قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی

بسمه‌تعالی

 

 

 

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس …………………………………………………………………………………………………………………………………………

که ازین پس «صاحب‌کار» نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس …………………………………………………………………………………………………………………………………………

که ازین پس «مهندس ناظر»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده 1- موضوع قراردادنظارت بر عملیات ساختمانی ( طبق مفاد شیوه‌نامه ماده 33 قانون نظام‌مهندسی ساختمان)

ماده 2- مبلغ قرارداد : قیمت خدمات مهندسی ساختمان طبق تعرفه مصوب سال جاری تعیین و به‌حساب سازمان نظام‌مهندسی توسط مالک واریز خواهد شد .

ماده 3 مدت قرارداد : از تاریخ ………………. ( تاریخ عقد قرارداد ) به مدت دو سال شمسی بوده و درصورتی‌که نظارت کارهای ساختمانی نیاز به زمانی بیش از زمان فوق باشد ، ناظر موظف است حداکثر دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد مراتب را به صاحب‌کار ، سازمان نظام‌مهندسی ، مراجع صدور پراونه اعلام و از سازمان نظام‌مهندسی درخواست تمدید قرارداد با صاحب‌کار را نماید .

ماده 4 وظایف ناظر : طبق بند 13-2 شیوه‌نامه ماده 33 ، ناظر ساختمان مکفند عملیات ساختمانی را که توسط مجری و تحت نظارت آن‌ها احداث می‌شود در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه خود را لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه ، نقشه‌ها، محاسبات و مشخصات فنی منضم به آن و مقررات ملی ساختمان بر اساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق برابر گزارشات مندرج در ماده 8 گواهی نماید . ناظران هماهنگ‌کننده هر ساختمان باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود و سایر ناظران را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تسلیم نماید .

ماده 5 وظایف صاحب‌کار ( مالک ) : طبق ماده هفتم فصل سوم شیوه‌نامه ماده 33 ، مالک یا صاحب‌کار برای انجام امور ساختمانی خود مکلف‌اند ، از مجری استفاده نمایند . مجری نماینده فنی صاحب‌کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد ، طبق بند 7-1-4- فصل سوم ، رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمان‌های پیرامون آن و همچنین رعایت مسائل زیست‌محیطی کارگاه و سایر بند 7-1-1 لغایت 7-1-15-4 جزء وظایف و مسئولیت‌های مجری ساختمان بوده و عدم انتخاب و معرفی مجری ساختمان توسط صاحب‌کار هیچ‌گونه مسئولیتی بر ناظر ساختمان ایجاد نمی‌نماید .

ماده 6- درصورت عدم وجود مجری ساختمان ، صاحب‌کار مکلف است قبل از هرگونه عملیات اجرایی ، اعم ازخاکبرداری و خاک‌ریزی شروع عملیات ساختمانی ، اجرای پی‌سازی قبل از بتن‌ریزی ، اجرای اسکلت‌بندی و سقف‌های ساختمان قبل از بتن‌ریزی ، اجرای سفت‌کاری ، نازک‌کاری را کتباً” حداقل 24 ساعت قبل از عملیات به ناظر اطلاع دهد و در صورت عدم اطلاع مالک یا مجری ، گزارشات عدم تطبیق عملیات با مشخصات فنی و نقشه اجرایی توسط ناظر به سازمان نظام‌مهندسی ارسال می‌گردد .

ماده 7 چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد با فسخ یا ابطال آن و یا فوت ، حجر ، ناتوانی ناظر حقیقی « در صورت تائید مراجع قانونی » یا سلب صلاحیت قانونی وی و نظایر آن ، ادامه کار ناظر غیرممکن شود ، عملیات ساختمانی توسط مجری یا مالک متوقف‌شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود .

ماده 8- مراحل گزارشات ساختمان

ماده 9 این قرارداد در هرزمان با یک ماه اطلاع قبلی بر اساس ضوابط مندرج در شیوه‌نامه ماده 33 ، قابل‌فسخ خواهد بود.

ماده 10-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 11-تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 12-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 13-فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 14-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 15-حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 16-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

نام و امضاء مهندس ناظر ………………                   نام و امضاء صاحب‌کار …………………..

نام و امضاء سازمان نظام‌مهندسی ……….

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها