قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور

بسمه‌تعالی

 

 طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………

که ازین پس «مؤسسه»نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، تلفن ثابت ……………………….، تلفن همراه ……………………….، به آدرس …………………………

که ازین پس «متقاضی»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

و با توجه به مفاد دستورالعمل نظارت بر فعالیت مؤسسات و شرکت‌های خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوبه جلسه مورخ ………….. و …………….کارگروه نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج و مجوز اعطایی به شماره. …………………….. مبنی بر فعالیت مؤسسه  …………………… درزمینه اعزام دانشجو به کشورهای  …………………….. ، منعقد می‌شود و مفاد آن به استناد ماده ده قانون مدنی بین طرفین و یا قائم آن لازم الاتباع است .

ماده 1: موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت از ارائه خدمات مربوط به اعزام دانشجو به خارج از کشور می‌باشد که ارائه خدمات تحصیلی نظیر مشاوره، اخذ پذیرش مورد درخواست متقاضی، اقدام به درخواست ویزا ، کمک جهت اخذ روادید تحصیلی، کمک جهت اخذ ثبت اقامت و مانند آن می‌باشد.

کشور مورد درخواست:

دانشگاه مورد درخواست:

رشته و مقطع و گرایش مورد درخواست:

ماده 2: مدت قرارداد :

مدت اعتبار قرارداد از تاریخ امضاء قرارداد تا پایان یافتن تعهدات طرفین می‌باشد.

ماده 3: مبلغ قرارداد به شرح ذیل محاسبه می‌شود :

به‌منظور رعایت یکنواختی حق‌الزحمه ارائه خدمات موضوع قرارداد به شرح زیر محاسبه خواهد شد:

1 ) مشاوره به‌صورت رایگان هست.

2 )هزینه‌های اخذ پذیرش، اخذ روادید و خدمات انتقال و اسکان در محل تحصیل به‌قرار زیر خواهد بود:

الف: اخذ پذیرش از دانشگاه‌های مورد تائید تا حداکثر 50% یک ماه مقرری دانشجوی بورسیه مجرد در کشور محل تحصیل

ب : اخذ روادید حداکثر 20% یک ماه مقرری دانشجوی بورسیه مجرد در کشور محل تحصیل

ج : ارائه خدمات راهنمایی، انتقال و اسکان اولیه دانشجو در محل تحصیل 30% یک ماه مقرری دانشجوی بورسیه مجرد

تبصره 1 : درصورتی‌که پذیرش از یکی از دانشگاه‌های ممتاز مورد تائید وزارت علوم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اخذ شود هزینه‌های بند الف به میزان 20 % قابل افزایش خواهد بود.

تبصره 2 : سایر هزینه‌هایی که در موارد فوق‌الذکر پیش‌بینی نشده است (اعم از بلیط، فرمهای روادید و ) بصورت توافق طرفین خواهد بود.

ماده 4: شرایط پرداخت مبلغ قرارداد :

1 ) 50 % مبلغ قرارداد در زمان انعقاد و امضاء قرارداد پرداخت می‌شود .

2 ) 50 % مبلغ قرارداد پس از انجام تعهدات مؤسسه قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 5: تعهدات و مسئولیت‌های مؤسسه :

1 . 5 _ ارائه اطلاعات کامل، صحیح و مستند، به متقاضی در مورد شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور و مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد)

 2 . 5 _ ارائه اطلاعات واقعی و به هنگام به متقاضی در مورد مقررات و ضوابط دانشگاه موردتقاضا چگونگی شرایط زندگی ازجمله هزینه زندگی، سکونت و سایر اطلاعاتی که به‌طور متعارف در جهت تصمیم‌گیری متقاضی مؤثر می‌باشد.

3 . 5 _ بررسی صحت و تناسب مدارک موردنیاز ارائه‌شده متقاضی.

تبصره 1 : مسئولیت قانونی صحت مدارک مذکور با خود متقاضی می‌باشد.

تبصره 2 : هر نوع قصور در بررسی صحت و تناسب مدارک یادشده به عهده مؤسسه خواهد بود.

4 . 5 _ اقدام جهت اخذ پذیرش تحصیلی در مقاطع دانشگاهی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری از دانشگاه‌های معتبر خارج و مورد تائید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی

5 . 5 _ مؤسسه برای اخذ ویزای تحصیلی، بنا به درخواست متقاضی، با هماهنگی دانشگاه موردنظر و اداره صادرکننده روادید ، اقدام خواهد نمود.

6 . 5 _ مؤسسه بنا به درخواست کتبی متقاضی، اقدام به سایر خدمات مربوط ازجمله :

اخذ، ثبت اقامت (Polic Registration) ، اسکان اولیه اجاره نمودن خانه، خرید وسایل اولیه و موردنیاز زندگی و مانند این‌ها می‌نماید (حسب مورد).

تبصره 1 : مؤسسه در صورت تاهل متقاضی جهت اخذ روادید همراهان، با پرداخت هزینه‌های مربوطه اقدام نماید.

7 . 5 _ مؤسسه پس از اخذ روادید و پایان اعتبار قرارداد، هیچ‌گونه مسئولیتی در رابطه با ترک تحصیل، اخراج از دانشگاه، پناهندگی و سایر اعمال مجرمانه متقاضی نخواهد داشت.

تبصره 1 : نماینده مؤسسه موظف است حداقل به مدت یک سال پس از شروع به تحصیل متقاضی خدمات مشاوره‌ای راهنمایی را در کشور محل تحصیل به متقاضی ارائه نماید.

تبصره 2 : در مورد بند 5.7  مؤسسه موظف است در صورت نیاز، اطلاعات لازم در مورد متقاضی در اختیار مراجع قانونی صلاحیت‌دار در جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

ماده 6: تعهدات و مسئولیت‌های متقاضی

1.6 _ متقاضی با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است کلیه مدارک تائید شده تحصیلی موردنیاز برای اخذ پذیرش از دانشگاه و اخذ روادید تحصیلی را در زمان مقرر به مؤسسه تسلیم نماید. مسئولیت هرگونه تأخیر در تحویل مدارک به عهده وی می‌باشد.

2.6 _ متقاضی می‌بایست دارای گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران بوده و به هیچ دلیل ممنوع‌الخروج از کشور نباشد.

3.6 _ متقاضی موظف است برمبنای ماده 4 این قرارداد حق‌الزحمه مؤسسه را در زمان‌های تعیین‌شده در قرارداد پرداخت نماید. عدم پرداخت به‌موقع حق‌الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئولیت ناشی از آن به عهده متقاضی می‌باشد.

6. 4 _ متقاضی موظف است در صورت انصراف از تحصیل یا عدم اجرای مفاد قرارداد و تمایل به فسخ قرارداد، موضوع را در اسرع وقت به‌صورت کتبی به مؤسسه اعلام نماید. در غیر این صورت هرگونه مسئولیت ناشی از آن به عهده متقاضی خواهد بود.

ماده 7: تضمین حسن انجام تعهدات

1.7_  برای حصول اطمینان از حسن انجام تعهدات مؤسسه و به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق متقاضی مؤسسه موضوع این قرارداد متعهد است نسبت به سپردن تضمین معتبر به تشخیص کارگروه نظارت اقدام نماید. در صورت انجام کلیه تعهدات تصریح‌شده در قرارداد، توسط مؤسسه و یا تقاضای متقاضی برحسب مورد، قرارداد خاص خاتمه یافته تلقی می‌گردد.

ماده 8: خاتمه قرارداد

درصورتی‌که مؤسسه به تعهدات خود برحسب مورد طبق توافق طرفین عمل نماید، قرارداد حاضر خاتمه یافته تلقی می‌گردد.

تبصره 1 : خاتمه قرارداد رافع انجام تعهدات طرفین نبوده و هیچ مغایرتی با استفاده از ضمانت مالی قرارداد به‌منظور جبران ضرر و زیان وارده به طرفین نخواهد داشت.

ماده 9: فسخ قرارداد

9 . 1 _ درصورتی‌که متقاضی جهت اخذ پذیرش و سایر امور، مدارک غیرواقعی و یا جعلی به مؤسسه ارائه نماید، و یا به هر دلیلی نتواند در زمان مقرر از کشور خارج شود مؤسسه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که در هر مرحله از اجرای تعهدات خود، قرارداد را به‌طور یک‌طرفه و بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی فسخ و نسبت به وصول مطالبات خود  اقدام نماید.

9 . 2 _ درصورتی‌که مؤسسه برای متقاضی، پذیرش تحصیلی دریافت نماید اما به هر دلیلی که منتسب به مؤسسه نمی‌باشد، برای متقاضی ویزای تحصیلی صادر نگردد، مؤسسه می‌تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضی اعلام نماید و پس از کسر کلیه هزینه‌های اعمال‌شده، الباقی مبلغ پرداختی متقاضی را به وی مسترد نماید.

9 . 3 _ درصورتی‌که متقاضی به هر دلیلی که منتسب به وی می‌باشد از ادامه قرارداد در فاصله یک هفته از زمان قرارداد تا قبل از صدور پذیرش تحصیلی و اخذ روادید منصرف گردد، موظف است در اسرع وقت به هر وسیله ممکن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به‌صورت کتبی به مؤسسه اعلام نماید. در این حالت مؤسسه حق دارد پس از کسر بیست درصد (20%) از مبلغ حق‌الزحمه اخذ پذیرش الباقی مبلغ پرداختی داوطلب را به وی مسترد نماید.

9 . 4 _ درصورتی‌که متقاضی به هر دلیل که منتسب به وی می‌باشد از ادامه قرارداد در فاصله بیش از یک ماه از زمان امضای قرارداد تا قبل از صدور پذیرش تحصیلی منصرف گردد، وی موظف است در اسرع وقت به هر وسیله ممکن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به‌صورت کتبی به مؤسسه اعلام نماید. در این حالت مؤسسه حق دارد پس از کسر تمام مبلغ حق‌الزحمه اخذ پذیرش باقیمانده مبلغ پرداختی متقاضی را به وی مسترد نماید.

9 . 5 _ چنانچه مؤسسه در هر زمان و در هر مرحله از اجرای تعهداتش بدون عذر موجه و قانونی نسبت به انجام آن قصور و تخلف نماید، متقاضی حق دارد قرارداد را به‌طور یکجانبه و بدون نیاز به هرگونه تشریفاتی فسخ و علاوه بر دریافت کامل مبالغ پرداختی به مؤسسه، نسبت به وصول زیان و ضرر مادی و معنوی وارده برحسب مورد از محل تضمین‌های پیش‌بینی‌شده در قرارداد اقدام نماید.

ماده 10:یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 11:تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 12:تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 13:فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 14:تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 15:حل اختلاف

طرفین کوشش خواهند نمود، کلیه اختلافات حاصل از اجرا یا تفسیر قرارداد را به‌صورت مذاکره حل‌وفصل نمایند، در غیر این صورت موضوع از طریق مراجعه به اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج (کارگروه نظارت) به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین حل‌وفصل و حکم آن ملاک عمل و موردقبول طرفین خواهد بود. درصورتی‌که موضوع توسط کارگروه نظارت منتهی به حل‌وفصل نشود طرفین جهت ادامه پیگیری می‌توانند به مراجع صالح قضایی مراجعه نمایند.

ماده 16:تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                                …………………..

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها