نمونه قرارداد خدمات تأسیساتی

بسمه‌تعالی

قرارداد نگهداری راهبری سرویس و تعمیر / سیستم‌های برودتی حرارتی و تأسیسات مکانیکی تأسیسات برقی

به استناد نامه شماره ……………….. مورخ …………………………….. اداره ………………… و با عنایت به صورت‌جلسه کمیسیون مناقصه محدود / ترک تشریفات مناقصه / مناقصه عمومی مورخ …………………….. ضمن عقد خارج لازم این قرارداد طبق شرایط ذیل منعقد و طرفین ملزم به اجرای کلیه تعهدات مندرج در آن می‌باشند.

این قرارداد به تاریخ ……………… در شهر ………..  بین ………………………………….. به آدرس ……………………………………………….. که در این پیمان کارفرما نامیده می‌شود به نمایندگی ………………………………… ازیک‌طرف و شرکت …………………… به نمایندگی ………………………. (مدیرعامل) و به آدرس ………………………………………………………….. تلفن …………………….  که از این به بعد پیمانکار نامیده می‌شود از طرف دیگر منعقد ‌گردید.

(آدرس قانونی طرفین پیمان همانی است که در مقدمه قیدشده و هرگونه تغییر آدرس می‌بایست به اطلاع طرفین برسد و در غیر این صورت ارسال هرگونه مکاتبات به‌نشانی قبلی‌ حکم ابلاغ‌ قانونی را دارد)

ماده 1- موضوع قرارداد و محل اجرای کار:

موضوع پیمان عبارت است از نگهداری راهبری سرویس و تعمیر سیستم‌های برودتی و حرارتی تأسیسات مکانیکی تأسیسات برقی گاز تلفن اطفاء حریق و تجهیزات جانبی آن‌ها ………………… مستقر در ساختمان / ساختمان‌های ………………………………………. که شرایط فنی مورد درخواست جهت سیستم‌های ذکرشده طبق لیست پیوست توسط نماینده کارفرما مشخص و به رؤیت و تحویل پیمانکار رسیده و جزء لاینفک این قرارداد بوده و پیمانکار بااطلاع کامل از کمیت و کیفیت آن‌ها مبادرت به قبول تعهد نموده است.

محل اجرای کار: ………………………………………………………………………………………

ماده 2- اسناد و مدارک قرارداد:

این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

الف پیمان حاضر

ب صورت‌جلسات تحویل و تحول محل موردنظر جهت نگهداری

ج دستور کارها، صورت مجالس و هر نوع سند دیگری که در مورد نحوه نگهداری و راهبری بین طرفین قرارداد مبادله می‌گردد.

د یک نسخه از صورت‌جلسه ترک تشریفات و یا صورت‌جلسه مناقصه محدود و یا عمومی

ه- یک نسخه از روزنامه رسمی پیمانکار به همراه آخرین تغییرات

و یک نسخه از گواهی صلاحیت نگهداری از مراجع ذیصلاح و اداره کار

ماده 3- مبلغ قرارداد:

الف مبلغ اولیه قرارداد برای یک سال شمسی و تعداد ……. نفر افراد معرفی‌شده توسط پیمانکار برابر است با مبلغ (……………………………) ریال است که بر اساس قیمت پیشنهادی پیمانکار بوده و هرماهه مبلغ (………………………..) ریال به‌شرط اخذ گواهی حسن اجرای کار از کارفرما و یا نماینده معرفی‌شده او قابل پرداخت خواهد بود. (توضیح اینکه اخذ گواهی مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه الزامی است)

ب به قیمت‌های این پیمان هیچ‌گونه تعدیل آحاد بها و مابه‌التفاوت تعلق نمی‌گیرد و قیمت‌های پیشنهادی پیمانکار می‌بایست کامل باشد.

ج از هر پرداخت به پیمانکار مبلغ 10% به‌عنوان حسن انجام کار کسر می‌گردد که در انتهای قرارداد و پس از تحویل کامل و بی‌عیب تأسیسات مربوطه و در صورت عدم بدهی پیمانکار مسترد می‌گردد.

د مبلغ این قرارداد با توجه به ماهیت کار تا مبلغ 25% مبلغ اولیه قرارداد قابل‌افزایش و یا کاهش می‌باشد و در صورت ابلاغ کارفرما، پیمانکار موظف است با مبانی این قرارداد امور محوله را به انجام برساند.

ماده 4- مدت قرارداد :

مدت قرارداد یک سال شمسی از تاریخ …………………. لغایت تاریخ …………………. می‌باشد که در صورت رضایت طرفین این قرارداد با رعایت مقررات و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه قابل تمدید می‌باشد. (توضیح اینکه در انتهای قرارداد پیمانکار موظف به تحویل کامل کار به پیمانکار بعدی و یا نماینده کارفرما می‌باشد)

ماده 5- شرایط تضمین امور محوله به پیمانکار:

حسن انجام کار کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل محل نگهداری تا پایان آن توسط پیمانکار تعهد می‌گردد به گونه‌ای که اگر در امور محوله به پیمانکار و یا نحوه نگهداری خللی ایجاد گردد و موجب بروز خسارت شود. پیمانکار مکلف است آن معایب و نقایص را با هزینه خود رفع نماید. برای این منظور، کارفرما مراتب را با ذکر معایب و نقایص و محل آن‌ها کتباً به پیمانکار ابلاغ می‌کند. پیمانکار باید حداکثر ظرف مدت 15 (پانزده) روز بعد از ابلاغ مراتب، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آن‌ها را طی مدتی که با رضایت کارفرما معین می‌شود، رفع نماید. در غیر این صورت کارفرما حق دارد معایب و نقایص یادشده را راسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع نماید و هزینه آن را به‌اضافه 15(پانزده) درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده‌ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند.

ماده 6 نظارت :

نظارت بر اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد و مدارک پیوست آن تقبل نموده است به عهده مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران خواهد بود و پیمانکار موظف است کارها را طبق قرارداد، اصول فنی و دستورات کارفرما یا نماینده او و یا دستگاه نظارت، طبق مشخصات، اسناد و مدارک پیوست این پیمان، اجرا نماید.

ماده 7 تاییدات و تعهدات پیمانکار :

پیمانکار موارد زیر را تائید و متعهد به اجرای آن‌ها می‌باشد.

1-  در اجرای این قرارداد پیمانکار متعهد می‌گردد توسط …………………… نفر کارگر فنی ماهر و ………………….. نفر تکنسین ذیصلاح فنی و حرفه‌ای و …………………… نفر مهندس که در محل مقیم / غیر مقیم می‌باشند سیستم‌ها و دستگاه‌های موضوع قرارداد را تحت کنترل و بازرسی مداوم قرار دهند. بازدیدها و بازرسی‌ها باید به‌صورت کامل و با تنظیم گزارش بازدید و ارائه چک‌لیست‌ها صورت گرفته و هرگونه سرویس و یا تعویض به‌موقع قطعات در اجزاء اصلی و یا فرعی سیستم‌ها و دستگاه‌ها صورت پذیرد و در گزارش‌ها منعکس گردیده و به نفر شیفت بعدی تحویل گردد. علاوه بر کنترل مداوم لازم است سیستم‌ها و دستگاه‌ها توسط یک نفر مهندس تأسیسات که حداقل 5 سال سابقه کاری مفید و مرتبط داشته باشد در هرماه یک‌بار و حسب درخواست کارفرما در هر زمان موردبررسی قرارگرفته و نتیجه آن گزارش شود و در این گزارش شرایط کار فعلی دستگاه‌ها- نیاز به قطعات و تعویض لوازم فرسوده و یا جایگزین نمودن قطعات جدید به‌جای قطعات قدیمی اعلام و منعکس‌شده باشد. در صورت غیر مقیم بودن تکنسین‌ها و یا مهندسین ، با اعلام تلفنی کارفرما تکنسین‌ها و یا مهندسین پیمانکار باید حداکثر ظرف مدت …… ساعت جهت بازدید و رفع نقص از دستگاه‌های موضوع قرارداد به محل مراجعه نمایند.

تبصره 1 : منظور از تعمیر، بازسازی یا تعویض هرگونه قطعات و لوازم است که بر اساس استهلاک و شوک وارد به دستگاه لازم است تعویض و جایگزین شود. بدیهی است عملیاتی که باید انجام شود تا قطعه‌ای تعویض شود و نیز راه‌اندازی مجدد جزء خدمات تعمیر و تعویض قطعی می‌باشد.

تبصره 2 : تغییرات و تعمیرات کلی در سیستمهای موضوع قرارداد که خارج از وظایف و مسئولیت‌های پیمانکار است می‌بایست با دلایل و توجیهات فنی کافی صورت گیرد. بدیهی است خرابی‌هایی که در چارچوب تغییرات کلی قرار می‌گیرد از جهت نحوه سرویس و راهبری و دلایل خرابی توسط نماینده کارفرما بررسی و کنترل گردیده و بعد از تعیین علت خرابی دستگاه و در صورت عدم قصور پیمانکار اخذ تصمیم خواهد شد.

تبصره 3 : تعویض لوله‌های پوسیده جهت رفع عیب و جلوگیری از نشت آب و فاضلاب جزء تعهدات پیمانکار می‌باشد. لیکن پوشیدگی‌های کلی که منجر به تعویض خطوط لوله‌ می‌گردد جزء تعهدات پیمانکار نیست.(تشخیص این مورد به عهده نماینده کارفرما و مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه می‌باشد.)

تبصره 4 : جوشکاری روی لوله‌ها دیگ و اجزاء آن پوسته شل تیوپ و تعویض تیوپ معیوب دیگ‌ها جزء تعهدات پیمانکار می‌باشد. اما تعویض شبکه و تعمیرات کلی دیگ‌ها که در هر مرحله بیش از 10% از تیوپ‌ها را شامل شود و نظایر آن جزء تعمیرات کلی محاسبه‌شده و در تعهد پیمانکار نیست.

تبصره 5 : شرح جزئیات سرویس و تعمیرات مورد انتظار کارفرما که جزء تعهدات پیمانکار است در پیوست شماره 1 این قرارداد که مشخصات فنی آن توسط مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه تهیه و تنظیم گردیده مندرج است.

2-  پیمانکار موظف است جهت هر دستگاه شناسنامه‌ای تهیه نماید و ضمن ثبت مشخصات فنی آن کلیه تعمیرات جزئی و کلی و یا سرویس‌های انجام‌شده را در آن شناسنامه ذکر نماید.

3-  پیمانکار موظف است تعهدات خود را بر طبق شرایط این قرارداد و موضوع تبصره 5  ماده 7 انجام دهد. بدیهی است چنانچه پیمانکار در انجام تعهدات خود قصور نماید کارفرما حق خواهد داشت ضمن ارسال اخطار به پیمانکار راسا و به هر طریقی که مقتضی بداند نسبت به انجام آن بخش از تعهدات پیمانکار که صورت نگرفته است اقدام و دو برابر هزینه خسارات وارده را از پیمانکار وصول نماید.(این جریمه علاوه بر مبالغ اعلامی در ماده 5 قرارداد می‌باشد) تشخیص میزان خسارات و برآورد هزینه مربوطه به عهده کارشناسان فنی کارفرما می‌باشد. پیمانکار با امضاء ذیل این قرارداد اعلام و اقرار می‌نماید که از مشخصات موضوع قرارداد و شرایط و ضوابط مربوطه به نحوه انجام کار و جزئیات تعهداتی که برعهده‌گرفته اطلاع کامل دارد.

4-  پیمانکار نگهدار و سرویس و تعمیر تأسیسات و ماشین‌آلاتی را که طبق ماده 1 به او واگذارشده است به عهده گرفته و تعهد نمود که طبق دستورالعمل کارخانه‌های سازنده و استانداردهای موردقبول ازنظر نگهداری و تعمیرات و سرویس را رعایت کرده و با توجه به نیازمندی‌های کارفرما تأسیسات مربوطه را راه‌اندازی کرده و امور راهبری آن‌ها را به عهده داشته باشد و چنانچه در اثر قصور یا تقصیر پیمانکار خرابی و خسارت به دستگاه‌ها وارد آید پیمانکار موظف است به هزینه خود در اسرع وقت نسبت به رفع نقص و جبران خسارت وارده که از هر نظر مورد تائید کارشناس کارفرما باشد اقدام کند و در غیر این صورت کارفرما مجاز است خسارت وارده را از محل هرگونه مطالبات و یا سپرده حسن انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار و یا اموال پیمانکار وصول نماید.

5-  بهره‌برداری از تأسیسات موضوع این قرارداد به‌طور مداوم/ منقطع انجام می‌شود. پیمانکار موظف است که تأسیسات را در تمام مدت شبانه / روز در ساعات اداری از ……………. لغایت ………………. تحت کنترل و مهیا برای کار آماده نگهدارد.

6-    تعطیلات رسمی و تعطیلات کارگری و تعطیلات آخر هفته به‌هیچ‌وجه مانع از اجرای مفاد بنده 5 ماده 7 نمی‌باشد.

7-  پیمانکار افراد موردنیاز برای اجرای این قرارداد را ظرف یک هفته پس از امضاء این قرارداد کتباً به کارفرما معرفی می‌نماید و در صورت عدم صلاحیت فنی نامبردگان به تشخیص کارفرما، پیمانکار موظف است حداکثر ظرفت مدت 48 ساعت نسبت به تعویض آنان اقدام نماید.

8-  پیمانکار موظف است کلیه وسایل فنی موردنیاز و ابزار و لوازم لازم را جهت انجام موضوع این قرارداد در محل کار فراهم آورد بطوریکه هیچ‌گونه تأخیری در اجرای قرارداد به لحاظ کمبود وسایل مذکور صورت نپذیرد. این بابت هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه کارفرما نخواهد بود.

9- کلیه کارگران فنی و غیر فنی ، تکنسین‌ها و مهندسین مرتبط با موضوع قرارداد، کارگران پیمانکار محسوب می‌شوند و هیچ‌گونه رابطه استخدامی یا کارگری با کارفرما نداشته و نخواهند داشت. پیمانکار متعهد گردید کلیه مقررات راجع به قانون تأمین اجتماعی و قانون کار و مقرراتی که حاکم بر حقوق کار و کارگر باشد را جهت اجرای موضوع این قرارداد مراعات نماید و کارفرما هیچ‌گونه مسئولیتی در خصوص حوادث احتمالی و مقررات ناشی از حقوق قانون کار نخواهد داشت.

10- درصورتی‌که پیمانکار تشخیص دهد تمام یا قسمت‌های اصلی دستگاه‌ها و تجهیزات موضوع قرارداد فرسوده و یا غیرقابل استفاده است. موظف است مراتب را کتباً و به‌موقع به کارفرما اعلام داشته و در صورت تائید کارفرما و توافق هزینه‌ها نسبت به رفع نقص اعم از تعمیر و یا تعویض اقدام نماید. در غیر این صورت چنانچه به علت عدم اجرای مفاد این ماده خسارتی به کارفرما وارد آید مسئولیت جبران آن با پیمانکار است.

11- درصورتی‌که ورود به قسمت یا قسمت‌های از ساختمان توسط کارفرما برای کارگران پیمانکار ممنوع باشد یا ورود به آن قسمت محتاج حضور نماینده کارفرما باشد قبلاً با کارفرما هماهنگ شود تا خللی در امر سرویس و مراقبت ایجاد نشود.

12- پیمانکار در اجرای وظیفه خویش به نحوی عمل خواهد نمود که اختلالی در محیط کار ایجاد نشود. تعمیرات ضروری باید در حداقل زمان موردنیاز و با رعایت مقررات حفاظتی و نیز پرهیز از ایجاد صداهای گوش‌خراش و مخل کار و جلوگیری از آلودگی محیط انجام گیرد.

13- قطعات تعویض شده پس از تهیه صورت‌جلسه در قبال اخذ رسید به کارفرما تحویل داده می‌شود.

14- پس از انقضاء مدت قرارداد کلیه دستگاه‌ها و تجهیزات و لوازم به همان صورت که به پیمانکار تحویل داده‌شده طی صورت‌جلسه‌ای با حضور نمایندگان کارفرما به پیمانکار جدید تحویل داده خواهد شد.

15- پرداخت کلیه حقوق و مزایایی که طبق قوانین کار و تأمین اجتماعی به کارگران پیمانکار موضوع این قرارداد تعلق می‌گیرد با پیمانکار است. پیمانکار مکلف است کسور قانونی مشمول لیست حقوق و مزایای مستخدمین خود را از قبیل (بیمه و مالیات) طبق قوانین مربوطه کسر و به مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال نماید. کارفرما در این خصوص هیچ‌گونه تکلیف و تعهدی ندارد.

16- پاسخ گوئی به کلیه دعاوی قانونی و خواسته‌های کارگران فنی و غیر فنی، تکنسین‌ها و مهندسین تحت پوشش، در محاکم اداری و قضائی و هیئت‌های رسیدگی به دعاوی کارگران با پیمانکار است. به‌عبارت‌دیگر رعایت الزامات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی برای کارگرانی که به خدمت گرفته می‌شوند با پیمانکار می‌باشد و بنابراین پاسخ گوئی در برابر شکایات آنان به  عهده پیمانکار بوده و کارفرما هیچ‌گونه تعهدی در مورد امور استخدامی، رفاهی و پرداخت‌های کارگران و سایر الزامات قانون کار و قانون تأمین اجتماعی در برابر کارگران موصوف نخواهد داشت.

17-  نفرات پیمانکار می‌بایست بالباس متحدالشکل و مناسب شئونات اداری و مشخص بودن وظائف فنی آن‌ها با الصاق کارت شناسایی در محل کار خود حضور یابند.

18- پیمانکار موظف است آب‌وهوا و نزولات جوی و موقعیت جغرافیائی محل و امکانات اجرای عملیات در فصول مختلف را با توجه به مدت اجرای کار در نظر گرفته و از این بابت هیچ‌گونه ادعائی از طرف پیمانکار قابل ادعا نمی‌باشد.

19- با توجه به فعالیت‌های آموزشی و درمانی روزمره ………… پیمانکار موظف است هماهنگی و همکاری لازم را با آن‌ها و مسئولان مربوطه نیز به عمل‌آورده و مراحل کار را طوری برنامه‌ریزی نماید که مانعی در پیشرفت فعالیت‌های جاری ………….. به وجود نیاید و در صوتیکه در اجرای این موضوع خسارتی وارد شود مسئولیت جبران این خسارت به عهده پیمانکار می‌باشد.

20- پیمانکار موظف است قبل از شروع کار کلیه آئین‌نامه‌های موجود حراستی، حفاظتی، ایمنی کار و یا کارکنان را مطالعه و بررسی نموده و ترتیبات لازم را برای رعایت مواد مقررات و دستورات مزبور فراهم آورد و در صورتکیه به علت عدم رعایت آئین‌نامه‌ها و دستورات جاری از طرف پیمانکار خسارتی به ساختمان و یا اشخاص وارد آید و یا پیمانکار مشمول جرائمی گردد. کارفرما از این بابت هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت و کارفرما میزان و مبلغ خسارات را تعیین و کتباً به پیمانکار ابلاغ خواهد نمود تا ظرف مدت ده روز از طرف پیمانکار پرداخت گردد.

21- پیمانکار موظف به پرداخت هزینه‌های ناشی از اجرای قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی و کارگری من‌جمله و بدون قید حصر پرداخت حقوق و دستمزد، اخراج، سنوات، بن، عائله‌مندی، اضافه‌کار، عیدی و پاداش و بیمه کارکنان و ایادی خود بوده و قوانین مالیات‌ها را در قیمت پیشنهادی خود ملحوظ کرده و بعداً حق درخواست اضافه پرداختی نخواهد داشت.

22-  تهیه و تأمین ابزار، کلیه ماشین‌آلات، داربست، جرثقیل و بالابر را جهت انجام نگهداری در اختیار داشته و کارفرما هیچ‌گونه تعهدی از این بابت نخواهد داشت.

23- پیمانکار تعهد می‌نماید از کارگران فنی دارای حداقل مدرک تحصیلی دیپلم فنی و دارای سلامت جسمی و روحی (به تایید مراکز درمانی) استفاده نماید.

24- کارگران مورداستفاده پیمانکار اعم از کارگر فنی، تکنسین، مهندس می‌بایست دارای توانائی انجام وظایف محوله را داشته و همچنین دارای کارت پایان خدمت یا معافیت باشد.

25- پیمانکار متعهد است در شیفت بندی عوامل خود به‌گونه‌ای عمل نماید که هیچ‌گونه خللی در انجام‌وظیفه محوله به وجود نیاید.و با هماهنگی کارفرما تمامی تعطیلات و غیره پوشش داده شود و برنامه تنظیمی به‌صورت کتبی به اطلاع کارفرما و تصویب آن برسد.

26- پیمانکار مجاز به استفاده بیش از 240 ساعت در ماه از یک نیروی فنی نبوده و هر نیرو باید در موضوع کاری مشخص فعالیت نماید.

27- پیمانکار می‌بایست کلیه پرسنل مستقر در محل کار را بیمه نموده و علاوه بر آن با یکی از شرکت‌های بیمه قرارداد مسئولیت مدنی مبادله و یک نسخه از آن را در اختیار کارفرما قرار دهد.

ماده 8 تعهدات کارفرما :

1-  تأمین قطعات و لوازم‌یدکی درخواست شده از سوی پیمانکار پس از تائید نماینده فنی کارفرما و یا نماینده مدیریت فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی دانشگاه

2-  کارفرما در حد امکان تسهیلات لازم از قبیل دفتر کار و کارگاه و ……..  و با توجه به شرایط قرارداد در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد.

3-  پرداخت مبلغ قرارداد مندرج در ماده 3 این قرارداد پس از دریافت گواهی‌های مربوطه و تائید حسن اجرای تعهدات و با رعایت مفاد ماده 10 این قرارداد.

4-  کارگران پیمانکار می‌توانند بر اساس ضرورت در تمام مدت شبانه‌روز از قسمت‌های مختلف و تجهیزات و تأسیسات موضوع قرارداد بازدید نماید و در صورت وجود نقص نسبت به رفع آن اقدام کنند و کارت شناسایی خود را بر لباس مخصوص تعمیرات به سینه الصاق کنند.

5-  درصورتی‌که کارشناس مورد اعتماد طرفین یا کارشناس مراجع قانونی،‌ کارفرما را در استفاده ناصحیح از تأسیسات مقصر اعلام نماید مسئولیت جبران خسارت از پیمانکار ساقط می‌گردد.

ماده 9 شرایط فورس ماژور:

درصورتی‌که اجرای موضوع قرارداد طبق برنامه زمان‌بندی توافقی براثر وقوع رویدادهای غیرقابل‌پیش‌بینی و خارج از اراده کارفرما و پیمانکار متوقف گردد. شرایط جدید که در اثر حوادث قهریه و غیرمترقبه ایجاد می‌شود طبق توافق طرفین تعیین خواهد شد.

ماده 10 نحوه پرداخت :

1-  پرداخت مبلغ مندرج در ماده 3 این قرارداد به‌صورت ماهیانه و پس از دریافت گواهی‌های مربوطه و تائید حسن اجرای تعهدات از سوی ……………….. و پس از کسر کلیه کسورات قانونی توسط کارفرما انجام خواهد شد.

2-  از هر پرداخت به پیمانکار 5% بابت ماده 38 قانون تأمین اجتماعی کسر و در حساب سپرده نزد دانشگاه نگهداری می‌شود، استرداد 5% سپرده مذکور پس از ارائه مفاصا حساب از سازمان تأمین اجتماعی توسط پیمانکار و با رعایت ماده 38 و اصلاحات الحاقی به آن ممکن خواهد بود.

3-  پرداخت آخرین صورتحساب پیمانکار منوط به اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی و ارائه به کارفرما می‌باشد.

4-  از هر پرداخت به پیمانکار10% مطابق مفاده ماده 3 این قرارداد به‌عنوان ضمانت حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده‌ نزد دانشگاه نگهداری می‌شود و این مبلغ در پایان قرارداد و درصورتی‌که پیمانکار بدون ایجاد خسارت به کارفرما، موضوع قرارداد را به‌طور کامل به پیمانکار بعدی و یا نماینده کارفرما تحویل نماید با درخواست کتبی به پیمانکار مسترد می‌گردد.

ماده 11- سپرده حسن انجام تعهدات :

به‌منظور حسن اجرای تعهدات موضوع قرارداد، پیمانکار می‌بایست قبل از مبادله قرارداد معادل 10% از کل مبلغ قرارداد را به‌عنوان تضمین حسن انجام تعهدات به‌صورت ضمانت‌نامه بانکی معتبر و یا واریز نقد به‌حساب سپرده دانشگاه و یا تضمین موردقبول دانشگاه به کارفرما تسلیم نماید که با رعایت مفاد قرارداد و پس از تسویه‌حساب کامل در انتهای قرارداد و تائید کارفرما به پیمانکار مسترد می‌گردد.

ماده 12 تأخیر و تخلف از اجرای این‌ قرارداد که موجب جریمه پیمانکار و نهایتاً فسخ می‌گردد:

1-  عدم اجرای صحیح و کامل هر یک از مواد قرارداد یا پائین بودن کیفیت خدمات ارائه‌شده بنابه تشخیص کارفرما تخلف محسوب شده و کارفرما مجاز است پس از ابلاغ دو اخطار کتبی به فاصله 7 روز و عدم‌تغییر رویه پیمانکار، به‌صورت یکجانبه نسبت به لغو قرارداد و ضبط تضمین حسن اجرای تعهدات به نفع خود اقدام نماید. اجرای این بند مانع اجرای مفاد بند‌های 2 و3 و4و 5 ماده 12 نمی‌گردد.

2-  چنانچه در اجرای مفاد این قرارداد تأخیری صورت پذیرد، مدت تأخیر مشمول خسارت دیرکرد در انجام تعهد بوده و خسارت وارده هرروز به مبلغ ………… ریال تعیین که از محل مطالبات و تضمین حسن اجرای تعهدات و یا سایر سپرده‌ها و اموال پیمانکار توسط کارفرما وصول می‌گردد.

3-  در صورت تکرار تأخیر در انجام تعهدات و یا تخلف از مفاد قرارداد بیش از سه مورد کارفرما می‌تواند قرارداد را یک‌جانبه فسخ و تضمین حسن اجرای تعهدات را به نفع خود ضبط و وصول نماید.

4-  عدم حضور به‌موقع تکنسین‌ها و کارگران و مهندسین مربوط به پیمانکار در زمان‌ها و یا مکانهای مقرر به‌منزله تخلف محسوب می‌گردد.

5-  پیمانکار موظف است خساراتی را که به‌واسطه فعل یا ترک فعل و قصور یا تقصیر کارگران فنی و غیر فنی، تکنسین‌ها و مهندسین خود به کارفرما یا اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی در محدوده این قرارداد وارد می‌شود جبران نماید. این امر رافع مسئولیت‌های شخصی افراد در مقابل قوانین و مراجع قضائی و حقوقی نیست.

6-  درصورتی‌که هر یک از کارگران پیمانکار موردقبول کارفرما قرار نگیرد و اخلاق و رفتار و نحوه انجام‌وظیفه آنان مورد رضایت کارفرما نباشد پیمانکار موظف است ظرف مدت 48 ساعت پس از ابلاغ کتبی کارفرما نسبت به تعویض آنان اقدام و جانشین مناسب را معرفی نماید.

ماده 13 داوری و حل‌وفصل اختلاف:

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد، موضوع اختلاف از طریق مذاکره به‌صورت مسالمت‌آمیز حل‌وفصل می‌گردد و در غیر این صورت موضوع اختلاف به کمیسیون ماده 94 آئین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ارجاع و تصمیم متخذه که صلحا اتخاذ می‌شود برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود. در طول رسیدگی به اختلاف، پیمانکار مکلف است بدون تعلل و مطابق مفاد قرارداد به کار خود ادامه دهد.

ماده 14 سایر ضوابط :

1-  پیمانکار رسماً اقرار نمود خود و هیچ‌کدام از عواملش مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوبه 1337 نمی‌باشند. (پیمانکار رسما اعلام می‌نماید که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی مصوب 22 دی‌مان سال 1337 نمی‌باشد.)

2-  پیمانکار متعهد می‌گردد تا پایان اجرای قرارداد و تسویه‌حساب نهائی به‌هیچ‌وجه اشخاص مذکور در قانون مربوط به بند 1 ماده 14 این قرارداد را در موضوع قرارداد سهیم و ذینفع ننماید و هرگونه تغییر در ترکیب سهامداران شرکت را به کارفرما اعلام نموده و عواقب و مسئولیت‌های قانونی و مالی راجع به عدم اجرای قانون مذکور را بپذیرد.

3-  پیمانکار حق واگذاری و انتقال تمام یا قسمتی از موضوع قرارداد را به غیر ندارد. در صورت تخلف، کارفرما می‌تواند با فسخ قرارداد، خسارت وارده را از محل مطالبات و تضمین حسن اجرای تعهدات وصول نماید.

4- ساعات انجام کار را کارفرما تعیین و پیمانکار مکلف به رعایت آن می‌باشد.

5- پیمانکار متعهد و مسئول پاسخ گوئی کلیه حقوق مربوط به کارگران خود در قبال قانون کار و قوانین تأمین اجتماعی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشد و کارفرما هیچ‌گونه تعهد و مسئولیت و پاسخ گوئی در قبال موضوعات ذکرشده ندارد.

ماده 15 نسخ پیمان:

 این پیمان در پانزده (15) ماده و پنج (5) تبصره تنظیم (در پنج نسخه) که هرکدام حکم واحد را دارد.

کارفرما                                                                پیمانکار

ریاست …………………..            شرکت …………………….

مسئول امور مالی ………………..

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها