نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین ........................... به نمایندگی ........................... واقع در ............................................ که ازاین‌پس مستاجر نامیده می‌شود ازیک‌طرف و استخر ........................................ به نمایندگی ............................... واقع در .................................................................................................. به‌عنوان موجر از طرف دیگر منعقد می‌گردد.

 

ماده 1- موضوع قرارداد

اجاره استخر ............................................................ جهت استفاده پرسنل ........................... و خانواده ایشان.

 

ماده 2- مدت قرارداد

مدت اجاره ............. ماه از تاریخ ............. لغایت ............. طبق توافق قبلی در هفته ............. جلسه در روزهای ............. از ساعت ............. الی ............. بعدازظهر و ............. از ساعت ............. الی ............. بعدازظهر.

 

ماده 3- مبلغ قرارداد

اجاره بهاء به مبلغ .......................... ریال برای ............... جلسه از قرار هر نوبت ....................... ریال که مبلغ کل در دو نوبت پرداخت خواهد شد. مرحله نخست ............ درصد که طی چک شماره ....................... بانک .................... به حساب جاری ...................... واریز خواهد شد. در مرحله دوم مابقی هم طی چک شماره ................... بانک .................. به حساب جاری ............ واریز می‌شود.

 

ماده 4- سایر شرایط

1-4- مورد اجاره: استخر شنا در اوقات ذکر شده صرفاً جهت استفاده پرسنل ....................... که اسامی آن‌ها دقیقاً مشخص خواهد شد واگذار می‌شود.

2-4- چنانچه در نتیجه استفاده مستاجر, مورد اجاره دچار عیب و نواقصی گردد مستأجر ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود.

3-4- تعداد پرسنل استفاده‌کننده در هر نوبت حداکثر ..................... نفر می‌باشد و چنانچه بیش از تعداد مقررشده شود برای هر نفر برابر آیین‌نامه استفاده از استخر رفتار خواهد شد.

4-4- همراه داشتن کارت شنا برای پرسنل استفاده‌کننده الزامی است و چنانچه کارت مزبور را ارائه ندهند اجازه ورود به محوطه استخر را ندارند.

5-4- اولیاء اطفال مکلف‌اند در ساعات استفاده همراه فرزندان خود باشند در غیر این صورت اجازه استفاده به اطفال داده نخواهد شد. لازم به ذکر است که افراد زیر 12 سال اطفال تلقی می‌گردند.

6-4- هرگونه بی‌انظباطی یا توهین و اعمال ضد اخلاقی نسبت به مسئولین استخر و مربیان نجات‌غریق و شناگران ممنوع و در صورت بروز چنین اعمال ضمن محرومیت شخص خاطی با ایشان مطابق مقررات و آیین‌نامه استفاده از استخر رفتار خواهد شد.

7-4- چنانچه ضمن هفته استخر نیاز به تعمیر و یا تعویض آب پیدا کرد، مسئولین استخر موظف‌اند یک روز قبل از استفاده استخر طی هماهنگی با نماینده مستاجر ...................... اطلاع دهند در غیر این صورت به تعداد روزهای استفاده‌نشده باید جلسه جبرانی در نظر گرفته شود و اگر در موارد فوق‌الذکر تماس گرفته نشد هزینه ایاب و ذهاب برای هر جلسه از مبلغ مقررشده کسر می‌گردد.

8-4- مسئولین استخر موظف‌اند در زمینه سالم بودن دوش‌ها و تمیز رختکن‌ها و همچنین آب استخر کوشا باشند در غیر این صورت مکلف‌اند زیان وارده را به صورت‌جلسات فوق‌العاده جبران نمایند.

9-4- مدیریت محوطه استخر, در طی جلسات شنا به عهده نماینده مستاجر (.............) می‌باشد.

 

ماده 5- تعهدات موجر

طبق آیین‌نامه سازمان تربیت‌بدنی برای رفاه شناگران استخر مورد استفاده باید از مزایای بیمه مخصوص استخرها برخوردار باشد.

 

ماده 6- یکپارچگی قرارداد

قرارداد و پیوست‌های آن یک مجموعه جامع و یکپارچه‌ای را تشکیل می‌دهند که بین طرفین مورد توافق و تائید قرارگرفته است. قرارداد مذکور جایگزین کلیه قراردادها، ترتیبات، مکاتبات و ارتباطات (چه شفاهی و کتبی) قبلی که بین طرفین در ارتباط با موضوع قرارداد وجود داشته است، می‌گردد.

 

ماده 7- تفکیک‌پذیری

چنانچه بخشی از این قرارداد براساس رأی مرجع رسیدگی، غیرقابل اجرا یا غیرقانونی شناخته شود، صرفاً آن بخش از قرارداد بلااثر شده، لیکن سایر مواد همچنان لازم‌الاجرا خواهد بود.

 

ماده 8- تغییر و اصلاح

هرگونه تغییر در مفاد قرارداد، صرفاً با توافق کتبی و قبلی طرفین امکان‌پذیر است.

 

ماده 9- مافورس ماژور

هرگاه به علت فورس ماژور یکی از طرفین قرارداد نتواند تعهدات خود را انجام دهد، عدم انجام تعهدات، نقض قرارداد تلقی نخواهد شد و قرارداد به قوت خود باقی خواهد بود.

 

ماده 10- تغییر نشانی طرفین قرارداد

هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی قانونی خود را در مدت قرارداد تغییر بدهد باید کتباً این تغییر را به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی‌که نشانی جدید به طرف دیگر اعلام‌نشده است، کلیه نامه‌ها، اوراق و مکاتبات به نشانی قانونی ارسال و تمام آن‌ها ابلاغ‌شده تلقی خواهد شد.

 

ماده 11- حل اختلاف

در صورت بروز هرگونه اختلاف در خصوص اجرای قرارداد یا اختلاف در تفسیر و تعبیر مفاد قرارداد، موضوع ابتدا از طریق مذاکره فی‌مابین و صورت عدم حصول نتیجه از طریق داوری مرضی‌الطرفین قابل‌حل خواهد بود. موسسه توسعه حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات برهان به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. در صورت عدم پذیرش داور، موضوع از طریق مراجع قانونی ذیصلاح پیگیری خواهد شد.

 

ماده 12- تعداد نسخ / امضای طرفین/ تاریخ

این قرارداد در ............. ماده، در تاریخ ............. در شهر ............. تنظیم و امضا گردید که دارای ............. نسخه با اعتبار واحد است و با اطلاع کامل از مفاد آن به امضای طرفین می‌رسد.

 

امضای طرف اول                                                      امضای طرف دوم

...................                                                              ...................

 

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها