قرارداد مدیریت پروژه





بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ……………………………..

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس …………………………………………………………

که ازین پس «مدیریت پروژه»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده1 : موضوع قرارداد

موضوع این قرارداد مدیریت و مشاوره : فنی ، مالی ، تدارکاتی و اجرائی پروژه . . . . . . . . . . . . متعلق به آقای . . . . . . . . . . . . . . . . . است ؛ مشخصات پروژه به شرح زیر است :

عنوان پروژه

شماره پروانه

مالک

نشانی محل احداث پروژه

ماده 2 : شرح خدمات مدیریت پروژه و مراحل آن

پیگیری تهیه نقشه‌های معماری ، تأسیساتی و سازه .

مدیریت کلیه عملیات اجرائی شامل تجهیز کارگاه ، تخریب ساختمان قدیمی ( در صورت وجود در ملک یادشده ) ، پیاده نمودن نقشه ، گودبرداری ، اجرای اسکلت ، سفت‌کاری و نازک‌کاری ( شامل تأسیسات ، کارهای چوبی ، نقاشی ، کابینت ، نصب تجهیزات گرمائی ، برودتی ، برقی ، الکترونیکی و سایر موارد ) تا انتهای کار بنحویکه ساختمان بلافاصله قابل بهره‌برداری کامل باشد .

مشاوره برای تدارکات کلیه مواد و مصالح مصرفی در پروژه .

بررسی صلاحیت ، استعلام ، انتخاب ، عقد قرارداد ، تهیه صورت‌وضعیت و کنترل فنی پیمانکاران اجرائی به عهده مدیریت پروژه است .

تهیه کلیه گزارشات آماری ، جدول زمان‌بندی ، گزارش‌ها روزانه ، فهرست حقوق کلیه کارکنان ، فهرست حضوروغیاب و سایر گزارش‌ها به عهده مدیریت پروژه است .

ماده 3 : مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت آن

مبلغ حق‌الزحمه بابت شرح خدمات مندرج در ماده ب برابر ( ............ % ) هزینه‌های اجرائی است . هزینه‌های اجرائی شامل دستمزدها ، مصالح ، ابزار و کلیه پرداخت‌ها به‌جز موارد مشروحه ذیل است :

هزینه خرید زمین و حق دلالی آن .

هزینه پرداخت عوارض شهرداری ، انشعابات آب ، برق ، گاز ، تلفن ، فاضلاب و مشابه .

مبلغ حق‌الزحمه مدیریت پروژه خالص است و هیچ‌گونه کسوراتی مانند مالیات ، بیمه و غیره از آن کسر نمی‌گردد .

در ابتدای هرماه صورت‌وضعیت مدیریت پروژه طبق بند یک ماده حاضر با توجه به کلیه هزینه‌ها اعم از قطعی ، علی‌الحساب و پیش‌پرداخت توسط مدیریت پروژه به کارفرما تحویل می‌گردد ، کارفرما ظرف یک هفته به آن رسیدگی و    حق‌الزحمه پیمان مدیریت را پرداخت می‌نماید .

کارفرما به‌عنوان پیش‌پرداخت مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در زمان عقد قرارداد به مدیریت پروژه پرداخت می‌نماید که این مبلغ طی 10 قسط مساوی ( تا حداکثر 70% درصد مبلغ خالص صورت‌وضعیت )  از صورت‌وضعیت مدیریت پروژه کسر می‌گردد .

هزینه‌های اجرائی این پروژه به‌صورت تخمینی در حدود . . . . . . . . . . . . . . . . . . ریال برآورد می‌گردد . این مبلغ قابل‌افزایش و یا کاهش است .

ماده 4ـ : شرایط قرارداد

چنانچه قبل از اتمام ساختمان به شرح مندرج دربند 2 ، این قرارداد به هر علتی فسخ گردد حق‌الزحمه مدیریت پروژه به شرح ذیل افزایش می‌یابد :

در مرحله اتمام گودبرداری .

در مرحله اتمام پی‌سازی .

در مرحله اتمام اسکلت .

در مرحله اتمام سفت‌کاری .

در مرحله نازک‌کاری .

چنانچه به عللی به‌جز علل ناشی از قصور پیمانکار ، عملیات اجرائی کند و یا تعطیل موقت گردد و حق‌الزحمه ماهیانه پیمان مدیریت از مبلغ . . . . . . . . . . . . . . ریال کمتر گردد کارفرما می‌بایستی مابه‌التفاوت مبلغ فوق تا مبلغ . . . . . . . . . . . . . . . . .  ریال را به مدیریت پروژه به‌صورت بلاعوض پرداخت نمایند .

کارفرما با امضاء این قرارداد به پیمانکار مدیریت دستور عدم کسر بیمه و مالیات از پیمانکاران جزء را می‌دهد و کلیه پیامدهای قانونی ، قضایی و جرائم آن را شخصاً تقبل می‌نماید .

کارفرما با امضاء این قرارداد به پیمانکار مدیریت دستور استفاده از کارگران خارجی بدون مجوز را می‌دهد و کلیه پیامدهای قانونی ، قضائی و جرائم آن را شخصاً تقبل می‌نماید .

ماده 5 : تعهدات کارفرما

پرداخت حقوق رئیس کارگاه ، حسابدار ، مأمور خرید ، انباردار ، نقشه‌بردار مترور و صورت‌وضعیت نویس به عهده مدیریت پروژه است ؛ سایر پرداختی‌ها به عهده کارفرما می‌باشد .

پرداخت هرگونه انعام و حق‌العمل به عهده کارفرما می‌باشد .

هزینه تجهیز کارگاه به عهده کارفرماست .

پیگیری و اخذ و مسائل هرگونه انشعاب ( آب ، برق ، گاز ، تلفن ، فاضلاب و غیره ) به عهده کارفرما می‌باشد.

در صورت بروز هرگونه مشکل در شهرداری و سایر ارگانها ، شکایت همسایگان ، گرفتن عدم خلاف و پایان کار و سایر موارد از این قبیل به عهده کارفرما می‌باشد .

پرداخت حق‌الزحمه تهیه نقشه‌های معماری ، تأسیساتی ، سازه ، مهندسین ناظر شهرداری ، هزینه مهر مشاورین به عهده کارفرما است .

کارفرما موظف است پروژه را بیمه ( کارکنان و شخص ثالث ) نمایند در غیر این صورت مسئولیت مدنی حوادث ، پیگیری امور مربوطه و هزینه‌ها ( خسارت مالی ، پزشکی ، دیه و نظایر آن ) به عهده کارفرما می‌باشد .

ماده 6:مدت قرارداد

مدت این قرارداد از تاریخ شروع . . . . . . . ماه شمسی است . شروع قرارداد از تاریخ تحویل ملک به مدیریت پروژه و دریافت پیش‌پرداخت است .

ماده 7:یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 8:تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 9:تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 10:فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده11:تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده12:حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده13:تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                             …………………..

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها