا دستگاه نظارت قرار گیرد .

کارفرما در صورت درخواست پیمانکار , حواله‌های لازم را در مورد مصالح و تدارکات موردنیاز موضوع پیمان صادر خواهد نمود ولی هیچ‌گونه تکلیف و تعهدی را در قبال وصول و یا عدم وصول آن ندارد .

تبصره : تأمین آب و برق موقت و هزینه مصرف آن , به عهده پیمانکار است .

ماده نه ـ پیش‌پرداخت

کارفرما موافقت دارد که بنا به تقاضای پیمانکار , پیش‌پرداخت این پیمان را بر اساس مفاد آخرین دستورالعمل ابلاغی در مورد طرح‌های عمرانی , پرداخت نماید .

ماده ده ـ تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار

هنگام امضای پیمان , پیمانکار برای تضمین انجام تعهدات خود باید به میزان 5 (پنج) درصد مبلغ اولیه پیمان , ضمانت‌نامه موردقبول کارفرما ـ طبق نمونه مورد عمل در طرح‌های عمرانی ـ را ارائه نماید , ضمانت‌نامه یادشده پس از خاتمه کار و تحویل موقت موضوع پیمان طبق ماده 34 شرایط عمومی پیمان , به پیمانکار مسترد خواهد شد .

چنانچه تا 30 روز پس از ارائه ضمانت‌نامه انجام تعهدات از طرف پیمانکار منتخب , کارفرما پیمان را برای اجرای کار ابلاغ ننماید پیمانکار می‌تواند استرداد ضمانت‌نامه انجام تعهدات خود را درخواست نموده و کارفرما باید بلافاصله نسبت به آزاد نمودن ضمانت‌نامه اقدام کند . در این صورت انعقاد پیمان منتفی است .

ماده یازده ـ نرخ پیمان , نحوه اندازه‌گیری , پرداخت‌های موقت و قطعی , کسور قانونی و جبران خسارت در دیرکرد پرداخت‌ها

الف) نرخ پیمان : نرخ این پیمان برحسب واحد کارهای مستقل به شرح جدول ذیل می‌باشد :

ردیف

زیر پروژه

واحد کار

مقدار کار

هزینه واحد

هزینه کل

1

ساختمان شماره 1

مترمربع

     

2

ساختمان شماره 2

مترمربع

     

3

ساختمان شماره 3

مترمربع

     

4

دیوارکشی نوع 1

متر طول

     

5

دیوارکشی نوع 2

متر طول

     

6

محوطه‌سازی

مترمربع

     

7

حصار کشی

متر طول

 

   

8

         

9

         

جمع کل ( مبلغ اولیه پیمان )

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این مبالغ شامل کلیه کارهای اجرایی , طبق نقشه و مشخصات است .

درصورتی‌که اجرای هریک از اقلام کار در موضوع پیمان به عهده پیمانکار نباشد , عناوین آن‌ها در پیوست شماره یک پیمان مندرج است .

ب) نحوه اندازه‌گیری سطح زیربنای ساختمان‌ها :

ب ـ 1) سطوح زیربنای هر ساختمان بر اساس تصویر افقی سقف‌ها ( پشت تا پشت ) اندازه‌گیری می‌شود , بازشوها ( به‌استثنای بازشوها تا 2 مترمربع ) جز زیربنا به‌حساب نیامده ولی پیش‌آمدگی سقف‌ها جزو زیربنا محسوب می‌شود .

ب ـ 2) هزینه تمام عناصر دیوارهای محوطه و حصارها با هر ارتفاع به‌صورت متر طول اندازه‌گیری می‌شود .

ب ـ 3) سطوح محوطه به‌صورت سطح واقعی آن اندازه‌گیری و به‌صورت مترمربع محاسبه  می‌شود .

ج) پرداخت‌های موقت : پرداخت‌های موقت , بر اساس درصدی از مبلغ هریک از پروژه‌ها به شرح جدول فوق و منحصراً در چهارچوب و ترتیبی که در پیوست شماره دو تفکیک گردیده , انجام خواهد شد .

بهای مصالح پایکار , بر اساس فهرست مصالح پایکار منضم به پیمان , با اعمال شاخص‌های بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل مربوط و ضرایب بالاسری و منطقه‌ای مندرج در فهرست‌بها و ضریب پیشنهادی پیمانکار مندرج در پیمان منظور می‌شود .

د) پرداخت قطعی : مبلغ پرداخت قطعی به پیمانکار , از حاصل‌ضرب ارقام اندازه‌گیری شده طبق بند « ب » و نرخ پیمان ( موضوع‌بند الف ) , به‌علاوه موارد احتمالی مندرج در ماده 12 به دست  می‌آید .

تبصره : درصورتی‌که در سطوح نقشه‌های منضم به پیمان تغییری داده نشود مقادیر مندرج در جدول بند « الف » ملاک عمل پرداخت قطعی خواهد بود .

هـ ) کسور قانونی : کسور قانونی به عهده پیمانکار است که توسط کارفرما از هر پرداخت کسر و به‌حساب مراجع ذی‌ربط واریز می‌شود . در مورد حق بیمه تأمین اجتماعی , بر طبق ضوابط مورد عمل در طرح‌های عمرانی ( که بر اساس قیمت پایه واگذار می‌شوند ) عمل خواهد شد .

و) جبران خسارت دیرکرد در پرداخت‌ها : هرگاه کارفرما در پرداخت پیش‌پرداخت‌ها و یا پرداخت‌های موقت تأخیر نماید , به‌منظور جبران خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه اصل بدهی , کارفرما معادل 14 (چهارده) درصد (سالانه) در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده , متناسب با مدت تأخیر , به پیمانکار پرداخت می‌نماید .

مدت تأخیر در هر پرداخت , از تاریخ آخرین‌مهلت مندرج در ماده 37 شرایط عمومی پیمان تا تاریخ صدور چک مربوط خواهد بود .

چنانچه مجموع مطالبات پیمانکار که به تأخیر افتاده از 20 (بیست) درصد مبلغ اولیه پیمان تجاوز نماید و کارفرما ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رسیدن این مطالبات نسبت به پرداخت آن اقدام ننماید با تقاضای پیمانکار , کارفرما طبق ماده 48 به پیمان خاتمه می‌دهد , حداکثر سود پرداختی به پیمانکار 2 (دو) درصد مبلغ اولیه پیمان است و مازاد بر آن قابل پرداخت نیست در این حالت پیمانکار می‌تواند درخواست خاتمه پیمان را اعلام و کارفرما به پیمان خاتمه می‌دهد .

ماده دوازده ـ تغییرات

درصورتی‌که بعد از انعقاد پیمان و در حین اجرای کار , تغییراتی در مشخصات فنی ( ازجمله تغییر نوع مصالح ) و یا نقشه‌های اجرایی از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ گردد و این تغییرات , نوع مصالح و یا حجم عملیات کار را نسبت به نقشه‌های اولیه تغییر دهد , پیمانکار مکلف به انجام کار با نرخ‌های پیمان بدین شرح خواهد بود .

درصورتی‌که تغییری در متراژ کارهای مندرج دربند « الف » ماده 11 ایجاد شود , بهای این تغییرات بر مبنای نرخ تعیین‌شده محاسبه می‌شود .

چنانچه درصورتی‌که تغییر مربوط به جزئیات کار باشد , طبق بهای واحد ردیف‌های فهرست‌های منضم به پیمان , با اعمال شاخص‌های بکار رفته در برآورد طبق دستورالعمل و اعمال ضرایب بالاسری و منطقه‌ای مندرج در فهرست‌بها و ضریب پیشنهادی پیمانکار به‌حساب پیمانکار منظور می‌شود .

قیمت کارهای جدید ابلاغی که بهای واحد آن‌ها در فهرست‌بهای پیوست موجود نیست با استفاده از نرخ واقعی زمان و محل اجراء و صرفاً با اعمال ضریب بالاسری مندرج در فهرست‌بها تعیین می‌شود . سقف مبلغ این کارها حداکثر 10 درصد مبلغ اولیه پیمان است . مبلغ مربوط به افزایش و کاهش در اثر تغییرات تابع ماده 29 شرایط عمومی پیمان می‌باشد .

ماده سیزده ـ فسخ و یا خاتمه پیمان

درصورتی‌که پیمان مشمول ماده 46 و یا 48 شرایط عمومی پیمان گردد و کار به‌صورت نیمه‌کاره تحویل گرفته شود , صورت‌وضعیت قطعی کاربر اساس کارهای انجام‌شده , درصدهای موقت وب‌های مصالح پای‌کار موضوع‌بند « ج » ماده 11 محاسبه و قطعی می‌گردد .

ماده چهارده ـ تجهیز و برچیدن کارگاه

هزینه‌های مربوط به تجهیز و برچیدن کارگاه کلاً به عهده پیمانکار است . پیمانکار باید کارگاه را به نحوی مناسب تجهیز نماید که شروع و ادامه کار تا تحویل موقت , بدون وقفه و باکیفیت لازم انجام پذیرد .

در پایان کار , پیمانکار باید نسبت به تخریب و خارج نمودن مواد حاصل از تخریب , اقدام نماید . مصالح بازیافتی از تخریب متعلق به پیمانکار است .

ماده پانزده ـ سایر شرایط

در خصوص مواردی که در این پیمان نیامده است , مفاد مندرج در مدارک منضم به این پیمان و بخشنامه‌های ابلاغی مربوط از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور , ازجمله خسارت پرداخت تأخیر در تحویل زمین , خسارت پرداخت تعلیق و جریمه تأخیر پیمانکار ملاک عمل خواهد بود .

ماده شانزده.یکپارچگی پیمان

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده هفده.تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده هجده.تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده نوزده.فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده بیست.تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده بیست‌ویک.حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده بیست‌ودو.تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

 

کارفرما                                                                                                               پیمانکار

پیوست شماره یک

اقلامی از کار موضوع پیمان که توسط پیمانکار انجام نمی‌گیرد . ( در ارتباط با ماده یک پیمان (

پیوست شماره دو

تعیین درصدهای انجام هر کار برای فعالیت‌های مختلف کار به‌منظور پرداخت‌های موقت برای هر زیر پروژه به تفکیک ( در ارتباط با بند ج ماده 11 پیمان(

درصدهای انجام کار هر ساختمان , محوطه و حصار کشی باید به‌طور دقیق , بر اساس برآورد مربوط به هر کار به‌گونه‌ای تعیین شود که درصد ریالی هیچ فعالیتی بیشتر از 8 درصد برآورد آن کار نشود .

پیوست شماره سه

مشخصات مربوط به مصالح مصرفی در ساختمان , محوطه‌سازی و . ( در ارتباط با ماده 12 پیمان (

پیوست شماره چهار

نحوه اندازه‌گیری سطوح و دیگر واحدهای موردنیاز کارها به تفکیک هر زیر پروژه ( در ارتباط با ماده 11 پیمان (

پیوست شماره پنج

تعدیل پیمان در ارتباط , ماده 7 پیمان :

به این پیمان فقط مابه‌التفاوت نرخ فولاد و سیمان به شرح زیر تعلق می‌گیرد و هیچ‌وجه دیگری به‌عنوان تعدیل و یا مابه التفات به‌حساب پیمانکار منظور نمی‌شود .

M = مبلغ ناخالص تفاوت بهای فولاد و یا سیمان

P = بهای واحد نرخ فولاد و یا سیمان طبق فاکتور ارائه‌شده موردقبول کارفرما از طرف پیمانکار و یا نرخ‌های اعلامی از طرف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در دوره متناظر ورود مصالح به کارگاه هرکدام که کمتر است .

= بهای واحد نرخ فولاد و یا سیمان بر طبق نرخ‌های ابلاغی از طرف سازمان در ماهی که پیشنهاد پیمانکار در آن ارائه‌شده است .

10/1= ضریب متوسط تعدیل سالانه

n = مدت سپری‌شده از تاریخ تسلیم پیشنهاد پیمانکار به سال , کسر سال به‌تناسب محاسبه می‌شود .

T = مقدار فولاد یا سیمان مصرفی

14/1= ضریب جبران کسور قانونی و یا سایر هزینه‌های پیمانکار است .

مبلغ حاصل از رابطه فوق (M) به‌حساب بستانکاری و یا بدهکاری پیمانکار منظور می‌شود .

چنانچه تهیه فولاد و سیمان توسط پیمانکار در زمان تأخیر غیرمجاز انجام شود , برای محاسبه مابه‌التفاوت نرخ فولاد و سیمان زمان مجاز برنامه زمان‌بندی ملاک عمل قرار می‌گیرد مگر اینکه نرخ زمان خرید فولاد و سیمان به شرح فوق ( در مدت تأخیر غیرمجاز ) کمتر از نرخ زمان برنامه زمان‌بندی باشد که در این حالت نرخ زمان برنامه زمان‌بندی ملاک عمل قرار می‌گیرد .

انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا 

   142825/100

بخشنامه شماره……….   

به استناد ماده (23) قانون برنامه‌وبودجه و در چارچوب نظام فنی و اجرایی کشور , دستورالعمل پیوست برای انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیربنا از نوع گروه اول ( لازم‌الاجرا) در 10 صفحه به انضمام دفترچه پیمان در 8 صفحه و 5 پیوست ابلاغ می‌شود تا برای انعقاد پیمان‌های کارهای ساختمانی با سطح زیربنا تا ده هزار مترمربع از تاریخ ابلاغ به مورداجرا گذاشته شود.

به تشخیص دستگاه اجرایی , ساختمان‌های با سطح زیربنای بیشتر از ده هزار مترمربع نیز می‌توانند از این روش برای انعقاد پیمان استفاده کنند . در این صورت رعایت تمام ضوابط و مقررات مربوط به این بخشنامه الزامی است . در مواردی که اجرای این دستورالعمل برای کارهای تا ده هزار مترمربع امکان‌پذیر نباشد , مراتب باید همراه گزارش توجیهی لازم در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی به تأیید معاونت امور فنی این سازمان و در مورد طرح‌های استانی , حسب درخواست شورای فنی استان به تأیید معاون فنی این سازمان برسد . درصورتی‌که اعتبار لازم , محل اجرای پروژه و نقشه‌ها تأمین نشده باشد , انعقاد پیمان مجاز نیست .

به‌منظور رعایت بند « الف » ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی دستگاه‌های اجرایی باید حتی‌الامکان پروژه‌های خود را به روش طرح و ساخت (EPC) اجرا کنند . ازاین‌رو می‌توانند با استفاده از ضوابط مربوط در این بخشنامه برای اخذ قیمت به‌صورت مترمربع زیربنا و بر اساس آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مربوط برای پیمانکاران اقدام کنند .

با ابلاغ این بخشنامه , بخشنامه 2000-54/2700-102 مورخ ………. برای انعقاد پیمان‌های جدید به‌صورت مترمربع لغو می‌شود .

فرهاد رهبر-معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان

به‌منظور تسهیل و تسریع در امور اجرایی کارهای ساختمانی که سطح زیربنای آن‌ها تا ده هزار مترمربع است , پیمان همسان پیوست باید با تأمین مراتب زیر , مورداستفاده قرار گیرد :

درصورتی‌که هریک از موارد مربوط به اعتبار , محل اجرای پروژه و نقشه‌ها به شرح زیر تأمین نباشد انعقاد پیمان مجاز نیست .

الف) مواردی که قبل از انعقاد پیمان باید کاملاً رعایت شود .

 1. اعتبار هزینه کار موردنظر باید پایدار بود و تعهد تأمین اعتبار در زمان لازم , به استناد مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی , انجام گیرد . لازم به یادآوری است که تعهدات خارج از اعتبارات مصوب تخلف محسوب می‌شود .

تذکر مهم : با توجه به مقطوع بودن نرخ این پیمان‌ها و عدم تعلق تعدیل به آن‌ها کارهای اجرایی باید در زمان پیش‌بینی‌شده به پایان برسد , ازآنجایی‌که عدم تأمین , تخصیص و پرداخت به‌موقع وجوه لازم نقش عمده‌ای در تحویل مدت پیمان دارد برای تحقق اتمام کار در زمان پیش‌بینی‌شده , رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موضوع مصوبه شماره 28482/ ت 32825 هـ مورخ 10/5/1384 هیئت‌وزیران الزامی بوده و پس از طی مراحل قانونی لازم , مراجع ذی‌ربط یادشده در مصوبه مذکور , اعتبار موردنیاز پروژه‌ها را بایستی به‌طور کامل بررسی و تصویب نمایند و حسب مورد دفاتر بخشی سازمان و مسئولین ذی‌ربط استانی ملزم به نظارت بر حسن اجرای این امر می‌باشند . سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه‌های ذی‌ربط در استان‌ها نیز برای رفع نارسایی‌های ناشی از تأمین و تخصیص کامل اعتبارات اولویت ویژه‌ای

 را برای تخصیص صد درصد اعتبارات طرح‌های مزبور در مدت پیش‌بینی‌شده برای اجرای کار در نظر می‌گیرند . این سازمان برای اجرای پروژه‌ها بر اساس این دستورالعمل دستورات لازم را برای تخصیص به‌موقع صادر نموده است .

 1. مناسب بودن زمین برای اجرای پروژه موردنظر و تملک قطعی آن و رفع معارض کامل زمین به‌نحوی‌که بتوان با توجه به شرایط , موقعیت و عوارض زمین , نقشه و مشخصات کار را به‌گونه‌ای تهیه نمود که تغییراتی در آن‌ها بدین لحاظ پیش نیاید.
 2. نقشه , مشخصات و مصالح مورداستفاده باید به‌دقت موردمطالعه قرارگرفته تا نکته ابهامی برای اجرای کار باقی نماند که منجر به تغییر نقشه , مشخصات فنی , مقادیر اقلام کار و یا مصالح پیش‌بینی‌شده گردد و درنتیجه مزیت این نوع پیمان‌ها منتفی شود . مهندسان مشاور و کارفرمایان باید در تهیه نقشه و مشخصات ساختمان‌ها به‌گونه‌ای عمل نمایند تا حتی‌الامکان از ردیف‌های مناسب و ارزان‌قیمت فهرست‌بهای پایه استفاده شود و از تجمل‌گرایی در کارهای نازک‌کاری پرهیز نمایند تا بدین طریق ضمن حفظ موارد کیفی کار هزینه اجرای پروژه‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد .
 3. مدت واقعی و قابل عمل برای انجام کار باید با توجه به شرایط کار , محل کار , منطقه مربوط , فصل شروع , حجم عملیات و نوع کار تعیین و در اسناد مناقصه درج گردد . این مدت حداکثر 24 ماه می‌باشد .
 4. با توجه به مقادیر دقیق اقلام کار محاسبه‌شده از روی نقشه‌ها , برآورد هزینه اجرای کار با در نظر گرفتن اقلام احتمالی ستاره‌دار ( در این روش حداکثر اقلام ستاره‌دار ده درصد مبلغ برآورد است ) بر اساس آخرین فهرست‌بها , ضرایب مربوط , هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه شاخص‌های تعدیل ( بدون اعمال ضریب 95 درصد ) ابلاغی تا زمان موردنظر برای
  مناقصه‌گذاری ( به‌منظور به هنگام نمودن برآورد ) و همچنین برای زمان اجرای کار تعیین می‌شود .

تبصره یک : برای منظور نمودن تعدیل برای زمان اجرا , نصف مدت‌زمان پیش‌بینی‌شده بر اساس بند 4 به‌عنوان زمان متوسط قرارداد در نظر گرفته می‌شود .

تبصره دو : برای منظور نمودن شاخص‌های تعدیل در جهت به هنگام نمودن برآورد تا زمان موردنظر برای مناقصه و همچنین در نظر گرفتن نوسانات قیمت زمان اجرای کار , برای دوره‌هایی که شاخص تعدیل ابلاغ نشده است , از تغییرات آخرین چهار دوره سه‌ماهه متوالی ابلاغی (حاصل از نسبت رقم آخرین دوره سه‌ماهه ابلاغی به دوره سه‌ماهه مشابه سال قبل آن ) و تبدیل درصد تغییر به متوسط یک دوره سه‌ماهه ( ناشی از تقسیم درصد تغییر به عدد 4 ) استفاده گردد .

تبصره سه : منظور از شاخص , شاخص‌های گروهی پیوست 3  ابلاغی در دوره سه‌ماهه موردنظر برای مناقصه‌گذاری است .

 1. برآورد هزینه کارهای اجرایی خارج از ساختمان ( محوطه‌سازی , حصار کشی و ) نیز طبق بند 5 تعیین می‌شود .
 2. سطح زیربنا , بر اساس نقشه‌های اجرایی و با توجه به بند ب ماده 11 پیمان پیوست , اندازه‌گیری و تعیین می‌گردد .

تبصره : انعقاد کارهای نیمه‌تمام نیز بر اساس این دستورالعمل انجام می‌پذیرد .

 1. از جمع مبالغ بندهای 5 و 6 , برآورد هزینه اجرای کار مشخص می‌گردد .
 2. کار موردنظر با ارائه سطح زیربنای هر ساختمان , سطح محوطه‌سازی , مقادیر حصارکشی , به تفکیک ( درصورتی‌که مشخصات حصارها متفاوت باشد ) , کارهای مشابه و حدود هزینه اجرای کار ( که به ترتیب پیش‌گفته برآورده شده است ) بدون ضمیمه نمودن ریز برآورد , همراه با سایر اسناد و مدارک مناقصه , بین پیمانکاران تشخیص صلاحیت شده , به مناقصه گذاشته شود . از پیمانکاران در برگ پیشنهاد , مبالغ پیشنهادی تفکیک‌شده به شرح جدول ماده 11 که شرح آن‌ها توسط کارفرما تنظیم‌شده برای هریک از ساختمان‌ها , محوطه‌سازی و دیوارکشی شامل تمام هزینه‌های اجرایی کار در منطقه و هزینه‌های بالاسری اخذ می‌شود .
 3. برنده مناقصه , با توجه به مبلغ کل پیشنهادی ( بر طبق قانون برگزاری مناقصه ) تعیین و با رعایت سایر شرایط , نسبت به انعقاد پیمان با او اقدام می‌شود .

تبصره : درصورتی‌که ارجاع کار از طریق ترک تشریفات مناقصه انجام شود , رعایت این دستورالعمل نیز الزامی است .

ب) نحوه تنظیم و تکمیل پیمان

برای انعقاد پیمان , دفترچه پیوست به شرح زیر تکمیل و به امضاء و مهر طرفین می‌رسد :

 1. عنوان دستگاه اجرایی , شماره آن , عنوان طرح , شماره طبقه‌بندی آن , عنوان پروژه , شماره و محل دقیق اجرای آن , نام واحد خدمات مشاوره , نام پیمانکار , شماره و تاریخ پیمان در صفحه داخل جلد نوشته شود .
 2. تاریخ و شهر محل انعقاد پیمان , نام کارفرما و نماینده او در سطرهای اول و دوم صفحه 3 درج گردد .
 3. چنانچه طرف دیگر پیمان ( پیمانکار ) شخص حقوقی ( شرکت یا مؤسسه ) باشد , نام , شماره و تاریخ ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها , شهر محل ثبت , نام دارنده یا دارندگان امضای مجاز برای امضا اسناد تعهدآور , در سطرهای سوم و چهارم صفحه 3 نوشته شود .
 4. درصورتی‌که طرف دیگر پیمان شخص حقیقی باشد , مشخصات فردی او در محل گفته‌شده دربند 3 بالا , درج گردد .
 5. در محل نشانی باید اقامتگاه قانونی شخص حقوقی ( پیمانکار ) یا محل اقامت شخص حقیقی ( پیمانکار ) نوشته شود .
 6. در ماده 1 , موضوع پیمان و نشانی کار , در محل‌های پیش‌بینی‌شده نوشته شود .
 7. در ماده 2 , تعداد نقشه‌های اجرایی و عنوان و سال انتشار فهرست‌های بهای واحد پایه مورد عمل درج شود .
 8. دربند الف ماده 3 , مبلغ کل پیشنهادی پیمانکار به عدد و حرف ( در داخل پرانتز ) نوشته شود .
 9. دربند ب ماده 3 , ضریب پیمان که ناشی از تقسیم مبلغ پیشنهادی پیمانکار به مبلغ برآورد ( که طبق بند الف ـ 8 توسط کارفرما تهیه‌شده ) است , به عدد و حروف درج گردد . این ضریب منحصراً برای کارهای اضافی و تغییرات احتمالی موضوع ماده 12 , مورداستفاده قرار می‌گیرد .
 10. در ماده 4 , مدت پیش‌بینی‌شده برای اجرای کار به عدد و حروف نوشته شود .
 11. دربند الف ماده 11 , نرخ کارهای ساختمانی و محوطه‌سازی برحسب مترمربع و هزینه‌های حصارکشی برحسب متر طول مطابق ارقامی که پیمانکار پیشنهاد نموده درج شود .
 12. اقلامی از کار موضوع پیمان , که مقرر است توسط پیمانکار انجام نشود , به‌وضوح و با ذکر موارد , در پیوست شماره یک پیمان درج شود .
 13. برای پرداخت‌های موقت ( موضوع‌بند ج ماده 11 ) , درصدهای ریالی اجرای کار با توجه به برآورد , تعیین‌شده و مقاطع پرداخت برحسب درصدهایی از مبلغ پیشنهادی پیمانکار برای هریک از ساختمان‌ها و محوطه و دیوارکشی به تفکیک در پیوست شماره دو پیمان به نحوی مشخص می‌گردد که هیچ فعالیتی بیش از8 درصد مبلغ برآورد آن بخش نشود. نمونه‌ای از تفکیک عملیات اجرایی یک کار مشخص , برای پرداخت‌های موقت به‌عنوان راهنما , به این دستورالعمل پیوست شده است .
 14. نوع و مشخصات کامل مصالح مصرفی در کار مانند : سنگ , کاشی , لوازم بهداشتی , تأسیسات برقی و در پیوست شماره سه پیمان ذکر شود .
 15. در مواردی که اندازه‌گیری سطوح زیربنا در برخی از نقشه‌ها نیاز به توضیحات بیشتری علاوه بر نحوه اندازه‌گیری در ماده 11 پیمان را داشته باشد لازم است کارفرما نحوه اندازه‌گیری را به‌طور شفاف متناسب با نقشه‌های اجرایی در پیوست شماره 4 تنظیم و ضمیمه اسناد و مدارک مناقصه و پیمان نماید .

با توجه به اینکه پرداخت خسارت به پیمانکار در اثر تأخیر در پرداخت به پیمانکار دربند « و » ماده 11 پیمان پیش‌بینی و تأکید شده , لذا مسئولین ذی‌ربط لازم است به‌منظور عدم تحمیل خسارت به بودجه دولت , برای تأمین به‌موقع اعتبار و تخصیص و پرداخت آن به وظایف قانونی خود عمل نمایند .

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها