نمونه قرارداد مبایعه نامه قطعی غیرمنقول

مورد معامله و حدود آن:  ......................................... ......................... ............... ...... محدوده و مورد  ثبت ............ جلد  سند مالکیت  ثبت‌شده  ذیل شماره ........................... صفحه ...................... دفتر  املاک بخش مربوطه دارای شماره چاپی ..................... با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثناءشی ء کائناً ما کان و به انضمام کلیه حقوق فروشنده نسبت به تمامی  پرونده شماره .........................  موجوده و منصوبه در مورد معامله از حق الامتیاز  و حق الاشتراک  و حق الانشعاب با وام و ودیعه‌های مربوطه  بدهکاری و بستانکاری به شرح  مرقوم جز مورد  معامله این سند می‌باشد و خریدار مورد معامله  را دیده و با علم و اطلاع کامل از کمیت و کیفیت و آشنایی  به وضعیت و خصوصیات  مورد معامله شماره 130/10-14/1/85  ثبت کل راجع به منع معاملات اشخاص مندرج در بخشنامه مرقوم اعلام نمود که فروشنده از افراد موضوع بخشنامه مذکور نمی‌باشد و مسئولیت آن را در مقابل دولت به عهده گرفت.

 بهاء مبلغ ...................... ریال وجه رایج که تمام آن نقداً تسلیم فروشنده حسب الاقرار شده است. اسقاط کافه خیارات از طرفین به عمل آمد  خصوصاً خیار غبن بهر درجه که باشد و صیغه بیع قطعی به شرح مرقوم  جاری شد و خریدار اقرار به تحویل و تصرف مورد معامله نمود.

این سند  باستناد مفاصا صاحساب نوسازی شهرداری شماره ................ و گواهی پایان کار شماره ......................... شهرداری مرقوم و گواهی مالیاتی شماره ..................... سرممیزی شماره ........................ تنظیم شد و بهای این سند  با توجه به گواهی مالیاتی مرقوم قیدشده است و خریدار با اطلاع از مفاد گواهی‌های مرقوم قبول انجام  معامله نمود و مسئولیت آن را از هر جهت در مقابل دولت به عهده گرفت و چنانچه مورد معامله  نمود و مسئولیت آن را از هر جهت در مقابل دولت به عهده گرفت و چنانچه مورد معامله تا این تاریخ هرگونه  بدهی مالیاتی و یا سایر حقوق و عوارض دولتی تحت هر اسم و عنوان  و یا  مفاد بند 91 بخشنامه‌های ثبتی داشته باشد خریدار تقبل نمود بدی‌های مربوطه  را از مال خود پرداخته و سپس با ارائه مدارک پرداخت  از فروشنده مطالبه  و وصول نماید. همچنین  خریدار  با اطلاع از مفاد گواهی پایان کار مسئولیت  انطباق و وضع موجود  ملک با مفاد  گواهی پایان کار و تغییرات احتمالی ناشی از طرح‌های شهرداری را از هر جهت پذیرفت. پاسخ  استعلامیه  ثبت به شماره ....................... ملاحظه گردید. منافع ملک حسب الاظهار  طرفین قبلاً به کسی واگذار نشده است.

این سند در  دو برگ اوراق یک برگی  به شماره‌های ....................... تنظیم و مبلغ ..................... ریال حق الثبت و مبلغ ........................ حق التحریر  و بهای اوراق به‌موجب فیش‌های شماره ...................... و ......................... به بانک ملی ایران شعبه ..................... واریز و قبض رسید شماره ........................ صادر و تسلیم گردید.

 

به تاریخ                     شمسی                            محل امضاء

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها