قرارداد تعویض قطعه

بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد
قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس……………………………………………….

که ازین پس « کارفرما »نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………….

که ازین پس « پیمانکار »نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده 1) موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از عملیات پیاده و سوار کردن :

پیمانکار متعهد است جهت انجام عملیات فوق طبق برنامه زمان‌بندی که از طرف کارفرما ابلاغ می‌شود کلیه ماشین‌آلات مورد لزوم اعم از کرن , کمپرسی , کفی و تریلر به تعداد کافی راننده را مهیا نموده و به‌طور شبانه‌روز در کارخانه آماده‌به‌کار داشته در ضمن در طی 25 روز عملیات بازسازی . دو دستگاه لیفتراک با راننده به‌طور شبانه‌روزی در کارخانه حضورداشته باشند و پیمانکار متعهد است به‌صورت شبانه‌روزی کرن ها و تریلرهای مورد لزوم جهت انجام عملیات را طبق برنامه اعلام‌شده از طرف کارفرما در کارخانه آماده‌به‌کار داشته و در اسرع وقت نسبت به انجام کارهای محول شده از سوی کارفرما اقدام نماید و در صورت عدم حضور به‌موقع هریک از ماشین‌آلات پیمانکار اعم از کرن و تیلر و کمپرسی و لیفتراک به‌نحوی‌که موجب تأخیر در کار و یا ایجاد خسارت نماید کارفرما مجاز است نسبت به اخذ خسارات وارده از طریق چک تضمین و مراحل قانونی اقدام نماید . درهرحال مسئولیت پیاده و سوار کردن موارد ذکرشده فوق در مدت‌زمان ارائه‌شده از طرف کارفرما به عهده پیمانکار بوده و در صورت عدم انجام هریک از کارها به دلایل مختلف ازجمله مهیا ننمودن ماشین‌آلات مورد لزوم کلیه خسارات وارده از پیمانکار اخذ خواهد شد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

مدت‌زمان اجرای قرارداد از تاریخ شروع عملیات بازسازی کوره هزار تنی دوم به مدت……..روز تعیین می‌گردد . تاریخ شروع از طرف کارفرما به پیمانکار ابلاغ می‌گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

مبلغ قرارداد معادل ……….ریال می‌باشد .

ماده 4)  نحوه پرداخت

20% مبلغ قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت در قبال دریافت چک معادل مبلغ پیش‌پرداخت در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت .

4%  مبلغ قرارداد پس از گذشت 10 روز از شروع عملیات بازسازی با تأیید ناظر پس از کسر کسورات قانونی و مقدار متناسبی از مبلغ پیش‌پرداخت به پیمانکار پرداخت می‌شود .

30% مبلغ قرارداد پس از گذشت 20 روز از شروع عملیات بازسازی با تأیید ناظر و کسر کسورات قانونی و مقدار متناسبی از مبلغ پیش‌پرداخت به پیمانکار پرداخت می‌شود .

30% مبلغ قرارداد پس از اتمام عملیات تعمیرات و بازسازی با تأیید ناظر و کسر کسورات قانونی و مقدار متناسبی از مبلغ پیش‌پرداخت به پیمانکار پرداخت می‌گردد .

مابقی مبلغ قرارداد پس از دوره تضمین به پیمانکار پرداخت می‌گردد .

ماده 5) دوره تضمین قرارداد

دوره تضمین قرارداد یک ماه پس از پایان عملیات می‌باشد .

ماده 6) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره ………….. عهده بانک …………. شعبه سیمان به مبلغ ……………. ریال به‌عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می‌گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید . در صورت تأخیر و یا ایجاد خسارت در حین عملیات بازسازی کارفرما مجاز از طریق چک مذکور نسبت به اخذ خسارت اقدام نماید .

ماده 7 ) ناظر قرارداد

از طرف کارفرما معاونت طرح و برنامه به‌عنوان دستگاه نظارت تعیین می‌گردند .

ماده 8 ) خسارات تأخیر

به ازای هرروز تأخیر غیرمجاز 5 درصد از مبلغ قرارداد کسر خواهد شد . در صورت تأخیر بیش از 4 روز و یا وارد شدن خسارات بیش‌ازحد کارفرما مجاز است به‌طور یک‌جانبه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و جهت اخذ خسارات اقدام نماید .

ماده 9 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به‌موقع و با شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می‌باشد . در این صورت کلیه خسارات و هزینه‌های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود

ماده 10 ) تعهدات پیمانکار

 1-10 پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می‌باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .

2-10 پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می‌گیرد .

3-10 پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .

4-10 تأمین کلیه ابزار و لوازم کار موردنیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می‌باشد .

5-10  افزایش یا کاهش موردقرارداد تا میزان 25% قابل‌قبول طرفین می‌باشد و به همان نسبت به قیمت آن اضافه یا از آن کسر می‌گردد

6-10جبران هرگونه خسارات و زیان‌های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .

7-10 پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت‌وضعیت‌های پیمانکار کسر نماید .

8-10 پیمانکار حق به‌کارگیری مشمولین و افرادی که به سن قانونی نرسیده باشند را نخواهند داشت .

9-10 پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .

10-10  پیمانکار موظف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته و آن را رعایت نماید .

11-10 کارفرما با هرگونه فساد اخلاق در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می‌باشد .

12-10 پیمانکار حق به‌کارگیری افراد بیگانه را نخواهد داشت .

ماده 11)یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 12)تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 13)تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 14)فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 15)تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 16)حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 17)تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                       …………………

امضای شاهد اول                                                          امضای شاهد دوم

…………………                                                           …………………

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان‌دان شاقول نیست.

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها