قرارداد مشاوره تعویض قطعات

بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

……………………… به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده 1) موضوع قرارداد

ارائه خدمات مربوط به مشاوره و نظارت و همکاری در اجرای پروژه تعویض قسمتی از بدنه کوره هزار تنی دوم بر اساس شرح خدمات پیوست توسط تجهیزات منحصربه‌فرد پیمانکار ( طبق لیست پیوست ) که جزء لاینفک این قرارداد می‌باشد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

2-1-جهت انجام خدمات موضوع ماده یک‌بند 1 الی 5 شرح خدمات مدت 45 روز از تاریخ پرداخت مبلغ موضوع‌بند 1-3 تعیین می‌گردد .

2-2- مدت‌زمان انجام خدمات بندهای 6 و 7 بعد از اجرای بند 5 مندرج در شرح خدمات پیوست , 45 روز تعیین می‌گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

بابت انجام موضوع ماده یک قرارداد مبلغ …………………….. ریال به شرح ذیل تعیین می‌گردد :

3-1- بابت انجام اندازه‌گیری و محاسبات مربوط به وضعیت تراز کوره با استفاده از لیزر و رایانه به روش منحصربه‌فرد شرکت Philips kiln services بدون نیاز به توقف کوره بند (6 شرح خدمات پیوست ) مبلغ  ………….. ریال تعیین می‌گردد .

3-2- بابت انجام بند 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 , شرح خدمات پیوست مبلغ  …………  ریال تعیین می‌گردد .

ماده 4)  نحوه پرداخت

4-1- 25% کل مبلغ قرارداد معادل هشتادودو میلیون ریال پس از امضاء , به‌عنوان پیش‌پرداخت به پیمانکار پرداخت خواهد شد .

4-2- 25% مبلغ قرارداد معادل هشتادودو میلیون ریال پس از تهیه و ارائه طرح و گزارش موضوع‌بندهای 1 الی 5 پیوست قرارداد به پیمانکار پرداخت خواهد شد .

4-3- 50% مبلغ باقیمانده قرارداد معادل یک‌صد و شصت و چهار میلیون ریال تمام پس از اجرای پروژه و انجام بندهای 6 و 7 پیوست و ارائه گزارش نهایی با تأیید ناظر قرارداد پرداخت می‌گردد

ماده 5) کسورات قانونی

5-1- از هر پرداخت 5% به‌عنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم کسر که توسط کارفرما پرداخت و فیش واریزی آن عیناً به پیمانکار ارائه می‌گردد .

5-2- از هر پرداخت به پیمانکار طبق ماده 38 قانون تأمین اجتماعی معادل 15% به‌عنوان سپرده بیمه نزد کارفرما نگهداری می‌گردد . مبلغ مزبور پس از ارائه مفاصا حساب بیمه به پیمانکار مسترد می‌گردد .

ماده 6 ) ناظر قرارداد

از طرف کارفرما آقای مهندس ………….. ( مدیر تعمیر و نگهداری ) به‌عنوان ناظر قرارداد معرفی  می‌گردند .

تبصره : پیمانکار مجاز به استفاده از خدمات پیوست ناظر جهت اجرا موضوع این قرارداد نمی‌باشد .

ماده 7 ) تعهدات پیمانکار

7-1- پیمانکار موظف و متعهد به اجرای کامل شرح خدمات پیوست بوده و نهایت تلاش خود را در اجرای صحیح وظایف تعیین‌شده خواهد نمود .

7-2- پیمانکار متعهد به انجام به‌موقع امور محوله می‌باشد .

ماده 8) یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 9) تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 10) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 11) فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 12) تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 13) حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 14) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                    امضای طرف دوم

…………………                                                   ……………………

امضای شاهد اول                                                    امضای شاهد دوم

…………………                                                     …………………….

شرح خدمات

قرارداد مشاوره و نظارت اجرایی پروژه تعویض قسمتی از بدنه کوره هزار تنی دوم .

لیست تجهیزات موردنیاز جهت انجام موضوع قرارداد تعویض بدنه

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها