قرارداد فضای سبز

بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………………. به نمایندگی آقای ……………. به شماره ملی ……… نام پدر ……………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما »نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای ……………. به شماره ملی ……… نام پدر ……………. شماره تماس ………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس « پیمانکار»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده 1 ) موضوع قرارداد

انجام کلیه خدمات مربوط به نظافت ساختمان‌های اداری , آموزشی و پژوهشی رفاهی خوابگاهی واقع در پردیس مرکزی مجتمع به شرح زیر :

ماده 2) مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد …………… ریال ( …………… ریال ) است که در دوازده قسط پس از صدور گواهی حسن انجام کار و کسر بیمه و مالیات در وجه پیمانکار پرداخت خواهد شد و پرداخت آخرین قسط با ارائه مفاصا حساب قابل پرداخت می‌باشد .

پیمانکار موظف است حقوق و مزایای و  عیدی و پاداش و سایر مطالبات کارگران را برابر ضوابط قانون کار به‌موقع پرداخت نمایند و چنانچه پرداختی مجتمع به پیمانکار به دلایل منطقی به تعویق افتد این امر نباید بعث به تعویق افتادن پرداخت مطالبات کارگران باشد درصورتی‌که در پرداخت دستمزد کارگران تأخیر حاصل شود به کارفرما این اجازه داده می‌شود از محل مطالبات و یا تضمین سپرده طبق کارت‌های حضور غیاب پرداخت‌های مزبور را انجام دهد و پیمانکار حق اعتراض را ندارد .

ماده 3 ) مدت قرارداد

مدت قرارداد از تاریخ ………….. تا تاریخ ………….. به مدت یک سال می‌باشد و در صورت توافق طرفین با همین شرایط و پس از پایان قرارداد برای یک سال دیگر تمدید می‌گردد .

ماده 4 ) تعهدات پیمانکار

ماده 5 ) تضمین حسن انجام کار

پیمانکار موظف است مبلغ…………..ریال (……………..ریال) معادل …….. کل مبلغ قرارداد ضمانت‌نامه بانکی بابت حسن انجام کار در اختیار کارفرما قراردهد تا درصورتی‌که پیمانکار به یک و یا کلیه تعهدات خود به‌طور جزئی و یا کلی عمل ننماید و یا موجب ضرر یا زیان کارفرما را فراهم نماید کارفرما حق دارد بدون انجام تشریفات اداری و یا قضایی و یا ابلاغ رسمی مبلغ سپرده را به نفع دانشگاه ضبط نماید و در غیر این صورت و در صورت صحت عمل پس از انجام کار خاتمه اعتبار قرارداد مبلغ سپرده مزبور به وی مسترد خواهد شد .

تبصره : تشخیص عدم انجام هریک از تعهدات این قرارداد به‌طور جزئی و یا کلی و نیز ضرر و زیان وارده و میزان آن با …… می‌باشد و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را در این مورد از خود سلب می‌نماید و در ضمن مجتمع مختار است موضوع قرارداد را به مأخذ 25% افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار ملزم به رعایت آن می‌باشد .

ماده 6) انتقال پیمان

پیمانکار نمی‌تواند موردقرارداد را کلاً و یا جزاً به غیر واگذار نماید .

ماده 7 ) اطلاع از شرایط قرارداد

پیمانکار قبلاً از محل بازدید نموده و از شرایط و چگونگی مقتضیات محل و شرایط پیمان و شرایط کار و چگونگی آن اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد به عذر عدم اطلاع نمی تواند معتذر شود .

ماده 8 ) منع مداخله کارکنان دولت

پیمانکار اعلام می دارد که در هنگام انعقاد این قرارداد مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 نمی باشد و چنانچه خلاف آن ثابت شود کارفرما می‌تواند علاوه بر فسخ قرارداد و ضبط سپرده خسارات مربوطه را از پیمانکار دریافت نماید .

ماده 9 ) پرداخت مالیات و عوارض

پرداخت هرگونه مالیات و عوارض و حقوقی که به‌موجب قوانین و مقررات موجود و یا قوانین و مقرراتی که بعداً وضع می‌شود و به این قرارداد تعلق گیرد به عهده پیمانکار است و کارفرما حق دارد این قبیل کسورات قانونی را به هنگام پرداخت برداشت نماید.

ماده 10 ) کارگران پیمانکار

کلیه کارگرانی که برای انجام مورد پیمان در خدمت پیمانکار می‌باشد کارگر محسوب شده و کلیه مسئولیت‌های ناشی از قانون کار و سایر قوانین جاری کشور و هر نوع حقوق و مزایای قانونی کارگران مزبور به عهده پیمانکار است و کارفرما از هرگونه مسئولیت در این مورد مبری است .

ماده 11 ) محل قانونی پیمانکار

محل قانونی پیمانکار همان است که در مقدمه پیمان نوشته‌شده است و درصورتی‌که این محل تغییر کند پیمانکار متعهد است محل جدید خود را بلافاصله کتباً به کارفرما اطلاع دهد و درصورتی‌که پیمانکار به این تعهد عمل نکند هر نامه‌ای که از طرف کارفرما به‌وسیله نامه‌رسان یا پست به محل قانونی سابق پیمانکار ارسال شود ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد .

ماده 12) یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 13) تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 14) تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 15) فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 16) تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 17) حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 18) تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                       ………………….

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها