قرارداد لوله‌کشی گاز

بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

شرکت …………….. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……………………………………………………

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد،

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس …………………………………………………………………………………………………………………………………………

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از طراحی , محاسبات , تهیه نقشه‌های اجرایی و اجرای عملیات شبکه‌های گاز فشارقوی و فشار ضعیف داخلی پروژه …………….. بر اساس ضوابط و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران با کلیه مصالح و اقلام موردنیاز و آزمایش نشتی مطابق ضوابط شرکت ملی گاز ایران .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان که بدون ضمیمه نمودن جزو اسناد قرارداد است .

2-3- مشخصات فنی و نقشه‌ها و توافق‌نامه‌هایی که در طول اجرای کار تنظیم و به امضای طرفین می‌رسد که جزو منضمات قرارداد محسوب می‌شود .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً ……………. ریال پیش‌بینی می‌گردد که تا 25 درصد قابل‌افزایش یا کاهش می‌باشد که بر اساس نرخ نامه پیوست قابل پرداخت خواهد بود . چنانچه حجم عملیات اضافه‌شده بیش از 25 درصد مبلغ فوق‌الذکر باشد نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه باقیمت‌های جدید توافق شده فی‌مابین خواهد بود .

ماده چهار ـ مدت قرارداد

مدت اجرای موضوع قرارداد به شرح ذیل خواهد بود .

4-1- اجرای شبکه‌های گاز فشار ضعیف داخلی از تاریخ تأیید کیفیت اجناس و اقلام تهیه‌شده توسط مهندس ناظر شرکت گاز ………….. روز .

4-2- اجرای شبکه‌های گاز فشارقوی پس از اتمام محوطه و موتورخانه مجموعه به مدت ……….. روز .

تبصره : تهیه اجناس و اقلام موردنیاز و حمل آن‌ها به محل کار حداکثر یک هفته پس از امضای قرارداد توسط طرفین و دریافت پیش‌پرداخت از کارفرما خواهد بود .

ماده پنج ـ نحوه پرداخت

الف) 35 درصد کل مبلغ برآورد شده به‌عنوان پیش‌پرداخت جهت خرید اجناس و اقلام موردنیاز پس از امضای قرارداد .

ب)20 درصد کل مبلغ برآورد شده پس از اتمام 50 درصد از شبکه‌های گاز فشار ضعیف داخلی .

ج) 25 درصد کل مبلغ برآورد شده پس از اتمام کل شبکه‌های گاز فشار ضعیف داخل .

د) 20 درصد باقیمانده پس از اتمام کل شبکه‌های فشارقوی و فشار ضعیف پس از متراژ دقیق لوله‌ها و شمارش دقیق شیرها و سایر اجناس و اقلام مصرفی به پیمانکار پرداخت و تسویه‌حساب خواهد شد . ( پس از اخذ تأییدیه از شرکت گاز ) .

هـ) 5 درصد بابت عوارض و مالیات کسر می‌گردد .

و) بابت تضمین حسن انجام کار معادل 10 درصد از هر پرداخت حق‌الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداری می‌شود .

تبصره : پیمانکار درازا دریافت پیش‌پرداخت چکی به همان مبلغ به کارفرما ارائه و این چک پس از خرید کلیه اجناس و اقلام مصرفی و اتمام شبکه‌های گاز فشار ضعیف به پیمانکار مسترد خواهد شد .

ماده شش ـ تعهدات کارفرما

6-1- همکاری با پرسنل پیمانکار در چارچوب حسن تفاهم فی‌مابین جهت اجرای هرچه سریع‌تر پروژه .

6-2- تهیه و تأمین آب , برق , تلفن موردنیاز پرسنل پیمانکار .

6-3- تعیین محل مسقف و محصور جهت ا نبار کردن اجناس و اقلام خریداری‌شده توسط پیمانکار و محل آزاد برای انبار کردن لوله‌ها .

6-4- حفاظت از اجناس و اقلام خریداری‌شده و ابزارها و ماشین‌آلات پیمانکار در غیاب پرسنل او و نیز پس از تعطیلی کارگاه .

6-5- پرداخت به‌موقع مطالبات پیمانکار .

6-6- اجرای کلیه کارهای ساختمانی از قبیل کندن بتن‌های سقف یا کف و یا دیوارهای مجموعه به‌استثنای سوراخ‌کاری‌ها که توسط پیمانکار انجام می‌گردد .

ماده هفت ـ تعهدات پیمانکار

7-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می‌باشد و کلیه نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر کارفرما بدون عیب و نقص انجام دهد .

7-2- پیمانکار می‌بایستی در تمامی مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام‌الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی موردنیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضورداشته باشد .

7-3- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فی‌مابین بدون نیاز به هیچ‌گونه تشریفات قضایی لغو شده تلقی می‌گردد .

7-4- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می‌تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه‌های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورت‌جلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

7-5-  پیمانکار متعهد است به رعایت دقیق برنامه زمان‌بندی اجراء عملیات و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد , کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

7-6- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی , کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به‌صورت تام‌الاختیار خواهد داشت .

7-7- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت مسئول است و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

7-8- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام‌وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرارداده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند .

7-9- پیمانکار ملزم می‌گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد , حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه‌حساب و تعویض و به‌جای آن‌ها افراد مورد تأیید را بکار گمارد .

7-10- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار , پیمانکار مسئولیت تهیه , تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه‌های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

7-11- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نمایند تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می‌باشد .

7-12- پیمانکار تعهد می‌نماید که در پایان هرروز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

7-13- رعایت کلیه اصول آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی و همچنین مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان از طرف پیمانکار الزامی می‌باشد .

ماده هشت ـ مشخصات فنی

با توجه به خطرات ناشی از گاز و به‌منظور ایمنی کامل مجموعه و نیز پیشگیری از هرگونه سوانح احتمالی به هنگام استفاده از مجموعه گاز طبیعی کارفرما متعهد می‌گردد تحت هیچ شرایطی تغییرات جزئی یا کلی در شبکه‌های گاز اجراشده توسط پیمانکار را توسط شخص ثالث یا شرکت دیگری نداده و هرگونه تغییرات جزئی و کلی احتمالی در شبکه‌های اجراشده را به خود پیمانکار محول نماید . ضمناً تأکیدات لازم را به سایر گروه‌های کاری از قبیل گروه ساختمانی , تأسیسات برق و مکانیک و . به عمل آورد که هنگام اجرای کارهای خود به‌هیچ‌وجه عملیات جابجایی یا تغییراتی را در لوله کشی های گاز انجام‌شده به عمل نیاورد .

ماده نه ـ نکاتی که باید در اجرای لوله‌کشی گاز رعایت شود .

9-1- نصب شیر 50 میلی‌متر (2 اینچ) و بزرگ‌تر بر روی لوله تا قطر 100 میلی‌متر (4 اینچ ) با استفاده از تبدیل مجاز می‌باشد .

9-2- بست های لوله‌ای بالارونده باید کاملاً لوله را در خود گرفته و وزن آن‌ها را مهار نماید .

9-3- ارتفاع لوله‌های روکار از سطح زمین در خارج از ساختمان باید طوری تعیین شود که از صدمات خارجی محفوظ بماند .

9-4- در مواردی که لوله از داخل دیوار , چهارچوب , (در , پنجره یا شیشه) عبور می‌کند , باید با نصب غلاف از ساییدگی لوله از طریق قاب در یا پنجره و یا شیشه جلوگیری به عمل آید .

9-5- فاصله لوله روکار تا لوله‌های آب باید حداقل 5 سانتی‌متر باشد . در مواردی که حفظ فاصله فوق امکان‌پذیر نباشد , باید روی لوله گاز را نوارپیچی نمود .

9-6- کانال‌های عمودی ساختمان که لوله گاز از آن‌ها عبور می‌کند , باید از پایین و بالا به هوای آزادراه داشته باشد تا امکان جمع شدن گاز در آن‌ها وجود نداشته باشد . عبور لوله گاز از داخل کانال‌های مربوط به هواکش , آسانسور , دودکش , تهویه و امثال آن مجاز نیست .

9-7- لوله گاز نباید باسیم و کابل برق داخلی و خارجی ساختمان تماس داشته باشد . فاصله سیم روکار , کلید و پریز برق با لوله‌های گاز باید حداقل 5 سانتی‌متر باشد .

9-8- شیرهای گاز باید در ارتفاع حداقل 10 سانتی‌متر بالاتر از کلید و پریز برق نصب شود .

9-9- در لوله‌کشی‌های افقی و قائم روکار که در معرض تغییرات حرارت قابل‌توجه قرار می‌گیرند , باید پیش‌بینی‌های کافی برای مقابله با انقباض و انبساط لوله به عمل آید .

9-10- درصورتی‌که لوله در معرض ضربه‌های فیزیکی قرار گیرد , باید با استفاده از غلاف فلزی و یا حفاظ مقاوم از وارد آمدن ضربه به لوله جلوگیری نمود . ضمناً در صورت استفاده از غلاف باید در دو سر لوله , لاستیک مسدودکننده تعبیه گردد . در صورت استفاده از غلاف می‌توان فضای بین لوله و غلاف را از مواد عایقی مانند قیر هم پر نمود .

9-11- عبور لوله گاز به‌صورت افقی از پشت دستگاه گازسوز باید از ارتفاعی پایین‌تر از سطح شعله باشد .

9-12- درصورتی‌که لوله‌کشی گاز به‌منظور رسیدن به پشت ساختمان از روی بام عبور کند , محل عبور لوله درروی بام باید به نحوی باشد که در معرض برخورد با اجسام خارجی و مسیر عبور و مرور نباشد و درصورتی‌که احتمال تماس طولانی لوله با آب باران و برف وجود دارد باید پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از زنگ زدگی لوله به عمل آید .

ماده ده ـ لوله‌کشی توکار

10-1- در اجرای لوله‌کشی توکار فقط باید از اتصالات جوشی بدون درز و با روش جوشکاری برق استفاده شود .

10-2- جوشکاری باید یکنواخت و عاری از نواقص ظاهری باشد .

10-3- درصورتی‌که لوله‌های گاز با سایر لوله‌های تأسیساتی و کابل برق در یک کانال عمومی قرار گیرند , باید لوله‌های گاز حداقل به فاصله 10 سانتی‌متر با سایر لوله‌ها و کابل برق فاصله داشته باشد .

10-4- چنانچه لوله گاز در داخل کانال افقی مستقلی قرار داشته باشد , باید این کانال با ماسه خشک پر شود .

10-5- عبور لوله‌های توکار از داخل و یا دهانه چاه آب و فاضلاب ممنوع است .

10-6- محل عبور لوله در کف پارکینگ یا نقاطی را که اتومبیل عبور می‌کند باید با حفر کانال و پرکردن آن با ماسه یا نصب غلاف فلزی محافظت نمود تا از وارد آمدن فشار مستقیم و یا لرزش ناشی از عبور اتومبیل بر روی آن جلوگیری گردد .

10-7- اگر لوله گاز با سایر لوله‌ها در کانال مشترکی قرار دارد که نمی‌توان آن را با ماسه پر نمود , باید دارای تهویه بوده و به هوای آزاد مرتبط باشد .

10-8- لوله‌های گاز توکاری که به‌وسیله مصالح ساختمانی پوشیده می‌شود , باید از سایر لوله‌های تأسیساتی و کابل برق حداقل 10 سانتی‌متر فاصله داشته باشد .

10-9- در مواردی که لوله به‌طور قائم از سقف عبور می‌کند , نصب غلاف با قطر یک سانتیمتر بیش از قطر لوله الزامی است و دو انتهای غلاف باید با لاستیک مسدود شود .

ماده یازده ـ عایق‌کاری لوله‌ها

لوله‌هایی که روی کار نصب می‌شوند باید ابتدا چربی زدایی و زنگ‌زدایی گردیده و سپس با یک‌لایه ضدزنگ و یک‌لایه رنگ‌روغنی , رنگ‌آمیزی شوند .

ماده دوازده ـ عایق‌کاری لوله‌های توکار

لوله‌هایی که توی کار نصب می‌شوند ابتدا باید چربی زدایی و زنگ‌زدایی شده و سپس با رعایت مراحل زیر نوارپیچی شوند :

12-1- قبل از اقدام به نوارپیچی باید سطح لوله پرایمر ( رنگ اولیه مخصوص نوارپیچی ) زده شود . پرایمر قبل از مصرف باید در ظرف مربوطه کاملاً هم زده شود و پس از پایان پرایمر زنی نیز درب آن محکم بسته شود .

12-2- پرایمر زنی در هوای بارانی , مه سنگین , در گردوغبار و یا در شرایطی که درجه حرارت محیط پایین‌تر از 5+ درجه سانتی‌گراد باشد مجاز نیست .

12-3- درصورتی‌که حلقه نوار در هنگام نوارپیچی به پایان برسد , نوار جدید باید حداقل یک دور بر روی نوار قبلی پیچیده شود .

12-4- در محل اتمام نوارپیچی باید نوار سه دور روی‌هم پیچیده شود .

12-5- درصورتی‌که نوارپیچی لوله‌ها قبل از جوشکاری انجام‌شده باشد , در این صورت باید نوارپیچی سرجوش‌ها و اتصالات به‌وسیله نوار نرم مخصوص سرجوش‌ها و اتصالات انجام شود .

12-6- در صورت عبور لوله از نقاط مرطوب و یا عبور از نقاطی که در تماس با آب قرار می‌گیرد , باید نوارپیچی با یک‌لایه اضافه انجام‌شده و جمعاً دولایه نوارپیچی باروی هم پیچی 50 درصد صورت گیرد .

ماده سیزده ـ انواع اجناس مصرفی

13-1- لوله‌ها از نوع بی‌درز ( مانیسمان ) درجه‌یک مورد تأیید شرکت ملی گاز ایران .

13-2- کلیه اتصالات از نوع بی درز استاندارد .

13-3- کلیه نوارها از نوع آلتن یا مشابه خارجی با پرایمر همسو .

13-4- کلیه شیرهای دنده‌ای از نوع kitz ژاپن .

13-5- کلیه شیرهای قفلی از نوع خارجی برای سایز  و ایرانی برای سایز  .

13-6- کلیه شیرهای فلجی و دفنی از نوع آدکو ـ کلاس 150 استیل .

13-7- کلیه رگلاتورهای کوچک از نوع گاز سوزان یا مشابه مورد تأیید شرکت ملی گاز (تا ظرفیت 40 مترمکعب در ساعت) و بالاتر از نوع انگلیسی یا آلمانی .

13-8- کلیه بست ها از نوع بستیران .

13-9- هزینه پرتونگاری از جوش‌ها به عهده پیمانکار خواهد بود .

ماده چهارده ـ موارد فسخ قرارداد

14-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار .

14-2- عدم اجرا تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش‌بینی‌شده .

14-3- تأخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد .

ماده پانزده-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده شانزده-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده هفده-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده هجده-فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده نوزده-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده بیست-حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل‌وفصل می‌گردد و آخرین حکم مرضی‌الطرفین در این قرارداد کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشد .در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده بیست ویک-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                            …………………..

 

تذکر مهم : نمونه قرارداد فوق صرفا جهت آشنایی کلی مخاطبین محترم با قالب کلی این نوع قراردادها است. فلذا صحت و دقت محتوای متن لزوما مورد تایید بانک قراردادهای حقوقی نمی‌باشد. بدیهی است که برای تهیه هر قرارداد و یا متن حقوقی به‌طور خاص باید به مشاور حقوقی مراجعه نمود.

برای طرح سؤالات حقوقی خود می توانید به وب سایت مشاوره حقوقی اینترنتی مراجعه بفرمایید.

نرخ نامه

لوله کشی گاز به قطرهای ...... به ازاء هر متر طول …………………………………… ریال .

لوله‌کشی گاز برای قطرهای  و  به ازا هر متر طول ……………………………. ریال .

لوله‌کشی گاز به قطر “2 به ازا هر متر طول …………………………………………………….. ریال .

لوله‌کشی گاز به قطر  به ازا هر متر طول …………………………………………………… ریال .

لوله‌کشی گاز به قطر “3 به ازا هر متر طول ……………………………………………………. ریال .

نوارپیچی دولایه به ازا هر متر طول و هر لایه برای لوله‌های قطر  و  ………………………………….. ریال .

نوارپیچی دولایه به ازا هر متر طول و هر لایه برای لوله‌های قطر “2  الی “3  …………………………………. ریال .

تهیه و نصب شیر دنده‌ای از نوع ربع گرد سایز و از نوع kitz ژاپن …………… ریال .

تهیه و نصب شیر دنده‌ای از نوع ربع گرد سایز “1 ……………………………………………… ریال .

تهیه و نصب شیر دنده‌ای از نوع ربع گرد سایز  و  ………………………………. ریال .

تهیه و نصب شیر دنده‌ای از نوع ربع گرد سایز “2 …………………………………………….. ریال .

تهیه و نصب شیر قفلی علمک سایزهای  و “1 هر عدد ……………………………………. ریال .

تهیه و نصب شیر قفلی علمک سایزهای  و  …………………………………………….. ریال .

تهیه و نصب شیرفلنجی استیل با کلیه متعلقات مربوطه سایز  و  هر عدد …………….. ریال .

تهیه و نصب شیرفلنجی استیل با کلیه متعلقات مربوطه سایز “2 هر عدد ………………. ریال.

تهیه و نصب شیر فلنجی استیل با کلیه متعلقات مربوطه سایز  و “3 هر عدد ……………… ریال .

تهیه و نصب رگولاتور گاز به ظرفیت 5 الی 20 مترمکعب در ساعت با اتصالات مربوطه هر عدد ………………. ریال.

تهیه و نصب رگولاتور گاز به ظرفیت 40 مترمکعب در ساعت ……………………………. ریال .

تهیه و نصب رگولاتور گاز به ظرفیت 100 الی 150 مترمکعب در ساعت ……………. ریال .

تهیه و نصب رگولاتور گاز به ظرفیت 200 مترمکعب در ساعت …………………………… ریال .

تهیه و نصب رگولاتور به ظرفیت 500 مترمکعب در ساعت …………………………………. ریال .

طراحی , محاسبات , تهیه نقشه‌های اجرایی , ارائه به شرکت ملی گاز و اخذ تأییدیه نهایی …………………… ریال .

تهیه نقشه‌های اجرایی ( ازبیلت ) پس از اتمام کار و ارائه به شرکت ملی گاز و اخذ تأییدیه نهایی ………….. ریال .

آزمایش نشتی مطابق ضوابط و استانداردهای شرکت ملی گاز ایران …………………… ریال .

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها