قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت

بسمه تعالی

 

 

طرفین قرارداد

قرارداد حاضر فی‌مابین:

این قرارداد بین شرکت  ……………………… به نشانی: ………………………………………………………………………

که در این قرارداد بیمه‌گذار نامیده می‌شود و شرکت سهامی بیمه  ………………. که بیمه‌گر نامیده می‌شود ، منعقد می‌گردد.

ماده اول: موضوع قرارداد

عبارت است از پوشش بیمه‌ای حوادث منجر به فوت و نقص عضو و ازکارافتادگی دائم(کلی و جزئی) براثر حادثه.

ماده دوم:

سرمایه بیمه فوت و نقص عضو براثر حادثه برای هر فرد بیمه‌شده معادل 45 برابر حقوق ماهیانه طبق لیست ارسالی بیمه‌گذار می‌باشد.

تبصره: سرمایه هر یک از بیمه‌شدگان در صورت فوت براثر حادثه و در صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم کلی براثر حادثه معادل 45 برابر حقوق ماهیانه طبق لیست ارسالی بیمه‌گزار بوده و در صورت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم جزئی براثر حادثه ضریبی از 45 برابر حقوق ماهیانه طبق جدول نقص عضو مندرج در شرایط عمومی بیمه‌های حوادث می‌باشد.

ماده سوم:تاریخ قرارداد

شروع بیمه برای هر یک از کارکنان فعلی بیمه‌گزار و برای کارکنانی که در آینده استخدام خواهند شد تاریخ مندرج در الحاقی تائید پوشش بیمه‌ای آنان می‌باشد.

ماده چهارم:

حق بیمه سالیانه بیمه‌شدگان جهت پوشش فوت نقص عضو و ازکارافتادگی دائم(کلی و جزیی) مبلغ ……………………… ریال می‌باشد و بیمه‌گزار متعهد است از تاریخ دریافت قرارداد یا الحاقیه تائید پوشش بیمه‌ای به‌صورت اقساط ماهیانه بر مبنای 12/1 حق بیمه سالیانه را پرداخت نماید.

تبصره1: ضرب‌الاجل پرداخت حق بیمه هر یک از بیمه‌شدگان حداکثر یک ماه از تاریخ سررسید ماهیانه می‌باشد.

تبصره2: ضرب‌الاجل پرداخت حق بیمه هر یک از بیمه‌شدگان جدید حداکثر به فاصله سی روز از تاریخ صدور الحاقی تائید پوشش آنان توسط بیمه‌گذار می‌باشد.

ماده 5:

بیمه‌گذار موظف است لیست مشخصات کارکنان مشمول بیمه را شامل ردیف، نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، شماره شناسنامه و محل صدور در شروع قرارداد در دو نسخه برای بیمه‌گر ارسال نموده و هرماه نیز صورتی از کارکنان خود را که در نظر دارد جدیداً تحت پوشش قرار بدهد(استخدام جدید) و یا از آن خارج نماید(استعفا، انتقال و یا بازنشستگانی که از پوشش خارج می‌گردند و ) جهت بیمه‌گر ارسال نماید.

تبصره1: شروع بیمه آن دسته از کارکنان جدید که بعد از امضای قرارداد به استخدام بیمه‌گذار درآمده‌اند از تاریخ دریافت نامه توسط بیمه‌گر خواهد بود.

تبصره2: ضرب‌الاجل ارسال اسامی کارکنان حذفی حداکثر 30 روز از تاریخ حذف می‌باشد، و چنانچه تغییراتی خارج از ضرب‌الاجل فوق به بیمه‌گر اعلام گردد، تاریخ مؤثر برای صدور الحاقی خروج بیمه‌شده از پوشش بیمه‌ای حداکثر به 30 روز قبل از تاریخ بیمه‌گذار(اعلام تغییرات) انتقال می‌یابد.

ماده ششم:

تسویه حق بیمه الحاقی‌های صادره مربوط به تغییرات در طول مدت قرارداد، اعم از افزایش یا کاهش تعداد بیمه‌شدگان، بر اساس روز شمارش خواهد شد.

تبصره: حق بیمه‌های برگشتی متعلق به تغییرات قرارداد در پایان سال بیمه‌ای محاسبه و به بیمه‌گذار مسترد می‌گردد.

ماده هفتم:

در صورت فوت هر یک از بیمه‌شدگان، بیمه‌گزار موظف است مراتب را کتباً و ظرف مدت حداکثر سی روز از تاریخ اطلاع به بیمه‌گر اعلام و متعاقباً مدارک ذیل را ارسال نماید.

الف: در صورت فوت

ب: در صورت نقض عضو کلی و جزئی دائم ناشی از حادثه

گواهی پزشک معالج در مورد پایان معالجات و غیرقابل علاج بودن نقص عضو و گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه‌شده باشد.

تبصره1: در مواردی که فوت و نقص عضو کلی و جزئی دائم، در اثر حوادث ناشی از رانندگی توسط بیمه‌شده باشد گواهینامه رانندگی مجاز راننده وسیله نقلیه مورد لزوم می‌باشد.

تبصره2: در موارد استثنایی و دوری از مرکز که امکان اطلاع فوری مقدور نمی‌باشد، مدت‌زمان اطلاع به بیمه‌گر سی روز تعیین می‌گردد.

تبصره3: پوشش بیمه حوادث ناشی از ادوات عمل نشده باقیمانده از آثار جنگ تحمیلی نسبت به کلیه بیمه‌شدگان پس از انعقاد قرارداد مشمول بیمه می‌باشد.

ماده هشتم:

بیمه‌گر درازای دریافت حق بیمه و انجام تعهدات بیمه‌گزار مندرج در این قرارداد متعهد است سرمایه‌های موضوع ماده دوم این قرارداد را به شرح همان ماده در وجه بیمه‌گذار پرداخت نماید تا به ذینفع قانونی آن تادیه گردد.

ماده نهم:

حق بیمه هایی که بابت این قرارداد به بیمه‌گر پرداخت می‌گردد قابل‌استرداد نمی‌باشد مگر در مواردی که اشتباهی در محاسبه رخ‌داده باشد.

ماده دهم:

حداکثر سن قابل‌پذیرش کارکنان بیمه‌شده هنگام وقوع خطر مشمول این قرارداد در موارد بیمه فوت و نقص عضو کلی و جزئی و هزینه‌های پزشکی براثر حوادث 70 سال تمام می‌باشد. بنابراین بیمه‌گر نسبت به کسانی که سن آن‌ها از رقم یادشده در موارد مربوطه بیشتر باشد هیچ‌گونه تعهدی ندارد.

ماده یازدهم:

مدت این قرارداد یک سال از تاریخ شروع …………….. الی …………….. است و هر یک از طرفین می‌توانند یک ماه قبل از پایان مدت قرارداد، نظر خود را نسبت به فسخ و یا تجدیدنظر در نرخ و شرایط قرارداد به‌طرف دیگر اعلام نماید در غیر این صورت قرارداد با همین شرایط و با صدور برگ الحاقی به مدت یک سال دیگر تمدید خواهد شد.

ماده دوازدهم:

نسبت به مواردی که در این قرارداد ذکر نگردیده است بر طبق شرایط عمومی بیمه حوادث جمعی شرکت سهامی بیمه ایران و قانون بیمه رفتار خواهد شد.

 

تاریخ

 

 

یادآوری: نمونه سند/پیمان بالا تنها در راستای آشنایی فراگیر کاربران گرامی با چارچوب فراگیر این‌گونه اسناد است. ازاین‌روی درستی و ریزبینی درون‌مایه نوشتار بالا نشانه تأیید پیمان دان شاقول نیست.

 

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها