نمونه قرارداد فروش اقساطی از بانک

پیرو قرارداد مشاركت مدنی شماره ........................ مورخ ........................ تنظیمی ........................ بانك كلیه حقوق سهم الشركه خود ناشی از ........................ قسمتی از / تمام: قرارداد مذكور را به:  ....................... (نامبرده در ذیل) صلح و واگذار نمود كه بنا به تقاضای نامبرده و موافقت بانك قراردادی در اجرای مواد 13 و 14 قرارداد مرقوم بین امضاکنندگان ذیل:

الف: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ساكن: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

كه از این به بعد بدهكار نامیده می‌شود از یک‌طرف و:

ب: بانك ......................................... مقیم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

با نمایندگی ............................ دارای شماره شناسنامه ................................. صادره از .................... به موجب معرفی‌نامه شماره ........................... صادره .................... از .................... كه از این پس اختصاراً بانك نامیده می‌شود از طرف دیگر، منعقد می‌گردد و طرفین ملزم به انجام تعهدات آن به شرح آتی می‌باشند:

ماده 1- بدهكار با امضای این قرارداد قبول نمود و متعهد گردید مبلغ                     ریال بدهی مربوط را در       قسط متوالی ماهانه از قرار تعداد               قسط متوالی و مساوی و به قرار قطعی مبلغ               ریال و یك قسط آخر به مبلغ            ریال كه سررسید بدهكار موظف است در سررسید آخرین قسط آنچه از قسط و یا سایر هزینه‌های قانونی متعلقه و مطالبات ناشی از این قرارداد بر ذمه و دین ثابت وی، باقی‌مانده باشد، یكجا به بانك بپردازد.

 

ماده 2-در صورت تاخیر بدهكار پرداخت هر یك از اقساط، مبلغی به ماخذ 12% (دوازده درصد) در سال بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت كه طبق روش معمول بانك، محاسبه و وصول می‌گردد.

 

ماده 3- بدهكار به منظور توثیق و تامین بدهی مذكور در ماده یك این قرارداد و سایر مطالبات ناشی از این قرارداد شش‌دانگ ملك مذكور در ماده 13 این قرارداد را در رهن بانك، قرار داده و بانك پس از تصرف موقت مورد رهن، مجدداً آن را تحویل بدهكار داد تا در مدت قرارداد، به‌طور امانی از آن استیفاء منفعت نماید و بدهكار اقرار به تصرف مورد رهن نمود.

 

ماده 4- تمامی مورد رهن تا استهلاك كامل بدهی بدهكار ناشی از این قرارداد در رهن بانك باقی خواهد ماند و بانك در هر مورد برای وصول هر مبلغ از مطالبات خود، حق استفاده از تمامی مورد رهن را طبق قانون دارد.

 

ماده 5- بدهكار مكلف و موظف است كه از مورد رهن فقط به منظور محل سكونت خود و اعضاء تحت تكفل خویش استفاده نماید و بانك حق دارد هر موقع كه لازم بداند و بخواهد از مورد رهن بازدید نماید و بدهكار موظف است همواره موجبات این بازدید را فراهم آورد.

 

ماده 6- بدهكار حق ندارد بدون اجازه قبلی و كتبی بانك، در مورد رهن تغییر ایجاد نماید.

 

ماده 7- بدهكار حق ندارد تا پایان مدت قرارداد تا بازپرداخت كلیه دیون خود، هیچ‌یک از حقوق خود را نسبت به مورد رهن برای دیگری ایجاد حق نماید.

 

ماده 8- هرگونه افزایشی در مورد رهن بدون استثناء اعم از متصل و منفصل جزء وثیقه بانك بوده و تاثیر در اقدامات اجرایی نخواهد داشت.

 

ماده 9- بدهكار مكلف است مورد رهن را در قبال خطر حریق نزد بیمه‌گر موردقبول بانك و به هر مبلغ و مدتی كه بانك بخواهد به نفع بانك بیمه نموده و بیمه‌نامه را هم‌زمان تا تاریخ امضای این قرارداد به بانك تسلیم نماید، در غیر این صورت بانك حق دارد مورد رهن را به هزینه بدهكار بیمه نموده و هزینه پرداختی را به‌حساب وی منظور نماید و ضمیمه اقساط ماهانه وصول نماید.

 

ماده 10- بانك حق دارد كلیه بدهی موضوع این قرارداد را از نظر فوت بدهكار نزد هر یك از مؤسسات بیمه به نفع خود به هر ترتیبی كه صلاح بداند، بیمه عمر نموده و حق بیمه را مقسطاً یا به هر ترتیب كه صلاح بداند از بدهكار مطالبه و دریافت نماید.

 

ماده 11- بدهكار با امضاء این قرارداد، كلیه خیارات خصوصاً خیار غبن فاحش را از خود سلب و اسقاط نمود.

 

ماده 12- چنانچه بدهكار برخلاف هر یك از شروط و مواد این قرارداد رفتار نماید و یا در پرداخت هر یك از اقساط تاخیر كند، كلیه بدهی وی ناشی از این قرارداد تبدیل به دین حال گردیده و بدهكار با امضای این قرارداد قبول نمود كه مبلغی به ماخذ 12% در سال نسبت به اصل بدهی بر ذمه وی تعلق خواهد گرفت كه طبق روش بانك محاسبه و وصل می‌گردد و بانك می‌تواند مطالبات خود را از طریق صدور اجراییه استیفاء و وصول نماید.

تشخیص بانك در خصوص تخلف بدهكار از ایفای تعهدات و شروط مندرج در این قرارداد و اعلام میزان بدهی بدهكار معتبر بوده و جهت صدور اجراییه كافی می‌باشد و بدهكار حق هرگونه ایراد و اعتراض را در این مورد از خود سلب و اسقاط نمود.

 

ماده 13- مورد رهن عبارت است از: 

 

ماده 14- با تنظیم و امضاء این سند بالطبیعه سند قرارداد مشاركت مدنی اولی الذكر ملغی اثر بوده و از مورد رهن آن فك رهن می‌گردد.

 

سایر مستندات:

1- پاسخ استعلامیه شماره             ثبت منطقه              تهران

2- گواهی پایان ساختمان شماره                شهرداری منطقه               تهران

تاریخ:

محل امضاء:

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها