قرارداد مدیریت طرح

بسمه‌تعالی

 

موافقت‌نامه حاضر همراه با اسناد و مدارک موضوع ماده 2 آن‌که مجموعه‌ای غیرقابل‌تفکیک می‌باشد و ازاین‌پس قرارداد نامیده می‌شود , در تاریخ ………………. در ………….. بین ……………. که کارفرما نامیده می‌شود , از یکسو و واحد خدمات مدیریت طرح ……………….. به شماره ثبت …………. و کد اقتصادی ………………. که مدیر طرح نامیده  می‌شود از سوی دیگر , طبق مقررات و شرایطی که در « قرارداد » درج‌شده است منعقد گردید .

ماده یک ـ موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات مدیریت طرح , برای ………………………………… که شرح آن در پیوست (1) تعیین‌شده است .

ماده دو ـ اسناد و مدارک

این قرارداد شامل اسناد و مدارک زیر است :

2-1- موافقت‌نامه حاضر

2-2- شرایط عمومی

2-3- پیوست‌ها

پیوست 1. شرح موضوع قرارداد

پیوست 2. شرح خدمات

پیوست 3. حق‌الزحمه , روش محاسبه و نحوه پرداخت آن .

پیوست 4. برنامه زمانی کلی

پیوست 5. شرایط خصوصی

پیوست 6. نمودار تشکیلاتی افراد کلیدی انجام کار برای هر مرحله .

2-4- مدارک و گزارش‌های مصوب .

2-5- اسناد تکمیلی که حین انجام خدمات , در چارچوب قرارداد و به‌منظور انجام آن به مدیر طرح ابلاغ‌شده یا بین طرفین قرارداد مبادله شوند .

2-6- قراردادهای منعقدشده با مهندسان مشاور , پیمانکاران و سازندگان که با خدمات مدیر طرح مرتبط است .

ماده سه ـ مدت قرارداد

مدت انجام خدمات قسمت‌ها و مراحل موضوع قرارداد که شروع آن طبق ردیف 47-2 , شرایط عمومی قرارداد است , با توجه به برنامه زمانی کلی ( پیوست 4 ) , به شرح زیر است .

الف) ……………………………………………

ب) ………………………………………………

مدت‌های پیش‌گفته تابع تغیرات مدت موضوع ماده 48 شرایط عمومی می‌باشد .

ماده چهار ـ حق‌الزحمه

4-1- برآورد مبالغ حق‌الزحمه قسمت‌ها و مراحل مختلف خدمات , به شرح زیر است .

الف) ………………………………………………….

ب) …………………………………………………….

4-2- نحوه تعیین و روش پرداخت حق‌الزحمه و نیز نحوه محاسبه مبالغ اولیه آن بر اساس ضوابط و بخشنامه‌های مربوط طبق پیوست 3 , می‌باشد .

ماده پنج ـ تعهدات دو طرف قرارداد

5-1- مدیر طرح متعهد است خدمات موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد , درازای دریافت حق‌الزحمه مربوط انجام دهد و اعلام می‌کند که دارای توان و تشکیلات لازم برای انجام خدمات موضوع قرارداد می‌باشد .

5-2- کارفرما متعهد به انجام وظایفی که در قرارداد برای او معین گردیده است , می‌باشد و نیز متعهد می‌شود که درازای انجام خدمات موضوع قرارداد از سوی مدیر طرح , حق‌الزحمه مربوط را طبق قرارداد به وی پرداخت کند .

ماده شش ـ نشانی دو طرف

6-1- نشانی کارفرما : …………………………………..

6-2- نشانی مدیر طرح : ……………………………….

6-3- هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را تغییر دهد باید تا پانزده روز قبل از تاریخ تغییر , نشانی جدید خود را به‌طرف دیگر اعلام کند . تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است , مکاتبات به نشانی قبلی ارسال می‌شود و دریافت شده تلقی می‌گردد.

ماده هفت ـ شماره نسخه‌های قرارداد

این قرارداد در ……………… نسخه تنظیم‌شده و به امضای دو طرف رسیده است , یک نسخه آن به مدیر طرح ابلاغ‌شده است و همه نسخه آن , اعتبار یکسان دارند .

نماینده کارفرما                                                                                         نماینده مدیر طرح

نام و نام خانوادگی                                                                                             نام و نام خانوادگی

شرایط عمومی

تعاریف و مفاهیم

ماده یک ـ قرارداد

مجموعه اسناد و مدارک غیرقابل‌تفکیک به شرح ماده 2 موافقت‌نامه است , که برای انجام خدمات موضوع قرارداد بین دو طرف مبادله می‌شود .

ماده دو ـ موافقت‌نامه

سندی است که در آن مشخصات اصلی قرارداد , مانند مشخصات دو طرف , موضوع , مدت , حق‌الزحمه و تعهدات دو طرف بیان‌شده است و باید به امضای هردو برسد .

ماده سه ـ شرایط عمومی

مفاد متن حاضر است که مقررات و شرایط عمومی حاکم بر قرارداد را تعیین می‌کند .

ماده چهار ـ شرایط خصوصی

شرایط ویژه‌ای است که به‌منظور تکمیل شرایط عمومی , با توجه به وضعیت و ماهیت موضوع قرارداد تنظیم می‌شود . موارد درج‌شده در شرایط خصوصی هیچ‌گاه نمی‌تواند مفاد شرایط عمومی را نقض کند , یا تعهدات مالی کارفرما را افزایش دهد .

ماده پنج ـ کارفرما

شخصیتی حقوقی است که قرارداد را امضا می‌کند و انجام خدمات موضوع قرارداد را به مدیر طرح واگذار می‌نماید . جانشین‌های قانونی و نمایندگان مجاز کارفرما در حکم کارفرما هستند .

ماده شش ـ مدیر طرح

طرف دیگر امضاکننده قرارداد است , که انجام خدمات موضوع قرارداد را تعهد می‌کند . جانشین‌های قانونی و نمایندگان مجاز مدیر طرح در حکم مدیر طرح هستند .

ماده هفت ـ خدمات

عبارت از فعالیت‌ها و اقداماتی است که در انجام موضوع قرارداد از سوی مدیر طرح تعهد شده است .

ماده هشت ـ مرحله , قسمت

مرحله بخش تفکیک‌شده‌ای از شرح خدمات است که تحت این عنوان , با مدت و حق‌الزحمه معین در قرارداد مشخص‌شده است . در صورت لزوم , هر مرحله می‌تواند به چند قسمت جداگانه با مدت و حق‌الزحمه مشخص , طبق شرح خدمات تقسیم شود .

ماده نه ـ مدارک و گزارش‌ها

متون , مستندات , نقشه‌ها , دستورالعمل‌ها , مشخصات فنی , کتابچه‌های محاسبات فنی , برآورد مقادیر , قیمت‌ها و نظایر آن هستند که در انجام خدمات موضوع قرارداد , برحسب مورد , از سوی مدیر طرح تهیه می‌شوند .

ماده ده ـ برنامه زمانی کلی

برنامه‌ای است که تاریخ شروع و خاتمه انجام عناوین فعالیت‌ها و اقدامات اصلی هم‌گروه خدمات قرارداد را به‌صورت نمودار نشان می‌دهد و در اسناد و مدارک قرارداد درج می‌شود .

ماده یازده ـ برنامه زمانی تفصیلی

برنامه‌ای است که تاریخ شروع و خاتمه هریک از فعالیت‌ها و اقدامات درج‌شده در شرح خدمات را به‌تفصیل در چارچوب برنامه زمانی کلی , در هر قسمت یا مرحله نشان می‌دهد .

ماده دوازده ـ برآورد اولیه

برآورد اولیه هر قسمت یا مرحله , مبلغ درج‌شده در ردیف 4-1 , ماده 4 موافقت‌نامه , برای آن قسمت یا مرحله است .

ماده سیزده ـ مدت اولیه

متوسط حق‌الزحمه ماهانه هر قسمت یا مرحله , عبارت از حاصل تقسیم مبلغ برآورد اولیه حق‌الزحمه آن قسمت یا مرحله بر مدت اولیه مربوط است .

ماده چهارده-روز , ماه , تاریخ‌ها

روز و ماه بر اساس تقویم شمسی و تاریخ‌ها طبق تقویم رسمی کشور است .

ماده پانزده ـ مفرد و جمع , عنوان‌ها

15-1- هر جا که معنای عبارت ایجاب کند , کلمات مفرد معنی جمع و کلمات جمع معنای مفرد دارند .

15-2- عنوان‌های به‌کاررفته در موافقت‌نامه یا شرایط عمومی و دیگر قسمت‌های اسناد و مدارک قرارداد , تنها به‌منظور راهنمایی و آگاهی از اسناد و مدارک است و نمی‌توان در تفسیر اسناد و مدارک قرارداد , از آن‌ها استفاده کرد .

15-3- اصطلاحاتی که در این ماده نیامده است , طبق قانون برنامه‌وبودجه و ضوابط آن تعریف می‌شود .

تعهدات مدیر طرح

ماده شانزده ـ حدود خدمات

16-1- خدماتی که توسط مدیر طرح به‌موجب مفاد این قرارداد انجام می‌شود شامل خدمات جامع و کامل در یک یا چند مرحله از مراحل چرخه طرح و یا یک یا چند قسمت از یک مرحله در چارچوب موضوع قرارداد و شرح خدمات پیوست 2 , می‌باشد .

16-2- پس از انجام هریک از مراحل چرخه طرح , کارفرما تعهدی در مورد ارجاع خدمات مراحل بعدی را به مدیر طرح ندارد . ارجاع خدمات هر مرحله و یا هر قسمت از یک مرحله و یا مراتب انصراف از ادامه قرارداد در پایان هر قسمت یا مرحله به مدیر طرح ابلاغ می‌شود .

16-3- کارفرما ظرف یک ماه از تاریخ پایان خدمات هر قسمت یا مرحله نسبت به ابلاغ خدمات قسمت یا مرحله بعدی اقدام می‌کند . درصورتی‌که مرحله بعدی خدمات دوره ساخت و تحویل باشد این مدت سه ماه می‌باشد . در صورت عدم ابلاغ قسمت یا مرحله بعدی در مهلت مقرر , مدیر طرح می‌تواند طبق ردیف 52-9-1 , به قرارداد خاتمه دهد .

16-4- مدیر طرح تنها بازرس یا بررسی‌کننده و تأییدکننده صورت‌وضعیت‌های پیمانکاران و سازندگان و یا صورت‌حساب‌های مهندسان مشاور است و هیچ نوع مسئولیت مالی و حقوقی در قبال پیمانکاران , سازندگان و مشاوران ازنظر تأمین اعتبار و پرداخت مطالبات آن‌ها ندارد و پاسخگوی ادعاهای خسارت احتمالی آنان نمی‌باشد .

ماده هفده ـ تغییر حدود خدمات

17-1-  کارفرما می‌تواند حین انجام خدمات , خدمات مدیر طرح را در حد متعارف و در چارچوب موضوع قرارداد , با رعایت ردیف 17-2 , تغییر , افزایش یا کاهش دهد .

17-1-1- درصورتی‌که به کار بستن نظر کارفرما در حین انجام خدمات موجب تغییر مصوبات قبلی و انجام خدمات اضافی شود , مدیر طرح موظف است با رعایت مفاد ردیف 17-2 , نسبت به انجام خدمات اضافی اقدام کند .

17-2- هرگاه طبق مفاد ردیف‌های پیش‌گفته , تغییراتی در حدود خدمات موضوع قرارداد ضرورت یابد , در هر مورد مدیر طرح مدت و حق‌الزحمه انجام تغییرات را به کارفرما گزارش می‌کند . کارفرما , حداکثر ظرف مدت ده روز با بررسی گزارش , در مورد مدت و حق‌الزحمه انجام تغییرات , با مدیر طرح مذاکره و توافق می‌کند . پس از توافق , کارفرما تغییرات را ابلاغ می‌نماید .

17-3- خدمات مربوط به اصلاح مدارک و گزارش‌های مدیر طرح که ناشی از نقص انجام خدمات موضوع قرارداد باشد , مشمول خدمات اضافی ردیف‌های 17-1 نیست و هزینه آن‌ها از سوی مدیر طرح پرداخت می‌شود .

17-4- درصورتی‌که کارفرما خدمات کارشناسی تخصصی ویژه‌ای در ارتباط با طرح و خارج از شرح خدمات قرارداد از مدیر طرح درخواست کند , مدیر طرح در مورد حق‌الزحمه و شرایط تأمین آن به‌عنوان خدمات اضافی با کارفرما توافق کرده و بر طبق توافق اقدام می‌کند .

ماده هجده ـ نحوه انجام خدمات

برنامه زمانی کلی انجام خدمات , در پیوست 4 آمده است .

18-1- مدیر طرح یک ماه پس از شروع قرارداد , برنامه تفصیلی انجام خدمات را در چارچوب برنامه زمانی کلی قرارداد و متناسب با برنامه‌های زمانی سایر عوامل درگیر در طرح ( مشاوران , پیمانکاران , سازندگان , خدمات جنبی , .. ) تهیه و به کارفرما تسلیم می‌کند . کارفرما , تا پانزده روز پس از دریافت برنامه زمانی تفصیلی , نظر خود را درباره تصویب یا اصلاح آن اعلام می‌کند . درصورتی‌که با تصویب کارفرما , تغییراتی در برنامه فعالیت‌های طرح به وجود آید , برنامه تفصیلی خدمات مدیر طرح نیز به‌تناسب , با توافق دو طرف تجدیدنظر می‌شود .

18-2- مدیر طرح موظف است در انجام خدمات , از مناسب‌ترین روش‌ها و بسته‌های نرم‌افزاری استفاده کند .

18-3- در مواردی که انجام خدمات مدیر طرح مستلزم موافقت یا تصویب قبلی کارفرماست , کارفرما حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت درخواست یا پیشنهاد ارائه‌شده از سوی مدیر طرح , نظر اصلاحی , موافقت و یا تصویب خود را به مدیر طرح اعلام می‌کند . در صورت عدم پاسخ کارفرما ظرف مدت یادشده , درخواست مدیر طرح تصویب‌شده تلقی می‌گردد و اساس اقدامات بعدی قرار می‌گیرد . در صورت اعلام نظر به‌موقع کارفرما , مدیر طرح موظف به انجام اصلاحات لازم بر اساس نظر اصلاحی کارفرما ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت آن‌ها می‌باشد . عدم پاسخ کارفرما در موارد یادشده رافع مسئولیت‌های مدیر طرح برای حسن انجام خدمات محوله نمی‌باشد .

18-4- مدیر طرح افراد کلیدی انجام کار هر مرحله طرح را بر اساس نمودار تشکیلاتی پیوست 6 , تعیین و با ارائه سوابق تحصیلی و حرفه‌ای به همراه وظایف و میزان فعالیت هریک به کارفرما معرفی می‌کند . کارکنان مزبور پس از تأیید کارفرما به کار گمارده می‌شوند .

کارفرما حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت سوابق افراد کلیدی مدیر طرح , نظر خود را اعلام می‌کند . در صورت عدم پاسخ طی مهلت مقرر , افراد معرفی‌شده , تأییدشده تلقی می‌شوند . عدم پاسخ کارفرما رافع مسئولیت‌های مدیر طرح برای استفاده از افراد کلیدی واجد صلاحیت و حسن انجام خدمات آنان نمی‌باشد . تأیید کارفرما نیز موجب سلب مسئولیت از مدیر طرح نمی‌شود .

ماده نوزده ـ گزارش‌ها

19-1- مدیر طرح گزارش خدمات و اقدامات انجام‌شده هرماه خود را تا تاریخ دهم ماه بعد به کارفرما تسلیم می‌کند . در این گزارش باید خدمات انجام‌شده با برنامه تفصیلی انجام خدمات مقایسه گردیده و علت تفاوت آن‌ها مشخص شود و اقدامات طرفین نیز برای رفع تنگناها معین گردد .

19-2- مدیر طرح گزارش پیشرفت کار ماهانه طرح را با دریافت گزارش ماهانه عوامل درگیر در طرح و بررسی آن‌ها و با درج کمبودها , توصیه‌ها و پیشنهادهای مشخص تهیه‌کرده و تا تاریخ دهم ماه بعد به کارفرما تسلیم می‌کند . جزئیات گردش کار تهیه و تسلیم گزارش‌ها , برحسب ویژگی‌های طرح پس از مبادله قرارداد بین کارفرما و مدیر طرح تنظیم و مبادله می‌شود .

19-3- مدیر طرح متعهد می‌شود در ارائه گزارش ردیف 19-2 , شامل پیشرفت طرح , هزینه‌های طرح , کیفیت طرح و وضعیت قراردادها و عوامل و منابع طرح , واقع‌گرا , منصف , منطقی و امین باشد و تمامی اطلاعاتی را که منطقاً می‌توانند برای انجام صحیح و کامل کارها مهم باشند در گزارش‌ها درج نماید .

ماده بیست ـ اقدام‌های مدیر طرح که نیاز به تأیید کارفرما دارد

هرگاه مدیر به هنگام انجام کار , برای تعیین نحوه ادامه کار , جلسه یا جلسه‌های هماهنگی را به‌منظور اخذ تصمیم‌های راهبردی ضروری بداند , موظف است موضوع را طی گزارش توجیهی , برای کارفرما بفرستد . کارفرما , تا پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش , نسبت به تشکیل جلسه اقدام می‌کند و تصمیم‌ها را در صورت‌جلسه‌ای تنظیم و بی‌درنگ به مدیر طرح ابلاغ می‌نماید . هرگاه کارفرما در مهلت تعیین‌شده نسبت به تشکیل جلسه و ابلاغ تصمیم‌ها اقدام نکند , مدیر طرح خود تصمیم‌گیری نموده و نتیجه را به کارفرما اعلام می‌کند .

ماده بیست‌ویک ـ عدم دخالت

21-1- مدیر طرح , مدیران , شرکا و کارکنان او در مدت قرارداد نباید در قراردادهای مشاوره , پیمانکاری و تدارک مصالح و تجهیزات موردنیاز اجرای موضوع قرارداد به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم مشارکت یا منافعی داشته باشند .

21-2- مدیر طرح , اعلام می‌کند که در موقع عقد قرارداد , مشمول ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و قانون منع مداخله مصوب 22 دی‌ماه 1337 , نیست و درصورتی‌که خلاف آن برای کارفرما محرز شود قرارداد فسخ و طبق ردیف 53-1 , رفتار می‌شود . هرگاه حین انجام خدمات مدیر طرح به علل زیر مشمول قانون پیش‌گفته شود .

21-2-1- تغییراتی در صاحبان سهام , میزان سهام , مدیران و بازرسان مدیر طرح ایجاد شود .

21-2-2- تغییراتی در دستگاه‌های دولتی و یا کارفرما پیش آید .

در مورد ردیف 21-2-1 قرارداد فسخ می‌شود و طبق ردیف 53-1 , رفتار می‌شود . در مورد ردیف 21-2-2 , به‌محض وقوع منع قانونی , مدیر طرح موظف است مراتب را به کارفرما اعلام کند و درصورتی‌که مانع قانونی رفع نشود , کارفرما قرارداد را خاتمه می‌دهد و طبق ماده 52 , با مدیر طرح عمل می‌نماید . هرگاه مدیر طرح مراتب را به‌موقع به کارفرما اعلام نکند , قرارداد فسخ می‌شود و طبق ردیف 53-1 , عمل می‌شود .

21-3- کارکنان خارجی مدیر طرح و خویشاوندان بلافصل یا همراهان ایشان حق دخالت در امور سیاسی ایران را ندارند .

ماده بیست‌ودو ـ استانداردهای فنی , مقررات و دستورالعمل‌ها

22-1- سیستم اندازه‌گیری آحاد در تمامی اسناد و مدارک فنی طرح , متریک می‌باشد , مگر آن‌که بنا به‌ضرورت , سیستم اندازه‌گیری دیگری در شرایط خصوصی ( پیوست 5 ) تعیین‌شده باشد یا بعداً توافق شود .

22-2- مدیر طرح باید در انجام خدمات موضوع قرارداد و تهیه و تنظیم مدارک و گزارش‌ها از معیارها و ضوابط فنی صادرشده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور استفاده کند . در صورت موجود نبودن این‌گونه ضوابط و معیارها از معیارها و ضوابط معتبری که در پیوست 5 تعیین‌شده و یا بعداً توافق می‌شود استفاده کند .

22-3- مدیر طرح باید در انجام خدمات موضوع قرارداد , مصوبات هیئت‌وزیران و دستورالعمل‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را که به استناد مواد 22 و 23 قانون برنامه‌وبودجه صادرشده است , قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه معاملات دولتی و برحسب مورد , مقررات مالی و معاملات خاص سازمان کارفرما را که باید از سوی کارفرما به او اعلام شود , رعایت کند .

22-4- مدیر طرح موظف است در اجرای وظایف در چارچوب شرح خدمات ( پیوست 2 ) , تمام ابلاغیه‌ها , دستور کارها , و اقدامات خود را در رابطه با سایر عوامل درگیر طرح با رعایت قرارداد آنان و ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط انجام دهد .

ماده بیست‌وسه ـ دقت و کوشش

23-1-  مدیر طرح , باید به‌عنوان مدیر صدیق و امین کارفرما خدمات موضوع این قرارداد را منطبق با اصول فنی و مهندسی و بر اساس استانداردهای تخصصی و حرفه‌ای و با رعایت ملاحظات مالی و اقتصادی , طبق دستورالعمل‌های مربوط و با به‌کارگیری حداکثر مهارت و دقت , به‌وسیله کارکنانی که واجد صلاحیت تخصصی و حرفه‌ای لازم هستند , انجام دهد و در مواردی که اظهارنظر و صلاحدید به او واگذارشده است , منصفانه و بی‌طرفانه عمل کند .

23-2- مدیر طرح , موظف است همواره تمامی گزینه‌ها و راه‌حل‌های ممکن برای تأمین اهداف طرح را بررسی نموده و مناسب‌ترین آن‌ها را به کار گیرد و یا پیشنهاد و انتخاب نماید .

23-3- مدیر طرح باید با برنامه‌ریزی , سازمان‌دهی , کنترل , نظارت و ارزیابی دقیق فعالیت‌های طرح و عوامل انجام آن و هدایت و راهنمایی به‌موقع و تنظیم و هماهنگی مناسب آن‌ها از بروز هرگونه انحراف از برنامه زمانی , مالی و کنترل کیفی طرح جلوگیری به عمل آورد و در تمامی مواردی که اتخاذ تصمیم بر عهده او گذاشته‌شده است , سریع و به‌موقع اقدام کند.

23-4- مدیر طرح موظف است کارفرما را از هر موضوع , رویداد و شرایطی که برای انجام صحیح و کامل کارها اهمیت داشته باشد یا بر اجرای قرارداد اثر نامطلوب بگذارد و یا باعث تغییر برنامه کار شود و یا بتواند به تهدید و یا تعارض با منافع کارفرما منجر شود , به‌موقع مطلع کند.

ماده بیست‌وچهار ـ مسئولیت مدیر طرح

24-1- مدیر طرح در قبال کارفرما و برای ارائه خدمات پیش‌بینی‌شده در پیوست 1 و پیوست 2 این قرارداد مسئول می‌باشد.

24-2- تأیید خدمات و یا تصویب مدارک و گزارش‌های موضوع قرارداد به‌وسیله کارفرما رافع مسئولیت مدیر طرح نمی‌باشد.

24-3- مسئولیت مدیر طرح در قابل‌واگذاری بخشی از خدمات موضوع قرارداد به اشخاص ثالث ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) که برحسب ضرورت مورد تأیید کارفرما نیز قرارگرفته باشد , کماکان همان مسئولیت‌های موضوع این قرارداد می‌باشد و موافقت کارفرما نسبت به واگذاری قسمتی از خدمات , رافع هیچ‌یک از تعهدات و مسئولیت‌های مدیر طرح در مقابل کارفرما نیست .

ماده بیست‌وپنج ـ محرمانه بودن اطلاعات

25-1- درصورتی‌که طبق شرایط خصوصی قرارداد , اطلاعات مربوط به موضوع قرارداد جزو طبقه‌بندی محرمانه باشد , و یا محرمانه بودن آن از سوی کارفرما به مدیر طرح اعلام شود , مدیر طرح مجاز نیست بدون تأیید قبلی کارفرما , اطلاعات مربوط به قرارداد را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دیگران بگذارد و کوشش می‌نماید تمامی اطلاعاتی را که در جریان انجام خدمات تحصیل می‌کند , محرمانه تلقی نموده و حداکثر سعی خود را برای جلوگیری از افشای اطلاعات به کار بندد .

25-2- در مواردی که اطلاعات محرمانه است , پس از اتمام قرارداد یا در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کماکان موارد حفاظت از اطلاعات به قوت خود باقی می‌ماند .

ماده بیست‌وشش ـ ارتباط با طرح‌های دیگر

26-1- در مواردی که انجام خدمات موضوع قرارداد با طرح یا طرح‌های دیگری ارتباط داشته باشد , مدیر طرح موظف است اطلاعات و مدارک فنی مربوط را طبق برنامه‌ای که با مهندس مشاور و یا سازمان‌های مربوط تنظیم شود , از کارفرما دریافت کند و در انجام خدمات خود منظور نماید .

ماده بیست‌وهفت ـ بیمه

مدیر طرح به هزینه کارفرما , مبادرت به برقراری بیمه با شرایط موردقبول کارفرما , در قبال مسئولیت اشخاص ثالث و در قبال ضرر و زیان احتمالی به تجهیزاتی که با هزینه کارفرما برای تهیه و تأمین می‌گردد , می‌کند .

ماده بیست‌وهشت ـ رعایت مقررات ایمنی

28-1- مدیر طرح باید اطمینان حاصل نماید که کارکنانش خدمات را به‌طور ایمن و مطمئن انجام داده و ضوابط ایمنی را , در تمام مراحل انجام خدمات رعایت می‌کنند .

28-2- مدیر طرح مراقبت می‌کند که پیمانکاران و سایر گروه‌هایی که در انجام کارهای طرح فعالیت می‌کنند , طبق مقررات , ضوابط و دستورالعمل‌های حفاظت و ایمنی کارگاه‌ها در کشور عمل کنند . این مراقبت , رافع مسئولیت‌های پیمانکاران و سایر گروه‌های اجرایی , نیست .

تعهدات کارفرما

ماده بیست‌ونه ـ اطلاعات , تصمیمات

29-1- با درخواست مدیر طرح , کارفرما باید در مدتی مناسب که باعث تأخیر در شروع خدمات نشود , تمامی اطلاعات موجود و قابل گردآوری مربوط به طرح و ساختگاه آن را به‌صورت رایگان در اختیار مدیر طرح قرار دهد .

29-2- در مورد تمامی موضوعاتی که برحسب نیاز از سوی مدیر طرح به کارفرما مراجعه می‌شود , کارفرما باید درمدت زمان قابل‌قبول که باعث تأخیر در انجام خدمات نشود , تصمیمات خود را به مدیر طرح اعلام کند .

29-3- در صورت عدم ارائه اطلاعات و مدارک لازم و یا عدم انجام تعهدات کارفرما به شرح درج‌شده در پیوست 5 , بیش از دو ماه پس از شروع قرارداد , مدیر طرح می‌تواند خاتمه قرارداد طبق ردیف 52-9-5 , را درخواست کند .

29-4- در انعقاد و اجرای قرارداد با مهندسان مشاور , پیمانکاران و سازندگان و فروشندگان پس از کسب نظر از مدیر طرح اقدام کند .

29-5- نمایندگی مدیر طرح از طرف کارفرما در تمامی قراردادهای موضوع ردیف 29-4 , در حد اختیارات واگذارشده قید گردد .

ماده سی ـ دسترسی به زمین

30-1- کارفرما باید امکان دسترسی بدون ممانعت به مکان طرح را به‌منظور انجام خدمات این قرارداد , برای مدیر طرح فراهم کند .

30-2- اخذ مجوزهای لازم برای انجام خدمات موضوع قرارداد بر روی زمین و مسیرها مربوط , بر عهده و به هزینه کارفرماست . مدیر طرح برای کسب مجوزهای لازم , در حد توان با کارفرما همکاری می‌کند .

ماده سی‌ویک ـ تسهیلات , مجوزها

31-1- کارفرما تدابیر و مساعدت‌های لازم را برای تسهیل کار مدیر طرح در ارتباط با خدمات موضوع قرارداد , با هزینه مدیر طرح , به‌ویژه در موارد زیر , فراهم می‌کند .

31-2- تسهیلات ویژه‌ای که بر طبق پیوست 5 قرارداد , باید توسط کارفرما برای انجام خدمات قرارداد در اختیار مدیر طرح قرار گیرد.

ماده سی‌ودو ـ پرداخت حق‌الزحمه

32-1- کارفرما متعهد است با رعایت شرایط قرارداد و طبق پیوست 3 و بر اساس ضوابط مربوط , حق‌الزحمه مدیر طرح را در قبال انجام خدمات پرداخت کند .

32-2- هریک از اقساط حق‌الزحمه طی صورت‌حسابی که به‌وسیله مدیر طرح تهیه و تسلیم کارفرما می‌شود , پس از رسیدگی از سوی کارفرما پرداخت می‌شود .

32-3- کارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت صورت‌حساب , آن را موردبررسی قرار دهد و پس از کسر کسور قانونی و قراردادی , ضمن ارسال یک نسخه از صورت‌حساب تأییدشده همراه با مستندات مربوط برای مدیر طرح , حق‌الزحمه را پرداخت کند .

32-4- هرگاه مدیر طرح به اصطلاحات اعمال‌شده از سوی کارفرما در مورد صورت‌حساب معترض باشد , اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مستندات , حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت صورت‌حساب اصلاح‌شده , به کارفرما اعلام می‌کند تا مورد رسیدگی قرار گیرد . هرگاه کارفرما هم چنان بر اعمال اصلاحات اعلام‌شده , اصرار داشته باشد , باید نسبت به پرداخت آنچه موردقبول اوست , اقدام کند . در این حالت , مدیر طرح می‌تواند نسبت به مبلغ مازاد موردنظر خود , از طریق ماده 60 اقدام کند و در صورت محق بودن , اصل مبلغ را به‌علاوه خسارت تأخیر تأدیه , طبق ردیف 32-5 , دریافت نماید .

32-5- درصورتی‌که کارفرما در پرداخت تمام یا بخشی از هریک از صورت‌حساب‌های تأییدشده بیش از یک ماه از تاریخ دریافت آن تأخیر کند , به استناد ماده 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی برای جبران خسارت مازاد بر یک ماه , اضافه بر اصل مبلغ تأخیر شده , مبلغی معادل حاصل‌ضرب نرخ سوده سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت پنج‌ساله ( مورد عمل در بانک‌های کشور ) در مبلغی که پرداخت آن به تأخیر افتاده , به مدیر طرح پرداخت می‌کند , حداکثر زمان مشمول پرداخت این خسارت , سه ماه است . در صورت تأخیر در پرداخت به مدت بیش از سه ماه , مدیر طرح می‌تواند طبق ردیف 52-9-2 , به قرارداد خاتمه دهد .

ماده سی‌وسه ـ آزاد کردن تضمین‌ها

33-1- کارفرما موظف است بی‌درنگ پس از استهلاک وجوه پیش‌پرداخت , نسبت به تقلیل متناسب مبلغ آن و پس از تسویه‌حساب , نسبت به آزاد کردن تمامی تضمین‌ها اقدام کند .

33-2- در صورت تأخیر در تقلیل یا آزاد کردن به‌موقع تضمین‌ها , جبران هزینه‌های اضافی ناشی از تمدید تضمین ها طبق اسناد مثبته به عهده کارفرماست .

ماده سی‌وچهار ـ تصویب مدارک و گزارش‌ها

34-1- کارفرما پس از دریافت مدارک و گزارش‌های خدمات موضوع قرارداد موظف است طبق مفاد ردیف 18-3 , در موردبررسی و اعلام نظر و ابلاغ مراتب تصویب در ظرف مدت پانزده روز یا مدت تعیین‌شده در برنامه زمانی اقدام کند .

34-2- کارفرما متعهد است در مواردی که مدیر طرح به‌منظور ادامه انجام خدمات موضوع قرارداد , تأیید گزینه‌های پیشنهادی را درخواست می‌کند , در کمترین مدت نسبت به بررسی و اعلام نظر یا تشکیل جلسات لازم و تصمیم‌گیری به صورتی اقدام نماید که درروند انجام خدمات تأخیر یا وقفه‌ای ایجاد نشود .

ماده سی‌وپنج ـ تغییر کارفرما

35-1- در صورت تغییر کارفرما بهر دلیل , مصوبه‌ها , تأییدیه‌ها و ابلاغیه‌های قبلی دارای اعتبار است و کارفرمای جدید نسبت به‌تمامی تعهدات گذشته , حال و نیز ادامه کار مسئولیت دارد .

35-2- تغییر کارفرما باید بی‌درنگ به مراجع مرتبط به انجام تعهدات موضوع قرارداد اعلام شود.

نمایندگان ـ کارکنان

ماده سی‌وشش ـ نماینده کارفرما

36-1- کارفرما پس از مبادله قرارداد , نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات , به مدیر طرح معرفی می‌کند .

36-2- دستورها و مدارکی که به‌وسیله نماینده کارفرما , در محدوده اختیارات تفویض شده به وی به مدیر طرح ابلاغ می‌شود , در حکم ابلاغ کارفرماست , بدیهی است با تغییر نماینده کارفرما , دستورهای ابلاغ‌شده و یا مدارک امضاشده به‌وسیله نماینده قبلی , معتبر می‌باشد .

ماده سی‌وهفت ـ نماینده مدیر طرح

پس از مبادله قرارداد , مدیر طرح نماینده یا نمایندگان خود را با تعیین حدود اختیارات , به کارفرما معرفی می‌کند .

ماده سی‌وهشت ـ کارکنان مدیر طرح

38-1- همه‌کسانی که به‌منظور اجرای خدمات موضوع قرارداد , به‌صورت دائم یا موقت , به هزینه مدیر طرح و برای او خدماتی انجام می‌دهند , کارکنان مدیر طرح شناخته می‌شوند و مسئولیت عملکرد آنان در مورد خدمات موضوع قرارداد به عهده مدیر طرح است .

38-2- کارفرما می‌تواند با ذکر دلیل از مدیر طرح بخواهد که هرکدام از کارکنان خود را که در انجام خدمات موضوع قرارداد اشتغال دارند از انجام خدمات موضوع قرارداد برکنار و شخص دیگری را جایگزین وی کند , در این صورت مدیر طرح مکلف به انجام این امر می‌باشد .

ماده سی‌ونه ـ قراردادهای کارکنان

39-1- قراردادهای منعقده بین مدیر طرح و کارکنان دائم و یا موقت وی که در ارتباط با انجام خدمات موضوع قرارداد منعقد می‌شود , تعهدی برای کارفرما ایجاد نمی‌کند .

39-2- در تنظیم و انعقاد قرارداد بین مدیر طرح و کارکنان وی , مقررات و قوانین جاری ازجمله قانون کار باید مراعات شود.

ماده چهل ـ به کار گماردن کارکنان کارفرما , مشاور و پیمانکار

مدیر طرح نمی‌تواند کارکنان شاغل کارفرما را به کار گمارد , مگر با کسب مجوز قبلی از کارفرما و به کار گماردن کارکنان شاغل مهندس مشاور و پیمانکار از سوی مدیر طرح , برای انجام خدمات موضوع این قرارداد ممنوع است .

ماده چهل‌ویک ـ به کار گماردن کارکنان مدیر طرح

به کار گماردن کارکنان مدیر طرح توسط کارفرما در ارتباط با موضوع قرارداد ممنوع است .

تعهدات مالی ـ حق‌الزحمه مدیر طرح

ماده چهل‌ودو ـ حق‌الزحمه مدیر طرح

42-1- حق‌الزحمه مدیر طرح برای انجام خدمات موضوع قرارداد و نحوه پرداخت آن به‌تفصیل در پیوست 3 قرارداد درج‌شده است .

42-2- حق‌الزحمه مدیر طرح بر اساس صورت‌حساب‌ها و یا مدارکی می‌باشد که باید در مواعد مقرر بر طبق اسناد و مدارک قرارداد توسط مدیر طرح تنظیم و به کارفرما ارائه شود .

42-3- پرداخت حق‌الزحمه مواردی که زمان پرداخت آن در قرارداد پیش‌بینی نگردیده است , برحسب مورد به‌تناسب پیشرفت کار و یا توافق طرفین تعیین می‌شود .

42-4- مبلغ حق‌الزحمه قرارداد با توجه به مبلغ حق‌الزحمه خدمات اضافی تغییر می‌کند و مبلغ تغییریافته بر اساس مفاد ردیف 42-1 , به مدیر طرح پرداخت می‌شود .

42-5- پرداخت حق‌الزحمه به مدیر طرح بابت تأخیر مجاز طبق ردیف 46-2 است .

ماده چهل‌وسه ـ پیش‌پرداخت

43-1- با تقاضای مدیر طرح , کارفرما 20 درصد از مبلغ حق‌الزحمه خدمات موضوع قرارداد را به‌عنوان پیش‌پرداخت , بدون کسر کسورات قانونی در مقابل سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر , پرداخت می‌کند . این مبلغ برای خدمات مرحله ساخت و تحویل ده درصد مبلغ حق‌الزحمه مرحله مربوط است .

43-2- به‌منظور استهلاک مبالغ پیش‌پرداخت , از هریک از اقساط حق‌الزحمه مبلغی به‌تناسب به صورتی کسر می‌شود که در آخرین قسط تمام مبلغ پیش‌پرداخت مستهلک شود .

43-3- به‌تناسب استهلاک مبالغ پیش‌پرداخت , سفته‌ها یا سایر تضمین‌های مربوط بی‌درنگ به مدیر طرح مسترد می‌شود.

43-4- در صورت خاتمه و یا فسخ قرارداد , هرگاه در تسویه‌حساب نهایی , مدیر طرح بابت پیش‌پرداخت‌ها به کارفرما بدهکار باشد . موظف است مبلغ بدهی را پرداخت کند وگرنه کارفرما از طریق قانونی , نسبت به وصول مطالبات خود از محل سپرده‌ها , تضمین‌ها و مطالبات مدیر طرح اقدام می‌نماید .

ماده چهل‌وچهار ـ تضمین حسن انجام کار

44-1- برای حصول اطمینان از حسن انجام کار و تکالیف مدیر طرح , ده درصد از پرداخت‌های مربوط به خدمات موضوع قرارداد به‌عنوان تضمین حسن انجام کار مدیر طرح کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می‌شود .

44-2- بعد از تصویب گزارش هر قسمت یا مرحله از کار , کسور حسن انجام کار مربوط به آن به مدیر طرح مسترد می‌گردد.

44-3- درصورتی‌که کسور حسن انجام کار مربوط به مرحله ساخت و تحویل باشد , نیمی ازآن‌پس از تحویل موقت کار , و بقیه آن پس از تحویل قطعی کار آزاد می‌شود . در صورت فسخ قرارداد به علت قصور مدیر طرح , وجه‌الضمان مربوط به نفع کارفرما ضبط می‌شود .

44-4- کسور حسن انجام کار به ازای دریافت سفته یا هرگونه تضمین معتبر دیگر به مدیر طرح بازگردانده می‌شود .

ماده چهل‌وپنج ـ مالیات , حق بیمه و سایر حقوق و عوارض قانونی

45-1- پرداخت هرگونه مالیات , عوارض , حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به مدیر طرح و کارکنان او و نیز حقوق گمرکی و عوارض مربوط به لوازم و وسایل موردنیاز مدیر طرح که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است , یا در آینده برقرار می‌شود و یا میزان آن در آینده تغییر می‌یابد , با رعایت مفاد ردیف 45-2 , به عهده مدیر طرح است .

45-2- درصورتی‌که مالیات , عوارض , حق بیمه تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی , جز آن‌هایی که هنگام امضای قرارداد وجود دارد , تغییر کند , حق‌الزحمه مدیر طرح نیز , توسط کارفرما , به‌تناسب بر اساس دستورالعمل‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور , تعدیل خواهد شد .

45-3- کارفرما آن قسمت از مالیات‌ها , حق بیمه تأمین اجتماعی و یا عوارض متعلق به پرداخت‌های مدیر طرح را که طبق مقررات و ضوابط جاری باید از طریق کارفرما وصول شود را از پرداخت‌های مدیر طرح کسر و به‌حساب مراجع مربوط پرداخت می‌کند و رسید آن را به مدیر طرح تسلیم می‌نماید .

45-4- درصورتی‌که کارفرما در پرداخت مبالغ یادشده به مراجع مربوط به‌موقع اقدام نکند و از این بابت جرائم و یا خسارتی متوجه مدیر طرح شود , کارفرما مسئول جبران تمام جرائم و خسارت‌هایی است که بدین علت به مدیر طرح تعلق‌گرفته است .

ماده چهل‌وشش ـ خسارت تأخیر

46-1- بابت تأخیر غیرمجاز مدیر طرح , خسارتی معادل حاصل‌ضرب نسبت مدت تأخیر غیرمجاز خدمات قسمت یا مرحله مربوط به مدت آن قسمت یا مرحله در میزان حق‌الزحمه آن قسمت یا مرحله و حداکثر تا بیست درصد حق‌الزحمه مربوط , از مدیر طرح دریافت می‌شود .

46-2- بابت تأخیر مجاز مدیر طرح , مبلغی معادل پنجاه‌درصد متوسط حق‌الزحمه ماهانه درمجموع ماه‌های اضافه‌شده طبق بخشنامه‌های مربوط , به‌حق الزحمه اضافه می‌شود . حداکثر مدت مشمول پرداخت حق‌الزحمه تأخیر مجاز قرارداد برای مراحل مطالعاتی , نصف مدت قسمت یا مرحله مربوط و حداکثر شش ماه و برای مرحله ساخت و تحویل , تابع شرایط اجرای کار است .

پس از سپری‌شده این مدت و عدم ابلاغ تعلیق از سوی کارفرما , مدیر طرح می‌تواند طبق ردیف 52-9-3 , عمل کند .

تغییر مدت ـ تعلیق ـ خاتمه ـ فسخ

ماده چهل‌وهفت ـ شروع و نفوذ قرارداد

47-1- این قرارداد از تاریخ مبادله آن ( ابلاغ از سوی کارفرما ) نافذ است .

47-2- شروع اولین قسمت یا مرحله از خدمات , پس از ابلاغ قرارداد از سوی کارفرما و پرداخت پیش‌پرداخت است و تاریخ شروع هریک از قسمت‌ها و مراحل بعدی , از تاریخ ابلاغ قسمت یا مرحله مربوط , به‌وسیله کارفرماست .

ماده چهل‌وهشت ـ تغییر مدت قرارداد

48-1- مدت قرارداد در صورت پیش آمدن هریک از موارد زیر , می‌تواند با پیشنهاد هریک از دو طرف و توافق آن‌ها تغییر یابد .

48-1-1- تغییر حدود خدمات بر طبق ماده 17 .

48-1-2- تعلیق

48-1-3- حوادث قهری

48-1-4- تأخیر در پرداخت‌ها

48-1-5- تأخیر در انجام تعهدات و وظایفی که به عهده کارفرماست .

18-1-6- تأخیر مجاز خدمات مدیر طرح با توجه به مفاد ردیف 49-1 .

ماده چهل‌ونه ـ تأخیر

49-1- مدیر طرح در مواقعی که پیش‌بینی کند خدمات موضوع قرارداد به عللی خارج از تقصیر و اختیار وی با تأخیر مواجه است باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز پیشنهاد مربوط به میزان تغییر در مدت حق‌الزحمه و سایر موارد را همراه با دلایل مربوط به کارفرما اعلام نماید . کارفرما حداکثر ظرف ده روز مراتب را بررسی می‌کند و بر اساس توافق طرفین نسبت به موضوع تصمیم‌گیری می‌نماید .

49-2- هرگاه کارفرما نتواند هریک از موارد موجب تأخیر از جانب خود را برطرف نماید و میزان تأخیر به بیش از سی درصد مدت انجام خدمات موضوع قرارداد بالغ گرد مدیر طرح موظف است مراتب را جهت اتخاذ تصمیم در مورد تعلیق یا خاتمه دادن به قرارداد به کارفرما گزارش کند .

49-3- کارفرما موظف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت گزارش ردیف 49-2 , نسبت به تعیین تکلیف قرارداد ( خاتمه دادن یا تعلیق ) نظر خود را به مدیر طرح ابلاغ نماید .

49-4- در صورت عدم ابلاغ نظر از سوی کارفرما ظرف مدت تعیین‌شده , مدیر طرح می‌تواند نسبت به اعلام خاتمه قرارداد طبق ماده 52 , اقدام کند .

49-5- هرگاه در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله تأخیر به وجود آید , در پایان خدمات آن قسمت یا مرحله , گزارش تأخیرات که توسط مدیر طرح به‌طور مستند اعلام‌شده است به‌وسیله کارفرما و با حضور نماینده مدیر طرح بررسی می‌شود و میزان مجاز و غیرمجاز آن با توافق تعیین و صورت‌جلسه می‌گردد و طبق ماده 46 , در محاسبه حق‌الزحمه و تسویه حق‌الزحمه منظور می‌شود .

49-6- درصورتی‌که طرفین قرارداد در مورد تعیین تأخیر مجاز و غیرمجاز به توافق نرسند , بر اساس ماده 60 , برای رفع اختلاف اقدام می‌شود .

49-7- درصورتی‌که کارفرما در حین مدت انجام خدمات موضوع قرارداد تشخیص دهد که مدیر طرح در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله بیش از سی درصد مدت مربوط تأخیر غیرمجاز دارد و یا در انجام هریک از خدمات تفکیک‌شده در برنامه زمانی بیش از پنجاه‌درصد مدت پیش‌بینی‌شده تأخیر غیرمجاز دارد , می‌تواند طبق ردیف 53-2 , قرارداد را فسخ کند .

ماده پنجاه ـ تعلیق

50-1- کارفرما می‌تواند با اعلام قبلی ده‌روزه به مدیر طرح در حین انجام خدمات هر قسمت یا مرحله , تمام یا بخشی از خدمات موضوع آن قسمت یا مرحله را , طی ابلاغیه‌ای که تاریخ شروع و خاتمه تعلیق در آن معین‌شده است , به حالت تعلیق درآورد .

50-2- تعلیق خدمات مدیر طرح از سوی کارفرما به علت تعلیق مطالعات یا تعلیق کارهای اجرایی ( در مرحله ساخت و تحویل ) انجام می‌شود .

50-3- تعلیق خدمات از سوی کارفرما در هر قسمت یا مرحله , فقط برای یک‌بار مجاز است , مدت تعلیق در هر قسمت یا مرحله از خدمات حداکثر یک‌چهارم مدت اولیه آن و یا چهار ماه است هرکدام که کمتر است .

50-4- مدیر طرح , موظف است از تاریخ شروع تعلیق , خدمات مربوط را متوقف کند و حداکثر ظرف مدت پانزده روز , گزارش وضعیت خدمات را تا تاریخ شروع تعلیق , تهیه و با تعیین میزان هزینه‌های تعلیق , موضوع ردیف 50-5 را , به کارفرما تسلیم نماید .

50-5- پرداخت هزینه‌های مربوط به دوران تعلیق خدمات , به‌استثنای خدمات مرحله ساخت و تحویل که تابع بخشنامه‌های مربوط است , ماهانه معادل سی درصد حق‌الزحمه متوسط ماهانه است , پرداخت این مبلغ , برای حداکثر چهار ماه و به‌صورت اقساط ماهانه مجاز است .

50-6- مدیر طرح , ده روز قبل از انقضای مدت تعلیق , نظر کارفرما را نسبت به چگونگی ادامه قرارداد , استعلام می‌کند . در صورت اعلام نظر کارفرما مبنی بر ادامه کار پس از سپری شدن مدت تعلیق , اجرای قرارداد ادامه می‌یابد .

50-7- درصورتی‌که تمدید تعلیق ضرورت داشته باشد , کارفرما قبل از پایان مدت تعلیق , موضوع را به مدیر طرح پیشنهاد می‌کند و در صورت موافقت مدیر طرح , بدون پرداخت هرگونه هزینه , مدت تعلیق تمدید می‌گردد .

50-8- در صورت موافقت نکردن مدیر طرح با تمدید مدت تعلیق یا اعلام نظر نکردن کارفرما برای چگونگی ادامه قرارداد (موضوع ردیف 50-6 ) , پس از سپری شدن دوره تعلیق با درخواست مدیر طرح قرارداد خاتمه داده می‌شود .

50-9- چنانچه در دوران تعلیق , کارفرما تصمیم به لغو تعلیق بگیرد , موضوع را به مدیر طرح ابلاغ می‌کند . در این صورت , حداکثر ده روز پس از ابلاغ , کار ادامه می‌یابد .

ماده پنجاه‌ویک ـ حوادث قهری

در موارد وقوع حوادث قهری و بروز شرایط اضطراری مانند جنگ اعلام‌شده یا نشده , انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی , شیوع بیماری‌های واگیردار , زلزله , سیل و طغیان‌های غیرعادی و خشک‌سالی بی‌سابقه و هم‌چنین آتش‌سوزی‌های دامنه‌دار , طوفان و حوادث مشابه که ناشی از کار مدیر طرح نباشد , به ترتیب زیر عمل می‌شود .

51-1- هرگاه بروز شرایط اضطراری , انجام قرارداد حاضر را برای یکی از دو طرف غیرممکن سازد , می‌تواند پایان قرارداد را به‌طرف دیگر اعلام کند .

51-2- هرگاه شرایط اضطراری گذرا باشد و ادامه قرارداد حاضر به‌طور موقت امکان‌پذیر نباشد , طبق ماده تعلیق , عمل می‌شود .

ماده پنجاه‌ودو ـ خاتمه دادن به قرارداد

52-1- کارفرما می‌تواند در هر زمان به شرح زیر به قرارداد خاتمه دهد .

52-2- در هر قسمت یا مرحله‌ای که کارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد , موضوع را با تعیین مهلت دوماهه , به مدیر طرح اعلام می‌کند .

52-3- مدیر طرح , پس از دریافت ابلاغ خاتمه قرارداد , بی‌درنگ باید کار را متوقف کند و تا پانزده روز , گزارش وضعیت پیشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد , تهیه و تسلیم کند . این گزارش , باید حاوی وضعیت و میزان پیشرفت هر بخش از خدمات قسمت یا مرحله و نیز بخش‌هایی که تکمیل آن‌ها به لحاظ حفظ منافع کار در مهلت دوماهه یادشده ضروری و امکان‌پذیر است , همراه با تعیین میزان حق‌الزحمه آن‌ها باشد .

52-4- هرگاه کارفرما رأساً یا بر اساس گزارش مدیر طرح , تشخیص دهد که لازم است تمام یا قسمتی از خدمات ناتمام تکمیل شود , باید موضوع را به مدیر طرح اعلام کند . در این صورت , مدیر طرح موظف است خدمات تکمیلی را در مهلت دوماهه انجام دهد .

52-5- درهرصورت , مدیر طرح موظف است در پایان مهلت دوماهه , نسبت به تحویل اصل تمام اسناد و مدارک کار , تحویل اموال کارفرما و ارائه صورت‌حساب حق‌الزحمه خدمات انجام‌شده و صورت هزینه‌های ناشی از پایان دادن قرارداد, مانند موافقت‌نامه‌ها , تعهدات مدیر طرح در مقابل کارمندان خود یا مؤسسات دیگر و نیز هزینه مراجعت کارکنان خارجی و خانواده آن‌ها به کشورشان و هزینه حمل لوازم آن‌ها به کشورشان , مشروط بر این‌که این هزینه‌ها به‌منظور اجرای این قرارداد ایجادشده باشد و بابت آن‌ها به مدیر طرح پرداختی نشده باشد , اقدام نماید .

52-6- کارفرما متعهد است ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت صورت‌حساب و صورت هزینه‌های موضوع‌بند 52-5 , نسبت به بررسی آن بر اساس شرایط قرارداد و میزان خدمات انجام‌شده , اقدام نماید و با مدیر طرح تسویه‌حساب کند , سپرده حسن انجام کار مدیر طرح در این حالت آزاد می‌شود .

52-7- هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هریک از قسمت‌ها یا مراحل قرارداد ابلاغ شود , کارفرما قرارداد را بدون تشریفات خاصی پس از تسویه‌حساب با مدیر طرح , بابت خدمات آن قسمت یا مرحله , پایان می‌دهد .

52-8- در مورد شمول ردیف 21-2-2 , هرگاه منع قانونی رفع نشود , قرارداد از سوی کارفرما خاتمه داده می‌شود و طبق مفاد این ماده , عمل می‌گردد .

52-9- مدیر طرح , می‌تواند  خاتمه دادن به قرارداد را در هریک از موارد زیر , درخواست کند :

52-9-1- عدم ابلاغ خدمات قسمت یا مرحله بعد , طی مهلت‌های درج‌شده در ردیف 16-3 .

52-9-2- در صورت تأخیر مازاد به رسه ماه در پرداخت حق‌الزحمه موضوع ردیف 32-5 .

52-9-3- در صورت سپری شدن حداکثر مدت شمول پرداخت حق‌الزحمه تأخیر مجاز , موضوع ردیف 46-2 .

52-9-4- بر اساس ردیف 50-8 .

52-9-5- در صورت انجام ندادن مفاد ردیف 29-3 , از سوی کارفرما بیش از دو ماه از تاریخ موردنظر در برنامه زمانی .

52-9-6- در صورت عدم تبعیت کارفرما از رأی مرجع حل اختلاف .

52-10- بر اساس ردیف 49-4 .

52-11- بر اساس ردیف 51-1 .

52-12- درصورتی‌که کارفرما حداکثر تا یک ماه زمینه‌هایی را که منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوی مدیر طرح‌شده است , رفع کند , مدیر طرح از درخواست صرف‌نظر می‌کند و خدمات خود را ادامه می‌دهد , در غیر این صورت , پس از انقضای مهلت یک‌ماهه , قرارداد خاتمه یافته تلقی شده و سایر اقدام‌ها طبق مفاد این ماده انجام می‌شود .

ماده پنجاه‌وسه ـ فسخ قرارداد

53-1- کارفرما می‌تواند در هریک از موارد زیر , بدون اخطار قبلی قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مدیر طرح ابلاغ کند .

53-1-1- اثبات شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت بر مدیر طرح در زمان عقد قرارداد یا طی مدت قرارداد , به‌استثنای ردیف 21-2-1 .

53-1-2- عدم اطلاع به کارفرما در مورد ردیف 21-2-2 .

53-1-3- انتقال قرارداد به شخص یا اشخاص ثالث , بدون اجازه کارفرما .

53-1-4- ورشکستگی به تقصیر یا انحلال شرکت .

53-1-5- اثبات این مطلب در دادگاه که مدیر طرح برای گرفتن کار یا اجرای آن , به کارکنان کارفرما , دستمزد , پاداش یا هدایایی داده , یا آن‌ها را در منافع خود شریک کرده است .

53-1-6- عدم تبعیت مدیر طرح از تصمیم مرجع حل اختلاف .

53-2- کارفرما در صورت تحقق هریک از موارد زیر , ابتدا به مدیر طرح اخطار می‌کند تا نسبت به رفع نواقص و اشکال اقدام کند و جریان امور را ظرف مدت یک ماه به‌صورت قابل‌قبول درآورد . در صورت عدم اقدام مدیر طرح نسبت به رفع نواقص در پایان مهلت تعیین‌شده , موضوع فسخ قرارداد ابتدا به‌وسیله هیئتی متشکل از سه نفر , به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمانی کارفرما بررسی و تأییدشده و پس از اخذ موافقت مقام یادشده , به مدیر طرح ابلاغ  می‌شود .

53-2-1- تأخیر غیرموجه در انجام خدمات هر قسمت یا مرحله , بیش از سی درصد مدت قسمت یا مرحله مربوط .

53-2-2- رعایت نکردن استانداردهای فنی و ضوابط حرفه‌ای .

53-3- مدیر طرح , با دریافت ابلاغ فسخ قرارداد , موظف است از ادامه کار خودداری کند و
بی‌درنگ کارفرما را از وضعیت کار مطلع سازد و طی مهلتی که از طرف کارفرما اعلام می‌شود اصل مدارک و گزارش‌های خدمات انجام‌شده تا آن تاریخ را به کارفرما تحویل دهد .

53-4- کارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد , بی‌درنگ نسبت به ضبط تضمین حسن انجام کار به نفع خود اقدام و نسبت به تعیین مبلغ حق‌الزحمه خدمات انجام‌شده تا تاریخ فسخ , طبق شرایط قرارداد اقدام می‌کند . کارفرما موضوع فسخ قرارداد را بی‌درنگ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌منظور اقدام لازم , اعلام می‌کند .

مقررات عمومی

ماده پنجاه‌وچهار ـ زبان قرارداد

زبان قرارداد فارسی است . درصورتی‌که مدارک قرارداد علاوه بر فارسی به زبان‌های دیگری نیز تهیه‌شده باشند , متن فارسی معتبر است , مدیر طرح , باید مدارک و گزارش‌های مطالعات , گزارش‌های ارزشیابی و پیشرفت کار و نیز سایر مکاتبات خود را به زبان فارسی , تهیه کند . تهیه مدارک و گزارش‌ها به زبان‌های دیگر , بستگی به‌پیش بینی آن در شرایط خصوصی دارد .

ماده پنجاه‌وپنج ـ قانون حاکم بر قرارداد

این قرارداد , از هر حیث تابع قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران است .

ماده پنجاه‌وشش ـ مالکیت اسناد

تمام مدارک و گزارش‌هایی که به‌موجب این قرارداد , توسط مدیر طرح تهیه می‌شوند , ازجمله نسخ اصلی , نور گذر یا رایانه‌ای , همه متعلق به کارفرماست . مدیر طرح , می‌تواند با اجازه کارفرما یک نسخه قابل تکثیر از مدارک و گزارش‌های یادشده را نزد خود نگاه دارد . درصورتی‌که در شرایط خصوصی قرارداد , محدودیتی قید نشده باشد , مدیر طرح حق دارد با استفاده از مطالعات انجام‌شده در قرارداد , مقاله‌های علمی را به نام خود , در درس گروهی‌ها , اجلاس‌ها و نشریات علمی و فنی , منتشر کند .

ماده پنجاه‌وهفت ـ انتقال به غیر

57-1- مدیر طرح , حق ندارد بدون کسب مجوز از کارفرما , موضوع این قرارداد را به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل یا واگذار کند . در صورت موافقت کارفرما با واگذاری قسمتی از کار به اشخاص ثالث , از مسئولیت و تعهدات مدیر طرح , به‌هیچ‌عنوان کاسته نمی‌شود .

57-2- کارفرما می‌تواند تمام یا قسمتی از حقوق یا اختیارات خود را با رعایت مقررات به اشخاص دیگر تفویض کند . در این صورت , انجام تعهدات کارفرما در رابطه با حقوق یا اختیارات تفویض شده , به عهده آن اشخاص خواهد بود .

ماده پنجاه‌وهشت ـ اشخاص یا قراردادهای ثالث

در مواردی که اجرای خدمات این قرارداد از سوی مدیر طرح مستلزم اعمال اختیارات یا اجرای وظایف مقرر در قراردادهای دیگری باشد , مدیر طرح در انجام این امور , با توجه به دانش فنی و تجربه خود , به‌عنوان یک شخص بی‌طرف عمل می‌کند و گزارش اقدام‌های خود را به کارفرما تسلیم می‌نماید .

ماده پنجاه‌ونه ـ ابلاغ‌ها

هرگونه اطلاعیه , دستور کار , اعلام نظر , ابلاغ تعلیق , ابلاغ پایان دادن قرارداد و موارد مشابه باید با قرارداد انطباق داشته و تنها به‌صورت کتبی معتبر است .

رسید دبیرخانه هردو طرف و یا رسید تحویل پستی , ملاک تسلیم گزارش‌ها , مدارک و مکاتبات است .

حل اختلاف

ماده شصت ـ حل اختلاف

60-1- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف‌نظر پیش آید , دو طرف می‌توانند برای حل سریع آن , قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق ردیف 60-3 , برحسب مورد , به روش تعیین‌شده در ردیف‌های 60-1-1 و یا 60-1-2 , عمل کنند :

60-1-1- در مورد مسائل ناشی از برداشت‌های متفاوت دو طرف از بخشنامه‌هایی که به استناد ماده 23 قانون برنامه‌وبودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ‌شده است , هریک از دو طرف از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام و دو طرف طبق نظری که از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام می‌شود , عمل کنند .

60-1-2- در مورد اختلاف‌نظرهایی که خارج از شمول ردیف 60-1-1 , است , رسیدگی و اعلام نظر درباره آن‌ها به کارشناس یا هیأت کارشناسی منتخب دو طرف واگذار می‌شود و دو طرف طبق نظری که از سوی کارشناس یا هیأت کارشناسی , در چارچوب قرارداد و قوانین و مقررات مربوط اعلام می‌گردد , عمل کنند .

60-2- درصورتی‌که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیئت کارشناسی موضوع ردیف 60-1-2 , به توافق نرسند یا نظر اعلام‌شده طبق ردیف‌های 60-1-1 و 60-1-2 , موردقبول هریک از دو طرف نباشد , برای حل اختلاف طبق ردیف 60-3 اقدام می‌گردد .

60-3- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد بین دو طرف اختلاف‌نظر پیش آید که راجع به اموال باشد , هریک از طرف‌ها می‌توانند درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه کنند .

تبصره یک : چنانچه رئیس سازمان یادشده با تقاضای مورداشاره موافقت نمود , مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌باشد .

تبصره دو : رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی باید در چارچوب قرارداد منعقدشده و قوانین و مقررات مربوط انجام شود . پس از اعلام نظر شورای یادشده طرف‌ها بر طبق آن عمل می‌کنند .

60-4- ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی‌دهد و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند .

به دستگاه‌های اجرایی , واحدهای خدمات مدیریت طرح ,

 واحدهای خدمات مشاوره و پیمانکاران

شماره : 201/54-735/105

تاریخ  :  28/1/1380

موضوع : موافقت‌نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح

به استناد آیین‌نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی موضوع ماده 23 قانون برنامه‌وبودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور ( مصوبه شماره 24525/ ت 14898 هـ مورخ 4/4/1375 هیأت وزیران ) به پیوست مجموعه موافقت‌نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح , همراه با مقررات ذی‌ربط , از نوع گروه اول ابلاغ
می‌شود تا از تاریخ ابلاغ برای انعقاد قراردادهای مدیریت تهیه و اجرای طرح‌ها با واحدهای خدمات مدیریت طرح به اجرا درآید .

رعایت کامل مفاد این نشریه از طرف دستگاه‌های اجرایی , واحدهای خدمات مدیریت طرح , واحدهای خدمات مشاوره , پیمانکاران و عوامل دیگر در طرح‌های عمرانی الزامی است .

                                                                         محمدرضا عارف

معاون رئیس‌جمهور رئیس سازمان

دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت‌نامه , شرایط عمومی و پیوست‌های قراردادهای

واحد خدمات مدیریت طرح و مقررات مربوط به آن‌ها

1- موافقت‌نامه

1-1- اطلاعات مربوط به موافقت‌نامه باید به‌طور کامل و روشن در محل‌های پیش‌بینی‌شده درج شود . تغییر دادن , کاستن عبارت‌ها و یا کلمه‌هایی از موافقت‌نامه یا افزودن به آن مجاز نیست و تنها محل‌های خالی باید تکمیل شود .

1-2- در ابتدای موافقت‌نامه باید عنوان رسمی یا قانونی دو طرف قرارداد درج شود .

1-3- در ماده یک موافقت‌نامه , برای درج موضوع قرارداد باید مراحل و قسمت‌های مختلف موضوع قرارداد نیز درج شود .

1-4- مدت قسمت‌ها و مراحل مختلف موضوع قرارداد با در نظر گرفتن مدت موردنیاز برای انجام خدمات و عملیات سایر عوامل باید به ترتیب در ماده 3 درج شود .

1-5- برآورد اولیه حق‌الزحمه به تفکیک قسمت‌ها و مراحل مختلف خدمات و به ترتیب در ماده 4 درج می‌شود .

1-6- نمایندگان مجاز دو طرف قرارداد باید تمام صفحه‌های موافقت‌نامه را امضا و در صورت لزوم مهر کنند .
2-
شرایط عمومی

2-1- شرایط عمومی باید بدون هیچ نوع تغییری در قراردادها مورداستفاده قرار گیرد . تغییر دادن , کاستن یا افزودن مطالبی به آن مجاز نیست . تنها صفحه آخر شرایط عمومی در محل تعیین‌شده به‌وسیله نمایندگان مجاز دو طرف امضا و در صورت لزوم مهر می‌شود .

2-2- تغییر , افزایش یا کاهش خدمات مدیر طرح ( موضوع ماده 17 ) صرفاً در محدوده اهداف کمی و حجم عملیات درج‌شده در موافقت‌نامه شرح عملیات طرح و در چارچوب موضوع قرارداد امکان‌پذیر است .

2-3- در اجرای ردیف 53-2 , شرایط عمومی , در دستگاه‌های اجرایی که تابع هیچ‌یک از وزارتخانه‌ها نیستند , مانند سازمان حفاظت محیط‌زیست , سازمان تربیت‌بدنی ایران و دیگر سازمان‌ها و نهادهایی که تهیه و اجرای طرح‌های عمرانی را به عهده‌دارند , انتخاب هیئت سه نفره به‌منظور بررسی فسخ قرارداد و موافقت با آن در عهده بالاترین مقام سازمان یا نهاد مربوط در مرکز می‌باشد .
3-
پیوست‌ها

3-1- تمامی پیوست‌ها باید به‌وسیله نمایندگان مجاز دو طرف امضا و در صورت لزوم مهر شود .

3-2- پیوست 1 . شرح موضوع قرارداد با توجه موافقت‌نامه شرح عملیات طرح مربوط به‌نحوی‌که محدوده خدمات مشخص باشد , در پیوست 1 درج شود و برحسب مورد نقشه محدوده‌ی موضوع قرارداد به آن ضمیمه گردد .

3-3- پیوست 2 . با توجه به موضوع قرارداد , آخرین شرح خدمات قسمت‌ها و مراحل مختلف رشته مربوط که از سوی این سازمان ابلاغ‌شده است , به‌عنوان پیوست 2 الحاق می‌شود .

3-4- پیوست 3. نحوه محاسبه حق‌الزحمه قرارداد به تفکیک قسمت‌ها و مراحل آن , تعداد و مبلغ اقساط حق‌الزحمه در پیوست 3 تعیین می‌گردد . نحوه تأمین وسیله نقلیه , غذا ,مسکن و محل کار برای عوامل مقیم واحد خدمات مدیریت طرح در این پیوست منظور می‌شود .

3-5- پیوست 5 . در پیوست موارد زیر درج شود :

3-5-1- اطلاعات و مدارکی که کارفرما علاوه بر موارد تعیین‌شده در شرایط عمومی باید در اختیار واحد خدمات مدیریت طرح قرار دهد .

3-5-2- در مواردی که کارفرما در نظر دارد تسهیلات ویژه‌ای مانند محل اسکان و وسیله نقلیه در اختیار واحد خدمات مدیریت طرح قرار دهد .

3-5-3- به‌جز موارد پیش‌گفته و سایر مواردی که در شرایط  عمومی به شرایط خصوصی مراجعه شده است درج هیچ نوع تعهد دیگری در این پیوست که برای دستگاه اجرایی بار مالی اضافه بر قرارداد ایجاد کند , مجاز نیست .

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها