نمونه قرارداد پیمان مدیریت

بسمه‌تعالی

 

 

طرفین قرارداد:

 قرارداد حاضر به همراه شرایط عمومی٬ خصوصی و دیگر اسناد و مدارک منظم به آن‌که مجموعاً قرارداد واحد محسوب و غیرقابل‌تفکیک است در تاریخ …… بین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی …………………………………….. تلفن ……………….  که کارفرما (صاحب‌کار) نامیده می‌شود ازیک‌طرف،  آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… و به نشانی ………………………………………. تلفن ……………… که در این قرارداد به‌طور اختصار مدیر نامیده  می‌شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد گردید :

ماده یک موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از مدیریت فنی اجرایی مالی اداری به‌منظور اجرای صحیح پروژه مطابق نقشه‌ها و منضمات که به رؤیت و امضای مدیر رسیده و یک نسخه آن نزد مدیر است و دو نسخه دیگر تحویل صاحب‌کار و ناظر شده است .

ماده دو محل اجرای تعهدات :

محل اجرای کار واقع در ………………………… است که به رؤیت مدیر رسیده و از موقعیت و وضعیت آن آگاهی کامل دارد.

ماده سه مدت قرارداد :

مدت قرارداد با توجه به شارژ مالی پروژه با توافق طرفین تعیین می‌گردد و تاریخ شروع کار همان تاریخ پرداخت تنخواه‌گردان است . البته مدت قرارداد تابع تغییر مقادیر کار و کارهای جدید به شرح مندرج در شرایط عمومی و خصوصی این قرارداد می‌باشد و شرایط جوی در مدت قرارداد تأثیر مستقیم دارد .

ماده چهار وظایف و تعهدات :

41 مدیر موظف است با توجه به نقشه‌ها و مشخصات فنی و اجرایی هزینه‌های اجرای پروژه را برآورد اولیه نموده و پس از تائید صاحب‌کار شروع به عملیات اجرایی نماید.

42 مدیر امین صاحب‌کار بوده و متعهد است در تمامی مراحل اجرای ساختمان رعایت ضابطه و صلاح صاحب‌کار را بنماید .

43 مسئولیت تمامی عملیات اجرایی ساختمان تعیین پیمانکاران برای هر یک از قسمت‌های ساختمان و عقد قرارداد با آن‌ها بر عهده مدیر است .

44 تهیه و خرید کلیه مصالح و خرید یا اجاره لوازم و ابزار و ماشین‌آلات موردنیاز با هزینه صاحب‌کار به عهده مدیر می‌باشد.

45 اقدام به اخذ انشعابات آب و برق و گاز و غیره به نمایندگی با هزینه صاحب‌کار به عده مدیر می‌باشد.

46 نظارت کامل دقیق و ایجاد هماهنگی‌های لازم در اجرای به‌موقع و صحیح ساختمان بر عهده مدیر پروژه می‌باشد.

47 تهیه صورت هزینه‌های انجام‌شده حداکثر هر …………… روز یک‌بار و ارائه آن به صاحب‌کار

48 مدیر موظف است یک نسخه از قراردادهای منعقده با پیمانکاران و پیمانکاران جز را به صاحب‌کار تحویل نماید.

49 تمامی پرداخت‌ها به پیمانکاران و پیمانکاران جز باید با توجه به درصد پیشرفت کار صورت پذیرد .

410 مدیر از زمان تحویل کارگاه تا تاریخ تحویل موقت ساختمان را به هزینه صاحب‌کار را بر عهده دارد .

411 مدیر متعهد است بیمه ماهانه و بیمه حوادث کارگران و تمامی کار مفاصا حساب بیمه و سایر پرداختی‌ها را به صاحب‌کار تحویل نماید .

412 مدیر تحت هیچ شرایطی حق واگذاری موضوع قرارداد را به غیر ندارد .

تبصره : درصورتی‌که این قرارداد با توجه به ماده 1 شامل مدیریت مالی نباشد بندهای 44 و 47 و اگر شامل مدیریت اداری نباشد بند 45 از وظایف مدیر حذف می‌گردد .

ماده پنج وظایف و تعهدات و اختیارات صاحب‌کار :

51 پرداخت تمامی هزینه‌های مندرج در این قرارداد بر عهده صاحب‌کار است مگر مواردی که در شرایط خصوصی پیمان معین گردد .

52 صاحب‌کار موظف است ظرف 10 روز از تاریخ امضای قرارداد مبلغ تنخواه‌گردان را که توسط مدیر تهیه‌شده را بررسی و پرداخت نماید .

53 صاحب‌کار موظف است حداکثر 10 روز حساب‌هایی را که توسط مدیر تهیه‌شده را بررسی و پرداخت نماید .

54 صاحب‌کار همکاری‌های لازم را از قبیل دادن وکالت‌نامه معرفی‌نامه و غیره را جهت معرفی مدیر به‌منظور اخذ انشعابات آب٬ برق٬ گاز و غیره و مراجعه به مراجع رسمی و دولتی را متناسب با برنامه زمان‌بندی و حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ درخواست مدیر به عمل آورد .

55 چنانچه صاحب‌کار نسبت به تسویه‌حساب صورت‌وضعیت ظرف ده روز مقررشده اقدام ننماید مدیر پروژه می‌تواند از ادامه عملیات جلوگیری نماید و خسارات وارده بر عهده کارفرما یا صاحب‌کار می‌باشد .

ماده شش حق‌الزحمه و نحوه پرداخت آن :

61 حق‌الزحمه مدیر …………… از هر صورت هزینه‌ای اعم از اجرایی / اداری می‌باشد که مدیر در طول مدت قرارداد جهت اجرای ساختمان تهیه‌کرده است آن دسته از هزینه‌هایی که به آن‌ها درصدی تعلق نمی‌گیرد باید در شرایط خصوصی پیمان مشخص شود . در غیر این صورت تمامی هزینه‌های انجام‌شده مبنا برای محاسبه حق‌الزحمه قرار خواهد گرفت .

62 پس از محاسبه هر صورت هزینه ٬ مبلغ کارکرد طی هر دوره محاسبه و سپس …………… آن به‌عنوان کارمزد به مدیر پرداخت می‌شود .

63 از هر کارمزد …………… به‌عنوان تضمین حسن انجام کار کسر می‌گردد که پس از خاتمه قرارداد به وی پرداخت خواهد شد .

64 پرداخت مالیات و کسورات قانونی که به‌حق الزحمه مدیر تعلق می‌گیرد بر عهده مدیر می‌باشد .

ماده هفت تنخواه‌گردان :

71 صاحب‌کار مبلغ …………… ریال به‌عنوان تنخواه‌گردان در اختیار مدیر قرار می‌دهد که پس از ارائه صورت هزینه‌ها و برگ خریدهای مربوطه ٬ تنخواه‌گردان بعدی تا سقف مبلغ مذکور محاسبه و توسط صاحب‌کار به مدیر پرداخت می‌شود .

ماده هشت شرایط ٬ مسئولیت‌ها ٬ اختیارات ٬ عمومات :

81 شرایط تعهدات ٬ اختیارات و مسئولیت‌های طرفین قرارداد و سایر عمومات قرارداد به شرح مواد 1 الی 8 شرایط عمومی منضم به این قرارداد می‌باشد .

82 این قرارداد در 2 نسخه تنظیم و هر دو حکم واحد رادارند .

ماده نه داوری و حل‌وفصل اختلافات

هرگونه اختلاف در اجرای این قرارداد ابتدا از طریق مذاکره طرفین یا نمایندگان آن‌ها حل‌وفصل می‌گردد. در غیر این صورت اختلاف نزد داور مرضی‌الطرفین حل خواهد شد. طرفین قرارداد موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان را به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب نمودند. قرارداد حاضر پس از امضای طرفین باید به امضای داور نیز برسد.

 ماده ده- نسخ قرارداد

این قرارداد در 10 ماده و . تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم‌شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می‌باشد.

امضای طرف اول                                                                       امضای طرف دوم

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها