نمونه قرارداد توزیع – اتاق بازرگانی بین‌المللی (واردکننده انحصاری- توزیع‌کننده انحصاری)

بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد حاضر فی‌مابین؛
………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….
که ازین پس «فروشنده» نامیده خواهد شد، و به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….
که ازین پس«توزیع‌کننده» نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده1- منطقه و کالا

ماده2- حسن نیت

ماده3- وظایف توزیع‌کننده
3-1- توزیع‌کننده، کالایی را که توسط فروشنده(Supplier) در اختیارش قرارگرفته بنام و حساب خودش در منطقه توافق شده می‌فروشد.
3-2-
توزیع‌کننده تعهد می‌نماید که همه سعی و کوشش خود را جهت توسعه امر فروش کالا و تولیدات در منطقه و با رعایت سیاست فروشنده انجام دهد و منافع فروشنده را همانند یک تاجر مسئول با جدیت حمایت نماید.

3-3- توزیع‌کننده محق و مجاز نیست که بنام و به وکالت از فروشنده کالا اقدامی را انجام دهد مگر مواردی که قبلاً و صریحاً این اختیار به او تفویض شده باشد.

4-3- توزیع‌کننده می‌تواند در مواردی که خود مایل به خرید کالا و فروش مجدد آن نیست مورد را به فروشنده ارجاع دهد تا خود به‌طور مستقیم کالا را به مشتری بفروشد. توزیع‌کننده که در این حالت به‌عنوان واسطه عمل می‌کند کارمزدی که در ضمیمه 2 بند 1(اگر این قسمت ضمیمه تکمیل‌شده باشد) و یا کارمزدی که در هر مورد بر اساس بند 3 ضمیمه 2 معین می‌شود دریافت خواهد کرد. بدین‌وسیله تصریح می‌شود که این اقدام توزیع‌کننده که به‌عنوان واسطه صورت می‌گیرد موجب آن نخواهد شد که موقعیت توزیع‌کننده به‌عنوان یک تاجر مستقل که به‌حساب خود خریدوفروش می‌کند تغییر یابد.

ماده4- تعهد عدم رقابت

ماده5- سازمان‌دهی فروش

ماده6- تبلیغات و نمایشگاه‌ها

ماده7- شرایط ارزش‌گذاری کالا

ماده8- اهداف(میزان) فروش، تعهد حداقل میزان فعالیت

ماده9- توزیع‌کننده و یا نمایندگان درجه دوم

ماده10- آگاه نگاه‌داشتن فروشنده

ماده11- قیمت فروش مجدد

الف- توزیع‌کننده در قیمت‌گذاری کالا برای فروش مجدد آن آزادی عمل دارد. توزیع‌کننده باید سیاست قیمت‌گذاری مجدد خود را به نحوی تنظیم نماید که باعث خدشه‌دار شدن و یا صدمه زدن به شهرت و اعتبار کالا نگردد.

ب- توزیع‌کننده تعهد می‌نماید که قیمت‌های تعیین‌شده به‌وسیله فروشنده را رعایت کند و توزیع‌کنندگان دست‌دوم خود را وادار به رعایت آن قیمت‌ها بنماید.

ماده12- فروش در خارج از قلمرو جغرافیایی

الف- توزیع‌کننده تعهد می‌نماید که در خارج از منطقه هیچ‌گونه تبلیغی برای کالا ننماید و به تأسیس هیچ‌گونه شعبه‌ای اقدام نکند و برای توزیع کالا و تولیدات انباری دایر نسازد.

ب- توزیع‌کننده مجاز به فروش کالا و تولیدات به مشتریانی در خارج از قلمرو جغرافیایی و یا به مشتریانی که می‌داند آن‌ها در نظر دارند که کالا را در خارج از قلمرو جغرافیایی به فروش برسانند نمی‌باشد. توزیع‌کننده باید کلیه سؤالات و پرسش‌های مشتریانی که در خارج از قلمرو جغرافیایی قرار دارند را به فروشنده کالا منعکس نماید.

ماده13- علائم تجاری و سایر علائم فروشنده

1-13- توزیع‌کننده مجاز است کلیه علائم تجاری، اسامی تجاری و یا هر نوع علائم دیگر مربوط به فروشنده کالا را صرفاً به‌منظور شناساندن و تبلیغات در مورد کالاها، در محدوده این قرارداد و در جهت حفظ منافع فروشنده مورداستفاده قرار دهد.

2-13- توزیع‌کننده تعهد می‌نماید که اقدام به ثبت و یا تملک هیچ‌یک از علائم تجاری، اسامی تجاری و یا علائم دیگر فروشنده (یا علائمی که می‌توانند به علت شباهت با علائم فروشنده اشتباه برانگیز باشند) در منطقه جغرافیایی و یا در سایر مناطق نکند.

3-13- حق استفاده از علائم تجاری، اسامی تجاری و یا سایر علائمی که بر اساس بند اول این ماده برای توزیع‌کننده پس از محض انقضای و یا هر نوع خاتمه قرارداد حاضر منتفی می‌شود. مع‌هذا برای توزیع‌کننده پس از ختم قرارداد حق فروش کالایی که با علائم تجاری فروشنده در انبار دارد محفوظ است. این عمل باعث اسقاط حقوق توزیع‌کننده برای فروش کالایی که در انبار وجود دارد و دارای علائم تجاری فروشنده هم در زمان انقضا و یا خاتمه این قرارداد هست نمی‌باشد.

4-13- توزیع‌کننده باید به‌محض اطلاع از هرگونه لطمه‌ای که به علائم تجاری، اسامی تجاری و یا سایر علائم و یا حقوق مالیات صنعتی فروشنده در قلمرو جغرافیایی وارد می‌شود مراتب را فورا به اطلاع وی برساند.

5-13- توزیع‌کننده باید به‌محض اطلاع از هرگونه لطمه‌ای که به علائم تجاری، اسامی تجاری و یا سایر علائم و یا حقوق مالکیت صنعتی فروشنده در قلمرو جغرافیایی وارد می‌شود مراتب را فورا به اطلاع وی برساند.

ماده14- موجودی تولیدات و لوازم‌یدکی- خدمات بعد از فروش

1-14- توزیع‌کننده تعهد می‌نماید که به هزینه خود و برای تمامی مدت این قرارداد موجودی کافی از تولیدات فروشنده و لوازم‌یدکی که برای نیازهای عادی آن منطقه جغرافیایی لازم است و درهرصورت لااقل مطابق حداقل ارقام معین در ضمیمه شماره 8 نگهداری نماید.

2-14- توزیع‌کننده متعهد است که خدمات بعد از فروش را بر اساس شرایط و مقررات مندرج در ضمیمه شماره 9 درصورتی‌که این فرم ضمیمه تکمیل‌شده باشد ارائه کند.

ماده15- توزیع‌کننده انحصاری

1-15- فروشنده نمی‌تواند، در طول مدت اعتبار این قرارداد به هیچ‌کس دیگر(حتی به یک شرکت فرعی خود) اجازه ارائه کالا در آن منطقه جغرافیایی بدهد. بعلاوه فروشنده نمی‌تواند کالای موردبحث را به مشتریان موجود در منطقه بفروشد مگر در انطباق با شرایط مقرر در ماده 16.

ماده16- فروش مستقیم

1-16- فروشنده مجاز به انجام معامله مستقیم با مشتریان خاصی که اسامی آن‌ها در لیست ضمیمه 2-2 آمده است می‌باشد، اما در رابطه با فروش کالا به این‌گونه مشتریان توزیع‌کننده کالا محق به دریافت کارمزد مقرر در ضمیمه 2-2 خواهد بود. چنانچه بند 2 از ماده 2 فرم ضمیمه (کارمزد مشتریان خاص) توسط طرفین تکمیل‌نشده باشد قابل‌اعمال نیست.

2-16- درصورتی‌که کارمزدی قابل پرداخت به توزیع‌کننده باشد باید بر اساس بند 3 از ماده 2 محاسبه و پرداخت شود.

ماده17- آگاه نگاه‌داشتن توزیع‌کننده

1-17- فروشنده باید بدون دریافت هرگونه هزینه‌ای کلیه اسناد و مدارک مربوط به کالا را (بروشورهای اطلاعاتی و غیره) در حد متعارف موردنیاز توزیع‌کننده برای انجام تعهدات قراردادی او در اختیارش قرار دهد. توزیع‌کننده باید در زمان خاتمه قرارداد کلیه اسناد و مدارکی را که فروشنده در اختیارش قرار داده و در دسترس او قرار دارد عودت دهد.

2-17- فروشنده باید کلیه اطلاعاتی را که منطقاً توزیع‌کننده باید در اختیار داشته باشد تا بتواند تعهدات خود را بر اساس قرارداد به انجام رساند بخصوص کلیه اطلاعاتی را که مربوط به کاهش ظرفیت تحویل کالا باشد در اختیار او قرار دهد.

3-17- فروشنده باید توزیع‌کننده را در جریان کلیه اطلاعات من‌جمله ارتباطات خود با مشتریان منطقه قرار دهد.

ماده18- مدت قرارداد

1-18-

الف) این قرارداد برای مدت نامحدودی منعقد می‌گردد و آغاز اعتبار آن از ……………. خواهد بود.

ب) اعتبار این قرارداد از تاریخ ……….. آغاز و تا تاریخ ……………… معتبر خواهد بود.

2-18- این قرارداد را می‌توان در هر زمان و توسط هر یک از طرفین قرارداد با ابلاغ کتبی قبلی و حداقل چهار ماه از انقضای آن از طریق وسایل ارتباطی مناسب که تاریخ رسید را به‌وضوح نشان دهد(مانند پست سفارشی با رسید برگشت،پست مخصوص) فسخ نمود.اگر قرارداد برای مدتی بیشتر از پنج سال ادامه داشته است،مدت ابلاغ فسخ شش ماه خواهد بود،پایان مدت ابلاغ باید هم‌زمان با پایان هرماه باشد.

3-18- این قرارداد به‌صورت خودبه‌خود برای دوره‌های یک‌ساله تمدید می‌شود مگر اینکه هریک از طرفین حداقل چهار ماه قبل از انقضای آن از طریق وسایل ارتباطی مناسب که تاریخ رسید را به‌وضوح نشان دهد(مانند پست سفارشی با رسید برگشت پست مخصوص)آن را فسخ نمایند.اگر قرارداد برای مدتی بیشتر از پنج سال ادامه داشته است مدت ابلاغ فسخ شش ماه خواد بود.

ماده19- فسخ قبل از موعد

1-19- هر یک از طرفین می‌توانند در صورت نقض عمده شرایط و تعهدات قرارداد و یا در صورت بروز اوضاع‌واحوال استثنایی که فسخ پیش از موعد قرارداد را موجه سازد با ابلاغ کتبی و از طریق وسایل ارتباطی مناسب (مثلاً پست سفارشی، رسید برگشت- پست مخصوص) نسبت به فسخ فوری قرارداد اقدام نمایند.

2-19- در اجرای پاراگراف بالا هرگاه عدم انجام تعهدات یکی از طرفین به‌طور محسوس موجب محرومیت طرف دیگر از حقوقی شود که این قرارداد بر ای او ایجاد کرده است نقض قرارداد تلقی می‌شود. منظور از شرایط و احوال استثنایی وضعیتی است که در آن نمی‌توان از طرفی که قرارداد را فسخ کرده است انتظار داشت که ملتزم به قرارداد باقی بماند.

3-19- طرفین بدین‌وسیله موافقت می‌نمایند که تخلف از مقررات مواد قرارداد حاضر به‌عنوان نقض عمده شرایط قرارداد تلقی شود مگر اینکه ترتیب دیگری توافق شده باشد. به‌علاوه هر نوع نقض تعهدات قراردادی را می‌توان نقض عمده تلقی نمود مشروط بر اینکه علی‌رغم اخطار طرف دیگر تکرار شود.

4-19- طرفین بدین‌وسیله توافق می‌نمایند که موارد زیرین از شرایط و اوضاع‌واحوال استثنایی که فسخ قبل از موعد را توسط یکی از طرفین قرارداد توجیه نماید تلقی شود. ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، تصفیه قضایی، انحلال و یا هر نوع سازش و مصالحه میان بدهکار و طلبکاران و یا هرگونه اوضاع و احوالی که احتمالاً بتواند مؤثر بر توانایی‌های یکی از طرفین برای اجرای تعهداتش بر اساس این قرارداد باشد.

5-19- اگر طرفین ضمیمه شماره 10 را کامل کرده باشند فروشنده می‌تواند در صورت بروز هرگونه دگرگونی در ترکیب سهامداران و یا مدیریت شرکت توزیع‌کننده(شرکت)، بر اساس شرایط مندرج در ضمیمه شماره 10 قرارداد را بلافاصله فسخ نماید.

6-19- اگر یکی از طرفین با استفاده از این ماده نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید، درحالی‌که دلایل ارائه‌شده(اگر وجود داشته باشد) به تشخیص داوران برای فسخ قبل از موعد موجه نباشد فسخ مؤثر است اما طرف دیگر محق به دریافت ضرر و زیان ناشی از فسخ غیرموجه پیش از موعد می‌باشد. ضرر و زیان معادل میانگین سود حاصله از فروش برای مدت‌زمانی است که از قرارداد باقی‌مانده است. میانگین سود بر اساس فروش سال قبل معین می‌شود. مگر اینکه طرف زیان‌دیده اثبات نماید که ضرر و زیان واقعی بیشتر بوده است(و یا اینکه طرف فسخ کننده قرارداد اثبات نماید که میزان خسارت واقعی کمتر از آن است). ضرر و زیان فوق‌الذکر علاوه بر غرامتی که ممکن است بر اساس ماده 20 تعلق گیرد.

ماده20- پرداخت غرامت فسخ

1-20-

الف- توزیع‌کننده در صورت انقضای قرارداد محق به دریافت غرامت(غرامت تجاری) و یا ضرر و زیان‌های مشابه نخواهد بود.

ب- در صورت فسخ قرارداد توسط فروشنده به دلایلی غیر از نقص موارد عمده توسط توزیع‌کننده، توزیع‌کننده محق به دریافت غرامت ضرر و زیان حسب ضمیمه شماره 11 خواهد بود.

2-20- شرایط مذکور در بالا لطمه‌ای به حقوق توزیع‌کننده برای ادعای خسارت ضرر و زیان به دلیل فسخ قرارداد از طرف فروشنده وارد نخواهد کرد و تحت شرایط ماده 6-19 هم قرار ندارد.

ماده21- عودت اسناد و مدارک و کالای موجود در انبار

1-21- با انقضای این قرارداد توزیع‌کننده باید کلیه وسایل تبلیغاتی و سایر اسناد و مدارک نمونه‌هایی را که توسط فروشنده برای او تهیه و در اختیارش قرارگرفته به نامبرده عودت دهد.

2-21- حسب خواست توزیع‌کننده، فروشنده می‌باید کلیه کالای موجود در انبار توزیع‌کننده را به قیمت اولیه‌ای که توسط توزیع‌کننده پرداخت‌شده خریدار نماید. مشروط بر اینکه این نوع از کالا جزء آن دسته از محصولاتی باشد که هنوز توسط فروشنده به فروش می‌رسد و در شرایط مناسب و دارای بسته‌بندی اولیه باشد. توزیع‌کننده باید آن قسمت از کالایی را که توسط فروشنده خریداری‌نشده است را بر اساس قرارداد و شرایط متعارف به فروش رساند.

ماده 22-یکپارچگی قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.
ماده 23-تفکیک‌پذیری
چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 24-تغییر و اصلاح
هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.
ماده 25-فورس ماژور
هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 26-تغییر نشانی طرفین قرارداد 
هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.
ماده 27-حل اختلاف 
در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .
ماده 28-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ
این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.
امضای طرف اول                                                   امضای طرف دوم
…………………                                                   …………………….
امضای شاهد اول                                                 امضای شاهد دوم
…………………                                                    ……………………….

ضمیمه شماره 1

کالاها و قلمرو جغرافیایی

(ماده1-1)

بند1- کالاها

……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

چنانچه پاراگراف(شماره 1) از ضمیمه شماره 1 تکمیل‌نشده باشد، کلیه کالاهای تولید و یا فروخته‌شده توسط فروشنده در تاریخ امضای قرارداد و پس‌ازآن ازنظر این قرارداد به‌عنوان کالای (موضوع قرارداد) محسوب خواهد گردید.

بند 2- قلمرو جغرافیایی

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

چنانچه پاراگراف(شماره 2)از ضمیمه شماره 1 تکمیل‌نشده باشد،تمامی قلمرو جغرافیایی کشوری که محل کار و فعالیت توزیع‌کننده است.ازنظر این قرارداد به‌عنوان «قلمرو جغرافیایی» محسوب خواهد گردید.

ضمیمه شماره 2

کارمزد فروش مستقیم

بر اساس ماده 4-3 درزمانی که توزیع‌کننده به‌عنوان واسطه عمل می‌نماید محق به دریافت ..% کارمزد می‌باشد.

برای کلیه فروش‌های مستقیم به مشتریان ذیل،توزیع‌کننده محق به دریافت کارمزدهای ذیل می‌باشد.

…………………………………………………………………              …………………………….    %

…………………………………………………………………              …………………………….    %

…………………………………………………………………              …………………………….    %

1-3- کارمزد بر اساس صورت ارقام خالص محاسبه می‌گردد،یعنی بر اساس قیمت‌های فروش (هرگونه تخفیفی به‌غیراز تخفیف نقدی باید کسر شود)بدون در نظر گرفتن هرگونه هزینه اضافی(از قبیل بسته‌بندی،حمل‌ونقل،بیمه)هر نوع حقوق و عوارض و مالیات‌ها به‌صورت مجزا در صورت‌حساب‌ها منظور شده باشد.

2-3- توزیع‌کننده محق به دریافت کارمزد پس از پرداخت تمام و کمال ارزش صورت‌حساب‌ها توسط مشتریان می‌باشد.درصورتی‌که پرداخت به‌صورت اقساطی و بر اساس شرایط قرارداد فروش باشد.توزیع‌کننده محق به دریافت پیش‌پرداخت به همان نسبت می‌باشد.

3-3- چنانچه مجوز دولتی (مثلاً ناشی از قوانین و مقررات کنترل ارز در کشور فروشنده) برای فروشنده لازم باشد تا بتواند کارمزد متعلقه را به خارج از کشور منتقل نماید (و یا هرگونه وجهی دیگری که توزیع‌کننده محق به دریافت آن می‌باشد). در این صورت پرداخت مبلغ مذکور پس از صدور اجازه صورت خواهد پذیرفت. فروشنده باید به‌موقع نسبت به اخذ این‌گونه مجوزها اقدام نماید.

4-3- کارمزد برای هر قرارداد فروش جداگانه حساب خواهد شد مگر اینکه طرفین ترتیب دیگری شرط کرده باشند.

5-3- پرداخت هرگونه مالیات وضع‌شده در آن قلمرو جغرافیایی که در رابطه با کارمزد توزیع‌کننده قرارداد باشد بر عهده توزیع‌کننده می‌باشد.

ضمیمه شماره 3

کالاها و فروشندگانی که توزیع‌کننده نمایندگی آن‌ها را دارد.

(ماده 4-3)

به‌این‌ترتیب توزیع‌کننده اعلام می‌کند که در زمان انعقاد قرارداد دارای نمایندگی کالاهای معین در زیر برای فروشندگان ذیل می‌باشد(و یا اینکه تغییر شکل کالاهای مزبور و یا تبلیغ و یا فروش مستقیم یا غیرمستقیم آن‌ها را به عهده دارد)

            فروشنده                                                            کالاها

………………………………………                                  ……………………………………….

………………………………………                                  ……………………………………….

………………………………………                                  ……………………………………….

………………………………………                                  ……………………………………….

ضمیمه شماره 4

نام مشتریان موجود

(ماده 2-5)
1-توزیع‌کننده بدین‌وسیله اعلام می‌دارد،که قبل از انعقاد این قرارداد،کالا و تولیدات مشابهی را به مشتریان ذیل در آن قلمرو تجارتی بفروش می‌رسانده است.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2- توزیع‌کننده بدین‌وسیله اعلام می‌دارد،که قبل از انعقاد این قرارداد،کالا و تولیداتی را (به‌طور مستقیم و یا از طریق سایرین) به مشتریان ذیل در آن قلمرو تجاری بفروش می‌رسانده است.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ضمیمه شماره 5

تبلیغات، بازارهای مکاره و نمایشگاه‌ها

ماده (6)

1- تبلیغات،(1-6)

چنانچه توافق کتبی دیگری نشده باشد.هزینه تبلیغات موردتوافق به‌صورت ذیل بین طرفین تقسیم می‌گردد:

                           فروشنده          ……………………. %

                           توزیع‌کننده      ……………………. %

درصورتی‌که در فضای خالی موجود در پاراگراف بالا ارقامی ذکر نگردد،هزینه‌های تبلیغاتی انجام‌شده توسط هریک از طرفین به عهده خود او خواهد بود.
2-
بازارهای مکاره و نمایشگاه‌ها

چنانچه توافق کتبی دیگری نشده باشد،هزینه مشارکت در بازارهای مکاره و نمایشگاه‌ها به‌صورت ذیل بین طرفین تقسیم می‌شود.

                            فروشنده          …………………… %

                            توزیع‌کننده      …………………… %

درصورتی‌که در فضای خالی موجود در پاراگراف بالا ارقامی ذکر نگردد،هزینه‌های تبلیغاتی انجام‌شده توسط هر یک از طرفین به عهده خود او خواهد بود.

ضمیمه شماره 6

شرایط فروش- تخفیف‌ها

(ماده 7)
1-شرایط عمومی فروش فروشنده باید به قرارداد ضمیمه شود.شرایط فروش کالای فروشنده زمانی دارای قابلیت اجراست که به این سند الحاق شده باشد و یا اینکه به‌صورت کتبی و به‌منظور اجرای این قرارداد به اطلاع توزیع‌کننده رسانده شده باشد.

2-تخفیف‌ها و یا قیمت‌های اعلام‌شده به فروشنده توزیع‌کننده دارای …………% تخفیف در مورد لیست قیمت‌های مورداشاره در ماده 3-7 می‌باشد.اگر فضای خالی در پاراگراف بالا توسط طرفین قرارداد کامل نشده باشد و درصورتی‌که لیست قیمت خاصی برای توزیع‌کننده وجود نداشته باشد،توزیع‌کننده محق به استفاده از همان تخفیفی است که فروشنده به سایر توزیع‌کنندگان و برای کالاهایی باکیفیت مشابه می‌دهد.

ضمیمه شماره 7

حداقل فروش تضمین‌شده

(ماده 3-8)

این ضمیمه شماره 7 زمانی دارای قابلیت اجراست که حداقل میزان فروش توسط طرفین قرارداد و با پر کردن و تکمیل نمودن یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی معین و مشخص‌شده باشد.

توزیع‌کننده متعهد می‌شود هرسال لااقل به مقدار زیر کالا سفارش بدهد.

مبلغ به پول …………………………………………………………………………………………………..

میزان کالا …………………………………………………………………………………………………..

درصد فروش موردتوافق بر اساس شرایط ماده 1-8 …………………………………………….

چنانچه در پایان هرسال حداقل فروش تضمین‌شده حاصل نشود و توزیع‌کننده بتواند اثبات نماید که او مسئول این عدم موفقیت نیست،فروشنده می‌تواند با دادن یک اخطار یک‌ماهه به انتخاب خودش این قرارداد را فسخ نماید و یا نسبت به لغو حق انحصار توزیع‌کننده اقدام کند و یا قلمرو جغرافیایی توزیع‌کننده را محدود نماید.استفاده از این حق باید به‌صورت مکتوب و ظرف مدت دو ماه پس از پایان سالی باشد که توزیع‌کننده نتوانسته است به حداقل فروش تضمین‌شده برسد.

چنانچه طرفین قرارداد با ارقام متفاوت توافق نکرده باشند می‌توان حداقل فروش تضمین‌شده فوق را برای هرسال مدت قرارداد(همین‌طور برای مدت تجدید آن) در نظر گرفت.

ضمیمه شماره 8

ذخیره تولیدات و لوازم‌یدکی

ماده 1-14

توزیع‌کننده بدین‌وسیله تعهد می‌نماید که حداقل کالاهای مشروحه زیر و لوازم‌یدکی را نگهداری نماید.

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

چنانچه ضمیمه فوق توسط طرفین قرارداد تکمیل نشود، حداقل کالاهای موجود در انبار باید حسب نیازهای متعارف آن قلمرو جغرافیایی معین و مشخص گردد.

ضمیمه شماره9

خدمات بعد از فروش، تعمیرات و شرایط(تضمین)

ماده2-14

امضای فروشنده                                                                امضای توزیع‌کننده

ضمیمه شماره 10

تغییر در کنترل، مالکیت و یا مدیریت توزیع‌کننده(شرکت)

(ماده5-19)

فروشنده می‌تواند قرارداد را بلافاصله فسخ نماید، چنانچه:

آقای ــــــــــ دیگر دارای لااقل ـــــــــــــــ% سهام شرکت توزیع‌کننده نباشد.

آقای ــــــــــ دیگر دارای عنوان(سمت) ـــــــــــــــ در شرکت نباشد.

ضمیمه شماره11

پرداخت غرامت در صورت فسخ قرارداد

ماده ب20

امضای فروشنده                                                    امضای توزیع‌کننده

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها