قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

بسمه‌تعالی

 

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………….

که ازین پس «مالک»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………….

که ازین پس «مهندس ساختمان»نامیده خواهد شد، از طرف دیگر , تحت شرایط ذیل با حضور نماینده سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران (دفتر نمایندگی حوزه ……….) که در این قرارداد به ترتیب نظام و دفتر نمایندگی نامیده می‌شوند ،به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

عبارت است از طراحی سازه و محاسبه سیستم باربر و عناصر غیر باربر سازه‌ای و اجزاء سفت‌کاری و تهیه نقشه‌ها و مدارک فنی ساختمان مذکور در پلاک ثبتی مندرج در این قرارداد در چارچوب شرح خدمات پیوست این قرارداد طی دو مرحله ذیل :

مرحله اول : انجام مطالعات اولیه و انتخاب سیستم باربر و سفت‌کاری ساختمان .

مرحله دوم : طراحی و محاسبه و تهیه نقشه‌ها و مدارک فنی .

مالک و مهندس ساختمان می‌توانند برای ارائه خدمات اضافی افزون بر این قرارداد و شرح خدمات پیوست آن با تعیین مدت و مبلغ آن توافق به عمل‌آورند .

ماده دو ـ مدت قرارداد

2-1- مدت قرارداد برای خدمات مرحله اول ……………… است که از تاریخ تحویل مدارک موردنیاز این مرحله مندرج دربند 4-1 از ناحیه مالک به مهندس ساختمان و پرداخت حق‌الزحمه این مرحله شروع می‌شود .

2-2- مدت قرارداد برای خدمات مرحله دوم …………….. است که از زمان تأیید مشخصات سیستم پیشنهادی مهندس ساختمان توسط مالک و پرداخت حق‌الزحمه این مرحله شروع می‌شود .

ماده سه ـ تعهدات مهندس ساختمان

مهندس ساختمان انجام وظایف ذیل را با امانت و دقت و با در نظر گرفتن اخلاق حرفه‌ای و رعایت اصول پذیرفته‌شده مهندسی به عهده می‌گیرد .

3-1- انجام کامل خدمات مندرج در پیوست شماره یک

3-2- تهیه کامل مدارک فنی و نقشه‌های موردنیاز برای انجام مراحل اداری اخذ پروانه ساختمان از شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه .

3-3- امضای کلی مدارک فنی و نقشه‌ها و تحویل آن‌ها به مالک در ………….. نسخه .

3-4- حسب مورد حضور در شهرداری منطقه مربوطه , دفتر اسناد رسمی و دفتر نمایندگی برای امضای مدارک و اسنادی که بر طبق ضوابط و مقررات برای قبول مسئولیت محاسبه ساختمان لازم است .

تبصره یک : مدارک فنی و نقشه‌ها باید دست‌کم حاوی اطلاعات فنی برای اجرا طبق ضوابط اعلام‌شده توسط نظام باشد .

ماده چهار ـ تعهدات مالک

4-1- مالک مکلف است شرایط هماهنگی بین مهندسان سایر رشته‌های مرتبط با طرح را با مهندس ساختمان در تمام مدت طراحی فراهم آورده و اسناد , مدارک و اطلاعات موردنیاز مهندس ساختمان , من‌جمله موارد ذیل را تهیه و به‌موقع در اختیار وی قرار دهد :

4-1-1- دستور نقشه صادره از شهرداری یا تصویر آن .

4-1-2- تمامی نقشه‌های معماری که به تصویب شهرداری رسیده است .

4-1-3- حدود دقیق ثبتی مالک .

4-2- مالک مکلف است اطلاعات دقیق و کامل از نوع بهره‌برداری موردنظر ازنظر فضاهای ساختمان را به‌طور مکتوب بر روی نقشه طبقات در اختیار مهندس ساختمان قرار دهد .

4-3- مالک مکلف است شرایط لازم برای بررسی محل ملک و وضعیت ساختمان‌ها و املاک مجاور را تا جایی که قانوناً در اختیار مالک است برای مهندس ساختمان فراهم آورد .

4-4- مالک مکلف است تمهیدات لازم برای کسب آن دسته از اطلاعات فنی در خصوص وضعیت زمین زیر ساختمان و مشخصات مکانیکی خاک , موقعیت عبور قنات ها , چاه‌ها و شبکه‌های فاضلاب و آب عبوری را از زیرزمین و پیرامون آن بر طبق معیارهای مهندسی برای انجام محاسبات سازه و طراحی آن ضروری است برای مهندس ساختمان فراهم آورد .

4-5- مالک مکلف است اطلاعات اقتصادی و اجرایی لازم را که برای انتخاب سیستم سازه توسط مهندس ساختمان لازم است برای وی فراهم آورد .

ماده پنج ـ سایر شرایط

5-1- درصورتی‌که پروانه ساختمان به‌منظور توسعه بنا درخواست شود , مالک مکلف است اطلاعات فنی موردنیاز مهندس ساختمان را در مورد وضعیت بنا موجود در اختیار وی قرار دهد .

5-2- چنانچه مالک قصد توسعه بنا پس از خاتمه ساختمان موضوع قرارداد را داشته باشد باید نوع توسعه موردنظر و خصوصیات هندسی , ساختمانی و کاربری آن را در مرحله اول به‌صورت مکتوب در اختیار مهندس ساختمان قرار دهد .

5-3- نسخه قراردادهای الحاقی به این قرارداد که در آینده تنظیم و مبادله می‌شود باید در دفتر نمایندگی ثبت شود .

ماده شش ـ حق‌الزحمه مهندس ساختمان و نحوه پرداخت

6-1- حق‌الزحمه مرحله اول هر مترمربع زیربنا بر اساس نقشه‌های مصوب معماری مبلغ ………. ریال و با در نظر گرفتن …………….. مترمربع زیربنا جمعاً …………….. ریال است که قبل از شروع این مرحله توسط مالک پرداخت می‌شود .

6-2- حق‌الزحمه مرحله دوم برای هر مترمربع زیربنا بر اساس نقشه‌های مصوب معماری مبلغ ………………. ریال و جمعاً ……………. ریال است که پس از تحویل مدارک مرحله اول و قبل از شروع مرحله دوم توسط مالک پرداخت می‌شود .

6-3- چنانچه در خلال انجام هریک از مراحل , مالک از ادامه کار منصرف شود نسبت به‌حق الزحمه پرداختی ادعایی نخواهد داشت , و درصورتی‌که مهندس ساختمان از ادامه کار منصرف یا معذور شود باید حق‌الزحمه دریافتی همان مرحله را به مالک مسترد نماید .

6-4- چنانچه مهندس ساختمان در انجام وظایف خود بیش از 15 روز به‌طور غیرموجه تأخیر کند به ازای هرروز اضافه بر 15 روز مبلغ …………….. ریال از حق‌الزحمه وی کسر خواهد شد .

6-5- چنانچه در خلال طراحی یا محاسبه در تصمیمات اولیه مالک یا سایر مهندسان تغییراتی صورت پذیرد که موجب دوباره‌کاری یا افزایش مقدار کار مهندس ساختمان شود حق‌الزحمه آن با توافق طرفین و با لحاظ نمودن عرف نظام جداگانه تعیین و پرداخت خواهد شد .

6-6- چنانچه رعایت بند 5-2 موجب افزایش حجم کار مهندس شود , حق‌الزحمه در قالب همین قرارداد محاسبه و منظور خواهد شد و توسط مالک پرداخت می‌شود .

ماده هفت ـ فسخ , تعلیق , خاتمه قرارداد

7-1- هریک از طرفین می‌توانند بااطلاع قبلی …….. روزه انصراف خود را از ادامه قرارداد اعلام و برابر ماده 6 عمل نمایند .

7-2- قرارداد قابل تعلیق نخواهد بود .

7-3- طرح دعوی یا اعلام انصراف از ادامه قرارداد از ناحیه هریک از طرفین مانع از ادامه انجام تعهدات طرف‌های قرارداد در دوره اختلاف نمی‌شود مگر آنکه همزمان با اقامه دعوی قرارداد نیز با رعایت ترتیبات مندرج در این قرارداد فسخ شود .

تبصره : چنانچه هریک از طرفین در انجام تعهدات خود در هریک از مراحل قصور ورزد , طرف غیرمقصر , مجاز به مطالبه حق‌الزحمه استحقاقی ( در مورد مهندس ساختمان ) یا مطالبه استرداد حق‌الزحمه پرداختی ( در مورد مالک ) خواهد بود .

شرح خدمات طراحی و محاسبه ساختمان و تهیه مدارک فنی مهندس ساختمان خدمات موضوع قرارداد را در دو مرحله به شرح ذیل انجام خواهد داد :

مرحله اول :مطالعه اولیه و انتخاب سیستم باربر و سفت‌کاری ساختمان .

تبادل‌نظر با مالک برای آگاهی از خواسته‌ها و کاربری موردنظر وی برای فضاها .

مطالعه دستور نقشه صادره شهرداری و بررسی نقشه‌های معماری مصوب و سایر اسناد و مدارک مؤثر بر طراحی سیستم باربر و سفت‌کاری ساختمان .

بازدید از محل ملک و بررسی حدود زمین و سطح اشغال و فاصله ساختمان‌های مجاور با خطوط پیرامونی طرح .

اخذ نتایج مستند مطالعات وضعیت خاک محل از حیث نوع , مشخصات مکانیکی , نفوذپذیری و نظایر آن‌ها .

مطالعه تقریبی پیرامون وضعیت ژئوتکنیکی , پی , وضع کلی ساختمان‌های مجاور و موقعیت تقریبی شبکه‌ها و قنوات عبوری از زیرساختمان , وجود شبکه فاضلاب در محل , تا جایی که با رؤیت ظاهری قابل‌تشخیص باشد و در صورت لزوم صدور دستورالعمل انجام مطالعات تکمیلی توسط مهندس ژئوتکنیک .

کسب اطلاع از مالک در مورد سیستم‌های تأسیسات موردنظر وی و سیستم دفع فاضلاب در محل و اعلام نظر به وی .

پیشنهاد سیستم‌های سازه و نوع مصالح آن به مالک به لحاظ نمودن عوامل زیر :

7-1- مقایسه تقریبی هزینه اجرای سیستم‌های متعارف .

7-2- سرعت اجرای ساختمان موردنظر مالک .

7-3- بررسی حدود ابعاد اعضای سازه‌ای با توجه به محدودیت معماری .

7-4- ارتفاع , طول و عرض ساختمان و پیش‌بینی درزهای ساختمانی و حدود متناسب دهانه , تعداد و ارتفاع طبقات .

7-5- امکانات اجرایی در محل نظیر مصالح قابل تهیه , وجود کارگر ماهر , وسائل اجرا , راه‌های دسترسی برای حمل مواد و قطعات .

7-6- حدود تقریبی بارهای ثقلی و جانبی

7-7- سایر فاکتورهای متعارف بر انتخاب سیستم .

تبصره یک : مهندس ساختمان خدمات را هماهنگ با طراح معماری و عنداللزوم با مهندسان تأسیسات مکانیکی و برقی انجام خواهد داد .

تبصره دو : مالک با تأیید سیستم انتخاب‌شده توسط مهندس ساختمان مسئولیت اقتصادی اجرایی سیستم را به عهده خواهد گرفت .

مرحله دوم : طراحی و محاسبه اجزای سیستم و تهیه مدارک فنی .
1-تحلیل و طراحی

1-1- انتخاب آیین‌نامه بارگذاری , طراحی و اجرا با توجه به مقررات لازم‌الاجرا .

1-2- انتخاب سیستم مناسب مقاوم در برابر بارهای جانبی .

1-3- طراحی اولیه فرم هندسی سازه منطبق بر ابعاد و محورهای نقشه معماری پس از هماهنگی بین طراح و مهندس ساختمان .

1-4- تعیین اولیه طول , ارتفاع و رقوم عناصر سازه بر اساس فرم هندسی سازه .

1-5- تحلیل سازه برای بارهای وارد بر ساختمان .

1-6- طرح شکل هندسی نهایی اعضای سازه‌ای و عناصر غیر سازه‌ای .

1-7- طراحی مقاطع اعضای باربر سازه .

1-8- طراحی اتصالات و گره‌ها و وصله‌ها .

1-9- انتخاب نوع پی و شالوده بر اساس برگ خریدهای مکانیک خاک .

1-10- تحلیل پی سازه .

1-11- طراحی سازه پی و مقاطع آن .

1-12- طراحی عناصر باربر سازه‌ای نظیر دیوارهای خارجی , دیوارهای داخلی و عناصر پرکننده .
2-
تهیه مدارک فنی

مدارک فنی زیر به‌عنوان مدارک الزامی توسط مهندس ساختمان به نحوی تهیه می‌شوند که با استانداردهای ترسیمی , مقررات الزامی و معیارهای مهندسی ساختمان تطبیق کند و گویا , قابل‌استفاده و قابل‌اجرا باشد .

2-1- دفترچه محاسبات امضاشده ساختمان قابل‌ارائه به مراجع ذی صلاح .

2-2- اطلاعات نرم‌افزاری محاسبات ( درصورتی‌که محاسبات با رایانه انجام‌شده و مالک آن را درخواست کند)

2-3- نقشه‌های امضاشده همراه با مشخصات فنی مصالح و مواد مندرج در آن‌ها حاوی جزئیات لازم (بر اساس ضوابط نظام)

2-4- فهرست بازبینی ( چک‌لیست‌های ) الزامی برای طراحی با امضای مهندس ساختمان .

تبصره : خدمات مهندس ساختمان شامل طراحی سازه‌های موقت نظیر قالب‌بندی , نگهداری گود و دیوارهای موقت و غیره دیوارهای محوطه نمی‌شود مگر آنکه جداگانه در مورد آن‌ها با مالک توافق کند .

در شرح یا تفسیر خدمات حاضر , نظر هیئت رئیس گروه تخصصی رشته در سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران ملاک عمل و حاکم بر قرارداد خواهد بود .

ماده هشت-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده نه-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده ده-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده یازده-فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده دوازده-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده سیزده-حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده چهارده ـ اسناد قرارداد

اسناد قرارداد که جزء لاینفک آن محسوب می‌شود عبارت است از :

الف) شرح خدمات ( پیوست شماره 1)

ب) نقشه‌های معماری مصوب شهرداری و اطلاعات مکتوبی که به‌موجب این قرارداد طرفین به یکدیگر تسلیم نمایند .

ماده پانزده-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

امضای شاهد اول                                                     امضای شاهد دوم

…………………                                                        ……………………

گواهی دفتر نمایندگی :

این قرارداد در حضور این‌جانب ………………… دارای سمت …………….. دفتر نمایندگی حوزه ………….. به‌عنوان گواه بین طرفین با تراضی کامل تنظیم , امضاء و مبادله و تحت شماره ………………. به تاریخ ……………….. در دفتر نمایندگی ثبت و نسخه این دفتر تسلیم شد .

نام و نام خانوادگی : ……………………………. تاریخ : …………………………….. امضاء

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها