قرارداد ارائه خدمات اسکان، و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی

بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد:
قرارداد حاضر فی‌مابین؛
………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….
که ازین پس « سازمان »نامیده خواهد شد، و
………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….
که ازین پس « بهره‌ور »نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.
ماده 1): موضوع قرارداد:
عبارت است از ارائه خدمات اسکان و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی بهره‌ور در هر یک از هتل‌ها و مراکز اقامتی تابعه سازمان حسب تقاضای بهره‌ور و بر اساس شرایط و مفاد این قرارداد.
ماده 2): مدت قرارداد:
مدت اجرای این قرارداد از تاریخ……………………… لغایت …………………… به مدت ………….. می­باشد.
1-2)
تمدید قرارداد منوط به تسویه‌حساب بهره‌ور با سازمان و با توافق کتبی طرفین است.
ماده 3): مبلغ قرارداد:

1-3) نرخ فروش خدمات مورد درخواست موضوع قرارداد و تخفیفات ارائه‌شده بر اساس جدول پیوست……. می­باشد.
تبصره1: ایام نوروز در کلیه هتل‌ها به‌جز هتل هویزه شامل نرخ‌های این قرارداد نمی­گردد و مبنا همکاری قیمت­های تابلوی هتل می­باشد.
2-3)
در صورت هرگونه تغییر نرخ و یا عوارض قانونی توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در مدت این قرارداد که توسط سازمان به بهره‌ور به‌صورت کتبی اعلام می­گردد موردقبول بهره‌ور و ملاک عمل خواهد بود.
3-3)
در صورت درخواست خدمات اضافی توسط بهره‌ور مراتب می­باید به‌صورت کتبی به هتل اعلام و بهره‌ور ملزم به پرداخت هزینه‌های آن بر اساس نرخ هتل می­باشد.
4-3)
بهره‌ور موظف است درهرمورد بهره‌برداری 48 ساعت قبل از پذیرش 30% هزینه اسکان را به‌حساب هتل واریز و در زمان خروج  مسافران نسبت به تسویه‌حساب قطعی اقدام نماید.
تبصره 2: حساب‌های جاری هتل‌های تابعه به شرح جدول پیوست ……می‌باشد.
ماده 4): تعهدات بهره‌ور:
1-4) بهره‌ور باید درخواست‌های رزرو به‌صورت گروهی را حداقل 15 روز قبل از ورود میهمانان به‌صورت کتبی به سازمان(هتل) اعلام نماید.
2-4)
بهره‌ور موظف است در درخواست‌های رزرو ارسالی به هتل تاریخ دقیق ورود و خروج ، تعداد و اسامی و مشخصات کامل میهمانان، تعداد و نوع اتاق یا سرویس اضافه، نوع پذیرایی، هزینه‌های قابل‌قبول پرداخت بهره‌ور را به تفکیک مشخص و اعلام نماید، در غیر این صورت هتل هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال رزرو اتاق و پذیرایی از میهمانان بهره‌ور نخواهد داشت.
3-4)
بهره‌ور باید فردی را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار معرفی نماید. بدیهی است کلیه درخواست‌ها و نامه‌ها با امضاء ایشان و مهر آژانس مورد تأیید می­باشد.
4-4)
بهره‌ور ملزم به رعایت مقررات حاکم بر نحوه اداره اماکن اقامتی و مقررات هتل‌ها و همچنین رعایت ارزش‌ها و شئونات اسلامی بالأخص حجاب اسلامی بوده و میهمانان خود را به رعایت آن توجیه نماید.
5-4)
بهره‌ور متعهد است در صورت تغییر احتمالی در برنامه رزرو مراتب را حداقل 48ساعت قبل از ورود میهمانان و با رعایت مفاد ماده  ( 2-4) قرارداد به هتل اعلام نماید.
6-4)
بهره‌ور متعهد است در صورت تغییر در آدرس اعلام‌شده در قرارداد نشانی جدید خود را حداکثر ظرف مدت 48 ساعت کتباً به سازمان اعلام نماید. در غیر این صورت اوراق و مکاتبات به نشانی سابق ارسال و ابلاغ‌شده به بهره‌ور تلقی خواهد شد.
7-4)
بهره‌ور متعهد است هرگونه تغییرات صاحبان امضاء مجاز بانکی در مجموعه مدیریت خود را که مرتبط با قرارداد می­باشد را حداکثر تا 72 ساعت بعد به سازمان اعلام نماید.
8-4)
بهره‌ور موظف است کلیه مکاتبات و درخواست‌های خود را در سربرگ‌های چاپی و ممهور به مهر آژانس و امضاء نماینده تام‌الاختیار انجام دهد.
9-4)
بهره‌ور حق انتقال موضوع قرارداد را کلاً و یا جزاً تحت هیچ عنوان به غیر ندارد.
10-4)
بهره‌ور ملزم است از اعزام مسافران داخلی به‌صورت گروهی(مجردی) در جنسیت‌های غیر همگن خودداری نماید در غیر این صورت هتل در قبال رزرو اتاق و پذیرایی از میهمانان بهره‌ور تعهدی ندارد.
11-4)
بهره‌ور متعهد است مطابق ماده سه صورتحساب‌های صادره را بدون کسر هرگونه کسورات پرداخت و تسویه‌حساب نماید.
12-4)
بهره‌ور موظف است کلیه رزروهای انفرادی خود را از طریق سایت ……………..انجام دهد. که مبنای محاسبه قیمت‌های درج‌شده در سایت با اعمال10%تخفیف می‌باشد بدیهی است میهمانانی که دارای برگ ذخیره‌جا (واچر) اینترنتی ممهور به مهر بهره‌ور (دفتر خدمات مسافرتی) باشند موردپذیرش هتل و مشمول موضوع قرارداد می­گردند.
13-4)
بهره‌ور موظف است در صورت درخواست اتاق یک‌تخته و عدم موجودی هتل ، با استفاده از اتاق دوتخته برای یک نفر هزینه اتاق دوتخته را پرداخت نماید.
ماده 5): تعهدات سازمان :
1-5) سازمان یا هتل مورد درخواست موظف است ظرف مدت 48 ساعت اداری پس از دریافت درخواست کتبی رزرو گروهی نسبت به بررسی درخواست بهره‌ور اقدام و مراتب تأیید و یا عدم‌تأیید آن را کتباً به بهره‌ور اعلام نماید.
2-5)
سازمان هیچ‌گونه تعهدی نسبت به اسکان میهمانان بهره‌ور در خارج از تاریخ‌های تأییدشده ندارد. لیکن در صورت داشتن اتاق خالی نهایت همکاری با بهره‌ور را خواهد نمود.
3-5)
به‌منظور تسهیل در امر رزرو اینترنتی، سازمان پس از بررسی و اخذ تقاضا از بهره­ وران خوش‌حساب و فعال نسبت به ارائه رمز ورود جهت رزرو بدون پرداخت و به‌صورت اعتباری اقدام می­نماید. بدیهی است هزینه اقامت مسافرانی که به‌صورت اعتباری رزرو شده است در محل هتل به‌صورت کامل و بر اساس مفاد قرارداد دریافت می­گردد.
4-5)
سازمان موظف است نسبت به ارائه خدمات هتلی به‌صورت مطلوب به میهمانان اقدام نماید.
ماده 6): شرایط ابطال رزرو و جرائم  :
1-6) بهره‌ور می­تواند با درخواست کتبی رزرو را ابطال نمایند.
2-6)
شرایط ابطال رزرو گروهی به شرح ذیل می­باشد:
1-
تا 10 روز قبل از اعزام گروه بدون خسارت
2- از 10 تا 5 روز قبل از اعزام 20% از هزینه یک‌شب اقامت از کل اتاق‌های رزرو شده به‌عنوان جریمه از بهره‌ور اخذ می­گردد.
3-
از5 تا 3 روز قبل از اعزام 50% از هزینه یک‌شب اقامت از کل اتاق‌های رزرو شده به‌عنوان جریمه از بهره‌ور اخذ می­گردد.
4-
از 48 ساعت قبل از اعزام 80% از هزینه یک‌شب اقامت از کل اتاق‌های رزرو شده به‌عنوان جریمه از بهره‌ور اخذ می­گردد.
5- 24
ساعت و کمتر از آن هزینه یک‌شب اقامت از کل اتاق‌های رزرو شده به‌عنوان جریمه (noshow) از بهره‌ور اخذ می­گردد.
3-6)
ابطال رزروهای انفرادی با درخواست کتبی بهره‌ور و تحت شرایط و مقررات مندرج در سایت…….. انجام پذیرفته و مورد عمل قرار خواهد گرفت.
ماده 7): سایر شرایط :
1-7)در صورت عدم درخواست کتبی بهره‌ور  هزینه‌های جانبی اعم از رم سرویس ، تلفن، لاندری کافی­ شاپ و غیره به عهده میهمان می­باشد و در موقع خروج از میهمان دریافت می‌گردد.
2-7)
خسارت وارده به اموال و اثاثیه هتل به عهده میهمان است مگر اینکه بهره‌ور تعهد پرداخت خسارت را بنماید.
3-7)
به افراد 6 تا 12 سال سرویس اضافه تعلق می­گیرد و برای کودکان زیر 6 سال در صورت عدم استفاده از سرویس اضافی و سایر خدمات ، وجهی دریافت نمی­گردد.
ماده 8): تضمین حسن انجام قرارداد :
1-8) بهره‌ور موظف است هم‌زمان با امضاء و مبادله قرارداد، یک فقره چک به مبلغ…………ریال به شماره چک ……………..شماره‌حساب ………………….. نزد بانک …………… شعبه …………….. به شماره حسابگری………… در وجه حساب سپرده…………….. نزد بانک………….شعبه……….کد حسابگری …….. به نام………….صادر و به‌عنوان حسن اجرای قرارداد در اختیار سازمان قرار داده است.
2-8)
درصورتی‌که بهره‌ور نسبت به انجام مفاد قرارداد اقدام ننماید ، سازمان مجاز است چک بهره‌ور را ضبط و به نفع خودکارسازی نماید.
ماده 9) : فسخ قرارداد :
این قرارداد از ناحیه هر یک از طرفین با اعلام کتبی به‌طرف مقابل ظرف یک ماه قابل‌فسخ می­باشد.
تبصره 3: فسخ قرارداد منوط به تسویه‌حساب نهایی بهره‌ور با کلیه هتل‌های تابعه می‌باشد.
ماده 10): یکپارچگی قرارداد
قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.
 
ماده11): تفکیک‌پذیری
چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 12): تغییر و اصلاح
هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.
ماده 13): فورس ماژور
هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 14): تغییر نشانی طرفین قرارداد 
هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.
ماده 15): حل اختلاف 
در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .
ماده 16): تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ
این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.
 

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم
…………………                                                              ………………………..
 

امضای شاهد اول                                                          امضای شاهد دوم
…………………                                                               ………………………..

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها