قرارداد مشاور پذیرش جهت پذیرش کالا در بورس کالای ایران

بسمه‌تعالی

 

 

«قرارداد مشاور پذیرش»

موضوع تبصره 2 ماده 7 دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا و بند 8 ماده 4 دستورالعمل بازار فرعی در بورس کالای ایران

 

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد فی‌مابین الف:شرکت ………….. (سهامی) به شماره ثبت ……. به نمایندگی آقا/خانم …… بر اساس روزنامه رسمی شماره …… مورخ ………. و آدرس …………………………………………………………………………………………………….. .

آقای/خانم ………………………. شماره شناسنامه ……………………….. کد ملی …………………… و آدرس ……………………………………… که در این قرارداد اختصاراً متقاضینامیده می‌شود ازیک‌طرف و شرکت بشرکت کارگزاری/تامین سرمایه……….. (سهامی ..) به شماره ثبت……. به نمایندگی آقا/خانم ………. بر اساس روزنامه رسمی شماره……..مورخ……… و آدرس ……..که در این قرارداد اختصاراً مشاور نامیده می‌شود از طرف دیگر، به شرح ذیل منعقد گردید.

1-2- در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً سازمان”؛ شرکت بورس کالای ایران، اختصاراً بورس؛ مصوبات شورای عالی بورس، سازمان و بورس ازجمله دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا مصوب 2/2/87 و دستورالعمل بازار فرعی مصوب 23/11/1391 هیات مدیره سازمان در بورس کالای ایران، اختصاراًمقررات نامیده شده‌اند.

مادۀ 2- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد ارائه خدمات زیر توسط مشاور به متقاضی می‌باشد :

 1. ارائه مشاوره به متقاضی در خصوص فرایند پذیرش و عرضه کالا،
 2. سنجش میزان آمادگی متقاضی و کالا برای پذیرش کالا در بورس،
 3. ارائه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس به نمایندگی متقاضی در فرایند پذیرش،
 4. کنترل رعایت مقررات پذیرش توسط متقاضی در فرایند پذیرش،
 5. ارائه رهنمود جهت تأمین شرایط موردنظر کمیته عرضه،
 6. انجام اقدامات لازم به‌منظور پذیرش کالا و عرضه آن در بورس طبق مقررات
 7. ارائۀ مشاوره به متقاضی در خصوص قیمت پایه معاملاتی کالا و نحوۀ عرضه کالا در بورس

مادۀ 3- مدت قرارداد

قرارداد از تاریخ ………. دریافت پیش‌پرداخت آغاز می‌شود و در صورت تحقق هریک از موارد زیر حسب مورد خاتمه می‌یابد:

مادۀ 4- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت *

مبلغ قرارداد جمعاً…………ریال (به حروف) می‌باشد و به شرح زیر پرداخت می‌شود:

 1. مبلغ …….. ریال (به حروف/ ………. درصد از کل مبلغ قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت در مقابل دریافت ضمانت‌نامه بانکی معتبر که باید تا پایان مدت قرارداد دارای اعتبار باشد یا یک فقره چک.
 2. مبلغ………ریال( به حروف/ ……… درصد از کل مبلغ، پس از انجام بند (3) ماده 2 قرارداد و تأیید ناظر. مبلغ………….ریال(به حروف/ ……… درصد پس از بند (6) ماده 2 قرارداد و تأیید ناظر.
 3. مبلغ………….ریال(به حروف/ ……… درصد پس از اجرای کامل موضوع قرارداد و تأیید ناظر.

تبصرۀ1) تضمین مندرج دربند 1 مادۀ 4 در زمان تسویه نهایی قرارداد به مشاور مسترد خواهد شد.

تبصره2) در صورت عدم پذیرش کالا، مبالغ موضوع‌بندهای و . پرداخت نخواهد شد و در صورت پرداخت مسترد خواهد گردید.

تبصرۀ2) از هر پرداخت، کلیۀ کسورات قانونی کسر خواهد شد.

مادۀ 5- حقوق و تعهدات مشاور

 1. سنجش قابلیت پذیرش کالا در بورس و آمادگی متقاضی جهت عرضه محصولات در آن بورس
 2. ارائه مشاوره و آشناسازی متقاضی با الزامات و فرآیند پذیرش، آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات و همچنین الزامات گزارشگری و تعهدات عرضه‌کنندگان در بورس
 3. تهیه ، بررسی و تائید امید نامه و تکمیل پرسشنامه پذیرش و فرم شناسه کالا مطابق با فرم‌های نمونه بورس
 4. انجام هماهنگی‌ لازم در خصوص برگزاری جلسات مشترک مابین متقاضی و بورس در صورت لزوم
 5. نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط متقاضی در فرآیند پذیرش
 6. انجام هماهنگی‌ها و اقدامات لازم به‌منظور بازدید متقاضیان خرید از کالای موردپذیرش طبق شرایط بورس
 7. عرضه کالای پذیرفته‌شده یا ارائه مشاوره به متقاضی جهت عرضه کالا
 8. بررسی کلیه مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط متقاضی و اعلام تائید تکمیل مدارک و صحت امضای صاحبان امضای مجاز به بورس
 9. تا زمانی که متقاضی وکالا شرایط لازم و کافی برای پذیرش کالا در بورس را ندارند، مشاور نباید درخواست پذیرش را به بورس ارائه نماید.
 10. مشاور مکلف به حفظ تمامی اسرار متقاضی که به‌منظور انجام موضوع قرارداد از آن‌ها مطلع می‌شود می‌باشد و مجاز به افشای آن‌ها در غیر از موارد مصرح در قوانین یا مقررات نمی‌باشد.
 11. اگر مبالغ مندرج در ماده چهار ظرف………روز پس از ارائه چک / ضمانت بانکی موضوع‌بند یک ماده 4 یا پس از تائید ناظر در سایر بندها پرداخت نشود ، مشاور می‌تواند از انجام تعهدات قراردادی خود تا پرداخت مبالغ مذکور خودداری نماید. *
 12. مشاور ملزم به رعایت کلیه مواعد و مهلت‌هایی است که در قوانین و مقررات تعیین‌شده است والا مسئول جبران کلیه خسارات وارده به متقاضی خواهد بود مگر درصورتی‌که علت تأخیر در انجام تعهدات منتسب به متقاضی باشد.
 13. درصورتی‌که مشاور از تغییرات بااهمیت در اطلاعات ارائه‌شده توسط متقاضی که در جریان بررسی درخواست پذیرش ایجاد می‌شوند مطلع گردد، موظف است بلافاصله مراتب را به بورس اعلام نماید.

تبصره) مصادیق تغییرات بااهمیت، مطابق با قوانین و مقررات تعیین می‌شود.

 1. چنانچه به تشخیص مشاور هر یک از قوانین و مقررات مربوط توسط متقاضی رعایت نگردد، مشاور موارد را کتباً به متقاضی اعلام می‌نماید و متقاضی موظف به تبعیت ازنظر مشاور است .
 2. انجام سایر مواردی که مطابق مقررات بر عهدۀ مشاور می‌باشد.

مادۀ 6-حقوق و تعهدات متقاضی

 1. تهیه و ارائۀ کلیۀ اطلاعات و مدارک موردنیاز به مشاور مطابق قوانین، مقررات و دستورالعمل، ظرف روز پس از درخواست کتبی مشاور و انجام همکاری‌های لازم جهت تسریع امور مربوط به موضوع قرارداد.
 2. انجام تمهیدات لازم برای بازدید کارشناسان معرفی‌شده از طرف بورس و مشاور از محل اصلی انجام فعالیت‌های شرکت.
 3. ارائه تعهدات لازم طبق اعلام بورس .
 4. اعلام تغییرات بااهمیت در اطلاعاتِ ارائه‌شده، به مشاور و بورس
 5. پذیرفتن مسئولیت صحت کلیۀ اطلاعات ارائه‌شده به مشاور و بورس
 6. پرداخت مبالغ مربوط به کارمزد پذیرش و درج
 7. چنانچه متقاضی اشکالی را درروند اقدامات مشاور مشاهده نماید، مراتب را کتباً به مشاور اعلام می‌کند. مشاور موظف است نظر متقاضی را اعمال نماید یا درصورتی‌که اعمال نظرات متقاضی مغایر با قوانین یا مقررات باشد مراتب را مستدلا به متقاضی اعلام کند.
 8. متقاضی مکلف است عرضه کالای خود را منحصراً از طریق مشاور انجام دهد.*
 9. انجام سایر مواردی که مطابق مقررات بر عهدۀ متقاضی می‌باشد.

 

ماده 7-ناظر قرارداد

آقای / خانم .. به‌عنوان نماینده متقاضی و ناظر قرارداد تعیین می‌شوند. ناظر قرارداد به انجام تعهدات از سوی مشاور نظارت می‌نماید و پرداخت وجوه موضوع قرارداد به‌استثنای پیش‌پرداخت منوط به تأیید ناظر می‌باشد.

 

ماده 8-جریمه‌ها *

تبصرۀ 1) مطالبه جریمه ها مانع از مطالبه خسارات وارده و هزینه‌ها نمی‌باشد.

تبصرۀ 2) چنانچه تأخیر در انجام تعهدات مشاور به سبب تأخیر یا عدم انجام تعهدات متقاضی باشد، مشاور متعهد به پرداخت جریمه‌ها، خسارات و هزینه‌ها موضوع این ماده نمی‌باشد.

ماده 9- خاتمه قرارداد

2-1- فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین در صورت بروز حوادث قهری و تداوم آن بیش از یک ماه، به‌نحوی‌که انجام قرارداد ناممکن شود. *

2- درصورتی‌که متقاضی اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع کند یا کاشف به عمل آید که علیرغم تذکر کتبی مشاور، قوانین یا مقررات را رعایت ننموده است، مشاور می‌تواند با اعلام کتبی قرارداد را فسخ کند.

3- هرگاه پیش از خاتمه قرارداد، متقاضی از پذیرش کالای خود در بورس منصرف شود، می‌تواند قرارداد رافسخ نماید مشروط به آنکه مراتب را پانزده روز زودتر به مشاور اعلام نماید.

تبصرۀ 1) فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه‌ها، خسارات و جریمه‌ها نمی‌باشد.

تبصرۀ 2) هم‌زمان با فسخ قرارداد هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به بورس می‌باشند.

تبصرۀ 3) در صورت فسخ قرارداد توسط هریک از طرفین، نسبت به تسویه‌حساب مطابق اعلام مشاور و تائید دستگاه نظارت اقدام می‌شود.

مادۀ 10- حل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد، طرفین بدواً سعی خواهند نمود که آن را از طریق مذاکره حل‌وفصل نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه، ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار در خصوص حل اختلاف لازم‌الاجرا است.

ماده 11- اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در ماده یک قرارداد ذکرشده است. هریک از طرفین در صورت تغییر نشانی موظف است اقامتگاه جدید خود را ظرف مدت 15 روز پیش از تغییر به‌طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی جدید اعلام‌نشده، مکاتبات به آدرس قبلی ارسال می‌شوند و دریافت شده تلقی می‌گردند.

این قرارداد در ماده و تبصره، در سه نسخه تنظیم گردید و در تاریخ ………. به امضای طرفین رسید. یک نسخه از قرارداد نزد طرفین خواهد بود و نسخه سوم به بورس ارائه می‌شود.

   شخصیت حقوقی/مهر و امضاء متقاضی                                   مهر و امضای مشاور پذیرش

شخصیت حقیقی/اثرانگشت و امضاء متقاضی

* طرفین می‌توانند علاوه بر مواد فوق، مفاد دیگری را نیز به قرارداد اضافه کنند و نسبت به حذف یا تغییر مواد یا بندهای ستاره‌دار(*) اقدام نمایند. ضمنا دربندهای تعیین‌شده با « » طرفین می‌توانند یکی از عبارات طرفین «/» را انتخاب کنند.

* تمام صفحات قرارداد و منضمات آن (درصورت وجود) باید توسط طرفین مهر و امضاء شوند.

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.


ز

بسمه‌تعالی

قرارداد مشاور پذیرش جهت پذیرش کالا در بورس کالای ایران

 

«قرارداد مشاور پذیرش»

موضوع تبصره 2 ماده 7 دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا و بند 8 ماده 4 دستورالعمل بازار فرعی در بورس کالای ایران

 

ماده 1- طرفین قرارداد

این قرارداد فی‌مابین الف:شرکت ………….. (سهامی) به شماره ثبت ……. به نمایندگی آقا/خانم …… بر اساس روزنامه رسمی شماره …… مورخ ………. و آدرس …………………………………………………………………………………………………….. .

آقای/خانم ………………………. شماره شناسنامه ……………………….. کد ملی …………………… و آدرس ……………………………………… که در این قرارداد اختصاراً متقاضینامیده می‌شود ازیک‌طرف و شرکت بشرکت کارگزاری/تامین سرمایه……….. (سهامی ..) به شماره ثبت……. به نمایندگی آقا/خانم ………. بر اساس روزنامه رسمی شماره……..مورخ……… و آدرس ……..که در این قرارداد اختصاراً مشاور نامیده می‌شود از طرف دیگر، به شرح ذیل منعقد گردید.

1-2- در این قرارداد سازمان بورس و اوراق بهادار، اختصاراً سازمان”؛ شرکت بورس کالای ایران، اختصاراً بورس؛ مصوبات شورای عالی بورس، سازمان و بورس ازجمله دستورالعمل پذیرش کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا مصوب 2/2/87 و دستورالعمل بازار فرعی مصوب 23/11/1391 هیات مدیره سازمان در بورس کالای ایران، اختصاراًمقررات نامیده شده‌اند.

مادۀ 2- موضوع قرارداد

موضوع قرارداد ارائه خدمات زیر توسط مشاور به متقاضی می‌باشد :

 1. ارائه مشاوره به متقاضی در خصوص فرایند پذیرش و عرضه کالا،
 2. سنجش میزان آمادگی متقاضی و کالا برای پذیرش کالا در بورس،
 3. ارائه مدارک و اطلاعات درخواستی به بورس به نمایندگی متقاضی در فرایند پذیرش،
 4. کنترل رعایت مقررات پذیرش توسط متقاضی در فرایند پذیرش،
 5. ارائه رهنمود جهت تأمین شرایط موردنظر کمیته عرضه،
 6. انجام اقدامات لازم به‌منظور پذیرش کالا و عرضه آن در بورس طبق مقررات
 7. ارائۀ مشاوره به متقاضی در خصوص قیمت پایه معاملاتی کالا و نحوۀ عرضه کالا در بورس

مادۀ 3- مدت قرارداد

قرارداد از تاریخ ………. دریافت پیش‌پرداخت آغاز می‌شود و در صورت تحقق هریک از موارد زیر حسب مورد خاتمه می‌یابد:

مادۀ 4- مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت *

مبلغ قرارداد جمعاً…………ریال (به حروف) می‌باشد و به شرح زیر پرداخت می‌شود:

 1. مبلغ …….. ریال (به حروف/ ………. درصد از کل مبلغ قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت در مقابل دریافت ضمانت‌نامه بانکی معتبر که باید تا پایان مدت قرارداد دارای اعتبار باشد یا یک فقره چک.
 2. مبلغ………ریال( به حروف/ ……… درصد از کل مبلغ، پس از انجام بند (3) ماده 2 قرارداد و تأیید ناظر. مبلغ………….ریال(به حروف/ ……… درصد پس از بند (6) ماده 2 قرارداد و تأیید ناظر.
 3. مبلغ………….ریال(به حروف/ ……… درصد پس از اجرای کامل موضوع قرارداد و تأیید ناظر.

تبصرۀ1) تضمین مندرج دربند 1 مادۀ 4 در زمان تسویه نهایی قرارداد به مشاور مسترد خواهد شد.

تبصره2) در صورت عدم پذیرش کالا، مبالغ موضوع‌بندهای و . پرداخت نخواهد شد و در صورت پرداخت مسترد خواهد گردید.

تبصرۀ2) از هر پرداخت، کلیۀ کسورات قانونی کسر خواهد شد.

مادۀ 5- حقوق و تعهدات مشاور

 1. سنجش قابلیت پذیرش کالا در بورس و آمادگی متقاضی جهت عرضه محصولات در آن بورس
 2. ارائه مشاوره و آشناسازی متقاضی با الزامات و فرآیند پذیرش، آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات و همچنین الزامات گزارشگری و تعهدات عرضه‌کنندگان در بورس
 3. تهیه ، بررسی و تائید امید نامه و تکمیل پرسشنامه پذیرش و فرم شناسه کالا مطابق با فرم‌های نمونه بورس
 4. انجام هماهنگی‌ لازم در خصوص برگزاری جلسات مشترک مابین متقاضی و بورس در صورت لزوم
 5. نظارت بر رعایت مقررات پذیرش توسط متقاضی در فرآیند پذیرش
 6. انجام هماهنگی‌ها و اقدامات لازم به‌منظور بازدید متقاضیان خرید از کالای موردپذیرش طبق شرایط بورس
 7. عرضه کالای پذیرفته‌شده یا ارائه مشاوره به متقاضی جهت عرضه کالا
 8. بررسی کلیه مدارک، اسناد و اطلاعات ارائه‌شده توسط متقاضی و اعلام تائید تکمیل مدارک و صحت امضای صاحبان امضای مجاز به بورس
 9. تا زمانی که متقاضی وکالا شرایط لازم و کافی برای پذیرش کالا در بورس را ندارند، مشاور نباید درخواست پذیرش را به بورس ارائه نماید.
 10. مشاور مکلف به حفظ تمامی اسرار متقاضی که به‌منظور انجام موضوع قرارداد از آن‌ها مطلع می‌شود می‌باشد و مجاز به افشای آن‌ها در غیر از موارد مصرح در قوانین یا مقررات نمی‌باشد.
 11. اگر مبالغ مندرج در ماده چهار ظرف………روز پس از ارائه چک / ضمانت بانکی موضوع‌بند یک ماده 4 یا پس از تائید ناظر در سایر بندها پرداخت نشود ، مشاور می‌تواند از انجام تعهدات قراردادی خود تا پرداخت مبالغ مذکور خودداری نماید. *
 12. مشاور ملزم به رعایت کلیه مواعد و مهلت‌هایی است که در قوانین و مقررات تعیین‌شده است والا مسئول جبران کلیه خسارات وارده به متقاضی خواهد بود مگر درصورتی‌که علت تأخیر در انجام تعهدات منتسب به متقاضی باشد.
 13. درصورتی‌که مشاور از تغییرات بااهمیت در اطلاعات ارائه‌شده توسط متقاضی که در جریان بررسی درخواست پذیرش ایجاد می‌شوند مطلع گردد، موظف است بلافاصله مراتب را به بورس اعلام نماید.

تبصره) مصادیق تغییرات بااهمیت، مطابق با قوانین و مقررات تعیین می‌شود.

 1. چنانچه به تشخیص مشاور هر یک از قوانین و مقررات مربوط توسط متقاضی رعایت نگردد، مشاور موارد را کتباً به متقاضی اعلام می‌نماید و متقاضی موظف به تبعیت ازنظر مشاور است .
 2. انجام سایر مواردی که مطابق مقررات بر عهدۀ مشاور می‌باشد.

مادۀ 6-حقوق و تعهدات متقاضی

 1. تهیه و ارائۀ کلیۀ اطلاعات و مدارک موردنیاز به مشاور مطابق قوانین، مقررات و دستورالعمل، ظرف روز پس از درخواست کتبی مشاور و انجام همکاری‌های لازم جهت تسریع امور مربوط به موضوع قرارداد.
 2. انجام تمهیدات لازم برای بازدید کارشناسان معرفی‌شده از طرف بورس و مشاور از محل اصلی انجام فعالیت‌های شرکت.
 3. ارائه تعهدات لازم طبق اعلام بورس .
 4. اعلام تغییرات بااهمیت در اطلاعاتِ ارائه‌شده، به مشاور و بورس
 5. پذیرفتن مسئولیت صحت کلیۀ اطلاعات ارائه‌شده به مشاور و بورس
 6. پرداخت مبالغ مربوط به کارمزد پذیرش و درج
 7. چنانچه متقاضی اشکالی را درروند اقدامات مشاور مشاهده نماید، مراتب را کتباً به مشاور اعلام می‌کند. مشاور موظف است نظر متقاضی را اعمال نماید یا درصورتی‌که اعمال نظرات متقاضی مغایر با قوانین یا مقررات باشد مراتب را مستدلا به متقاضی اعلام کند.
 8. متقاضی مکلف است عرضه کالای خود را منحصراً از طریق مشاور انجام دهد.*
 9. انجام سایر مواردی که مطابق مقررات بر عهدۀ متقاضی می‌باشد.

 

ماده 7-ناظر قرارداد

آقای / خانم .. به‌عنوان نماینده متقاضی و ناظر قرارداد تعیین می‌شوند. ناظر قرارداد به انجام تعهدات از سوی مشاور نظارت می‌نماید و پرداخت وجوه موضوع قرارداد به‌استثنای پیش‌پرداخت منوط به تأیید ناظر می‌باشد.

 

ماده 8-جریمه‌ها *

تبصرۀ 1) مطالبه جریمه ها مانع از مطالبه خسارات وارده و هزینه‌ها نمی‌باشد.

تبصرۀ 2) چنانچه تأخیر در انجام تعهدات مشاور به سبب تأخیر یا عدم انجام تعهدات متقاضی باشد، مشاور متعهد به پرداخت جریمه‌ها، خسارات و هزینه‌ها موضوع این ماده نمی‌باشد.

ماده 9- خاتمه قرارداد

2-1- فسخ قرارداد توسط هر یک از طرفین در صورت بروز حوادث قهری و تداوم آن بیش از یک ماه، به‌نحوی‌که انجام قرارداد ناممکن شود. *

2- درصورتی‌که متقاضی اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع کند یا کاشف به عمل آید که علیرغم تذکر کتبی مشاور، قوانین یا مقررات را رعایت ننموده است، مشاور می‌تواند با اعلام کتبی قرارداد را فسخ کند.

3- هرگاه پیش از خاتمه قرارداد، متقاضی از پذیرش کالای خود در بورس منصرف شود، می‌تواند قرارداد رافسخ نماید مشروط به آنکه مراتب را پانزده روز زودتر به مشاور اعلام نماید.

تبصرۀ 1) فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه‌ها، خسارات و جریمه‌ها نمی‌باشد.

تبصرۀ 2) هم‌زمان با فسخ قرارداد هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به بورس می‌باشند.

تبصرۀ 3) در صورت فسخ قرارداد توسط هریک از طرفین، نسبت به تسویه‌حساب مطابق اعلام مشاور و تائید دستگاه نظارت اقدام می‌شود.

مادۀ 10- حل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد، طرفین بدواً سعی خواهند نمود که آن را از طریق مذاکره حل‌وفصل نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه، ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار در خصوص حل اختلاف لازم‌الاجرا است.

ماده 11- اقامتگاه قانونی طرفین

اقامتگاه طرفین همان است که در ماده یک قرارداد ذکرشده است. هریک از طرفین در صورت تغییر نشانی موظف است اقامتگاه جدید خود را ظرف مدت 15 روز پیش از تغییر به‌طرف دیگر اطلاع دهد. تا زمانی که نشانی جدید اعلام‌نشده، مکاتبات به آدرس قبلی ارسال می‌شوند و دریافت شده تلقی می‌گردند.

این قرارداد در ماده و تبصره، در سه نسخه تنظیم گردید و در تاریخ ………. به امضای طرفین رسید. یک نسخه از قرارداد نزد طرفین خواهد بود و نسخه سوم به بورس ارائه می‌شود.

   شخصیت حقوقی/مهر و امضاء متقاضی                                   مهر و امضای مشاور پذیرش

شخصیت حقیقی/اثرانگشت و امضاء متقاضی

* طرفین می‌توانند علاوه بر مواد فوق، مفاد دیگری را نیز به قرارداد اضافه کنند و نسبت به حذف یا تغییر مواد یا بندهای ستاره‌دار(*) اقدام نمایند. ضمنا دربندهای تعیین‌شده با « » طرفین می‌توانند یکی از عبارات طرفین «/» را انتخاب کنند.

* تمام صفحات قرارداد و منضمات آن (درصورت وجود) باید توسط طرفین مهر و امضاء شوند.

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها