نمونه قرارداد خدمات نظارتی بر پروژه تحقیقاتی

بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛ بین کمیته تحقیقات شرکت ……. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………

که ازین پس «کارفرما »نامیده خواهد شد،

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس ………………………………………………

که ازین پس «ناظر»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد انجام خدمات نظارت به شرح زیر می‌باشد :

همکاری و نظارت در انجام پروژه فوق بر اساس موارد اشاره‌شده در آیین‌نامه نظارت بر پروژه‌های تحقیقاتی.

ماده 2- مدت قرارداد

مدت انجام خدمات موضوع این قرارداد از تاریخ مبادله . . . . ماه می‌باشد و ناظر موظف است خدمات مربوطه را به‌طور کامل انجام دهد .

ماده 3- حق‌الزحمه

مبلغ حق‌الزحمه ناظر از بابت انجام خدمات و موضوع قرارداد حداکثر. . . . . . . . . . ریال می‌باشد که بر اساس ماده مربوطه در آیین‌نامه  نظارت بر پروژه‌های تحقیقاتی شورای تحقیقات برق می‌باشد .

ماده 4- نحوه پرداخت حق‌الزحمه

حق‌الزحمه ناظر به ترتیب زیر پرداخت خواهد شد :

1-4- ناظر پس از بررسی گزارش‌های واصله از کمیته تحقیقات آن را دقیقاً بررسی و مراتب را کتباً به دبیرخانه کمیته ارسال می‌نماید .

2-4- کمیته تحقیقات مربوطه پس از بررسی اقدامات انجام‌شده توسط ناظر مبلغ و میزان حق‌الزحمه ناظر را بر اساس آیین‌نامه از محل بالاسری پروژه پرداخت خواهد نمود .

تبصره 1:  از مبالغ پرداختی به ناظر پنج درصد بابت علی‌الحساب مالیات کسر خواهد شد.

ماده 5 – مالکیت اسناد

کلیه اسناد ، نقشه‌ها و مدارکی که در ارتباط با موضوع این قرارداد در اختیار ناظر قرار می‌گیرد متعلق به کارفرما است و پس از بررسی به کارفرما عودت داده می‌شود

ماده 6- دقت و کوشش

ناظر متعهد است که خدمات موضوع این قرارداد را با موضوع این قرارداد در اختیار ناظر قرار می‌گیرد متعلق به کارفرما است و پس از بررسی به کارفرما عودت داده می‌شود .

ماده 7-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 8-تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 9-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 10-فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده11-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 12-حل اختلاف /قرارداد/

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده13-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                              …………………..

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها