نمونه قرارداد استخدام ویژه مسئولین فنی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی

با استناد به قانون كار جمهوري اسلامي ايران اين قرارداد بين خانم / آقاي............................. كه از اين پس به عنوان  مؤسس / مدیرعامل شركت / موسسه............................ كه از این پس كارفرما ناميده می‌شود از طرف ديگر منعقد می‌گردد و طرفین مستند به ماده 10 قانون مدني اجراي مفاد آن را تعهد و مورد تأیید قرارمي دهند.

تذكر: انعقاد اين قرارداد الزامي به عضويت اجباري مسئولين فني در اين جامعه نمی‌نماید.

 

مشخصات مسئول فني

نام ....................... نام خانوادگي ............................... فرزند .................. شماره شناسنامه ......................  صادره از ................ داراي مدرك تحصيلي .................... از دانشگاه .............................. وضعيت نظام وظيفه ............. ساكن ........................................................................................ تلفن .......................... فاكس ................................ همراه .................................. Email: .................................................................

وضعيت تأهل: مجرد          متأهل       تعداد فرزند .........   وضعيت سابقه كار ............ وضعيت بيمه .........                            

          

مشخصات كارفرما

نام ....................... نام خانوادگي ............................... فرزند .................. شماره شناسنامه ......................  صادره از ................ داراي مدرك تحصيلي .................... ساكن ........................................................................................ تلفن .......................... فاكس ................................ همراه .................................. Email: .................................................................

 

موضوع قرارداد: اجراي تبصره ماده 7 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتی

نظارت و قبول مسئوليت فني کارخانه‌ها و کارگاه‌های توليدي مواد غذايي و آرایشی و بهداشتی به منظور ايجاد و ارتقاء ايمني و سلامت توليدات واحدهاي فوق‌الذکر. 

 

ماده 1- مدت قرارداد

اين قرارداد به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون كار در تاريخ ................ با توافق طرفين منعقد می‌گردد.

 

ماده 2 - محل انجام كار

 نشاني كارخانه ............................. تلفن ............................... فاكس ................................

 

ماده 3- شرح وظايف و مقررات مربوطه به مسئولين فني و صاحبان مراكز توليدي مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتی مشمول قانون به پيوست می‌باشد.

 

ماده 4

الف انجام هرگونه فعاليتي خارج از شرح وظايف مصرح در ماده 3 مشمول اين قرارداد نبوده و با توافق بين طرفين قرارداد خواهد بود.

ب- اخذ هرگونه مجوز بهداشتي و کیفی خارج از قوانين و دستورالعمل‌های اداره نظارت بر مواد غذايي بر عهده مسئول فني نبوده و انجام امور اداري در داخل و يا خارج از کارخانه نيز بر عهده مسئول فني نمی‌باشد.

ج- شركت در جلسه توجيهي كه توسط جامعه صنفي مسئولين فني قبل از انعقاد قرارداد از سوي طرفين قرارداد الزامي است.

د- جامعه مسئولين فني صنايع غذايي تعهدي در قبال ساير قراردادهاي منعقده بين طرفين جهت پذيرش ساير مسئولیت‌ها ندارد.

 

ماده 5- ساعات كار

ساعت كار مسئول فني طبق قانون كار برابر با 44 ساعت در هفته و با تعيين شيفت می‌باشد.

شيفت صبح  ساعت   ............... شيفت عصر .....................  شيفت شب .........................

تبصره: ساعات و نحوه محاسبه اضافه­كاري مطابق قانون كار می‌باشد.

 

ماده 6- مدت مرخصي و ضوابط مربوط به آن مطابق قانون كار می‌باشد.

تبصره: كارفرما موظف است در زمان مرخصي يا بيماري يا مسافرت طولاني مدت مسئول فني مطابق ضوابط فرد واجد شرايط را به عنوان جانشين مسئول فني با هماهنگي وي به اداره نظارت بر مواد غذايي دانشگاه معرفي نمايند

 

ماده 7- مسئول فني تحت پوشش بيمه تأمین اجتماعي قرار می‌گیرد و مراتب با توجه به اعلام كارفرما توسط جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي نيز به سازمان مذكور اعلام می‌گردد.

 

 ماده 8- حداقل حقوق و مزایای مسئول فني بر اساس رتبه تعیین‌شده از سوي وزارت كار و امور اجتماعي با شماره بخشنامه 6836 مورخ 1/2/82 رعايت شرايط عمومي و خصوصی زير می‌باشد و با در نظر گرفتن شرايط زير

- شرايط عمومي (هرسال طبق آئین‌نامه داخلي هیئت‌مدیره جامعه مسئولين فني با هماهنگي وزارت كار تعيين می‌گردد)

- مبلغ ایاب‌وذهاب

- شرايط خصوصي: (هر شرطي كه موردتوافق طرفين قرارداد می‌باشد)

مبلغ کل آن برابر .................. ریال می‌باشد.

تبصره 1- پس از انعقاد اين قرارداد حقوق مسئول فني می‌بایست ماهانه پرداخت گردد.

تبصره 2- افزايش حقوق با رعايت حداقل ضريب افزايش حقوق اعلام‌شده از سوي وزارت كار و امور اجتماعي بوده كه در شروع اولين ماه، سال شمسي اعلام می‌گردد و ربطی به زمان انعقاد قرارداد ندارد. كه البته با توافق مسئول فني و کارفرما بيشتر از حداقل قانوني قابل‌اجرا می‌باشد.

 

ماده 9- با توجه به ضوابط فوق حقوق ماهانه مسئول فني از طرف كارفرما پس از كسر حق بيمه و مالیات به‌حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه مسئول فني از طريق يكي از شعب بانكي معتبر كشور واريز و یا نقداً با صدور رسيد پرداخت می‌گردد.

 

ماده 10- شرايط فسخ

الف: در صورت انحلال يا ورشكستگي و مواد قهري ديگر منجر به تعطيل شدن و یا عدم توليد واحد گردد مراتب می‌بایست پس از اطلاع اداره نظارت و دانشگاه علوم پزشكي مربوطه به جامعه صنفي مسئولين فني اعلام كه هم‌زمان با اطلاع به اداره كار وضعيت ادامه فعاليت مسئول فني در اسرع وقت روشن گردد.

ب: در صورت استعفاي مسئول فني به هر دليل، لازم است مراتب حداقل يك ماه قبل به صورت كتبي به كارفرما اعلام و نامبرده پس از انتقال كليه وظايف و وسایل به مسئول فني بعدي و اعلام به جامعه صنفي مسئولين فني مستعفي تلقي می‌گردد.

تبصره: رونوشت استعفاي مسئول فني می‌بایست براي اداره نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتی ارسال گردد.

ج_ در صورت اخراج مسئول فني ارائه مدارك موجه از سوي كارفرما دال بر تخلف وعدم كارايي و یا تسامح در انجام وظايف شغلي به اداره نظارت بر مواد غذايي و جامعه مسئولين فني صنايع غذايي الزامي می‌باشد.

د: در صورت ترك محل كار توسط مسئول فني كارفرما موظف است مراتب را به اداره نظارت بر مواد غذايي دانشگاه اعلام و رونوشت آن را به جامعه مسئولين فني و یک نسخه به اداره كار محل جهت اطلاع ارسال نمايند.

 

ماده 11- تسویه‌حساب

تسويه حساب جهت استعفاء يا فسخ قرارداد مطابق ضوابط قانوني كار انجام می‌شود (پرداخت حق سنوات، مرخصی‌های استفاده نشده و......)

كه كپي آن جهت صدور پروانه مسئوليت فني بعدي الزامي است وبا توجه به مواد 27 و 24 قانون كار سنوات خدمت پرداخت می‌گردد.

 

ماده 12- اختلاف در قرارداد

در صورت بروز هرگونه اختلاف بين طرفين قرارداد مراتب می‌بایست کتباً از سوي آنان به اطلاع جامعه صنفي مسئولين صنايع غذايي كشور رسيده تا در سه مرحله پيگيري شود:

الف: تا حد امكان حل اختلاف بين طرفين قرارداد.

ب_ حل اختلاف با حضور طرفين و نماینده جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي

ج_ رسيدگي از طریق مراجع حل اختلاف وزارت كار و یا اداره كار محل با حضور طرفين

 

ماده 13- اين قرارداد بايد به تأیید جامعه صنفي مسئولين فني صنايع غذايي برسد.

تبصره: با موارد پیش‌بینی‌نشده در اين قرارداد بر طبق قانون كار و مقررات مربوطه عمل خواهد شد. اين قرارداد در 13 بند و 6 تبصره در 5 نسخه كه هرکدام حكم واحد دارند تنظيم گرديده است كه يك نسخه آن نزد كارفرما و یک نسخه نزد مسئول فني و یک نسخه نزد جامعه مسئولين فني و یک نسخه به اداره نظارت بر مواد غذايي دانشگاه مربوطه و یک نسخه آن به اداره كار محل ارسال
 می‌گردد.

براي سال‌های دوم به بعد ضمن اعلام تغييرات در قرارداد مربوطه تغييرات طرفين قرارداد می‌بایست اين محل را مهر و امضاء نمايد.

 

شرايط تغییریافته عبارت‌اند از:

1-

2-

3-

قرارداد مربوط به سال گذشته با تغييرات فوق (........ بند) موردپذیرش می‌باشد.

 

مهر و امضاء مسئول فني                                              مهر و امضاء كارفرما                                              

 

 

 

 مهر و امضاء جامعه صنفي                                            مسئولين فني صنايع غذايي

 

 

 

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

بازگشت به فهرست پیمان‌ها