نمونه قرارداد چاپ کتاب

بسمه‌تعالی

 

طرفین قرارداد:

قرارداد حاضر فی‌مابین خانم/آقای ……….. فرزند ……….. دارای شناسنامه شماره ……….. صادره از ……….. متولد ……….. ساکن ……….. و خانم/آقای ……….. فرزند ……….. دارای شناسنامه شماره ……….. صادره از ……….. متولد ……….. ساکن ……….. که ذیلاً به ترتیب مؤلف و ناشر نامیده می‌شوند در تاریخ زیر قراردادی به شرح ذیل منعقد می‌گردد:

ماده1- موضوع قرارداد:

چاپ و انتشار کتاب ……………… می‌باشد که به‌وسیله مؤلف تهیه‌شده و ناشر متقبل چاپ و انتشار آن گردید.

ماده2- تیراژ:

چاپ اول کتاب موضوع این قرارداد به میزان ……………… نسخه می‌باشد.

ماده3- حق التالیف:

ناشر بابت حق التالیف کتاب موضوع قرارداد مبلغی معادل ……………… درصد از بهای پشت جلد کتاب را بر مبنای ……………… نسخه تیراژ متعهد پرداخت به مؤلف به ترتیب زیر است:

الف- مبلغ ……………… ریال هنگام تحویل متن کامل کتاب

ب- نیمی از مبالغ باقیمانده، هنگام انتشار کتاب.

پ- بقیه مبلغ دو ماه پس از انتشار کتاب.

تبصره- علاوه بر حق التالیف فوق ناشر تعداد ……………… نسخه از کتاب را تقدیم مؤلف خواهد نمود و در مقابل تأدیه حق التالیف و کتاب‌های موضوع این تبصره ارائه رسید مؤلف ضروری است.

ماده4- چاپ‌های بعدی کتاب مزبور و انتشار آن نیز منحصراً به‌وسیله ناشر این قرارداد انجام خواهد شد و به‌هرحال مؤلف حق چاپ و انتشار کتاب فوق را شخصاً یا به‌توسط دیگری ندارد.

ماده5- مؤلف متعهد می‌گردد که در هر تجدید چاپ، مطالب تازه را بر متن اولیه کتاب بیفزاید و هرگونه تغییرات دیگری را نیز که درزمینهٔ موضوع کتاب مربوطه پیش آید در چاپ‌های بعدی مورد تجدیدنظر قرار دهد.

ماده6- در هر تجدید چاپ از حیث تیراژ و حق التالیف بر مبنای این قرارداد رفتار خواهد شد.

ماده7- ناشر مکلف است حداکثر تا چهار ماه از تاریخ(تحویل کتاب از سوی مؤلف به ناشر) نسبت به چاپ و انتشار آن اقدام نماید همچنین در هر تجدید چاپ نیز رعایت مفاد این ماده الزامی است.

ماده8- چنانچه بنا به هر علت، ناشر از چاپ یا تجدید چاپ و انتشار کتباً موضوع قرارداد بر اساس مفاد ماده7 این قرارداد خودداری یا تعلل نماید، مؤلف حق دارد جهت فسخ این قرارداد اقدام ورزد.

ماده9- ناشر نیز محق است درصورتی‌که مؤلف از تحویل متن کتاب با تغییرات بعدی در آن به‌موقع خود امتناع نماید نسبت به فسخ این قرارداد اقدام نماید.

ماده10- چنانچه اختلافی در تفسیر و اجرای هر یک از مواد این قرارداد بروز نماید موضوع اختلاف به خانم/آقای ……………… به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین ارجاع خواهد شد و رأی داور برای طرفین قاطع و لازم‌الاجرا می‌باشد.

ماده11- هرگونه قرارداد مغایری در این زمینه که از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی ابراز گردد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده12- این قرارداد در 12 ماده و یک تبصره تنظیم و امضا گردیده و لازم‌الاجرا است.

امضای مؤلف                                          امضای ناشر

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها