نمونه قرارداد ساخت و نصب کلیه کانال‌های هوا (کولر)

بسمه‌تعالی

 

طرفین قرارداداین قرارداد فی‌مابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی …………………………………….. تلفن ……………….  که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود ازیک‌طرف، و آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………….. صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ………………. که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

 

ماده یک موضوع قرارداد

عبارت است از ساخت و نصب کلیه کانال‌های هوا ، نصب دریچه‌ها ، همراه با راه‌اندازی و کلیه کارهای مربوط به ساخت و نصب کانال طبق نقشه‌ها و مشخصات فنی به شرح ذیل :

1- ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت 50

2- ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت 80

3- ساخت و نصب کانال هوا از ورق گالوانیزه به ضخامت 100 ( 1  میلی‌متر )

4- ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره

5- ساخت و نصب ساپورت از نبشی و میلگرد نمره

6- ساخت و نصب چهارچوب

7- نصب دریچه هوا با دمپر

8- عایق پشم‌شیشه دور کانال باسیم گالوانیزه

9- عایق پشم‌شیشه دور کانال با متقال ماستیک

10- ساخت و نصب دودکش

ماده دو اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می‌گردد .

2-3- کلیه دستور کارهائیکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می‌گردد .

ماده سه مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد ………. ریال پیش‌بینی می‌گردد که تا 25 درصد قابل‌افزایش یا کاهش می‌باشد که بر اساس صورت‌وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

بر اساس : نرخنامه ذیل

1- ساخت و نصب کانال هوا ازورق آهنی گالوانیزه به ضخامت 50 ………. ریال

2- ساخت و نصب کانال هوا ازورق آهنی گالوانیزه به ضخامت 80 ………. ریال

3- ساخت و نصب کانال هوا از ورق آهنی گالوانیزه به ضخامت 100 ( 1 میلی‌متر ) ……….  ریال

4- ساخت و نصب فلنج از نبشی نمره ………. هر کیلوگرم ………. ریال

5- ساخت و نصب ساپورت از نبشی و میلگرد نمره ………. هر کیلوگرم  ………. ریال

6- ساخت و نصب چهارچوب هر عدد ………. ریال

7- نصب دریچه هوا ………. ریال

8- عایق‌کاری حرارتی با پشم‌شیشه دور کانال باسیم گالوانیزه مترمربع ………. ریال

9- عایق‌کاری حرارتی با پشم‌شیشه دور کانال با متقال ماستیک مترمربع ………. ریال

10- دستمزد استادکار و شاگرد هرروز ………. ریال

11- دستمزد ساخت و نصب دودکش ………. ریال

تبصره یک به قیمت‌های این قرارداد هیچ‌گونه تعدیلی تعلق نمی‌گیرد.

ماده چهار نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت‌وضعیت کارهای انجام‌شده  اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما یا دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

تبصره یک 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از یک سال راه‌اندازی دستگاه‌ها با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد .

تبصره دو- 10 درصد کل قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد .

ماده پنج مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعاً ……. روز / ماه شمسی از تاریخ ……. لغایت ……. می‌باشد.

ماده شش تعهدات پیمانکار

6-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می‌باشد و کلیه نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

6-2-پیمانکار می‌بایستی در تمام مراحل کار راسا در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام‌الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی موردنیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد حضورداشته باشد .

6-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ……. ریال به‌صورت چک تضمین‌شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می‌گردد .

6-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فی‌مابین بدون نیاز به هیچ‌گونه تشریفات لغو شده تلقی می‌گردد .

6-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار بهر علت کار را متوقف نماید کارفرما می‌تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه‌های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورت‌جلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

6-6- پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان‌بندی اجراء عملیات و در صورت هرگونه تأخیر نسبت به برنامه که ناشی از کار پیمانکار باشد ، کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

6-7- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی ، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به‌صورت تام‌الاختیار خواهد داشت .

6-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

6-9- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام‌وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند .

6-10- پیمانکار ملزم می‌گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد ، حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه‌حساب و تعویض و بجای آن‌ها افراد مورد تائید را بکار گمارد .

 6-11- در صورت وقوع حادثه برای کارکنان پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارش‌ها حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه‌های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

6-12-پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی کارکنان خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که کارکنان خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی نماید که تا کارکنان دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می‌باشد .

6-13- پیمانکار تعهد می‌نماید که در پایان هرروز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

6-14- تهیه کلیه ابزارآلات و لوازم به عهده پیمانکار می‌باشد .

6-15- کلیه کنده‌کاری‌ها به عهده پیمانکار می‌باشد ( داخل ساختمان )

ماده هفت تعهدات کارفرما

7-1- تأمین آب و برق موردنیاز کار

7-2 چنانچه تأخیری به‌واسطه کارفرما باشد ، پیمانکار جریمه‌ای نخواهد پرداخت و نیز مطالبه مبلغی به‌عنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع به عهده کارفرما می‌باشد .

ماده هشت- موارد فسخ قرارداد

8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

8-2-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش‌بینی‌شده

8-3- تأخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد

8-4- تأخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا مسئولیت پیمانکار بنماید .

8-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

8-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان‌بندی انجام شود .

8-7- نقص هر یک از موارد قرارداد عدم کیفیت مطلوب کارها طبق نظر دستگاه نظارت

تبصره در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده نه

این قرارداد در نه ماده و چهار تبصره و در سه نسخه تهیه و تنظیم‌شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می‌باشد .

کارفرما                                                                         پیمانکار

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها