قرارداد تأمین نیروی کارگری

بسمه‌تعالی

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین؛

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد شد، و

………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس ………………………. آدرس ………………………………………………………………….

که ازین پس «پیمانکار»نامیده خواهد شد، به‌منظور انجام موضوع قرارداد منعقد می‌گردد و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مواد و اصول آن می‌باشند.

ماده 1) موضوع قرارداد

عبارت است از تأمین نیروی انسانی کارگر ساده و ماهر بنا به تقاضای کارفرما و بسته به حجم کار که توسط دستگاه نظارت تعیین و اعلام می‌گردد .

ماده 2 ) مدت قرارداد

از تاریخ ………….. لغایت ………. تعیین می‌گردد .

ماده 3)  مبلغ قرارداد

دستمزد روزانه به شرح زیر تعیین می‌گردد .
الف-جهت کارگر ساده از قرار روزانه ……… ریال می‌باشد .
ب-جهت کارگر ماهر از قرار روزانه …….. ریال خواهد بود .

تبصره 1 : دستمزد اضافه‌کاری از قرار ساعتی ………..می‌باشد که به‌شرط تأیید دستگاه نظارت حداکثر اضافه‌کاری جهت هر نفر 125 ساعت خواهد بود .

ماده 4)  نحوه پرداخت

حق‌الزحمه موضوع قرارداد پایان هرماه در قبال ارائه صورت‌وضعیت انجام کار توسط پیمانکار و پس از تأیید دستگاه نظارت و ارسال یک نسخه به بازرگانی مبنی بر انجام کار باکیفیت مطلوب و پس از کسورات قانونی پرداخت خواهد شد .

تبصره : از مبلغ فوق 40% به‌عنوان لوازم و ابزار کار و 60% به‌عنوان دستمزد تعیین می‌گردد .

ماده 5) کسورات قانونی

ماده 6) تضمین حسن انجام کار

از طرف پیمانکار چک شماره ………………. عهده بانک …………. شعبه سیمان به مبلغ …………. ریال به‌عنوان سپرده تضمین حسن انجام کار به کارفرما تسلیم می‌گردد که پس از اتمام موضوع قرارداد با تأیید دستگاه نظارت مسترد خواهد گردید .

ماده 7) ناظرین قرارداد

از طرف کارفرما آقایان مهندس …………+ ……….  به‌عنوان دستگاه نظارت تعیین می‌گردند .

ماده 8 ) خسارت تأخیر

در صورت بروز تأخیر در انجام تعهدات به ازاء هریک روز تأخیر 1% ( یک درصد ) از مبلغ کل قرارداد به‌عنوان خسارت کسر و چنانچه بیش از 10 روز باشد طرف مقابل با اخطار کتبی مجاز به فسخ قرارداد و دریافت کلیه خسارات وارده خواهد بود . چنانچه بروز تأخیر در اجرای قرارداد ناشی از عدم انجام تعهدات به‌موقع کارفرما باشد به ازاء هرروز تأخیر یک روزبه مدت قرارداد افزوده خواهد شد .

ماده 9 ) فسخ قرارداد

در صورت عدم اجرای تعهدات به‌موقع و با هر شرایط مقرر در این قرارداد توسط یکی از طرفین قرارداد طرف دیگر با اخطار کتبی قبلی مجاز به فسخ قرارداد می‌باشد در این صورت کلیه خسارات و  هزینه‌های ناشی از عدم اجرای کامل این قرارداد به عهده طرف مقابل خواهد بود .

ماده 10 ) تعهدات پیمانکار
-10-1 پیمانکار ملزم به اجرای قوانین کار و بیمه‌های اجتماعی نسبت به عوامل تحت پوشش خود می‌باشد و موظف است کارکنان خود را در طول مدت قرارداد نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نموده و اعلامیه مربوطه را به کارفرما تسلیم نماید .
-10-2 پیمانکار موظف است کارکنان خود را ملزم به رعایت موارد ایمنی و بهداشتی محیط کار نموده و مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد مذکور را به عهده می‌گیرد .
-10-3 پیمانکار موظف است مقررات و ضوابط محیط کارفرما را مراعات نماید .
-10-4 تأمین کلیه ابزار و لوازم کار موردنیاز اجرای قرارداد به عهده پیمانکار می‌باشد .
-10-5 هزینه ایاب و ذهاب کارکنان پیمانکار و همچنین تهیه غذای موردنیاز آن‌ها به عهده پیمانکار است .
-10-6 جبران هرگونه خسارات و زیان‌های وارده به پرسنل پیمانکار در طول مدت اجرای قرارداد به عهده وی خواهد بود .
-10-7 پیمانکار موظف است حق به‌کارگیری مشمولین و افرادی که به سن قانونی نرسیده باشند و اتباع بیگانه و افرادی که به‌نوعی به‌کارگیری آن‌ها مغایر با شئونات کارفرما باشد ( معتادین و اشخاص دارای سابقه سوء کیفری ) را ندارد .
-10-8 پیمانکار موظف است تا کلیه تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارات و آسیب رسیدن به مصالح و ابزار واگذاری به وی از طرف کارفرما اتخاذ نماید و در صورت بروز ضرر و زیان و مشاهده موارد خلاف کارفرما حق دارد خسارات وارده را محاسبه و از صورت‌وضعیت‌های پیمانکار کسر نماید .
-10-9 پیمانکار حق واگذاری تمام یا قسمتی از کار را بدون اجازه کارفرما به غیر نخواهد داشت .

-10-10 تسویه‌حساب با پیمانکار منوط به تأیید کمی و کیفی دستگاه نظارت و ارائه تسویه‌حساب از سوی سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود .

-10-11 پیمانکار موظف و مکلف است به مفاد ماده 13 قانون کار توجه داشته باشد و آن را رعایت نماید .

-10-12  در پایان کار ارائه تسویه‌حساب با پرسنل تحت پوشش پیمانکار از سوی وی به کارفرما الزامی است و بدون آن تسویه‌حساب با پیمانکار امکان‌پذیر نخواهد بود .

-10-13 جهت ورود و خروج کارگران و افراد تحت پوشش وی پیمانکار می‌بایست مجوز لازم را از طریق بازرسی مجوز ورود و خروج با مهلت معین صادر می‌گردد .

-10-14 کارفرما با هرگونه فساد اخلاق در محیط کارش برخورد خواهد کرد و مسئولیت عواقب ناشی از آن به عهده پیمانکار می‌باشد .

ماده 11)یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن‌یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین موردتوافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

ماده 12)تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد بر اساس رای مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

ماده 13)تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

ماده 14)فورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 15)تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به‌طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به‌طرف دیگر اعلام‌نشده است ، کلیه نامه‌ها ، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

ماده 16)حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد .

ماده 17)تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در …… ماده، در تاریخ …………. در شهر …….. تنظیم و امضا گردید که دارای .. نسخه بااعتبار واحد است و بااطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین میرسد.

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

…………………                                                     …………………..

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیماندان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها