قرارداد خدمات (گودبرداری، خاک‌برداری، حمل، تخلیه نخاله‌های ساختمانی ….)

بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد :

این قرارداد فی‌مابین شرکت ……………. به نمایندگی ……………. به نشانی ………………………….. تلفن ……………. که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود ازیک‌طرف و آقای …………….فرزند ……………. به شماره شناسنامه ……………. به نشانی ………………………….. تلفن ……………. از طرف دیگر که پیمانکار نامیده می‌شود، مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید.

ماده یک ـ موضوع قرارداد

عبارت است از عملیات گودبرداری و خاک‌برداری و بارگیری و حمل خامک محل احداث ساختمان ……………….. واقع در ………………. و تخلیه در گودهای مجاز شهرداری با استفاده از ماشین‌آلات موردنیاز اعم از بیل مکانیکی , لودر , کامیون .

ماده دو ـ اسناد و مدارک قرارداد :

 -1-2 قرارداد حاضر
-2-2  نقشه و مشخصات فنی
-2-3 کلیه دستور کارهایی که در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می‌گردد .

2-4 آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی و مبحث 12 مقررات ملی ساختمان در ارتباط با رعایت موارد مربوط به عملیات گودبرداری و حمل و تخلیه خاک که بدون ضمیمه نمودن جزء اسناد قرارداد می‌باشد .

ماده سه ـ مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد ………………… ریال می‌باشد که تا 25 درصد قابل‌افزایش یا کاهش می‌باشد که بر اساس صورت‌وضعیت پیشرفت کار طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود . چنانچه حجم عملیات اضافه‌شده بیش از 25 درصد مبلغ فوق‌الذکر باشد نیاز به تهیه و تنظیم الحاقیه باقیمت‌های جدید توافق شده فی‌مابین خواهد بود . مبلغ خاک کنده‌شده حاصل از طول * عرض * ارتفاع زمین و بارگیری و حمل از قرار هر مترمربع …………….. ریال می‌باشد .

تبصره یک : پیمانکار از نوع و مشخصات خاک مورد گودبرداری اطلاع کامل دارد و هیچ‌گونه اضافه بهایی از بابت محدودیت و صعوبت کار پرداخت نمی‌شود .

تبصره دو : بهای بخشی از عملیات گودبرداری که به لحاظ رعایت مسائل ایمنی می‌بایست به‌صورت دستی انجام گردد از قرار هر مترمکعب خاک کنده‌شده و حمل شده به خارج از کارگاه مبلغ ………………. ریال می‌باشد .

تبصره سه : به این قرارداد هیچ‌گونه تعدیلی تعلق نمی‌گیرد .

تبصره چهار : بهای ایجاد رمپ توسط بیل مکانیکی مبلغ ………………… ریال می‌باشد .

 
ماده چهار ـ نحوه پرداخت :
پس از اتمام کار , پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت‌وضعیت کارهای انجام‌شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما و دستگاه نظارت با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد شد .
 

ماده پنج ـ مدت قرارداد :

مدت انجام کار از تاریخ عقد قرارداد و تحویل زمین به پیمانکار ………………….. روز می‌باشد .

تبصره یک : درصورتی‌که پیمانکار باعث تأخیر یا طولانی شدن مدت انجام کار گردد مطابق با موارد پیش‌بینی‌شده در قرارداد رفتار خواهد شد .

تبصره دو : بنابر نظر کارفرما درصورتی‌که هیچ‌گونه تقصیری ناشی از انجام کار و تعهدات پیمانکار نباشد تأخیرات پیش‌آمده مجاز و مدت قرارداد بنابر نظر کارفرما قابل تمدید می‌باشد .

 
ماده شش ـ تعهدات پیمانکار :

-1-6 پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می‌باشد و کلیه نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده است

-2-6 پیمانکار می‌بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام‌الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی موردنیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضورداشته باشد .

-3-6 پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ ……………….. ریال به‌صورت چک تضمین‌شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می‌گردد .

-4-6 پیمانکار از اهمیت و حساسیت فوق‌العاده مهم تحویل به‌موقع کار کاملاً مطلع می‌باشد و متعهد می‌گردد که کارهای موضوع قرارداد را برابر نقشه‌ها و مشخصات داده‌شده بدون هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای در موعد مقرر شروع و به اتمام برساند در غیر این صورت به شرح ذیل رفتار خواهد شد .

-1-4-6 چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید , سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فی‌مابین بدون نیاز به هیچ‌گونه تشریفات لغو شده تلقی می‌گردد .

-2-4-6  چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هر علت کار را متوقف نماید کارفرما می‌تواند بدون نیاز به تأمین دلیل از دستگاه‌های قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به تنظیم صورت‌جلسه کارکرد که به تأیید دستگاه نظارت رسیده اقدام و یک نسخه از آن را تحویل پیمانکار نماید .

-5-6 تهیه کلیه ماشین‌آلات موردنیاز از قبیل لودر , بیل مکانیکی و کامیون جهت گودبرداری و بارگیری و حمل خاک به خارج از کارگاه و همچنین تهیه سوخت و سایر هزینه‌های ماشین‌آلات و تهیه و تأمین مواد غذایی و رفاهی پرسنل مشغول به کار به عهده پیمانکار می‌باشد . توضیح اینکه در صورت خرابی هریک از ماشین‌آلات پیمانکار می‌بایستی سریعاً نسبت به تعمیر یا جایگزینی ماشین‌آلات سالم به‌جای آن‌ها اقدام نماید به صورتی که هیچ‌گونه وقفه‌ای در انجام کار پیش نیاید .

-6-6 پیمانکار موظف به بیمه پرسنل خود می‌باشد و مسئولیت کلیه حوادث ناشی از کار را به عهده گرفته در مورد خسارات وارده به پرسنل خود و سایر افراد ثالث نیز پاسخگو خواهد بود و ملزم به رعایت کلیه اصول گودبرداری طبق آیین‌نامه حفاظتی کارگاه‌های ساختمانی و مبحث 12 مقررات ملی ساختمان می‌باشد .

-7-6  اخذ مجوز از ستاد پاکیزگی و نظافت شهر تهران ( سپنت ) جهت عبور و مرور ماشین‌آلات به محل کارگاه و خارج از کارگاه و تخلیه مواد حاصل از گودبرداری و خاک‌برداری در گودهای مجاز تعیین‌شده از سوی سپنت و همچنین پرداخت هزینه‌های متعلقه اعم از عوارض و غیره به عهده پیمانکار می‌باشد.

-8-6 پرداخت هرگونه جریمه‌های احتمالی در نظر گرفته از سوی مراجع ذیصلاح که ناشی از تخلف پیمانکار و کارکنان تحت امر اعم از جرائم راهنمایی و رانندگی و غیره و رفع آن به عهده پیمانکار می‌باشد .

-9-6 چنانچه پیمانکار در حین اجرای عملیات گودبرداری و خاک‌برداری به موارد پیش‌بینی‌نشده‌ای از قبیل قنوات قدیمی کانال‌های فاضلاب و غیره برخورد نمود می‌بایست عملیات گودبرداری وخاکبرداری را بلافاصله قطع و مراتب را جهت اخذ تصمیم به کارفرما منعکس نماید .

-10-6 جهت ایمنی ابنیه و معابر اطراف محل گودبرداری پیمانکار می‌بایست عملیات گودبرداری و خاک‌برداری با ماشین را با رعایت فاصله مناسب از ابنیه اطراف که از سوی دستگاه نظارت و کارفرما تعیین می‌گردد انجام و در صورت نیاز جهت حفاظت ابنیه اطراف با هزینه خود نسبت به اجرای مهارهای لازم اقدام و پس از اتمام عملیات گودبرداری با ماشین نسبت به گودبرداری و خاک‌برداری دستی و حمل خاک‌های مازاد به خارج از کارگاه اقدام نماید.

-11-6 پیمانکار می‌بایست عملیات گودبرداری و خاک‌برداری را مطابق با ابعاد و اندازه‌ها و تراز تعیین‌شده در نقشه و مشخصات ابلاغی اجرا نماید به صورتی که سطوح نهایی بعد از گودبرداری کاملاً مسطح و هم‌تراز و آماده اجرای عملیات بتن‌ریزی مگر و فونداسیون بوده و نیاز به انجام هیچ‌گونه کار اضافی دیگری از سوی کارفرما نباشد.

-12-6 درصورتی‌که پیمانکار عملیات گودبرداری و خاک‌برداری را بیش از تراز تعیین‌شده در نقشه و مشخصات ابلاغی برداشت نمود مسئولیت کلیه عواقب آن اعم از مالی و فنی و غیره را عهده‌دار خواهد بود.

-13-6 پیمانکار مسئولیت ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام‌وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز را که به نحوی از حق کار کردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.

-14-6  بر اساس مصوبه شورای عالی ترافیک ساعت کار حمل خاک و نخاله پسماندهای عمرانی از ساعت 21 لغایت 6 صبح روز بعد می‌باشد و پیمانکار ملزم به رعایت مصوبه مذکور می‌باشد.

 
ماده هفت ـ تعهدات کارفرما :

کارفرما در این قرارداد به جزء پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تأیید قابل پرداخت است هیچ‌گونه تعهد دیگری در قبال پیمانکار ندارد و کلیه مسئولیت‌های ناشیه تا تحویل کار تماماً به عهده پیمانکار می‌باشد .

 
ماده هشت ـ موارد فسخ قرارداد :
-1-8  انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوق دیگر از طرف پیمانکار .
-2-8  عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش‌بینی‌شده .
-3-8  تأخیر در شروع بکار بیش از 4 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد .
-4-8 تأخیر در اجرای کار به‌طوری‌که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار نماید .
 

ماده نه ـ دوره تضمین قرارداد :

مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تأیید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده دو برابر مدت‌زمان قرارداد می‌باشد و در صورت بلا نقص بودن کار انجام‌شده مبلغ ده درصد حسن انجام کار و سپرده حسن انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار مسترد خواهد شد .

 
ماده ده ـ سایر موارد قرارداد :

-1-10 اختلاف بین طرفین این قرارداد در صورت بروز از طریق حکمیت حل‌وفصل می‌گردد و آخرین حکم مرضی‌الطرفین که در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می‌باشد موردقبول طرفین قرارداد می‌باشد .

-2-10 موارد پیش‌بینی‌نشده در این قرارداد با توافق طرفین قرارداد خواهد بود .

 
ماده یازده :
این قرارداد دریازده ماده و شش تبصره و چهار نسخه تهیه و تنظیم‌شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می‌باشد .
 

امضای کارفرما ………………………………..         پیمانکار ………………………………..

تاریخ

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها