نمونه قرارداد خدمات

بسمه‌تعالی

 

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

کارخانه ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………………………………………………………………………………………………

که ازین پس « پیمانکار »نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از : دمونتاژ , افزایش ارتفاع فلش تاور کرن و شارژ مجدد به شرح زیر :

1-1- دمونتاژ کامل تاور کرن

1-2- تعمیر و نواقص موجود ( شامل نواقص برقی و مکانیکی )

1-3- خرید قطعات فابریک ( اصلی ) فلش به میزان 12 متر

1-4- خرید قطعات فابریک ( اصلی ) جهت افزایش ارتفاع به میزان 9 متر

1-5- ساخت مهار آنکاراژ

1-6- مونتاژ کامل تاور کرن

1-7- خدمات اپراتوری ماهیانه به‌صورت سه شیفته 8 ساعته ( 24 ساعته شبانه‌روز ) جهت انتقال بتن و آرماتور به سطح قالب لغزان از ارتفاع 0/0+ تا ارتفاع 00/63 + متری و انجام امور محوله دیگر طی مدت قرارداد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت انجام موضوع قرارداد از تاریخ انعقاد به مدت 75 روزبه شرح زیر تعیین می‌گردد .

2-1- مدت 45 روز جهت دمونتاژ و مونتاژ کامل تاور کرن

2-2- مدت 30 روز کاری جهت اپراتوری

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ موضوع قرارداد 44000000 ریال به شرح زیر تعیین می‌گردد :

3-1- جهت بند 1-1 موضوع قرارداد مبلغ 10500000 ریال

3-2- جهت بند 2-1 موضوع قرارداد مبلغ 500000 ریال

3-3- جهت بند 3-1 موضوع قرارداد مبلغ 8000000 ریال

3-4- جهت بند 4-1 موضوع قرارداد مبلغ 8000000 ریال

3-5- جهت بند 5-1 موضوع قرارداد مبلغ 500000 ریال

3-6- جهت بند 6-1 موضوع قرارداد مبلغ 10500000 ریال

3-7- جهت بند 7-1 موضوع قرارداد مبلغ 6000000 ریال

ماده 4)  نحوه پرداخت

4-1- 25% مبلغ قرارداد به‌عنوان علی‌الحساب در قبال اخذ چک شماره …………. عهده بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی به مبلغ 11000000 ریال به پیمانکار پرداخت خواهد شد. چک مزبور در پایان کار و پس از تأیید ناظر قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد .

4-2- 75%  مبلغ قرارداد پس از اتمام کامل موضوع قرارداد و تأیید دستگاه نظارت پرداخت خواهد شد .

تبصره 2 : مبلغ خرید قطعات با ارائه فاکتور معتبر ( بدون کسر بیمه و مالیات ) و تحویل در محل کار با تأیید دستگاه نظارت در واحد بازرگانی قابل پرداخت می‌باشد .

ماده 5) کسورات قانونی

5-1- از کلیه مطالبات پیمانکار 5% به‌عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم کسر و به‌حساب اداره دارایی واریز خواهد شد .

5-2- از کلیه مطالبات پیمانکار 7% به‌علاوه یک‌نهم هفت درصد مبلغ به‌عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه به‌عنوان سپرده تضمین پرداخت حق بیمه موضوع ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در پایان کار با ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی مسترد خواهد گردید .

ماده 6)  تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره …………… عهده بانک ………….. شعبه …….. خ ……..به مبلغ ……….. ریال  به‌عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می‌گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید نظارت  مسترد خواهد گردید .

ماده 7 ) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقای مهندس ……….+……….  به‌عنوان دستگاه نظارت  تعیین می‌گردند .

ماده 8 ) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازای هر یک روز تأخیر 1%  ( یک درصد ) از مبلغ کل قرارداد به‌عنوان خسارت کسر و چنانچه تأخیر بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود .  چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به‌موقع کارفرما باشد به ازا هرروز تأخیر یک روزبه مدت قرارداد افزوده خواهد شد .

ماده 9 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به‌موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می‌باشد . در این صورت کلیه خسارات و هزینه‌های ناشی از عدم اجرای کل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 10 ) سایر شرایط قرارداد

10-1- پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می‌باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .

10-2- پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می‌گیرد .

10-3- پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .

10-4- تأمین قطعات مربوط به بند 3-1 و 4-1 و 5-1 با تأیید دستگاه فنی دستگاه نظارت به عهده پیمانکار و در صورت نیاز به جرثقیل و قطعات اضافه تأمین آن به عهده کارفرما می‌باشد . تشخیص قطعات اضافه به عهده دستگاه نظارت خواهد بود .

10-5- تأمین کلیه ابزار و لوازم کار موردنیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می‌باشد .

10-6- هـــزینه ایـــاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای موردنیاز آن‌ها به عهده پیمانکار است .

10-7- جبران هرگونه خسارات و زیان‌های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .

10-8- پیمانکار می‌بایست افزایش ارتفاع و همچنین فلش تاور کرین را به‌گونه‌ای انجام دهد که حداقل در سه‌نقطه به فاصل حداقل 7 متری جهت بتن‌ریزی سیلوی شماره II امکان دسترسی به پاکت حاوی بتن و آرماتور باشد .

10-9- پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت‌وضعیت‌های پیمانکار کسر نماید .

10-10- پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیـــر نخواهــد داشت .

10-11- تسویه‌حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسویه‌حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .

10-12- پیمانکار موظف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته و آن را رعایت نماید .

10-13- در پایان کار ارائه تسویه‌حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه‌حساب با پیمانکار امکان‌پذیر نخواهد بود .

10-14- جهت ورود و خروج کارگران و افراد تحت پوشش وی پیمانکار می‌بایست مجوز لازم را از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین صادر گردد .

10-15- کارفرما با هرگونه فساد اخلاقی در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می‌باشد .

10-16- در صورت بروز هرگونه اشکال فنی در زمان عملیات بتن‌ریزی پیمانکار می‌بایست در حداقل زمان ممکن نسبت به رفع عیوب اقدام نماید تا در عملیات بتن‌ریزی وقفه ایجاد نگردد .

10-17- پیمانکار موظف است قبل از نصب قطعات , نو و فابریک بودن آن را به رؤیت دستگاه نظارت رسانده و پس از تهیه صورت‌جلسه تأیید کالا نسبت به نصب اقدام نماید .

ماده11)یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 12)تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده13)تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده14)فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده15)تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده16)حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده17)تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                               …………………..

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها