قرارداد طبخ غذا

 

بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازین پس « کارفرما »نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………….

که ازاین‌پس « پیمانکار »نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد :

پیمانکار متعهد و متلزم می‌گردد که از تاریخ ………………. لغایت …………….. غذای بین روز کارکنان را که حدوداً …………….. نفر می‌باشند در طول ایام کاری به‌عنوان نهار طبق لیست تنظیمی و به‌صورت گرم و با توجه به توضیحات ذیل تأمین نماید .

ماده 2-  مبلغ قرارداد:

بین کارفرما و پیمانکار برای هر پرس غذا ………….. ریال توافق و تراضی گردید که در پایان هر ……………. طبق صورت‌جلسه تعداد بن های اخذشده محاسبه و پس از تأیید ناظر پرداخت گردد .

ماده 3-مدت قرارداد :  

الف: مدت قرارداد از تاریخ   ……….   به مدت   ……….   ماه خواهد بود که پس از پایان مدت قرارداد با توافق طرفین تمدید خواهد شد .

ماده 4- تعهدات پیمانکار:

1-خرید مواد اولیه به‌طورکلی و  حمل به ………………….. جهت طبخ غذا به عهده پیمانکار است .

2- طبخ مطبوع و توزیع مطلوب در آشپزخانه و سالن غذاخوری شرکت به عهده پیمانکار است.

3 انواع مواد اولیه خام از تولیدات داخلی کشور و از نوع مرغوب خریداری و مورد طبخ قرار می‌گیرد . مقدار برنج برای هر نفر در انواع غذاها ……………. گرم و گوشت گوسفند یا گوساله در انواع خورشت‌ها ……………. گرم و در سبزی‌پلوها …………… گرم و کباب‌کوبیده و مرغ برای هر پرس زرشک‌پلو یک عدد مرغ پاک‌کرده به وزن حدوداً ………….. گرم با مخلفات مربوطه منظور خواهد شد .

4- به‌طور اخص و طبق معمول در انواع غذاها حسب ضرورت منظور و به عهده پیمانکار و بهای مصرف نوشابه همراه هر پرس غذا مقداری نان و ماست یا سالاد یا سوپ منظور و به عهده پیمانکار است .

5- چنانچه برای برگزاری جلسات و درس گروهی‌ها به تعدادی غذای بیشتری نیاز پیدا نماید قبلاً به اطلاع پیمانکار رسانیده و پیمانکار بامنظور داشتن جمیع شرایط این پیمان اقدام خواهد نمود .

6- انتخاب نوع غذا ایام هر هفته از انواع زرشک‌پلو با مرغ , کباب‌کوبیده , یک نوع خورشت , باقلاپلو با گوشت , پلو با ماهی , با رعایت مشخصات و در ایام هفته خواهد بود .

7- تأمین نیروی لازم برای تهیه و طبخ و توزیع به‌نحوی‌که کلیه امور به‌موقع انجام پذیرد کلاً به عهده پیمانکار و تمام نیرو که به نحوی در طبخ و توزیع غذا مداخله دارند باید دارای کارت بهداشتی و لباس یا روپوش مخصوص و معمول باشد و بدون رعایت مراتب فوق کار نخواهند کرد . پرداخت کلیه حقوق متعلقه به نیروهای خرید و طبخ و توزیع به هر عنوان به عهده پیمانکار است . رعایت و منظور داشتن کلیه مقررات و قوانین شامل این قرارداد اعم از بیمه کار و حوادث ناشی از کار و بازنشستگی و ایام بیکاری و بلاتکلیفی کارگران به عهده پیمانکار بوده و طبق مقررات مربوطه محاسبه و پرداخت خواهد نمود .

8- کارفرما سرویس آشپزخانه خود را کلاً با دستگاه‌ها و سرویس‌ها و یخچال و ظروف مربوطه به سرو را طبق صورت‌جلسه تحویل پیمانکار می‌دهد و پیمانکار موظف به نگهداری و استفاده صحیح بوده و در پایان قرارداد عیناً تحویل خواهد نمود و استفاده از کلیه وسایل فقط برای طبخ و توزیع غذای شاغلان در شرکت خواهد بود و در صورت کم‌وکاست و خرابی ملزم به پرداخت و جبران آن خواهد بود و تأمین آب و برق و گاز و همچنین تعمیرات وسایلی که مستند به‌غفلت عوامل پیمانکار نباشد و به تشخیص و نظر ناظر به عهده کارفرما است .

9- بهداشتی کردن و رعایت بهداشت و نظافت کافی و لازم تمام وسایل و محل طبخ و توزیع به عهده پیمانکار که دقیقاً رعایت و اقدام خواهد شد . خرید و مصرف وسایل بهداشتی و نظافت به‌طورکلی با پیمانکار است .

10- در تمام مراحل خرید و طبخ و توزیع غذا پیمانکار یا نماینده معرفی‌شده کتبی ایشان حاضر و مسئول حسن انجام تعهدات خواهد بود .

11- ملاک تعداد توزیع غذای کارکنان بن غذای امضاء و مهمور شده از طرف شرکت با تاریخ روز خواهد بود .

12-شرکت یک نفر را به‌عنوان ناظر بر حسن انجام این قرارداد معرفی و نظرش در تمام مراحل طبخ و توزیع و رعایت بهداشت قطعی و لازم‌الاجرا است .

13- کلیه غذاهای زائد و غیربهداشتی از محوطه طبخ و توزیع خارج و معدوم خواهد شد و ملاک زائد و غیربهداشتی نظریه ناظر است .

ماده 5- شروط قرارداد:

کلیه کسورات اعم از بیمه و مالیات و غیره که به نحوی از انحاء شامل این قرارداد می‌گردد به عهده پیمانکار است که باید پرداخت شود و قوانین مربوطه لازم‌الاجرا است. کارفرما هر زمان که صلاح بداند بااطلاع قبلی قرارداد را فسخ و پیمانکار متعهد است ظرف مدت ………………… ماه از تاریخ ابلاغ اطلاعیه کلیه وسایل و ابزار و ظروف را که طبق صورت‌جلسه تحویل گرفته به امور اداری شرکت تحویل و آشپزخانه را تخلیه و تحویل نماید . در صورت عدم تخلیه به‌موقع پیمانکار متعهد است روزانه مبلغ ………………… بپردازد . کارفرما می‌تواند از مطالبات ایشان کسر نماید و پیمانکار حق هیچ‌گونه اعتراضی ندارد .

1- کلیه نیروهای پیمانکار باید قبلاً به امور اداری شرکت معرفی شوند و در پایان کار روزانه محل را ترک و خارج شوند . تأمین و هزینه رفت‌وآمد کارگران به عهده پیمانکار است .

2 پیمانکار به‌منظور تضمین حسن اجرای تعهدات خود به شرح بالا یک فقره ……………. به مبلغ ……………. ریال در اختیار کارفرما قرار داده و اختیار می‌دهد که کارفرما در صورت لزوم به‌منظور تأمین خسارات وارده بر اساس نظر ناظر فوق‌الذکر و طبق مقررات مبلغ آن را وصول نماید .

3 پیمانکار کلیه مواد این قرارداد را مطالعه و قبول و متعهد و ملزم به اجرای دقیق آن خواهد بود .

ماده6-یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده7-تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده8-تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده9-فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده10-تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده11-حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده12-تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین مارسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                              ………………………..

امضای شاهد اول                                                          امضای شاهد دوم

…………………                                                               ………………………..

 

تاریخ

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها