قرارداد ناظر پروژه پژوهشی

بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس « کارفرما »نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس « ناظر»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده 1: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت  است از استفاده از خدمات مشاوره علمی /کارشناسی به جهت نظارت بر طرح تحقیقاتی تحت عنوان : ……………… با مشخصات مندرج در پیوست یک مطابق با حدودی که در ماده 4 قرارداد مشخص گردیده است .

ماده 2: مدت قرارداد

مدت اجرای قرارداد برای مراحل مختلف خدمات موضوع قرارداد از تاریخ ……. لغایت …………..  به مدت …….. ماه تعیین می‌گردد. مدت قرارداد با توافق طرفین قابل تمدید است .

ماده 3 : حق‌الزحمه ناظر و نحوه پرداخت آن

3-1-حق‌الزحمه ناظر مطابق با آئین‌نامه پرداخت حق‌الزحمه پژوهشی مصوب هیئت‌مدیره …………..ایران محاسبه می‌گردد و کل مبلغ قابل پرداخت در طول نظارت……………… ریال می‌باشد .

3-2- پرداخت به ناظر متناسب با پیشرفت پروژه و تائید کارفرما صورت می‌گیرد .

3-3- از هر پرداخت بر اساس مقررات مالیات‌های مستقیم میزان مالیات متعلقه کسر و به‌حساب وزارت امور اقتصادی و دارائی واریز می‌گردد.

3-4 – بیمه تأمین اجتماعی به عهده ناظر می‌باشد و کارفرما از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت .

3-5- در صورت نیاز به مأموریت که توسط کارفرما به ناظر اعلام می‌گردد کلیه هزینه‌های مربوط به ایاب و ذهاب (بلیط رفت‌وبرگشت ) ،  اسکان و غذا به عهده کارفرما می‌باشد .

ماده 4 : تعهدات و وظایف ناظر

ناظر متعهد است که وظایف خود را به شرح زیر انجام دهد:

4-1- ناظر متعهد می‌شود پس از تائید کارفرما و انعقاد قرارداد ، بامطالعه کلیه اطلاعات که از طرف کارفرما در اختیار وی قرار داده‌شده ، مطالعه شرح فعالیت‌های مراحل طرح و برنامه زمان‌بندی و اهـداف طرح پِِیوست ( 1) از جزئیات انجام مراحل طرح تحقیقاتی آگاهی کامل یافته و بامطالعه فعالیت‌های انجام‌شده روند پیشرفت تحقیقات را پیگیری نماید .

4-2- اطلاعات اسناد و مدارکی که به‌منظور  نظارت طرح در اختیار ناظر قرار می‌گیرد و نیز کلیه گزارشات مربوط به طرحی که از طریق مجری به ناظر ارسال می‌گردد متعلق به کارفرما بوده و ناظر بایستی آن‌ها را  همواره  محرمانه تلقی و در حفظ و نگهداری آن‌ها دقت نموده و در پایان کلیه اسناد و مدارک را به کارفرما تسلیم نماید .

4-3- تنظیم یک برنامه ماهانه با مجری اصلی طرح جهت برگزاری جلسه و در صورت ضرورت مراجعه و بازدید از نحوه اجرای مراحل مختلف طرح و نهایتاً”کسب اطلاع از چگونگی پیشرفت کار و اعلام نتایج آن به کارفرما .

4-4- بررسی و تطبیق روند انجام کاربر اساس مراحل پیش‌بینی‌شده انجام طرح و نهایتاً” گزارش هرگونه انحراف به کارفرما .

4-5- بررسی و تطبیق زمان اجرای هر مرحله از طرح نسبت به برنامه زمان‌بندی‌شده و بررسی کاهش یا افزایش زمان در مواقع مورد لزوم توسط مجری و ارائه توضیحات لازم به کارفرما پس از تائید آن .

تبصره : درصورتی‌که پیشرفت طرح با برنامه زمان‌بندی‌شده تطابق ننماید ضمن گزارش دلایل عدم پیشرفت و راهکارهای آن را نیز اعلام نماید .

4-6- اظهارنظر و تائید ریز اقدامات اجرائی در ارتباط با هر یک از مراحل طرح که از طرف مجری پیشنهاد می‌شود و تطبیق اقدامات انجام‌گرفته با اهداف طرح.

4-7- ارائه پیشنهاد به کارفرما برای تکمیل مراحل مختلف طرح در صورت نیاز .

4-8 شرکت در جلساتی که در ارتباط با طرح بوده و به خواست کارفرما اعلام می‌گردد.

4-9- بررسی و اظهارنظر در مورد گزارشات نهائی هر یک از مراحل طرح و اعلام نواقص و کمبودهای احتمالی آن .

4-10- بررسی و اظهارنظر در مورد گزارش‌های طرح که توسط مجری تهیه می‌شود .

4-11- بررسی و اظهارنظر در مورد سایر پیشنهاد‌هایی که مجری در ارتباط با انجام طرح ارائه می‌نماید .

4-12- ناظر موظف است هرماهه پیشرفت فیزیکی طرح را به کارفرما گزارش نماید درصورتی‌که پیشرفت طرح با برنامه زمان‌بندی‌شده تطابق ننماید ناظر موظف است دلیل عدم پیشرفت طرح را گزارش و راهکارهای آن را ارائه نماید .

4-13- ناظر موظف است فرم صورت‌جلسه نظارت بر پروژه‌های تحقیقاتی ( پیوست 3 ) را دقیقا” تکمیل و به کارفرما به‌صورت ماهیانه ارائه نماید .

4-14- ناظر موظف است گزارشات پیشرفت طرح را که از طرف مجری ارائه می‌گردد موردبررسی و مطالعه قرار داده پس از بررسی و اعمال‌نظر در خصوص  هر یک از موارد آن درصورتی‌که اشکالات و نواقصی مشاهده نگردد آن را تائید نموده ( ظرف مدت‌زمان مورد درخواست ) در غیر این صورت جهت رفع نواقص آن را توسط کارفرما به مجری عودت دهد .

4-15- ناظر موظف است گزارشات پیشرفت طرح را که طی نامه از طرف امور پژوهش ، توسعه و فن‌آوری ارسال می‌گردد موردبررسی و مطالعه قرار داده و نظرات خود را طی فرم ارزشیابی و پیشرفت طرح تحقیقاتی( پیوست 2) حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت به اطلاع امور پژوهش ، توسعه و فن‌آوری برساند. بدیهی است کارفرما الزامی در خصوص اعمال نقطه­ نظرات پس از اتمام مهلت فوق نخواهد داشت.

4-16- ناظر حق ندارد بدون تصویب قبلی و کتبی کارفرما تمام و یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار نماید و یا انتقال دهد .

ماده 5 : تسهیلات کارفرما

5-1-  در اختیار گذاشتن کلیه اطلاعات ، مدارک و گزارشات موجود در ارتباط با موضوع قرارداد

5-2-  فراهم نمودن امکان تردد ناظر در دفاتر کارفرما ، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های محل انجام پروژه .

ماده 6 : خاتمه و فسخ قرارداد

6-1- کارفرما در طول مدت قرارداد می‌تواند با یک اعلام کتبی و مهلت زمانی 15 روزه قرارداد را خاتمه دهد.در این صورت ناظر آن قسمت از موضوع قرارداد و اسناد و مدارک را که قابل تحویل است ظرف مدت مذکور تحویل داده و وجوه زیر را دریافت کند .

حق‌الزحمه کارهای انجام‌شده تا تاریخ خاتمه قرارداد که به تأیید کارفرما رسیده است ( پس از کسر کسورات قانونی )

6-2- فسخ قرارداد :

در موارد ذیل کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید .

الف : تأخیر غیرموجه بیش از 15 روز ناظر در انجام خدمات مربوط به قرارداد .

ب: عدم اعمال دقت لازم و معمول در اجرای قرارداد توسط ناظر .

ج: واگذاری قرارداد به غیر بدون اجازه کتبی از کارفرما .

ماده 7: یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 8:تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 9:تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 10:فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 11:تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 12:حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 13:تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها