نمونه قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات

بین امضاء كنندگان زیر:

الف  بانك . . . . . . . .  شعبه . . . . . . . .  به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و

ب- آقای / خانم . . . . . . . .  . (مشخصات كامل قید شود) كه از این پس در این قرارداد متعهد /متعهدین نامیده می‌شود / می‌شوند.

ج- آقای . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . به شماره شناسنامه  . . . . . . . . . صادره . . . . . . . . به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ثبت‌شده ذیل شماره . . . . . . . . اداره ثبت شرکت‌های شهرستان  . . . . . . . . .  با مدیریت آقای: رئیس هیات مدیره: . . . . . . . . . نایب‌رئیس هیات مدیره . . . . . . . . آقای مدیرعامل . . . . . . . . . و با امضاء صاحبان حق امضا مجاز شركت . . . . . . . .  و مهر شركت به نشانی: . . . . . . . .  به موجب آگهی  . . . . . . . . .  مورخ  . . . . . . . . .  مندرج در روزنامه رسمی شماره  . . . . . . . . .

مورخ . . . .  با رعایت قانون عملیات بانكی بدون ربا و آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه قرارداد حاضر منعقد  گردید.

 

ماده1- نظر به اینكه خریدار از بانك درخواست نموده اموالی به مشخصات ذیل را جمعاً به مبلغ ریال جهت تأمین قسمتی از سرمایه‌های شغلی وی كه موردقبول بانك واقع‌شده به وی بفروشد لذا بانك با قبول این درخواست اموال مشروحه ذیل را به خریدار فروخت.

(مشخصات اموال): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

و خریدار تعهد نمود ثمن معامله را در اقساط مقرر مندرج در ماده 5 این قرارداد به بانك پرداخت نماید.

تبصره: خریدار كلیه خیارات متصوره قانونی را خصوصاً خیار عیب و غبن ولو آنكه به صورت افحش باشد از خود سلب و ساقط نمود.

 

ماده 2- بانك كالای مورد معامله را صحیحاً و سالماً تحویل خریدار نمود  و خریدار به تحویل و تصرف آن اقرار و اعتراف كرد.

 

ماده 3- خریدار اقرار و اعتراف نمود كه از كم و كیف و اوصاف ونیز از تمامی مشخصات اموال موضوع ماده یك و همچنین قیمت نقی مورد معامله اطلاعات كامل و كافی را دارد و به‌هیچ‌وجه موضوع مبهم و مجهولی در این رابطه برای وی وجود ندارد.

 

ماده 4- خریدار اقرار و اعتراف نمود كه كلیه مجوزهای لازم جهت انتقال اموال مورد معامله را دارا بوده و انجام معامله به لحاظ قوانین و مقررات موجود بلامانع است.

 

ماده 5- نظر به اینكه خریدار مبلغ . . . . . . . . . ریال بابت . . . . . . . . . % پیش‌پرداخت ثمن مورد معامله به بانك پرداخت‌نموده است لذا متعهد گردید كه باقیمانده ثمن مورد معامله را كه عبارت از  . . . . . . . . .  ریال است در اقساط مشروحه ذیل به بانك پرداخت‌نموده و رسید دریافت دارد:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ماده 6- بانك كلیه تعهدات و تضمینات و امكانات را كه طرف فروشنده و یا سازنده اموال مورد معامله به هر شخص دیگر ضمن قرارداد خرید منعقد بین بانك و فروشنده اولیه و یا هر قرارداد دیگری برای بانگ در نظر گرفته‌شده است از قبیل خدمات فنی و جانبی، فروش قطعات و لوازم‌یدکی، اصلاح، تعمیر،‌رفع نقص، همچنین همكاری كارشناسان و متخصصین سازنده و یا فروشنده ماشین‌آلات برای بهره‌برداری بهتر از اموال موضوع قرارداد حاضر را به خریدار انتقال داد با توجه به مراتب مذكور بانك هیچ‌گونه تعهد مستقلی راساً در موارد یادشده را نخواهد داشت.

تبصره: درصورتی‌که انجام خدمات مذكور در فوق متضمن پرداخت هزینه‌های مستقل از بهای اموال مورد معامله باشد هزینه مزبور به عهده خریدار بوده و بانك هیچ‌گونه تعهدی از این بابت نخواهد داشت.

 

ماده 7- خریدار تعهد نمود سیستم حسابداری قابل‌قبول بانك كه مبین وضع مالی وی باشد برقرار نموده و در هر زمان كه بانك به تشخیص خود گزارش مربوطه به نحوه فعالیت وی را مطالبه نماید خریدار بلافاصله گزارش مربوطه تهیه و تسلیم بانك نمایند.

 

ماده 8- دفاتر و صورتحساب‌های بانك در هر مورد معتبر و غیرقابل اعتراض خواهد بود و تشخیص تخلف از هر یك از شرایط و تعهدات و مقررات این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با بانك بوده و تشخیص و تعبیر و تفسیر بانك موردقبول خریدار خواهد بود و از نظر صدور اجراییه و یا محاسبات بعدی در جریان عملیات اجرایی صورت‌حساب و اعلان بانك در هر مورد قاطع و برای دفاتر اسناد رسمی و ادارات و دوایر اجرای ثبت كافی می‌باشد.

 

ماده 9-خریدار تعهد نمود كه عملیات بانكی مربوط به معاملات موضوع قرارداد حاضر را توسط بانك سپه انجام دهد و حساب‌جاری و سپرده خود را نزد بانك افتتاح نموده و كلیه دریافت‌ها  و پرداخت‌های خود مربوط به معاملات موضوع این قرارداد را در حساب مذكور متمركز نماید

 

ماده 10- درصورتی‌که خریدار هر یك از اقساط بدهی خود را در سر رسیدهای مقرر پرداخت ننماید و یا درصورتی‌که خریدار از هر یك از تعهدات و شرایط و مقررات این قرارداد به تشخیص بانك تخلف نماید و یا بانك در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد كه مدارك و مستندات خریدار و اطلاعاتی كه راجع به وضع مالی و شغلی و شخصی خود داده مطابق با واقعیت نبوده و اقساط باقیمانده خریدار حال شده و تمامی مطالبات خود اعم از اقساط گذشته. آینده و خسارات و جریمه دیر كردی كه بر ذمه خریدار مستقر گردیده و حق بیمه‌های پرداختی و حق‌الوکاله متعلقه و هر نوع مخارج دیگری كه بانك به موجب این قرارداد پرداخت‌نموده است و سایر هزینه‌ها و خسارات طبق اسناد و دفاتر خود از طریق صدور اجراییه مطالبه و وصول نماید.

 

ماده 11-در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن  معامله در سررسیدهای مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه كامل بدهی خریدار مبالغی بر ذمه خریدار تعلق خواهد گرفت از این‌رو خریدار با امضاء این قرارداد متعهد می‌شود علاوه بر بدهی‌ها تأدیه نشده خود به بانك ثمن معامله مبلغی طبق فرمول:

(6+ نرخ متعلقه) ×تعداد روز ×اصل بدهی

100×360

 به بانك پرداخت نماید به همین منظور خریدار ضمن قرارداد حاضر به نحو غیرقابل برگشت به بانك اختیار داد كه از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه كامل بدهی وی به بانك معادل حاصل فرمول یادشده را از هرگونه وجوه دیگر نامبرده نزد بانك برداشت و یا به همان میزان از سایر دارای­های خریدار تملك نماید.

اخذ مبلغ مقرر موضوع این ماده مانع از تعقیب عملیات اجرایی و قانونی برای وصول مطالبات بانك نخواهد شد.

 

ماده 12- خریدار تعهد نمود كه در طول مدت این قرارداد كالای موردقرارداد را با نظارت و تأیید بانك موردنظر قرار دهد و تا تسویه كامل بدهی ناشی از این قرارداد از انتقال آن به اشخاص ثالث  تحت هیچ‌یک از عناوین حقوقی ولو به صورت وكالت و اختیار از استیفای منفعت خودداری نماید.

 

ماده 13- بانك حق دارد راساً یا وسیله شخص یا اشخاصی كه معین می‌کند در هر موقع از ساعت كار و بدون اخطار را مورد بازرسی قرار دهد و خریدار تعهد نمود كه در مورد اطلاعات موردتقاضا را در اختیار بانك بگذارد و توصیه‌های بانك را در هر موردقبول نماید.

 

ماده 14- درصورتی‌که خریدار از هر یك از تعهدات و شرایط مقررات این قرارداد به تشخیص بانك تخلف نماید یا بانك در نتیجه رسیدگی تشخیص دهد كه ترازنامه و صورت‌حساب‌های خریدار و اطلاعاتی كه راجع به وضع مالی و شغلی خود داده و همچنین مستندات و مدارك لازمی كه به بانك ارائه ننموده صوری و خلاف واقع بوده،بانک می‌تواند قرارداد را فسخ نماید در این صورت تمامی مطالبات بانك از هر حیث و هر جهت تبدیل به حال شده  و خریدار تعهد نمود بلافاصله كلیه مطالبات بانك و خسارت وارده را به تشخیص بانك بپردازد و در صورت تخلف از این تعهد جریمه دیر كردی به شرح ماده 11 بر ذمه وی مستقر گردیده كه از طریق صدور اجراییه كلیه مطالبات بانك و جریمه تأخیر مذكور قابل وصول خواهد بود  و خریدار حق هیچ‌گونه اعتراضی را در این مورد نسبت به تشخیص بانك از خود سلب و ساقط نمود، بدیهی است چنانچه تخلفات فوق‌الذکر متضمن  وصف كیفری نیز باشد بانك مراتب را جهت تعقیب خریدار به مراجع قضایی اعلام خواهد نمود..

 

ماده 15-در صورت تخلف خریدار از اجرای هر یك از مفاد  و مندرجات  این  قرارداد (به تشخیص بانك) گذشته از حال شدن دیون  ناشی از این قرارداد، دیون سایر قراردادهایی كه خریدار با بانك منعقد نموده نیز حال شده  و بانك دفعه واحده نسبت به استیفاء مطالبات خود از طریق صدور اجراییه و یا هر طریق دیگر كه خود صلاح و مقتضی بداند اقدام  خواهند كرد.

 

ماده 16-خریدار با شرط عدم حق غزل و عدم ضم امین  و وكیل و غیره  به بانك تفویض وكالت نمود و بانك را وصی بعد از فوت خود قرارداد كه اولاً پرداخت‌های وی را بابت هر یك از بدهی‌های او صورت گرفته باشد  ابتدا بابت  خسارت  و حق‌الوکاله و نیز هزینه‌ای قانونی و قراردادهای بانك و سپس بابت اقساط بدهی و به‌طورکلی به هر نحوی كه بخواهد منظور نماید. ثانیاً در صورت تخلف خریدار از شرایط و مقررات این قرارداد بانك حق دارد عند الاقضاء نسبت به نصب ناظری جهت نظارت در امور اداره اموال موضوع قرارداد اقدام نماید.

 

ماده 17-در كلیه مواردی كه بانك در این قرارداد از طرف خریدار وكیل می‌باشد وصی بعد از فوت خریدار نیز خواهد بود.

تبصره: در صورت انحلال / ورشكستگی خریدار / متقاضی (درصورتی‌که خریدار / متقاضی شخص حقوقی باشد) بانك وصی او می‌باشد و قبل از انقضای مدت قرارداد، قرارداد من فسخ خواهد شد و بانك حق خواهد داشت سرمایه  و سود متعلقه را به تشخیص خود چه به صورت وجه نقد و از هر طریقی كه مقتضی بداند از وجوه با اموال ورشكسته برداشت و یا تأمین نماید.

 

ماده 18- بانك و خریدار قبول و موافقت دارند كه قرارداد حاضر یكی از قراردادهای رسمی تخصصی تسهیلات شماره  . . . . . . . . .  مورخ  . . . . . . . . .  تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره . . . . . . . . . شهرستان . . . . . . . . . می‌باشد و لذا درصورتی‌که خریدار از هر یك از مفاد و مندرجات این قرارداد به تشخیص بانك تخلف نماید حق خواهد داشت طبق شرایط  مقررات قرارداد تخصیص تسهیلات نسبت به وصول كلیه مطالبات خود ناشی از این قرارداد اقدام نماید و اقدام از این طریق مانع از اقدام به سایر طرق برای وصول مطالبات بانك نخواهد بود.

 

ماده 19- كلیه وکالت‌های تفویض شده خریدار به بانك تا تسویه كامل بدهی موضوع این قرارداد به قوت خود  خواهد بود.

 

ماده 20- اقامتگاه خریدار از نظر ابلاغ هرگونه نامه و یا اخطار از طرف بانك مقدمه این قرارداد مندرج است از این‌رو خریدار قبول نمود در صورت ارسال هرگونه نامه و یا اخطار از طریق پست سفارشی و یا از طریق نامه‌رسان بانك به آدرس مذكور به منزله ابلاغ به او تلقی می‌گردد.

 

ماده 21- این قرارداد به موجب توافق طرفین بر اساس مفاد ماده 10 قانون مدنی در كلیه موارد و مندرجات آ‌ن و با سلب حق اعتراض نسبت به مفاد آن لازم الاجراء ‌بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی است.

ماده 22- حاضر شدن آقا، آقایان / خانم، خانم‌ها  . . . . . . . . . . . . . . . . . . (مشخصات كامل ذكر گردد) و بعد الحضور با ایفا كلیه تعهدات ناشی از این قرارداد همراه با خریدار منفرداً، متضامناً مشتركاً متعهد گردیدند تمامی طلب بانك را در سر رسیدهای مقرر به بانك بپردازند و همچنین كلیه هزینه‌های ناشی از صدور اجراییه از قبیل حق‌الوکاله طرح دعوی و صدور اجراییه توسط بانك و یا وكلا  دادگستری و هر آنچه به ذمه خریدار تعلق می‌گیرد به بانك پرداخت نماید و در صورت حال شدن دین خریدار در نتیجه تأخیر در پرداخت و یا تخلف از مقررات قرارداد حاضر و صدور اجراییه علیه خریدار و مسئولیت متعهدین در برابر بانك عیناً مانند مسئولیت خود خریدار می‌باشد.

متعهد / متعهدین:

1- . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . دارایی شناسنامه . . . . . . . . . صادره  . . . . . . . . .  به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2- . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . دارایی شناسنامه . . . . . . . . . صادره  . . . . . . . . .  به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3- . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . دارایی شناسنامه . . . . . . . . . صادره  . . . . . . . . .  به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4- . . . . . . . . . فرزند . . . . . . . . . دارایی شناسنامه . . . . . . . . . صادره  . . . . . . . . .  به نشانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

امضاء متعهد / متعاهدین   

 

 

 

توضیح آنكه نشانی متعاهدین از نظر این قرارداد همان نشانی خریدار است.

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها