قرارداد محوطه‌سازی

 بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

شرکت…………….. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………

که ازین پس « کارفرما »نامیده خواهد شد، و

خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی …………………، صادره از ……………، تلفن ثابت……………..، تلفن همراه ……………، به آدرس …………………………………………….که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

1-1- نصب جدول پیش‌ساخته بتنی به عیار 250 به ابعاد 15/0*5/0*5/0 متر .

الف) پی کنی و تسطیح و رگلاژ بستر خاک به ابعاد 3/0*75/0*1 متر .

ب) بتن‌ریزی مگر زیر جداول به ابعاد 10/0*55/0*1 به عیار 150 .

ج) نصب جدول بتنی و بندکشی بین جداول به ابعاد و مشخصات فوق‌الذکر .

د) بتن‌ریزی تقویتی دو طرف جدول به‌صورت ماهیچه به ابعاد 25/0*15/0*1 متر به عیار 200 .

1-2-  نصب کانیو با جداول بتنی 15/0*5/0*5/0 ایستاده و 10/0*30/0*50/0 خوابیده به عیار 250 .

الف) پی کنی , تسطیح , رگلاژ بستر خاک به ابعاد 30/0*1*1 متر .

ب) بتن ریزی مگر زیر جداول به ابعاد 10/0*8/0*1 متر به عیار 150 .

ج) نصب جداول بتنی و بندکشی به ابعاد و مشخصات فوق‌الذکر .

د) بتن‌ریزی تقویتی , جداول ایستاده به‌صورت ماهیچه 25/0*15/0*1 و جهت جداول خوابیده به‌صورت ماهیچه 1/0*25/0*1 و بتن زیر کانیو به ابعاد  به عیار 200 .

1-3- نصب آجر سیمانی جالیز ( کف‌پوش ) شامل :

الف) پی کنی , خاک‌ریزی , تسطیح , رگلاژ بستر خاک به ابعاد 30/0*5/1*1 .

ب) آبپاشی , کوبیدن بستر خاک با تراکم 95 درصد .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد

2-1- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا بر مورد توسط کارفرما ابلاغ می‌گردد .

2-3- کلیه دستور کارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می‌گردد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً ………………… ریال پیش‌بینی می‌گردد که تا 25 درصد قابل‌افزایش یا کاهش می‌باشد که بر اساس صورت‌وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود .

3-1- نصب جدول بتنی به عیار 250 و به ابعاد 15/0*5/0*50/0 هر متر طول از قرار ……… ریال

3-2- نصب کانیو با جداول بتنی 15/0*5/0*5/0 ایستاده و 10/0*30/0*50/0 خوابیده به عیار 250 از قرار هر متر طول ………………… ریال .

3-2- نصب آجر سیمانی جالیز از قرار هر مترمربع …………………… ریال .

تبصره یک : چنانچه عمق پی‌کنی بیش از 30 سانتی‌متر باشد به ازای هر 10 سانتی‌متر اضافه پی‌کنی ………….. ریال به بهای تک جدول در هر متر طول اضافه می‌گردد .

تبصره دو : چنانچه عمق پی‌کنی بیش از 30 سانتی‌متر باشد به ازای هر 10 سانتی‌متر اضافه پی‌کنی …………………… ریال به بهای کانی و در هر متر طول اضافه می‌گردد .

ماده چهار ـ نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت‌وضعیت کارهای انجام‌شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .

تبصره : 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تأیید کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد .

ماده پنج ـ مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعاً ……….. روز / ماه شمسی از تاریخ ………… لغایت ………………. می‌باشد .

ماده شش ـ تعهدات پیمانکار

6-1- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می‌باشد و کلیه نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده و کلیه کارها را طبقه نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد .

6-2- پیمانکار می‌بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام‌الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی موردنیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضورداشته باشد .

6-3- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ……………….. ریال به‌صورت چک تضمین‌شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می‌نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می‌گردد .

6-4- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فی‌مابین بدون نیاز به هیچ‌گونه تشریفات لغو شده تلقی می‌گردد .

6-5- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می‌تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه‌های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورت‌جلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

6-6- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تأخیر که ناشی از کار پیمانکار باشد کلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود .

6-7- پیمانکار حق واگذاری کار را به غیر ندارد و در صورت اثبات چنین سندی , کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و به‌صورت تام‌الاختیار خواهد داشت .

6-8- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت , ابزار , ماشین‌آلات , مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می‌تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسایل و .. نموده در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران است .

6-9- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام‌وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) یا افرادی را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارد .

6-10- پیمانکار ملزم می‌گردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از کارکنان وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد . حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه‌حساب و به‌جای آن‌ها افراد مورد تأیید را بکار گمارد .

6-11- در صورت وقوع حادثه برای کارکنان پیمانکار , پیمانکار مسئولیت تهیه , تکمیل و امضاء فرم گزارش‌ها حادثه به وزارت کار و همچنین کلیه جنبه‌های مالی و حقوقی آن را به عهده خواهد داشت .

6-12- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی کارکنان خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که کارکنان خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسایل استحفاظی نماید تا کارکنان دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمناً رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می‌باشد .

6-13- پیمانکار تعهد می‌نماید در پایان هرروز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

ماده هفت ـ تعهدات کارفرما

7-1- کارفرما متعهد است زمین موردنیاز برای ایجاد کارگاه و اجراء عملیات موضوع پیمان را همراه با کلیه نقشه‌های اجرایی در اختیار پیمانکار قرار دهد .

7-2- تأمین مصالح مصرفی به درخواست پیمانکار و تأمین ماشین‌آلات حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا به عهده کارفرما می‌باشد ( بارگیری , حمل , تخلیه مصالح ) از انبار تا محل اجرا به عهده پیمانکار می‌باشد .

7-3- تأمین محل اسکان کارکنان پیمانکار در کارگاه در حدو مقدورات به عهده کارفرما می‌باشد .

ماده هشت  ـ موارد فسخ قرارداد

8-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار .

8-2- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش‌بینی‌شده .

8-3- تأخیر در شروع بکار بیش از …………… روز از تاریخ ابلاغ قرارداد .

8-4- تأخیر در اجرای کار به‌طوری‌که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و با سوءنیت پیمانکار بنماید .

8-5- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما .

8-6- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمان‌بندی انجام شود .

تبصره : در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده نه ـ دوره تضمین قرارداد

مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تأیید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده , دو برابر مدت‌زمان قرارداد می‌باشد و در صورت بلا نقص بودن کار انجام‌شده , مبلغ ده درصد حسن انجام کار و سپرده انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار به ایشان مسترد می‌گردد .

ماده ده-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده یازده-تفکیک پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس روی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده دوازده-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده سیزده-فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده چهارده-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده پانزده-حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده شانزده-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                              …………………..

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

 

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها