نمونه قرارداد عملیات خاک‌برداری ، بارگیری ،و تخلیه خاک

بسمه‌تعالی

فصل اول : کلیات

ماده 1: طرفین قرارداد

این قرارداد در تاریخ.......................... فی‌مابین ......................... به نمایندگی...................به‌موجب معرفی‌نامه شماره..................مورخ.......... به‌عنوان کارفرما ازیک‌طرف و شرکت / آقای........... به شماره شناسنامه............... ثبت........... به مدیریت / نمایندگی........... که طبق آگهی / نامه شماره.............. روزنامه رسمی رسماً معرفی گردیده به‌عنوان پیمانکار از طرف دیگر طبق شرایط زیر منعقد و طرفین ملزم به اجرای کلیه مفاد و شرایط آن می‌باشد.

ماده 2- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد و حجم عملیات به شرحی که در پیوست شماره (1) مندرج می‌باشد.

ماده 3- مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ تحویل زمین..................روز تقویمی ، می‌باشد و پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع قرارداد شامل تجهیز کارگاه و اجزای عملیات را در مدت مذکور طبق برنامه زمان‌بندی مورد تائید کارفرما به شرح ذیل را انجام دهد :

1- مدت تهیه و تجهیز و تشکیل کارگاه.............روز

2- مدت اجرای عملیات ............ روز که پایان مدت تجهیز و تشکیل کارگاه شروع می‌شود .

3-

4-

5-

ماده 4- مبلغ قرارداد :

مبلغ کل تقریبی / قطعی قرارداد عبارت است از : به عدد..................ریال و به حروف...................ریال که بر اساس پیشنهادات پیمانکار و با توجه به جدول نرخ‌ها (پیوست شماره 2) که جز لاینفک قرارداد است محاسبه‌شده است.

ماده 5- نحوه پرداخت

1-5- کارفرما موافقت می‌نماید................در مقابل ضمانت‌نامه بانکی معادل پیش‌پرداخت یا در مقابل اخذ............ سفته / چک / معادل دو برابر مبلغ پیش‌پرداخت مبلغ.......... ریال معادل.............. % مبلغ قرارداد را به‌عنوان پیش‌پرداخت به پیمانکار پرداخت نماید ، ضمانت‌نامه مذکور پس از پایان عملیات موضوع قرارداد مسترد و مبلغ پیش‌پرداخت در............ قسط و به میزان.......... % از هر صورت‌حساب پیمانکار کسر می‌گردد ، به‌نحوی‌که ضمن پرداخت آخرین صورت‌وضعیت کلیه مبلغ پیش‌پرداخت مستهلک گردد .

2-5- پیمانکار هر............روز / ماه یک‌بار صورت‌وضعیت دقیق کارهای انجام‌شده را به‌طور مشخص و به تفکیک در سه نسخه تنظیم و مهر و امضاء نموده و به تائید..............کارفرما رسانیده و جهت دریافت مبالغ مربوطه به امور مالی کارفرما ارسال می‌نماید . امور مالی پس از رسیدگی به‌صورت حساب و تائید کارفرما ضمن کسر مبالغ زیر تتمه صورت‌حساب را حداکثر ظرف مدت 10 روزبه پیمانکار یا نماینده قانونی او پرداخت می‌نماید .

الف : هرگونه مالیات و عوارض و حقوق دولتی متعلقه طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران

ب: قسط پیش‌پرداخت به میزان..... % از هر پرداخت

ج : جرائم تأخیر احتمالی (به شرح ماده 24 قرارداد )

د: پنج درصد بابت ودیعه بیمه‌های اجتماعی که پس از ارائه مفاصا حساب تأمین اجتماعی توسط پیمانکار مسترد می‌گردد .

ه: 10% بابت کسور وجه‌الضمان که 5% آن پس از تصویب صورت موقت و مابقی پس از تحویل قطعی در صورت انجام کامل تعهدات مسترد می‌گردد .

و : بهای مصالح و لوازم و تجهیزات و مواد و سوخت و روغن و ............... تحویلی از طرف کارفرما به پیمانکار

3-5- پرداخت آخرین صورت‌حساب پیمانکار موکول به تحویل قطعی موضوع قرارداد به کارفرما ( به شرح مندرج در ماده 5-17) و ارائه صورت‌جلسه تحویل خواهد بود.

ماده 6- ساعات کار :

ساعات کار در مورد خاک‌برداری و.......................توسط نماینده کارفرما تعیین و به پیمانکار اعلام می‌شود و پیمانکار متعهد است ساعت شروع و خاتمه کار را رعایت نماید. 

فصل دوم : تعهدات پیمانکار

ماده 7- ضمانت‌نامه انجام تعهدات

پیمانکار باید هم‌زمان با امضای قرارداد برای تضمین انجام تعهدات ناشیه از آن معادل 5% مبلغ قرارداد ضمانت‌نامه موردقبول کارفرما تهیه و تسلیم وی نماید .

ضمانت‌نامه مذکور باید پایان قرارداد معتبر و طبق درخواست کارفرما قابل تمدید باشد.

ماده 8- تأمین ماشین‌های سنگین راه‌سازی :

پیمانکار متعهد است روزانه متناسب با حجم عملیات خاک‌برداری ، بارگیری ، خاک‌ریزی ،پخش ،رکلاژ و حمل و تخلیه ، ماشین‌های سنگین راه‌سازی را تأمین نماید به‌نحوی‌که هیچ‌گاه وقفه‌ای در عملیات موضوع قرارداد پدید نیاید .

تأمین سوخت روغن لاستیک ، باطری سرویس و قطعات یدکی ماشین‌آلات جزا و کلاً به عهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما هیچ‌گونه تعهد و مسئولیتی از هیچ بابت در مورد آماده نگه‌داشتن ماشین‌آلات پیمانکار ندارد .

تبصره : حفاظت از ماشین‌های راه‌سازی مستقر در کارگاه یا محل عملیات موضوع قرارداد در تمام مدت شبانه‌روز و در طول قرارداد از هر نقطه‌نظر به عهده پیمانکار می‌باشد و کارفرما هیچ‌گونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت.

ماده 9- کارکنان

1-9- پیمانکار متعهد است کلیه نیرو انسانی موردنیاز برای اجرای قرارداد را تأمین نماید . پرداخت حقوق ، دستمزد اضافه‌کاری و هرگونه مزایای کارکنان تحت سرپرستی پیمانکار به عهده و مسئولیت پیمانکار است .

2-9- پیمانکار متعهد است هزینه‌های ناشی از قوانین کار و بیمه اجتماعی و قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به مالیات و عوارض کارکنان تحت سرپرستی خود را رأساً پرداخت نماید .

3-9- پیمانکار متعهد است افرادی را به کار گمارند که از هر لحاظ واجد صلاحیت اخلاقی شغلی و قانونی باشند به‌هرحال چنانچه معلوم شود افرادی کارایی و تجربه کافی در کار خود ندارد و یا فاقد صلاحیت اخلاقی می‌باشند پیمانکار موظف است به دستور کارفرما به خدمت آن‌ها خاتمه داده و فرد یا افراد واجد شرایط دیگری ره به کار گمارند .

4-9- پیمانکار از هر لحاظ در مقابل کارکنان خود مسئولیت داشته و کارفرما را در مقابل کلیه دعاوی احتمالی آن‌ها اصالتاً و وکالتاً مبری خواهد نمود.

ماده 10- بیمه

پیمانکار متعهد است کلیه کارکنان ، کارگران وسایل و ماشین‌آلاتی که جهت انجام موضوع قرارداد به هر عنوانی به کار می‌گیرد در مقابل حوادث بیمه نموده و همچنین در مقابل خسارت وارده به کارفرما و اشخاص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی کارگاه را به هزینه خود بیمه مسئولیت مدنی نماید .

و در حال مسئول جبران کلیه خسارت و زیان‌های وارده به تأسیسات و وسایل و ابراز و تجهیزات و به‌طورکلی هر یک از اموال منقول و یا غیرمنقول کارفرما یا اشخاص ثالث که توسط خود و یا کارکنان و کارگران وی وارد آید می‌باشد.

ماده 11- سرپرست عملیاتی پیمانکار

پیمانکار قبل از شروع عملیات موضوع قرارداد شخص واجد شرایط و تخصص لازم به‌عنوان سرپرست عملیاتی کارگاه ، کتباً به کارفرما معرفی خواهد نمود .

سرپرست مزبور باید شخصاً در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات موضوع قرارداد تحت سرپرستی و نظارت او انجام گیرد . و درهرحال سرپرست مزبور باید در طول مدت قرارداد مورد تائید کارفرما باشد و این تائید از مسئولیت وی پیمانکار نمی‌کاهد.

ماده 12- منع قانونی

پیمانکار رسماً اعلام می‌نماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات و دعاوی دولتی مصوب 22 دی‌ماه 1337 نمی‌باشد .

پیمانکار تعهد می‌نماید که منافع این پیمان را هیچ‌یک از اشخاص یا افرادی که در قانون پیش‌بینی‌شده و یا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و یا آنان را به مشارکت قبول نکند.

ماده 13- حسن انجام کار

پیمانکار مسئولیت کامل حسن اجرا و انجام عملیات موضوع قرارداد را بر اساس نقشه آن و مشخصات فنی ، عمومی و خصوصی پیمان و دستورات کارفرما و نماینده کارفرما و................ طرح به عهده دارد .

نظارتی که از طرف کارفرما یا نماینده کارفرما و یا................. طرح یا کارکنان او در اجرای عملیات موضوع قرارداد می‌شود به‌هیچ‌وجه از میزان مسئولیت پیمانکار نخواهد کاست.

ماده 14- مقررات ایمنی

پیمانکار متعهد است افراد تحت سرپرستی خود را در ارتباط با موضوع قرارداد در کارگاه کارفرما فعالیت دارند و همچنین محیط کار ازلحاظ ایمنی ، حفاظتی و کمک‌های اولیه مجهز و مقررات ایمنی کارفرما و وزارت کار و سایر قوانین جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اجرای عملیات موضوع قرارداد را رعایت کند . به‌هرحال چنانچه در اثر تسامح و یا سهل‌انگاری پیمانکار حوادثی برای کارکنان پیمانکار و یا اشخاص دیگر به وقوع بپیوندد پیمانکار رأساً مسئول و جوابگوی خسارت در مقابل افراد ذینفع و مراجع قانونی خواهد بود و درهرحال کارفرما هیچ‌گونه مسئولیتی در مورد زیان‌های جانی یا مالی ناشی از انجام موضوع قرارداد توسط پیمانکار یا کارکنان و کارگران وی به عهده نخواهد داشت.

ماده 15- حق واگذاری به غیر :

پیمانکار حق واگذاری موضوع قرارداد را جزاً و کلاً به غیر را ندارد و درصورتی‌که عملیات موضوع قرارداد ایجاب نماید که بعضی از کارها به اشخاص دیگر واگذار گردد پیمانکار ابتدا مراتب را کتباً به کارفرما اعلام و در صورت قبول کارفرما مبادرت به واگذاری خواهد نمود .

بدیهی است این واگذاری به‌هیچ‌وجه از مسئولیت و وظایف پیمانکار در مقابل کارفرما نکاسته و پیمانکار موظف است کارهای مورد واگذاری را به نحو احسن و به همان منوال که در شرایط و مشخصات قرارداد ذکر گردیده به اتمام رساند.

فصل سوم : اختیارات کارفرما

ماده 16- نماینده کارفرما

کارفرما پس از امضاء قرارداد نماینده خود را که .............طرح می‌باشد کتباً به پیمانکاری می‌نماید .

پیمانکار موظف است عملیات موضوع قرارداد را اساس مفاد قرارداد و مشخصات فنی عمومی و خصوصی و نقشه‌های پیوست و همچنین بر طبق دستورات و تعلیماتی که کارفرما یا .............طرح می‌دهد با بهترین روش و طبق زمان‌بندی مورد تائید کارفرما به‌وسیله افراد و ماشین‌آلات موردقبول کارفرما اجراء نماید.

ماده 17- تحویل زمین :

1-17- پیمانکار متعهد می شود حداکثر ظرف مدت ...................... روز پس از امضاء قرارداد در محل خاک‌برداری واقع در ...............................حضور به هم رساند و زمین موضوع قرارداد را طی  صورت‌جلسه از مجری طرح تحویل گیرد .

تبصره : عدم اقدام پیمانکار نسبت به حضور در محل خاک‌برداری و تحویل گیری زمین تا تاریخ فوق موجب افزایش مدت قرارداد نخواهد گردید و تاریخ مزبور ملاک شروع قرارداد خواهد بود .

2-17- احداث هر نوع بنا با هر نوع مصالح به‌منظور سرویس یا تعمیرات ماشین‌های لازم برای انجام کار و تعویض روغن در محوطه زمین تحویلی از طرف پیمانکار و افراد تحت سرپرستی وی ممنوع خواهد بود .

3-17- پیمانکار متعهد است پس از خاتمه عملیات موضوع قرارداد زمین و پروژه مزبور را با تنظیم صورت‌جلسه به کارفرما تحویل نماید .

4-17- پیمانکار حق ندارد تجهیزات و ماشین‌آلات و وسایلی را که برای اجرای عملیات موضوع قرارداد در نظر گرفته‌شده بدون مجوز کارفرما و یا مجری طرح تا تحویل موقت و رسیدگی به‌حساب های مالی شرکت و تائید کارفرما از محل پروژه خارج نماید.

ماده 18- اجازه عبور

کارفرما در مورد اخذ اجاره عبور ماشین‌آلات پیمانکار در سطح شهر به‌منظور اجرای عملیات موضوع قرارداد تشریک‌مساعی لازم را در حدود اجازه مقررات خواهد نمود. 

ماده 19- تغییر مقادیر کار :

کارفرما می‌تواند حجم عملیات موضوع قرارداد را تحت همین شرایط تا 25% کاهش یا افزایش دهد که درهرصورت پیمانکار با توجه به موارد زیر موظف به قبول آن می‌باشد .

الف : مبلغ افزایش یا کاهش مقادیر کاربر اساس بهای واحد کار مندرج در ماده 4 این قرارداد محاسبه و اضافه و یا کسر می‌گردد .

ب: مدت قرارداد به نسبت افزایش یا کاهش مقادیر کار نسبتاً اضافه یا کسر خواهد شد.

ماده 20- توقف عملیات :

کارفرما می‌تواند با تشخیص و صلاحدید خود عملیات موضوع قرارداد را موقتاً برای حداکثر 3 ماه معلق و متوقف سازد . در این صورت باید مراتب را کتباً و حداقل.......................روز قبل از شروع تعلیق با تعیین تاریخ شروع تعلیق به پیمانکار ابلاغ نماید . در مدت تعلیق پیمانکار موظف است کلیه کارهای انجام‌یافته و مصالح پای‌کار و تأسیسات کارگاه را بر اساس پیمان به‌طور شایسته حفاظت نماید . همچنین پیمانکار موظف است تعداد نفرات و ماشین‌آلات خود را به حداقل ممکن طبق نظر نماینده کارفرما تقلیل دهد در این صورت ، پیمانکار بابت هزینه حفاظت و حراست کارگاه مبلغی را که با تراضی طرفین تعیین خواهد شد دریافت می‌نماید . بدیهی است درصورتی‌که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد و طرفین به ادامه قرارداد توافق ننمایند پیمان خاتمه یافته تلقی و طبق ماده 48 شرایط عمومی مصوب وزارت برنامه‌وبودجه عمل خواهد شد.

ماده 21- بازرسی‌های فنی

بازرسان فنی کارفرما می‌توانند ماشین‌آلات پیمانکار را در کارگاه مورد آزمایشات فنی قرار دهند و چنانچه بعضی از ماشین‌ها ازلحاظ فنی معیوب تشخیص داده شوند و یا قادر به انجام عملیات موضوع قرارداد نباشد از کار آن‌ها جلوگیری به عمل‌آورند و پیمانکار موظف است نسبت به جایگزینی آن اقدام عاجل نماید.

ماده 22- فسخ قرارداد

در موارد زیر کارفرما می‌تواند قرارداد را به‌طور یک‌جانبه فسخ و کلیه تضمینات و کسور وجه‌الضمان را به نفع خود ضبط و وصول نماید .

1-21- عدم معرفی سرپرست عملیاتی برای کارگاه به شرح مندرج در ماده 11 قرارداد و همچنین رها کردن کارگاه بدون سرپرست عملیاتی و یا تعطیل کردن کارها بدون اجازه کارفرما و بدون علل قهریه بیش از ده روز

2-21- واگذاری و یا انتقال قرارداد جزئاً یا کلاً به اشخاص دیگر بدون موافقت و اجازه قبلی کارفرما

3-21- عدم توانایی مالی ، فنی یا اجرایی پیمانکار برای ادامه انجام عملیات موضوع قرارداد به تشخیص کارفرما .

4-21- انحلال یا ورشکستگی موسسه پیمانکار

5-21- عدم اجرای هر یک از مواد قرارداد در ظرف مدت تعیین‌شده در برنامه زمان‌بندی و یا عدم انجام دستورات کارفرما یا نماینده وی

6-21- درصورتی‌که به هر ترتیب پیمانکار مشمول ممنوعیت قانونی گردد .

7-21- در حال متعهد می‌تواند با................... روز اعلام قبلی قرارداد را به‌طور یک‌جانبه فسخ نماید و متعهد حق هیچ‌گونه مطالبه و یا اعتراضی از این بابت ندارد و امور مالی قرارداد در صورت فسخ طبقه ماده 10 همین قرارداد خواهد بود.

ماده 23- اقدامات پس از فسخ

چنانچه کارفرما به یکی از علل مشروحه در ماده 22 قرارداد را فسخ نماید ، مراتب را به پیمانکار کتباً اعلام و ضمانت‌نامه انجام تعهدات را بدون انجام تشریفات قضایی به نفع خود وصول خواهد نمود . و پیمانکار حق هیچ‌گونه اعتراض و یا مطالبه‌ای از این بابت نخواهد داشت . سایر اقدامات پس از فسخ ، طبق ماده 47 شرایط عمومی پیمان خواهد بود .

ضمناً پیمانکار موظف است بر اساس مفاد بند 2 ماده 5 قرارداد صورت‌وضعیت کارکرد خود را تا تاریخ فسخ ظرف مدت............... روز از تاریخ فسخ تهیه و به کارفرما تسلیم نماید .

فصل چهارم : مقررات مختلف

ماده 24- جرائم تأخیر

چنانچه به تشخیص کارفرما پیمانکار با توجه به ماده 2 قرارداد نسبت به اجرای عملیات موضوع قرارداد تأخیر داشته باشد ، تا مدت..................روز ، برای هرروز تأخیر معادل (به حروف ) .............ریال (به عدد.......... ریال ) به پیمانکار جریمه تعلق می‌گیرد . که کارفرما مبلغ مذکور را به تشخیص خود از مطالبات و تضمینات یا سایر اموال پیمانکار به نفع خود رأساً ضبط و وصول می‌نماید و پیمانکار حق هیچ‌گونه اعتراضی ندارد .

تبصره : درصورتی‌که مدت تأخیر بیش از......................روز باشد موضوع مشمول ماده 22 و 23 قرارداد می‌گردد.

ماده 25- فور ماژور (حوادث قهری )

در صورت بروز هرگونه حادثه‌ای که خارج از حیطه اقتدار پیمانکار برای انجام تعهدات ناشی از این قرارداد بوده و غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرقابل پیشگیری باشد ، پیمانکار باید مدارک مثبته خود را بلادرنگ به کارفرما ارائه نماید و درصورتی‌که موردقبول کارفرما واقع شد با توافق یکدیگر در خصوص مورد اتخاذ تصمیم خواهند نمود . در غیر این صورت پیمانکار موظف به ادامه انجام تعهدات طبق مفاد قرارداد می‌باشد .

در مورد خسارت ناشی از حوادث قهری طبق ماده 43 شرایط عمومی پیمان محسوب وزارت برنامه‌وبودجه عمل می‌گردد.

ماده 26- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در تعبیر و تفسیر مفاد قرارداد یا ضمائم و ملحقات آن و یا در اجرای مفاد قرارداد که طرفین نتوانند از راه توافق به نتیجه برسند ، موضوع مورد اختلاف در اسرع وقت به................. ارجاع می‌گردد و نظر مرجع مذکور برای طرفین لازم التباع می‌باشد.

ماده 27- نشانی طرفین قرارداد :

نشانی طرفین قرارداد بدین شرح است :

هرگاه نشانی پیمانکار در مدت قرارداد تغییر کند باید نشانی محل جدید خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و تا وقتی‌که نشانی جدید به کارفرما ابلاغ نشده کلیه نامه و اوراق و اظهارنامه‌ها به نشانی قبلی به شرح بالا ارسال خواهد شد و تمام آن‌ها ابلاغ تلقی می‌گردد. 

ماده 28- اسناد و مدارک پیمان :

اسناد و مدارک پیمان به شرح زیر می‌باشد :

1-     پیمان حاضر 

2-      تضمین‌نامه‌ها

3-     شرایط عمومی پیمان

4-     مشخصات فنی خصوصی و عمومی

5-     نقشه‌های کلی و تفصیلی و اجرایی

6-   برنامه تفصیلی اجرایی و صورت‌جلسه‌ها و موافقت‌نامه و هر نوع سند دیگری که در مورد کارهای جدید و یا تغییراتی که در قسمتی از کارها طبق شرایط عمومی پیمان تنظیم و به امضاء طرفین می‌رسد.

ماده 29-

هرگاه بین اسناد و مدارک این پیمان تعارض ، تزاحم یا تناقض وجود داشته باشد و یا در تعبیر و تفسیر این قرارداد اختلافی حاصل گردد مدارک پیمان به شرح ذیل حائز اولویت می‌باشد .

1-     اصلاحیه‌ها ، الحاقیه ها یا صورت‌جلسه به ترتیب آخرین تاریخ صدور

2-     نقشه‌های کلی و تفصیلی اجرایی (پیوست شماره........................قرارداد )

3-     مشخصات فنی خصوصی

4-     مشخصات فنی عمومی

5-     پیمان حاضر

6-     شرایط عمومی پیمان مصوب وزارت برنامه‌وبودجه

ماده 30- فسخ این پیمان در 30 ماده و .................تبصره در سه نسخه تنظیم و به امضاء طرفین رسیده و کلیه فسخ آن اعتبار واحد دارد . 

کارفرما                                                                                                        پیمانکار

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها