نمونه قرارداد خدمات فرهنگی – تفریحی – مسافرتی (آژانس خدماتی و جهانگردی)

بسمه‌تعالی

 طرفین قرارداد

این قرارداد بین کارخانه …………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و …………… به شماره ثبت ………..کد اقتصادی …………… به نمایندگی مهندس ……………. ( مدیریت کارخانه ) به آدرس تهران ……………… ازیک‌طرف که من‌بعد در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود و آژانس خدماتی و جهانگردی .. به نمایندگی آقای ……………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………. صادره از تهران خ ……… که من‌بعد در این قرارداد فروشنده نامیده می‌شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می‌گردد :

ماده 1) موضوع قرارداد

اجرای اردوی یک‌روزه فرهنگی و تفریحی جهت پرسنل کارخانه ……………..

ماده 2 ) مدت قرارداد

از تاریخ 6/4/80 لغایت 30/7/80 تعیین می‌گردد .

تبصره 1 : در صورت توافق طرفین در پایان قرارداد , مدت قرارداد قابل تمدید می‌باشد .

ماده 3) مبلغ قرارداد

به ازا هر نفر شرکت‌کننده در اردو مبلغ  ………  ریال به پیمانکار پرداخت می گردد .

تبصره 2 : در هر نوبت اردو حداکثر نفرات اعزامی 45 نفر می باشد .

تبصره 3 : پیمانکار با ارائه فاکتور رسمی و معتبر به دستگاه نظارت اقدام , و کارفرما پس از تأیید فاکتور به‌وسیله دستگاه نظارت اقدام به پرداخت می‌نماید .

ماده 4 ) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندس 1 و 2   به‌عنوان دستگاه نظارت تعیین می‌گردند .

ماده 5) تعهدات کارفرما

ماده 6) تعهدات پیمانکار

ماده 7) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره …………… عهده بانک ………… شعبه ………… به مبلغ …………… ریال صادر و به‌عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم گردید که پس از تحویل قطعی موضوع قرارداد و با تأیید ناظر قرارداد مسترد خواهد گردید .

ماده 8 ) فسخ قرارداد

طرفین مجاز خواهند بود با اعلام قبلی و به‌صورت مکتوب نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند .

ماده 9 ) حکمیت و داوری ( حل اختلاف )

در صورت بروز اختلاف هرگونه اختلاف‌نظر سازمان ایران‌گردی و جهانگردی استان ……… به‌عنوان مرجع رسیدگی و حل اختلاف انتخاب گردیده و حکم آن سازمان برای طرفین قابل‌اجرا است .

ماده 10 ) مفاد قرارداد

این قرارداد در 10 ماده و سه تبصره و دو نسخه در محل کارخانه …………….. تنظیم گردیده که هرکدام از نسخ حکم دارای واحد می‌باشد .

کارفرما مدیر کارخانه ………………….                                                    پیمانکار…………………..

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها