نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

این قرارداد به استناد ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین‌نامه اجرایی آن و با توجه به مزایده شماره .................. مندرج در روزنامه ...................... با در نظر گرفتن مصوبه شماره ................... کمیسیون استانی ستاد اجرایی ماده 88 موضوع نامه ..................... شماره ..................... و با شرایط ذیل بین متعاقبین منعقد گردید:

 

ماده1- طرفین قرارداد

موجر ........................... به مدیریت ...........................  به نشانی ................................................................ که در این قرارداد موجر نامیده می‌شود.

مستاجر ........................... فرزند ........................... به شماره شناسنامه  صادره از ........................... به نمایندگی ........................... شرکت / مؤسسه........................................ به نشانی .................................................... و شماره ثبت  ............. با معرفی‌نامه شماره .................... تلفن تماس ........................... همراه .............................

 

ماده2- موضوع قرارداد

یک باب .............. با کاربری ............................... به مساحت .......................... جهت استفاده ........................... واقع در ........................................................................................................ طبقه ....... مشتمل بر تأسیساتی که به شرح پیوست که جزء لاینفک قرارداد می‌باشد و به رؤیت مستاجر رسیده است.

 

ماده3- مدت قرارداد

این قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت ........... از تاریخ ........... الی  ........... منعقد گردید.

تبصره: چنانچه در مدت قرارداد به هر دلیلی که از جانب موجر موجه تشخیص داده شود (نظیر انجام عملیات تعمیر، بازسازی، مرمت، قطع آب و بر و گاز و غیره) که منجر به تعطیلی مکان مورد اجاره گردد، زمان موردنظر پس از بررسی کارشناسی و تصمیم‌گیری در ستاد ماده 13 آئین‌نامه اجرائی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می‌تواند به مدت قرارداد اضافه شود.

 

ماده4- مبلغ قرارداد

الف : مبلغ قرارداد

مبلغ اجاره مکان موضوع قرارداد حسب نظر کارشناسی هیأت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری (که جزء لاینفک این قرارداد است) و با توجه به مزایده شماره صدر الذکر ................................................ ریال می‌باشد که به شرح مندرج در بند ب پرداخت می‌گردد.

ب : نحوه پرداخت

مستاجر مکلف می‌باشد اجاره‌بهای ملک را در .... قسط از قرار هر قسط .................... ریال به حساب شماره ........................... به نام خزانه دولت نزد بانک ملی شعبه ............. واریز حداکثر تا ............. پس از واریز فیش‌های واریزی را به نماینده دستگاه موجر تحویل نماید.

تبصره 1: حداکثر تعداد اقساط جهت پرداخت اجاره‌بها سالیانه ........ قسط می‌باشد که اقساط می‌بایست در ابتدای هر دوره ....... ماهه پرداخت گردد.

تبصره 2: کلیه کسورات قانونی قرارداد شامل بیمه، مالیات به عهده مستاجر می‌باشد.

 

ماده5- شرایط قرارداد

5-1- شرایط و تعهدات موجر

5-1-1-     موجر مکلف است مورد اجاره را به رؤیت مستاجر رسانیده و نسبت به ارائه تصویر پیوست لیست فهرست شده تأسیسات و ابنیه و امکانات مورج اجاره که جزء لاینفک قرارداد است اقدام نماید.

5-1-2-    موجر موظف می‌باشد درخصوص نظارت بر حفاظت، حراست و صیانت از عین مورد اجاره توسط مستاجر به صورت ماهیانه اقدام و گزارش بازرسی را در پایان هر ماه به انضمام فهرست موارد انجام‌شده برابر مفاد قرارداد را منضم به پرونده نماید.

5-1-3-    موجر حق استفاده از مکان مورد اجاره را تحت عنوان خرید خدمات به هیچ عنوان ندارد و می‌بایست کلیه اجاره‌بها را به حساب مربوطه واریز نماید.

5-2- تعهدات مستاجر

5-2-1-    مسئولیت حفظ و حراست و تعمیر و نگهداری کلیه اموال اعم از اموال منقول و غیرمنقول موجود در عین مورد اجاره به عهده مستاجر می‌باشد.

5-2-2-    مستاجر مکلف به حفظ کاربری ورزشی مکان مورد اجاره می‌باشد.

5-2-3-    مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به هیچ صورت (کلاً یا جزعاً) به شخص یا اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوقی را ندارد در صورت انتقال موجر حق دارد نسبت به فسخ یک جانبه قرارداد اقدام نموده و معادل یک ماه مال‌الاجاره را بابت خسارت از محل تضمین سپرده مستاجر دریافت نماید و مستاجر حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است.

5-2-4-    مستاجر حق هیچ‌گونه تغییر کلی در مورد اجاره را ندارد تغییرات جزئی به‌منظور استفاده بهینه پس از هماهنگی با ناظر یا (نماینده دستگاه) و اخذ موافقت‌نامه کتبی دستگاه موجر ممکن می‌باشد.

5-2-5-    مستاجر مکلف می‌باشد کلیه هزینه‌های ناشی از مصرف آب، برق، گاز، تلفن (موارد اشتراکی حسب نظریه ستاد اجرایی ماده 88 در اداره کل تربیت‌بدنی یا اداره تربیت‌بدنی شهرستان مربوط مشخص و با تنظیم صورت‌جلسه اعمال می‌گردد) و عوارض شهرداری، بیمه و مالیات و سایر حقوق ناشی از قوانین موضوع را پرداخت و در پایان هر ماه فیش‌های واریزی را جهت ضم به پرونده تحویل دستگاه موجر نماید.

5-2-6-    مستاجر مکلف است کلیه حق‌وحقوق قانونی کارگران و کارکنان را در زمان اجاره پرداخت نماید و افراد به کار گرفته‌شده باید دارای صلاحیت ورزشی، فنی – اجتماعی و توانمندی لازم را داشته باشند و این افراد هیچ‌گونه رابطه استخدامی  قراردادی با اداره کل تربیت‌بدنی و ادارات تربیت‌بدنی شهرستان‌ها نخواهند داشت.

ضمناً به کارگیری کارمندان سازمان و ادارات کل تربیت‌بدنی برابر قانون ممنوع می‌باشد مگر مغایر با اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده آن نباشد.

5-2-7-    مستاجر مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انعقاد قرارداد، موضوع قرارداد را در طی مدت اجاره در برابر حوادث غیرمترقبه نزد مؤسسات بیمه‌گر بیمه نموده و بیمه‌نامه را تحویل موجر نماید.

5-2-8-    درخصوص کلیه حوادث و اتفاقات که در زمان اجاره رخ می‌دهد، مستاجر ضامن و مسئول می‌باشد و هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه موجر نمی‌باشد.

5-2-9-    مستاجر مکلف است در پایان مدت اجاره مکان مورد اجاره را تخلیه و بدون نقص یا عیب و در زمان مقرر تحویل موجر یا نماینده آن نماید.

5-2-10-  مستاجر مکلف است اجاره‌بها را در مواعد تعیین‌شده پرداخت و رسید پرداخت را در فرجه تعیین‌شده تحویل موجر یا نماینده آن نماید.

5-2-11-  حفظ شئونات اسلامی و رعایت موازین شرعی و قانونی در زمان بهره‌برداری جزء وظایف مستاجر محسوب می‌گردد و هرگونه تخلف و تخطی حسب گزارش ناظر و بازرسین یا سایر مراجع قانونی قابل پیگیری بوده و همچنین برابر بند 7 ماده 9 عمل می‌گردد.

5-2-12-  مستاجر اقرار می‌نماید در زمان انعقاد قرارداد مشمول قانون منع مداخله وزراء، نمایندگان و کارمندان دولت در معاملات دولتی که مقرر می‌دارد انعقاد قرارداد با پدر، مادر، برادر، خواهر، زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد اشخاصی که در دستگاه مربوطه سمت وزارت یا معاونت یا مدیریت دارند ممنوع است، نمی‌باشد.

5-2-13-  مستاجر کلیه حقوق قانونی من جمله، حق سرقفلی و کسب و پیشه را از خود سلب و ساقط نموده و اقرار به سلب هرگونه ادعایی در مراجع قانونی از خود می‌نماید.

5-2-14-  هرگونه تغییر یا افزایش رشته ورزشی مورد فعالیت می‌بایست با اذن موجر صورت پذیرد.

5-2-15-  مستاجر اقرار می‌نماید از کلیه قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه تأمین اجتماعی و بیمه حوادث و حفاظت فنی و بهداشتی و همچنین قوانین مربوط به مالیات مطلع بوده و متعهد است همه آن‌ها را در مورد کارکنان تحت اختیار خود رعایت نماید. بدیهی است هزینه‌های مربوطه و مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات فوق به عهده مستاجر است.

5-2-16-  برابر با مصوبه شماره 75022/ت 17436/5 مورخ 15/10/1376 هیأت محترم وزیران استعمال دخانیات در اماکن عمومی ممنوع می‌باشد. لذا نصب تابلو ممنوعیت استعمال دخانیات و رعایت این موضوع الزامی می‌باشد. ضمناً نصب تابلوهای فرهنگی توسط مسئول فرهنگی ادارات کل جهت سالم‌سازی محیط بلامانع و نصب این‌گونه تابلوها به صورت رایگان از طرف واحد فرهنگی مربوطه میسر است.

5-2-17-  مسئولیت کنترل استفاده‌کنندگان و تماشاچیان از مورد اجاره جهت حفظ نظم و امنیت و امکانات رفاهی و رعایت شئونات اسلامی با مستاجر می‌باشد. در این خصوص تربیت‌بدنی بنا به درخواست کتبی مستاجر مساعدت لازم جهت تأمین نیروی انتظامی را خواهد نمود. ضمناً موجر تعهدی در قبال این ماده ندارد و هرگونه مسئولیتی متوجه مستاجر می‌باشد.

5-2-18-  مستاجر مکلف است در پایان مدت اجاره مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار دهد. بدیهی است در صورت تأخیر می‌بایست به ازای هر روز 5 برابر اجاره‌بهای روزانه را بابت اجرت‌المثل ایام تصرف و خسارت تأخیر تخلیه به موجر پرداخت نماید. این امر مانع از ضبط ضمانت‌نامه بانکی ارائه‌شده نمی‌باشد.

5-2-19-  مستاجر مکلف است در پایان مدت قرارداد یا پس از تخلف از شرایط و مفاد قرارداد و اعلان فسخ قرارداد از جانب موجر ضمن پرداخت خسارت، مورد اجاره را سریعاً به موجر تحویل نماید. مستاجر اقرار می‌نماید موجر اختیار تام دارد که مورد اجاره را رأساً و بدون حضور مستاجر تصرف نموده، اموال موجود در آن و شرایط و کیفیات عین مستاجره را صورت‌جلسه کرده و حسب تصمیم خود اقدام نماید و مستاجر با امضاء ذیل این قرارداد حق هرگونه اعتراض و طرح هرگونه ادعا یا دعوی حقوقی یا کیفری در مراجع قضایی و قانونی را از خود سلب و ساقط نمود.

5-2-20-  در کلیه ایام سوگواری و مناسبت‌های مذهبی با اعلام موجر وفق مقررات مستاجر موظف است نسبت به تعطیلی مکان مورد اجاره اقدام نماید و از این بابت موجر هیچ‌گونه تعهد مالی ندارد.

5-2-21-  مستاجر مکلف است حداکثر ظرف یک ماه بعد از تاریخ انعقاد قرارداد نسبت به اخذ پروانه فعالیت از مراجع ذی‌ربط اقدام نماید.

5-2-22-  مستاجر مکلف است نرخ‌های تصویبی تربیت‌بدنی را جهت اطلاع عموم در دفتر ورزشگاه و محل سالن نصب و رعایت نماید.

5-2-23-  برنده مزایده نمی‌تواند در آن واحد بیشتر از یک مکان ورزشی را از تربیت‌بدنی اجاره نماید.

5-2-24-  در صورتی که برنده مزایده شخصی به غیر از هیات­های ورزشی باشد می‌بایست در مورد اولویت انعقاد قرارداد استفاده از مکان مورد اجاره و دادن مهلت 3 ماهه جهت پرداخت اجاره‌بها با هیات­های ورزشی مستقر همکاری نماید.

5-2-25-  مستاجر حق هرگونه اسکان و یا بیتوته را به طور شبانه‌روز در محل نداشته و مکان مورد اجاره صرفاً جهت استفاده ورزشی می‌باشد.

5-3- سایر شرایط

تعمیرات اساسی مطابق قانون در عین مورد اجاره حسب نظر کارشناس رسمی و در صورت احراز نیاز به انجام تعمیرات اساسی برعهده دستگاه موجر می‌باشد.

 

ماده6- تضمین

مستاجر مکلف است به‌منظور تضمین حسن اجرای مفاد این قرارداد ضمانت‌نامه معتبر بانکی (جهت اشخاص حقیقی یا حقوقی) سفته محضری (جهت فدراسیون‌ها و هیات­های ورزشی) معادل 25% مبلغ قرارداد را در اختیار نماینده دستگاه موجر قرار دهد. بدیهی است این تضمین پس از اتمام مدت قرارداد و تائید ناظر به مستاجر مسترد می‌گردد.

تبصره : تضمین مزبور در صورت احراز هرگونه تخلف و تخطی از مفاد قرارداد و پس از ابلاغ کتبی توسط نماینده موجر ضبط خواهد گردید.

 

ماده7- نظارت

تعیین ناظر به‌منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد قرارداد

موجر آقای / خانم / کمیته نظارت (مرکب از نمایندگان معرفی‌شده) را به عنوان ناظر معرفی می‌نماید. ناظر موظف است هر ماه گزارشی مبسوط از روند اجرای موارد این قرارداد را به دستگاه موجر ارائه نماید و مستاجر مکلف است همکاری لازم را با ناظر یا نماینده موجر نماید.

 

ماده8- جریمه

8-1- در صورتی که براساس گزارش کتبی ناظر مستاجر در اجرای تعهدات خود از مفاد قرارداد از نظر کمی و کیفی قصور داشته باشد:

مرتبه اول : معادل 10% الی 50% از تضمین سپرده شده توسط مستاجر بنا به تشخیص ستاد اجرائی ماده استان 88 به نفع موجر ضبط می‌گردد.

مرتبه دوم : به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق دستگاه، نسبت به فسخ یک‌طرفه قرارداد پس از ابلاغ کتبی به مستاجر و ضبط کل تضمین سپرده شده توسط مجری و جایگزینی طرف قرارداد دیگر اقدام می‌شود و مستاجر حق هیچ‌گونه اعتراضی نخواهد داشت.

 

ماده9- فسخ

در صورت وجود هر یک از موارد ذیل موجر می‌تواند بدون انجام تشریفات نسبت به فسخ قرارداد و ضبط تضمین به طور یک­جانبه اقدام نماید.

اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی جهت مستاجر

1. انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالت (حقیقی یا حقوقی) کلی یا جزئی بدون اجازه کتبی موجر

2. اثبات این مطلب که مستاجر برای انجام موضوع قرارداد، به کارکنان یا کارشناسان سازمان یا ادارات کل دستمزد یا پاداش یا هدایایی داده یا آن‌ها یا واسطه‌های آنان را در منافع خود شریک کرده است.

3. عدم انجام تعهدات کلیه مفاد قرارداد از سوی مستاجر

4. فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره وصول یا ایصال وجه یا مال یا سند یا پرداخت وجه

5. پرداخت یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری پرداخت یا اخذ هرگونه مالی که در عرف غیرقانونی تلقی می‌شود از جمله هرگونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن یا پرداخت پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی که خارج از ضوابط موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

6. عدم پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر

7. تعدی و تفریط در استفاده از مورد اجاره

8. مستاجر کافه خیارات قانونی نسبت به این قرارداد اعم از خیار غبن فاحش را از خود ساقط نموده است.

9. رعایت نکردن بند 10-5 ردیف ب ماده 5 موجب فسخ و حق پیگیری قانونی برای موجر محفوظ است.

 

ماده10- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین مورد توافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده11- تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده12- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده13- فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

 

ماده14- تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام‌نشده است، کلیه نامه‌ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

 

ماده15- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف درخصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده16- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در ........ ماده، در تاریخ ............... در شهر .............. تنظیم و امضا گردید که دارای ........ نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

 

رئیس اداره تربیت‌بدنی شهرستان                                                                          مستاجر یا نماینده دستگاه مستاجر

 

 

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها