قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته در حال احداث

بسمه‌تعالی

 

1- فروشنده: نام .................. نام خانوادگی .................. فرزند .................. دارای شناسنامه .................. صادره از .................. به نشانی: ...........................................................................................

2- خریدار: نام .................. نام خانوادگی .................. فرزند .................. دارای شناسنامه .................. صادره از .................. به نشانی: ..........................................................................................................

3- مورد معامله:

تمامی شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک .......... واقع در خیابان ............. که واقع در اشکوب دوم بر جنوب شرقی ساختمان می‌باشد و مساحت بنای مفید آن به‌طور تقریبی .................. مترمربع است و در حال حاضر سفت‌کاری آن اتمام یافته و به رؤیت خریدار رسیده است و حدود مشخصات آن به‌نحوی‌که رافع هر نوع شبهه و ظن است برای طرفین معین و روشن می‌باشد. مسئله تقریب مساحت و کیفیت تکمیل و مصالحی که باید مصرف شود به شرح آتی روشن‌شده است.

4- ثمن معامله:

ثمن معامله بابت هر مترمربع مفید بنا پس از تکمیل به شرح و با مشخصاتی که ذیلا خواهد آمد .................. ریال معادل .................. تومان می‌باشد که پس از تعیین مساجد دقیق، مبلغ کل ثمن تعیین خواهد شد. مبلغ .................. ریال نقدا بابت ثمن معامله علی‌الحساب ضمن تنظیم این سند به فروشنده پرداخت و بین طرفین مقرر شد مابقی که با تعیین مساحت دقیق بنای مفید بر مبنای صورت‌مجلس تفکیکی مشخص خواهد شد در تاریخ .................. در صورت کامل بودن ساختمان به فروشنده پرداخت شود.

5- شروط و توضیحات و تعهدات طرفین:

1-5- مصالحی که در تکمیل بنا به کار گرفته خواهد شد به شرح آتی است.

1-1-5- کف سالن‌ها سنگ یا پارکت مرغوب از نوع ..................

2-1-5- کف اطاقهای خواب .......

3-1-5- اسکلت کابینت‌های آشپزخانه، فلزی و درهای آن‌ها چوبی.

4-1-5- سرویس‌ها نوع ..........

5-1-5- کلید و پریز ایرانی مرغوب از نوع ..................

6-1-5- شیرآلات و رادیاتورهای ................

7-1-5- کانال‌کشی کولرها با ایزولاسیون متعارف

8-1-5- روکار آجری و پله‌ها سنگی

9-1-5- درها و پنجره‌ها ..............

10-1-5- قرنیز دور اتاق‌ها در اتاق‌خواب‌ها و در سالن سنگ

11-1-5- سویس‌ها کاشی‌کاری تا سقف(با وان دریکی از دو سرویس)

12-1-5- سیم‌کشی با لوله‌های ..................

13-1-5- پوشش سقف با ..................

14-1-5- کف پارکینگ و انباری ..................

تبصره- فروشنده مکلف است مشخصات فوق را به‌عنوان حداقل رعایت کند.

ضمناً در هیچ موردی کیفیت و کمیت مصالح به‌کاررفته در آپارتمان موضوع معامله نباید پست‌تر یا کمتر از مصالحی باشد که در سایر آپارتمان‌های ساختمان به کار می‌رود.

2-5- آپارتمان مورد معامله دارای یک باب انباری واقع در .................. به مساحت ....... متر و یک باب پارکینگ واقع در .................. به مساحت ............. و یک دستگاه شومینه منصوب در سالن است که قیمت آن‌ها ضمن محاسبه قیمت مترمربع مفید آپارتمان محاسبه‌شده و خریدار بابت آن نباید جداگانه وجهی بپردازد. همچنین خریدار بقدرالسهم در کلیه مشاعات ساختمان- طبق قانون مالکیت آپارتمان‌ها سهیم می‌باشد.

3-5- فروشنده متعهد است آپارتمان مورد معامله را حداکثر تا تاریخ .................. با توجه به ضوابط مندرج در شق1-5- تکمیل کرده و به خریدار تسلیم نمایند.

تبصره- منظور از تکمیل آن است که آپارتمان مورد معامله ازنظر ظاهری و ازلحاظ تجهیزات و لوله‌کشی و سیم‌کشی، آب و برق و وسایل گرمایش و سرمایش و نقاشی و نظافت نهایی کاملاً قابل‌استفاده بوده و قسمت‌های مشاعی نیز در شرایطی باشد که عرفا استفاده از آپارتمان عملی باشد. تعریف تکمیل، انباری و پارکینگ را هم شامل می‌شود.

4-5- درصورتی‌که آپارتمان موصوف- به شرح شق3-5 در موعد مقرر تکمیل‌نشده باشد خریدار می‌تواند به‌حساب فروشنده و به شرح شق1-5 راسا اقدام به تکمیل نماید و هزینه‌های انجام‌شده را از اموال فروشنده تأمین نماید. در این حالت خریدار مکلف به تهیه ملزومات و تجهیزات به نرخ دولتی نمی‌باشد و چنانچه برای تکمیل بنا بیش از متری .................. ریال هزینه شود، فروشنده مکلف به تادیه خواهند بود.

5-5- اسقاط کافه خیارات من‌جمله غبن فاحش و افحش از طرفین به عمل آمد و مورد معامله پس از اجرای صیغه شرعی بیع در مقابل قبض قسمتی از ثمن و با تعیین اجل معین برای تادیه مابقی آن به شرح شق4 به قبض و تصرف خریدار داده شد. سپس خریدار مورد معامله را در وضع موجود جهت تکمیل-امانتا- به قبض و تصرف فروشنده داد.

6-5- فروشنده مکلف است برای آپارتمان موصوف برق مستقل، آب‌لوله‌کشی، انشعاب گاز(درصورتی‌که تا موقع تنظیم سند رسمی به منطقه گاز داده شود)، تأسیسات کامل شوفاژ(دیگ و مشعل و موتورخانه و غیره) تهیه نمایند و هزینه جمیع این موارد در قیمت محاسبه‌شده است.

7-5- طرفین مکلف‌اند در ساعت .................. صبح روز .................. جهت ثبت رسمی این سند در دفترخانه شماره .................. تهران واقع در .................. حاضر شوند.

8-5- فروشنده مکلف است تا تاریخ فوق مقدمات لازم برای ثبت این معامله را اعم از تفکیک آپارتمان و تهیه مفاصا حساب‌های مختلف و تهیه پاسخ استعلامات گوناگون فراهم نمایند. در صورت استنکاف فروشندگان خریدار می‌تواند در این مورد نیز طبق شق4-5 عمل نماید.

تبصره- چنانچه ساختمان خلاف داشته و تهیه مقدمات منوط به تعیین تکلیف و پرداخت جریمه مربوطه باشد، خریدار در این مورد نیز طبق شق4-5 می‌تواند عمل کند.

9-5- خریدار مکلف است در موقع حضور در محضر تتمه ثمن را بر مبنای مساحت مندرج در صورت‌مجلس تفکیکی و به مأخذ متری .................. ریال نقدا پرداخت کند.

10-5- درصورتی‌که در تاریخ .................. آپارتمان مورد معامله با توجه به شق3-5 کامل و آماده تحویل نباشد فروشنده مکلف است بابت هرروز تأخیر در تحویل مبلغ  .................. ریال به خریدار بپردازد. پرداخت این مبلغ رافع مسئولیت ایشان در تکمیل بنا و مسقط حق خریدار به شرح شق4-5 و تبصره شق9-5 نخواهد بود.

11-5- در موقع تنظیم سند رسمی پرداخت کلیه مالیات‌ها و عوارض و هزینه‌های مختلف بر عهده فروشنده است و خریدار فقط نصف خرج محضر را پرداخت خواهد کرد. در سند رسمی قیمت منطقه‌ای درج می‌شود.

12-5- درصورتی‌که آپارتمان در موعد مقرر کامل و آماده تحویل باشد لکن مقدمات تنظیم سند رسمی فراهم نشده باشد، آپارتمان به تصرف خریدار داده می‌شود و خریدار مبلغ .................. ریال دیگر به فروشنده خواهد پرداخت. در این حالت طرفین تاریخ مشخص دیگری را برای حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی و تسویه‌حساب نسبت به تتمه تعیین خواهند کرد.

6- این قرارداد در تاریخ .................. در .................. نسخه هر نسخه شامل ...... صفحه و بااعتبار واحد بین طرفین امضا و مبادله شد.

امضای فروشنده:                                                                      امضای خریدار

تاریخ

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها