نمونه قرارداد کار وزارت کار و امور اجتماعی

اين قرارداد به موجب ماده (10) قانون کار جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) الحاقي به ماده (7) قانون کار موضوع بند (الف) ماده (8) قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام، بين کارفرما / نماينده قانوني كارفرماو کارگر (کارمند) منعقد می‌شود.

 

1-مشخصات طرفين: كارفرما / نماينده قانوني كارفرما

آقاي/خانم/شركت ................................. فرزند .............. شماره شناسنامه/ شماره ثبت ....................... نشاني  .................... و کارگر (کارمند) آقاي/ خانم......................................... فرزند.................. متولد................. شماره شناسنامه ................. شماره ملي ......................... ميزان تحصيلات .......................... نوع و ميزان مهارت ........................................................... نشاني: استان: ............................................ شهر: .................................. منعقد می‌گردد.

آدرس كامل: .............................................................................................

 

2- نوع قرارداد:   دائم              موقت         كار معين

 

3- نوع کار يا حرفه يا حجم کار و يا وظیفه‌ای که کارگر به آن اشتغال می‌یابد: .............................

 

4- محل انجام كار استان: ................................ شهر ......................................

 

5- تاريخ انعقاد قرار داد: ................................

 

6- مدت قرارداد: ..................................................................

 

7- ساعات کار: ............................ ميزان ساعات کار و ساعت شروع و پايان آن با توافق طرفين تعيين می‌گردد، ساعات کار نمی‌تواند بيش از ميزان مندرج در قانون کار تعيين شود ليکن کمتر از آن مجاز است.

 

8- حق السعي:

الف) مزد ثابت/مبنا روزانه/ساعتي .......................................ريال (حقوق ماهانه: ..................................... ريال)

ب- پاداش افزايش توليد يا بهره وري ........................................................... ريال که طبق توافق طرفين قابل پرداخت است.

ج- ساير مزايا: كمك هزينه مسكن ........................... عائله مندي ................................. كمك هزينه خواروبار .........................

مرخصي استحقاقي سالانه ........... روز مطابق قانون كار و مقررات تبعي) (تعطيل هفتگي ......................... روز مطابق قانون كار و مقررات تبعي)

 

9- حقوق و مزايا بصورت هفتگي/ ماهانه كارگر به حساب شماره ....................................... نزد بانک .................  شعبه...................... توسط کارفرما يا نمايده قانوني وي پرداخت می‌گردد.

 

10- بيمه: به موجب ماده 148 قانون کار، کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تأمین اجتماعي و يا ساير دستگاه‌های بيمه گذار بيمه نمايد.

 

11- عيدي و پاداش سالانه: به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌هاي مشمول قانون کار مصوب 6/12/1370 مجلس شوراي اسلامي به ازاي يک سال کار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا (تا سقف 90 روز حداقل مزد روزانه قانوني کارگران) به عنوان عيدي و پاداش سالانه به کارگر پرداخت می‌شود. براي کار کمتر از يک سال ميزان عيدي و پاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد.

 

12- حق سنوات يا مزاياي پايان کار: به هنگام فسخ يا خاتمه قرارداد کار حق سنوات مطابق  قانون و مصوبه 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس نسبت کارکرد کارگر پرداخت می‌شود.

 

13- شرايط فسخ قرارداد: اين قرارداد در موارد ذيل، توسط هر يک از طرفين قابل فسخ است.

فسخ قرارداد ........................ روز قبل به طرف مقابل کتباً اعلام می‌شود.

 

14- ساير موضوعات مندرج در قانون کار و مقررات تبعي از جمله مرخصي استحقاقي، کمک هزينه مسکن، کمک هزينه عائله بندي نسبت به اين قرار داد اعمال خواهد شد.

 

15- اين قرارداد در چهار نسخه تنظيم می‌شود که يک نسخه نزد کارفرما، يک نسخه دست کارگر، يک نسخه به تشکل کارگري (درصورت وجود) ويک نسخه نيز توسط کارفرما از طريق نامه الکترونيکي يا اينترنت يا ساير طرق به اداره کار و امور اجتماعي محل تحويل می‌شود.

 

محل امضاء کارفرما                                                            محل امضاء کارگر

 

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها