نمونه قرارداد انجام خدمات

بسمه‌تعالی

 

 مقدمه :

در مورخه.............. قرارداد حاضر بین............که من‌بعد در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود به نمایندگی آقای .......ازیک‌طرف و آقای..................فرزند.......................متولد......................دارای شماره شناسنامه.....................صادره از................. با تحصیلات ...................... در رشته ..........................که در این قرارداد مجری نامیده می‌شود از طرف دیگر ، طبق مقررات و شرایطی که در اسناد و مدارک این قرارداد درج‌شده است ، به شرح ذیل منعقد می‌گردد .

ماده یک- موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد استفاده از خدمات مجری به‌منظور پروژه یا قرارداد :

1-

2-

ماده 2- اسناد و مدارک :

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :

الف متن قرارداد

ب: مشخصات فنی (پیوست شماره یک )

ج: نمودار زمان‌بندی اجرای قرارداد (پیوست شماره دو )

د: یک برگ سفید به شماره .............. جهت تضمین حسن انجام کار سپرده‌شده از سوی مجری

ه: کپی کارت تحصیلی  و شناسنامه  مجری

ماده 3- مدت قرارداد...........................

مدت اجرای قرارداد...................... و زمان شروع آن از تاریخ پیش‌پرداخت می‌باشد .

ماده 4- مبلغ قرارداد :

مبلغ قرارداد....................ریال می‌باشد و بر  اساس جدول زیر پرداخت خواهد شد .

 

الف : معادل 20 درصد مبلغ پروژه در زمان انعقاد قرارداد به‌عنوان پیش پرداخت می‌باشد .

ب: معادل 40 در صد از مبلغ پروژه پس از ارائه صورت‌وضعیت دوماهه از زمان شروع قرارداد با توجه به پیوست شماره 2

ج: معادل 40 درصد از مبلغ پروژه پس از اجرای موضوع قرارداد با توجه به پیوست شماره 2

تبصره : معادل 10 درصد هر یک از اقساط فوق (الف ، ب ، ج ) به‌عنوان حسن انجام کار کسر شده و در پایان قرارداد در صورت تائید نهایی کارفرما به‌عنوان تسویه‌حساب به مجری پرداخت می‌گردد . معادل 5 درصد از هر یک اقساط فوق نیز به‌عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کننده وجه ) کسر و به‌حساب تعیین‌شده از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز و رسید آن به مجری تسلیم می‌شود.

ماده 5 - تعهدات مجری :

1-   کلیه تعهدات اجرایی مجری در قالب مشخصات فنی (پیوست شماره 1) ذکر گردیده است و مطابق نمودار زمان‌بندی اجرای قرارداد که به تائید کارفرما رسیده است ، (پیوست شماره 2) انجام می‌شود و از طرف مجری به کارفرما تسلیم می‌گردد .

2-     مجری متعهد می‌گردد گزارش نوبه‌ای پیشرفت پروژه را در فواصل.....................و به‌طور متوالی به کارفرما تسلیم کند .

3-     مجری متعهد می‌گردد در پایان هر مرحله گزارش پیشرفت پروژه را به کارفرما تسلیم کند .

4-      مجری متعهد می‌گردد در پایان پروژه مستندات آن را در دو نسخه به کارفرما تحویل دهد .

5-     هرگونه تغییر و اصلاح مفاد قرارداد توسط مجری می‌بایست کتباً به تائید کارفرما برسد .

6-     مجری بدون هماهنگی با کارفرما حق واگذاری مستندات و خروجی‌های پروژه را به اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد .

7-   مجری متعهد می‌گردد طبق زمان‌بندی اجرای قرارداد به‌موقع عمل نماید  . مجری متعهد می‌گردد ، تهیه مستندات پروژه را مطابق فرمتی که توسط کارفرما پیشنهاد می‌شود ، تدوین نماید.

ماده 6- تعهدات کارفرما :

1-   کارفرما در حدود مقدورات متعهد می‌گردد اطلاعات موردنیاز پروژه را تا آنجا که جنبه امنیتی و محرمانه نداشته باشد در اختیار مجری قرار دهد .

2-     پرداخت به‌موقع اعتبار مربوطه .

3-   کارفرما مخیر است هر زمان که صلاح بداند (جدا از بازدید ناظر ) از موضوع توافقنامه بازدید عمومی و تخصصی به عمل آورد و ناظر خود را جهت نظارت بر اجرای پروژه به‌طور رسمی معرفی نماید .

4-   حداکثر پس از 3 روز از گزارش نوبه‌ای و مرحله‌ای پیشرفت پروژه نظرات خود را به مجری اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزینه  خود اقدام نماید . در غیر این صورت گزارش تائید شده تلقی می‌گردد .

5-   حداکثر پس از 5 روز از تاریخ دریافت گزارش نهایی پروژه نظرات خود را به مجری اعلام نموده تا نسبت به رفع نواقص به هزینه خود اقدام نمایند . در غیر این صورت گزارش تائید شده تلقی می‌گردد .

تبصره : نظرات اصلاحی کارفرما شامل گزارش‌های تائید شده قبلی نمی‌باشد .

6-     هرگونه تغییر در مشخصات فنی و مفاد این قرارداد توسط کارفرما مستلزم موافقت کتبی مجری یا انعقاد الحاقیه قرارداد می‌باشد.

ماده 7- ضمانت حسن انجام کار :

برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات ، مجری معادل مبلغ قرارداد را در قالب یک فقره سفته هم‌زمان با دریافت قسط اول قرارداد به کارفرما تحویل می‌دهد . این وجه‌الضمان درصورتی‌که مجری به تعهدات ناشی از این قرارداد عمل ننماید به نفع کارفرما ضبط خواهد شد و در غیر این صورت در زمان تسویه‌حساب نهایی از سوی کارفرما به مجری مسترد می‌شود .

سفته به شماره........................  مورخ ......................

ماده 8- حوادث قهریه :

در شرایط اضطراری یا حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ ، زلزله ، سیل و آتش‌سوزی چنانچه طرفین قرارداد توافق نمایند ، می‌توانند بر اساس مفاد قرارداد و با تعیین خسارت‌های واردشده به‌طور توافقی به اجرای قرارداد ادامه دهند و درصورتی‌که انجام قرارداد حاضر برای یک از طرفین غیرممکن شود ، طرف ذی‌ربط 
می‌تواند ختم قرارداد را به‌طرف دیگر اعلام نماید . در غیر این صورت ظرف مدت یک ماه بعد از اعلام ختم قرارداد مجری صورت‌حساب مبالغی که باید از طرف کارفرما به وی پرداخت شود به کارفرما تسلیم می‌نماید و کارفرما بعد از دریافت صورت‌حساب فوق و ارزیابی آن به مدت حداکثر یک ماه و محاسبه توسط کارشناسان مرضی‌الطرفین ، کلیه مبلغی را که به مجری تعلق می‌گیرد ، پرداخت خواهد نمود.

ماده 9- موارد فسخ قرارداد :

درصورتی‌که مجری به علت قصور ، مدت انجام تعهدات ( طبق ماده 3)را تا پیش از یک‌چهارم مدت انجام کل پروژه به تعویق اندازد و یا اینکه به‌طورکلی مفاد تمام یا قسمتی از قرارداد را رعایت نکند ،کارفرما کتباً به مجری اخطار خواهد کرد که نقایص و معایب را ظرف مدت 20 روز مرتفع سازد . درصورتی‌که مجری در ظرف مدت مذکور به تذکر کارفرما و بر طبق مفاد قرارداد عمل نکند کارفرما حق خواهد داشت این قرارداد را با اخطار کتبی 20 روزه فسخ نماید . در این صورت ارزش خدماتی که مجری در مراحل مختلف تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده ، توسط کارشناسان مرضی‌الطرفین ارزیابی‌شده و پس از محاسبه کامل ، تسویه‌حساب نهایی با مجری انجام می‌شود درصورتی‌که کارفرما موارد ذکرشده در ماده 6 را اجرا نکند در ابتدا مجری موضوع را کتباً با کارفرما اطلاع داده و برنامه کار را تا دو برابر زمان تأخیر شده از طرف کارفرما به تعویق خواهد افتاد . چنانچه این مدت تأخیر 20 روزبه طول انجامد یا مفاد ماده 4 رعایت نشده و حق‌الزحمه مجری به‌طور کامل در زمان‌های قیدشده در قرارداد پرداخت نگردد ، مجری حق دارد طی اخطار کتبی 20 روزه قرارداد را فسخ نماید و وجوهی را به شرح ذیل دریافت دارد ، کلیه هزینه‌های مربوط به خدمات انجام‌شده توسط مجری به‌منظور اجرای این قرارداد با ارائه اسناد و مدارک مربوطه و ارزیابی و محاسبه توسط کارشناسان مرضی الرفین.

ماده 10-

مجری اعلام می‌دارد که مشمول قانون مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نبوده و در صورت اثبات خلاف آن شخصاً مسئول و جوابگو خواهد بود.

ماده 11- نشانی طرفین قرارداد :

کارفرما : 

آدرس :

تلفن :

مجری :

آدرس :

تلفن :

ماده 12- قانون قرارداد :

این قرارداد از هر حیث تابع قوانین دولت جمهوری اسلامی بوده و در سه نسخه تنظیم و به امضاء رسیده است و کلیه نسخ آن از اعتبار واحد برخوردارند .

این قرارداد در 12 ماده رؤیت شده و صحت مطالب مندرج در آن مورد تائید می‌باشد و ایجاد هرگونه تغییرات در متن این قرارداد ، متضمن تنظیم صورت‌جلسه جدید خواهد بود .

امضاء کارفرما یا نماینده                                   امضاء مجری                  امضاء ناظر    

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها