نمونه قرارداد آسفالت‌کاری و زیرسازی

بسمه‌تعالی

 

 طرفین قرارداد:

قرارداد زیر فی‌مابین شرکت ……………………………. به نمایندگی …………………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود به آدرس ……………………….. تلفن ……………… و از سوی دیگر آقای …………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه …………….. آدرس ……………………………………………………….. تلفن ………………… با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

تهیه مصالح و اجرای زیراساس و اساس ( زیرسازی و آسفالت ) پروژه ……………… به شرح ذیل :

1-1- تهیه مصالح :

الف) تهیه مصالح زیراساس ( مخلوط )

ب) تهیه مصالح اساس ( بیس )

1-2- اجرای زیرسازی :

الف) بستر طبیعی شامل تسطیح , آب‌پاشی و کوبیدن تا تراکم 85 درصد .

ب ) اجرای لایه زیراساس شامل تسطیح , رگلاژ , آب‌پاشی و کوبیدن تا تراکم 95 درصد .

ج) اجرای لایه اساس شامل تسطیح , رگلاژ , آبپاشی و کوبیدن با تراکم 95 درصد به بالا .

1-3- اجرای روسازی :

الف) تهیه و اجرای اندود پریمکت با قیر نفوذی MC2

ب) تهیه و اجرای آسفالت به ضخامت 7 سانتی‌متر شامل 4 سانتی‌متر آسفالت بیندرو3 سانتی‌متر آسفالت توپکا .

ماده دو ـ مبلغ قرارداد

2-1- مبلغ موردتوافق جهت تهیه مصالح زیراساس ( مخلوط ) از قرار هر تن …………………. ریال ناخالص جهت ………. مترمربع به ضخامت 35 سانتی‌متر برآورد شده کلاً ………… ریال می‌باشد .

2-2- مبلغ موردتوافق جهت تهیه مصالح اساس ( بیس ) از قرار هر تن ………. ریال ناخالص جهت ……………… مترمربع به ضخامت 15 سانتی‌متر برآورد شده کلاً …………………….. ریال می‌باشد .

2-3- جهت بستر طبیعی از قرار هر مترمربع ……………… ریال به‌صورت ناخالص جهت …………. مترمربع برآورد شده کلاً به مبلغ …………. ریال می‌باشد .

2-4- اجرای لایه زیراساس از قرار هرمتر مربع …………………….. ریال به‌صورت ناخالص جهت …………. مترمربع برآورد شده کلاً به مبلغ ……………….. ریال می‌باشد .

2-5- اجرای لایه اساس از قرار هر مترمربع …………… ریال به‌صورت ناخالص جهت ……….. مترمربع برآورد شده کلاً به مبلغ …………… ریال می‌باشد .

2-6- تهیه و اجرای اندود پریمکت با قیر نفوذی MC2 از قرار هر تن ……………… ریال ناخالص و برآورد کلی …………….. کیلوگرم …………… ریال می‌باشد .

2-7- تهیه و اجرای آسفالت از قرار هر سانتی‌متر ضخامت ( سانتی متر 1*متر1 * متر1 ) ………. ریال برآورد شده جهت ………. مترمربع به مبلغ ……………. ریال به‌طور ناخالص .

ماده سه ـ نحوه پرداخت

جمع کل قرارداد ……………….. ریال می‌باشد . پیمانکار می‌تواند در سه مرحله صورت‌وضعیت موقت تهیه نموده و نهایتاً پس از اتمام کار صورت‌وضعیت قطعی را ارائه نماید .

پیمانکار موظف است جهت کارهای انجام‌شده هر 15 روز یک‌بار طبق جداول و یا مبلغ تعیین‌شده در این قرارداد صورت‌وضعیت تهیه نماید و تحویل مسئولین مربوطه دهد و پس از رسیدگی توسط کارفرما و حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از تسلیم صورت‌وضعیت , مبلغ تأییدشده قابل پرداخت می‌باشد .

ماده چهار ـ اسناد و مدارک تسلیمی به پیمانکار

4-1- قرارداد حاضر

4-2- نقشه‌های اجرایی و دفترچه جزئیات

4-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرای کار توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می‌گردد .

ماده پنج ـ مشخصات فنی

5-1- تهیه و اجرای اندود قیری پریمکت ( اندود نفوذی زیر آسفالت) در محوطه‌سازی‌ها به ازاء هر مترمربع 5/1 کیلوگرم قیر استفاده شود .

5-2- قیر قابل‌مصرف 70-60 می‌باشد .

5-3- اجرای اندود قیر پریمکت روی سطوح خیس و یا حین بارندگی اکیداً ممنوع است .

5-4- حداقل زمان لازم برای نفوذ اندود پریمکت 24 ساعت می‌باشد .

5-5- از تردد وسایل نقلیه سنگین و یا حمل بارهای ثقیل بر روی‌اندود پریمکت خودداری شود .

5-6- اجرای اندود قیری ( تک کت ) بر روی لایه اول آسفالت به ازاء هر مترمربع نیم کیلوگرم می‌باشد .

5-7- نوع قیر مصرفی در تک کت قیر آنیونیک ss-I و ss-ih و یا کاتیونیک css-I و css-ih می‌باشد .

5-8- درجه حرارت پخش قیر تک کت بین 25 تا 55 درجه سانتی‌گراد می‌باشد .

5-9- جهت اجرای آسفالت قشر زیرین محوطه ( بیندر ) از آسفالت با دانه‌بندی مصالح صفرتا 19 میلی‌متر به ضخامت 4 سانتی‌متر ( پس از کوبیدگی ) استفاده شود .

5-10- جهت ایجاد سطح نسبتاً نرم قشر رویه آسفالت محوطه از توپکا با مصالح دانه‌بندی شده صفرتا 5/12 میلی‌متر به ضخامت 3 سانتی‌متر (پس از کوبیدگی ) استفاده شود .

5-11- اجرای آسفالت بیندرو توپکا در سطوح خیس و بارانی اکیداً ممنوع بوده و حداقل درجه حرارت آسفالت در زمان اجرا 130 تا 135 درجه سانتی‌گراد باشد .

5-12- پس از اجرای آسفالت محوطه کوبیدگی با غلطک حداقل 8 تنی الزامی است .

5-13- ریختن پودر سنگ و غلطک مجدد در پایان کار ( برای پوشاندن حفره‌های زیر سطح آسفالت ) الزامی است .

ماده شش ـ مدت انجام کار

مدت انجام کار در این قرارداد ……….. روز کاری بوده و تاریخ شروع قرارداد ………… و تاریخ خاتمه قرارداد …………… می‌باشد ضمناً چنانچه پیمانکار بدون مجوز تمدید تاریخ قرارداد از سوی کارفرما مبادرت به تأخیر اجراء کار نماید برای هرروز تأخیر پس از اتمام تاریخ قرارداد روزانه ………….. ریال به‌عنوان جریمه تأخیر از مطالبات پیمانکار کسر می‌گردد .

تبصره : هرگاه کارفرما به نحوی موجب تأخیر عملیات اجرایی شود با تأیید سرپرست کارگاه به همان نسبت به مدت اجرای قرارداد افزوده خواهد شد .

ماده هفت ـ نگهداری از کارهای انجام‌شده

کارهای انجام‌شده و همچنین مصالحی که در صورت‌وضعیت منظور می‌شود اعم ازآنچه در کارگاه و یا در خارج از آن در انبارها و غیره باشد متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار موظف است آن‌ها را به‌صورت مطلوب نگهداری نماید و در صورت فقدان خسارت وارده را جبران نماید .

ماده هشت ـ تعهدات پیمانکار

8-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می‌باشد و کلیه نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده و بدیهی است مواردی که در نقشه‌ها مشخص نگردیده , دستور کارهای دستگاه نظارت ملاک عمل خواهد بود و هزینه این‌گونه موارد جزء قرارداد منظور خواهد شد .

8-2- پیمانکار می‌بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام‌الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی موردنیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضورداشته باشد .

8-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ……………….. ریال به‌صورت چک تضمین‌شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می‌گردد .

8-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فی‌مابین بدون نیاز به هیچ‌گونه تشریفات لغو شده تلقی می‌گردد .

8-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می‌تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه‌های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورت‌جلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

8-6- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان‌بندی اجراء عملیات می‌باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

8-7- پیمانکار حق واگذاری کار را به غیر ندارد و در صورت اثبات چنین سندی , کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به‌صورت تام‌الاختیار خواهد داشت .

8-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت , ابزار , ماشین‌آلات , مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می‌تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسایل و .. نموه در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

8-9- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام‌وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارد .

8-10- پیمانکار ملزم می‌گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد . حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه‌حساب و تعویض و به‌جای آن‌ها افراد مورد تأیید را بکار گمارد .

8-11- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار , پیمانکار مسئولیت تهیه , تکمیل و امضاء فرم گزارش‌های حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه‌های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

8-12- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می‌باشد .

8-13- پیمانکار تعهد می‌نماید که کارهای موضوع قرارداد را برابر نقشه‌ها و مشخصات داده‌شده مطابق برنامه پیشرفت کار و دستورات کارفرما با تأیید دستگاه نظارت به نحو احسن انجام و از افراد کارآزموده و باتجربه در کار استفاده نماید .

8-14- پیمانکار مسئولیت کلیه حوادث ناشی از کار را به عهده گرفته و در مورد خسارات وارده به سایرین و افراد ثالث نیز پاسخگو خواهد بود .

8-15- پیمانکار موظف ا ست جهت اجرای آسفالت از دستگاه فینیشر ( پخش آسفالت ) استفاده کند .

ماده نه ـ موارد فسخ قرارداد

9-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار .

9-2- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش‌بینی‌شده .

9-3- تأخیر در شروع بکار بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد .

9-4- تأخیر در اجرای کار به‌طوری‌که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوءنیت پیمانکار بنماید .

9-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما .

ماده ده ـ موارد متفرقه

10-1- موارد اضطراری از قبیل جنگ , زلزله , عدم وجود مواد اولیه و امثالهم برای طرفین قرارداد محفوظ است .

10-2- در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل‌وفصل می‌گردد و آخرین حکم مرضی‌الطرفین در این قرارداد مراجع ذی‌صلاح قانونی می‌باشد .

10-3- موارد پیش‌بینی‌نشده در این قرارداد با توافق طرفین خواهد بود .

ماده یازده ـ تضمین حسن انجام کار

کارفرما مجاز است که هنگام پرداخت صورت‌وضعیت‌های پیمانکار مبلغ 10 درصد به‌عنوان حسن انجام کار کسر و پس از اتمام دوره تضمین در صورت تأیید دستگاه نظارت به پیمانکار مسترد دارد .

تبصره : هرگاه قبل از پایان یافتن موضوع قرارداد مفاد قرارداد فسخ گردد در صورت‌وضعیت قطعی پیمانکار بر اساس نرخ‌های تعیین‌شده در قرارداد رسیدگی و پس از تأیید و کسر 10 درصد از مبلغ کار انجام‌شده پرداخت می‌گردد . بدیهی است 10 درصد کسر گردیده به‌عنوان جبران ضرر و زیان به‌طور قطعی نزد کارفرما باقی خواهد ماند .

ماده دوازده

این قرارداد در 12 ماده و چهار نسخه و دو تبصره تهیه‌شده و هر نسخه حکم واحد را دارا می‌باشد .

کارفرما                                                                           پیمانکار

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها