قرارداد ارائه خدمات استقرار چرخه بهره‌وری طرفین قـرارداد

بسمه‌تعالی

این قرارداد فی‌مابین شرکت …………… به نمایندگی…………… به نشانی: …………… در این قرارداد “کـارفرما” نامیده می‌شود ازیک‌طرف و شرکت …………… (……………) ثبت‌شده به شماره …………… در اداره ثبت شرکت‌ها به نمایندگی …………… به نشانی : …………… تلفن …………… که ازاین‌پس “مشـاور” نامیده می‌شود، از طرف دیگر طبق شـرایط و مقـررات عمـومی قـراردادها که جــزء لاینفک قـرارداد بوده و ضمیمه این قـرارداد نیـز می‌باشد (پیوست شماره …………… ) و مواردی که ذیلاً ذکر می‌شود منعقد می‌گردد.

ماده (1) موضوع قرارداد :

1- 1- موضوع این قرارداد ارائه خدمات استقرار چرخه بهره‌وری در واحد صنعتی ……………

مطابق با شرح خدمات تفصیلی که در پیوست شماره قرارداد آمده و جزء لاینفک این قرارداد است، می‌باشد.

ماده (2) وظایف و تعهدات مشاور :

1 -2- مشاور باید تعهدات مربوط به این قرارداد را با به کار بردن روش‌ها و اصول پذیرفته‌شده فنی و آموزشی به انجام برساند و کارشناسانی که جهت اجرای مفاد این قرارداد به خدمت می‌گیرد را از بین افراد واجد شرایط تخصصی و اخلاقی انتخاب نماید .

2- 2- مشاور با علم به اطلاع از شرایط کار و محل استقرار واحدهای صنعتی و موضوع قرارداد، قرارداد را امضاء نموده و بعداً” نمی‌تواند به‌هیچ‌عنوان به بهانه عدم اطلاع معترض شود .

   3-2- مشاور باید در جلساتی که با هماهنگی قبلی با واحد صنعتی از سوی کارفرما تعیین می‌گردد، حضور یابد .

   4-2- مشاور متعهد می‌گردد حداکثر دو هفته پس از امضاء قرارداد، برنامه زمان‌بندی ( گانت چارت ) پروژه را تهیه نموده و به کارفرما ارائه نماید.

   5-2- مشاور موظف است مشخصات عمومی، تحصیلات و تجربیات متخصصانی که در موضوع قرارداد با مشاور همکاری می‌کنند را ( مطابق جدول پیوست شماره 2 ) معرفی نموده و طرح مذکور را با همکاری و مشارکت آن‌ها انجام دهد .

6-2- مشاور موظف است کلیه اطلاعات ،آمار، گزارش، نتایج تهیه‌شده را در هر زمان که کارفرما درخواست نماید در اختیار او قرارد دهد .

7-2- مشاور موظف است پس از دریافت نظرات کارفرما، نسبت به اصلاح و عودت گزارش حداکثر ظرف مدت دو هفته اقدام نماید .

8-2- مشاور در زمان دریافت حق‌الزحمه اولین مرحله قرارداد یک برگ سفته یا چک یا ضمانت‌نامه بانکی به‌عنوان تضمین به میزان بیست درصد (20% ) کل مبلغ قرارداد نزد ذی‌حساب و یا امورمالی معرفی‌شده از طرف کارفرما به‌عنوان حسن اجرای قرارداد تحویل می‌نماید که تا پایان مدت قرارداد نزد کارفرما باقی‌مانده و پس از دوره تضمین که (حداکثر شش ماه بعد از اتمام قـرارداد می‌باشد ) درصورتی‌که تائید کارفرما به مشاور عودت داده خواهد شد .

9-2- مشاور موظف است پس از تائید گزارش از طرف کارفرما، نسبت به تهیه سه نسخه صحافی شده (حتی‌الامکان با جلد گالینگور) قدام و به کارفرما تحویل نماید .

ماده (3) وظایف و تعهدات کارفرما :

1-3- کارفرما متعهد است درازای به اتمام رسیدن هر مرحله از قرارداد و پس از تائید آن از سوی ناظر یا مدیریت ذی‌ربط، نسبت به پرداخت حق‌الزحمه مربوطه به مشاور اقدام نماید .

2-3- کارفرما موظف است هماهنگی‌های لازم جهت معرفی مشاور به واحدهای صنعتی و ارگان‌های ذی‌ربط موضوع قرارداد به عمل آورد.

3-3- کارفرما در صورت لزوم حداکثر دو هفته پس از امضاء قرارداد نماینده خود را به مشاور معرفی نماید.

4-3- کارفرما متعهد است حداکثر دو هفته نسبت به تائید یا عدم تائید نماینده مشاور (درصورتی‌که معرفی) اظهار نظر نماید.

5-3- کارفرما یا نماینده کارفرما مسئول رسیدگی و تلاش برای حل اختلاف بین مشاور و واحد صنعتی است.

ماده (4) مبلغ قرارداد :

1-4- مبلغ قــرارداد به ازاء انجام وظایف و تعهدات مشـاور و شـرح خدمات پیوست قـــرارداد………………………………ریال (………………………………………….ریال) است که شامل ……………درصد هـزینه انجام موضـوع قـرارداد می باشد . (……………درصد مابقی براساس قرارداد جداگانه ای از سوی واحد صنعتی به مشاور پرداخت خواهد شد .)

ماده (5) نحوه پرداخت مبلغ قرارداد :

تبصره(1) : هرگونه پرداختی به مشاور با رعایت بند (1-3) ماده 3 و بند (1-4) از ماده 4 قرارداد و شرایط و مقررات عمومی قراردادها، که منضم به این قرارداد و جزء لاینفک آن می‌باشد به عمل خواهد آمد .

ماده (6) مدت قرارداد :

تبصره(2): درصورتی‌که کارفرما نسبت به پرداخت حق‌الزحمه ( مندرج در ماده 5 ) حداکثر تا سه هفته پس از تحویل گزارش و مشروط به تائید گزارش اقدام ننماید، زمان دیرکرد پرداخت به مدت قرارداد اضافه خواهد شد .

ماده (7) فسخ و خاتمه دادن به قرارداد :

   1-7- موارد فسخ و خاتمه دادن به قرارداد به کیفیتی است که در ماده (5) “شرایط و مقررات عمومی قراردادها ” پیوست این قرارداد آمده است .

ماده (8) : توزیع نسخ :

1- 8- این قـرارداد در چهار نسخه مشتمل بر 8 ماده و 23 بند و 2 تبصره و شرح خدمات ( پیوست شماره 1) و مشخصات اعضاء گروه پروژه ( پیوست شماره 2 ) و شرایط و مقررات عمومی قراردادها (پیوست شماره 3 )تنظیم و از هر نظر تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است و کلیه نسخ آن اعتبار یکسان دارد .

  کارفـرمـا                                                                     طـرف قـرارداد

به نمایندگی :                                                               به نمایندگی :

و تاریخ

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها