نمونه قرارداد کار موقت

براساس مفاد ماده 2 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، اين قرارداد كار بين  شركت ...................................................... (سهامي خاص) كه در اين قرارداد به اختصار (كارفرما) ناميده می‌شود و آقاي / خانم: ........................... فرزند ...................... داراي شناسنامه شماره .......................... صادره از ............................. ساكن ............................................................................................................................... كه ازاین‌پس (كارگر) ناميده می‌شود منعقد می‌گردد.

تبصره: این قرارداد جهت كار موقت با توجه به بند (و) از ماده 10 قانون كار بين طرفين  تنظيم گرديده است.

 

بند 1- مدت قرارداد: مدت اين قرارداد .................. ماه است كه شروع آن از تاريخ ................. و پايان آن تاريخ ..................... می‌باشد و محل انجام كار، واقع در دفتر مركزي شركت به نشاني ................ می‌باشد.

تبصره: 1/3 ماه از ابتداي مدت اين قرارداد جنبه آزمايشي دارد و در حين و پايان مدت مذكور چنانچه نحوه خدمت كارگر فوق‌الذکر مورد تأیید كارفرما نباشد طبق مقررات قانون كار به اين قرارداد خاتمه داده خواهد شد.

 

بند 2- موضوع قرارداد: انجام خدمت در قسمت  ................ شركت می‌باشد  و آقاي / خانم ................... متعهد است كه وظايف محوله را با رعايت مقررات و طبق شرح وظايف ابلاغ‌شده به ايشان انجام دهد.

 

بند 3- ساعت كار: ساعت كار شركت معادل 44 ساعت كار در هفته می‌باشد و در صورت  انجام كار اضافي، طبق مقررات قانون كار مزاياي اضافه‌کار به كارگر پرداخت خواهد شد.

 

بند 4- حق السعي:

4-1- حقوق ماهيانه: ................... ريال

4-2- حق جذب ماهانه: ................ ريال

4-3- خواربار و مسكن: ............... ريال

4-4- كمك عائله‌مندی:.................... ريال

5-4- ساير مزايا: ......................... ريال

تبصره: ماليات بر حقوق و مزايا و كسورات مربوط به حق بيمه تأمین اجتماعي و ساير كسورات قانوني از دريافتي ماهانه كارگر كسر و خالص پرداختي از طرف كارفرما به نامبرده  پرداخت خواهد شد.

 

بند 5- خانم / آقاي ............................. طي مدتي كه براي ركت كار می‌کنند حق استفاده از تعطيلات  رسمي و مرخصي استحقاقي ساليانه را براساس مقررات قانون كار دارا خواهد بود.

 

بند 6- اين قرارداد پس از پايان خدمت از سوي هر يك از طرفين قابل فسخ خواهد بود  ولي در حين اجراي آن نيز با توافق طرفين و پرداخت حق سنوات معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياي دريافتي در ازاي هرسال خدمت می‌توان اين قرارداد را فسخ كرد مشروط بر اينكه اين تصميم يك ماه قبل به طرف مقابل اعلام‌شده باشد.

 

بند 7- خانم / آقاي ................................... با دريافت مبلغ مذكور هرگونه ادعاي بعدي در مورد دريافت مزاياي پايان قرارداد كار را از خود سلب می‌نماید.

 

بند 8- اختلافات ناشي از اجراي اين قرارداد، بدواً از طريق سازش بين طرفين حل‌وفصل و در صورت عدم سازش در مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار حل‌وفصل خواهد شد.

 

بند 9- بقيه مواردي كه در اين قرارداد پیش‌بینی‌نشده باشد بر اساس قانون كار و ساير قوانين و مقررات مربوطه خواهد بود.

 

اين قرارداد در 9 بند و 3 تبصره در تاريخ ..................... تنظيم و به امضاء طرفين رسيد.

 

 

 

امضاء كارفرما ء                                                                        امضاء كارگر 

 

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها