قرارداد ساماندهی پرونده های مختومه قضایی و بایگانی های راکد

بسمه تعالی

 

 

نمونه قرارداد ساماندهی پرونده های مختومه قضایی و بایگانی های راکد

ماده 1 : طرفین قرارداد

این قرارداد فی ما بین دادگستری کل استان ……… با نمایندگی آقای …… بعنوان طرف اوّل به نشانی ………………………………

و شرکت .. با نمایندگی آقای ……. بعنوان طرف دوّم به نشانی …………………………………………

با شرایط و موارد زیر منعقد و طرفین متعهد و ملتزم به اجرای دقیق مفاد و شرایط آن می باشند .

ماده 2 : موضوع قرارداد

ساماندهی پرونده های مختومه دادگستری ( قضایی ) و بایگانی های راکد شامل موارد زیر :

1-2 تفکیک پرونده های مهم ، ملّی ، ضروری و غیر ضروری

2-2 استخراج اطلاعات هر پرونده

2-3 ورود اطلاعات در نرم افزار مربوطه

4-2  اسکن اوراق پرونده

5-2 الصاق اوراق اسکن شده به کاربرگ اطلاعات در نرم افزار

6-2  نظارت کیفی و کمّی بر صحت انجام مراحل فوق

تبصره :

ساماندهی موضوع قرارداد باید بر اساس آیین نامه و دستورالعمل اصلاحی بند (هـ)ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و ضوابط تعیین شده از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه انجام شود .

ماده 3 : مدت قرارداد

مدت زمان انجام قرارداد از تاریخ امضاء به مدت ……. ماه از تاریخ شروع 01/01/1394 لغایت ………. می باشد .

ماده 4 : مبلغ قرارداد

بابت عملیات موضوع ماده 2 قرارداد به ازای هر پرونده ضروری مبلغ 13250ریال و غیرضروری مبلغ 5600 ریال و مجموعاً مبلغ کل قرارداد …….. ریال می باشد .

 

تبصره 1 :

شرکت باید در هر ماه حداقل …….. پرونده و در مدت قرارداد ( …….. ) ……. پرونده ساماندهی نماید .

تبصره 2 :

در صورتی که انجام موضوع قرارداد به جهت قصور طرف دوّم در هرماه کمتر از میزان مقرر باشد، مشمول جریمه

بند 4-10 می شود .

ماده 5 : نحوه پرداخت

پس از کسر کلیه کسور قانونی و براساس تأیید کار فرما در 12 مرحله (ماه) به شرح زیر صورت می گیرد :

-5-1 پیش پرداخت ، پرداخت نمی شود .

-5-2  پرداختهای ماهانه به مبلغ …………… ریال در پایان هر ماه

ماده 6 : روش اصلاح قرارداد

6-1 طرفین در صورت ضرورت و توافق می توانند نسبت به افزایش مبلغ قرارداد تا سقف 25% و بنا به تشخیص فقط طرف اوّل نسبت به کاهش مبلغ قرارداد تا سقف 25% اقدام نماید .

6-2 در صورتی که طرفین قرارداد به هر عنوان مایل به همکاری نباشند باید حداقل یک ماه قبل ، موضوع را کتباً به طرف مقابل اعلام نمایند .

ماده 7 : تعهدات طرف اوّل

7-1  طرف اوّل یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت همکاری و ایجاد هماهنگی های لازم کتباً به طرف دوّم معرفی می نماید .

7-2 طرف اوّل متعهد می شود اطلاعات لازم و پرونده ها را جهت انجام خدمات در اختیار طرف دوّم قرار دهد .

7-3  طرف اوّل مکلّف است ضمانت حسن انجام کار و سایر ضمانتهای لازم را جهت اجرای کلیه تکالیف قانونی و هر نوع پاسخگویی به مراجع قانونی و ذیصلاح از طرف دوّم اخذ نماید .

7-4  طرف اوّل متعهد است نسبت به واریز مالیات متعلقه به حسابهای مربوط در مهلت قانونی اقدام لازم معمول دارد .

ماده 8 : تعهدات طرف دوّم

1-8 کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قوانین کار و تأمین اجتماعی بعهده طرف دوّم می باشد و طرف اوّل هیچگونه تعهدی نخواهد داشت .

2-8  طرف دوّم موظف است یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد کتباً به طرف اوّل معرفی نماید .

3-8  در صورتی که طرف اوّل متوجه تخلفات طرف دوّم شود ، مشمول جریمه 4-10 خواهد شد .

4-8 طرف دوّم متعهد می شود که خدمات موضوع قرارداد را طبق برنامه زمان بندی که به تأیید طرف اوّل می رساند انجام دهند .

5-8  طرف دوّم متعهد می گردد که مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی باشد .

6-8  طرف دوّم متعهد می گردد که مقررات قوانین کار و تامین اجتماعی را در انجام وظایف موضوع قرارداد و تعیین مزد و حقوق کارگران رعایت نماید و هرگونه پاسخگویی به شکایات و اجرای آراء ، مربوط به هیأت های حل اختلافات کارگری و سایر تعهدات قانون کار را به عهده بگیرد .

7-8  طرف دوّم حق واگذاری موضوع قرارداد را به اشخاص دیگر کلاً یا جزئاً (اعم از حقیقی یا حقوقی ) ندارد .

8-8 هرگونه تغییر در وضعیت مدیریت شرکت طرف قرارداد( طرف دوّم )باید ظرف 5 روز کتباً به طرف اوّل اعلام گردد.

9-8  طرف دوّم مکلف است ماهیانه تصویر لیست پرداخت حقوق و لیست بیمه ماه قبل کارکنان شرکت را ، که به تأیید سازمان تأمین اجتماعی رسیده است به طرف اوّل ارائه نماید .

8-10 در صورت خاتمه قرارداد تسویه حساب قانونی کارکنان به عهده طرف دوّم می باشد .

8-11  طرف دوّم متعهد می گردد برای نیروی انسانی در موارد ضروری که به سلامت افراد مربوط است کارت سلامت و بهداشت ارائه نماید .

8 -12 طرف دوّم متعهد می گردد آموزش های تخصصی و حرفه ای لازم را به کارکنان طرف دوّم (جهت واگذاری کار) بدهد .

8-13 طرف دوّم موظف به رعایت مقررات جاری طرف اوّل ، ضوابط حفاظتی ، حفظ اسرار و نکات ایمنی می باشد .

8-14به منظور حسن اجرای قرارداد ، طرف دوّم موظف است بر اساس آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی (موضوع بندهای ب و د ماده 5 آئین نامه مذکور) تضمین مناسب بسپارد .

ماده 9 : نظارت

9-1  طرف اوّل موظف است حسب کمیت و کیفیت موضوع قرارداد نماینده یا نمایندگان خود را به عنوان ناظر یا ناظرین به طرف دوّم معرفی نماید .

9-2 کلیه پرداختها به طرف قرارداد با تأئید ناظر و یا ناظرین و کارفرما صورت می گیرد .

9-3  نظارت بر اجرای تعهدات قانونی طرف دوّم و کارکنان متبوع آن با ناظر یا ناظرین است .

9-4  در صورتی که طرف اوّل تشخیص دهد که طرف دوّم ، کار موضوع قرارداد را به شخص ثالثی واگذار نموده و یا به هر دلیلی از انجام موضوع قرارداد خودداری نماید ، می تواند نسبت به فسخ قرارداد و اخذ خسارت(طبق مقررات مربوط) و جایگزینی شرکت دیگر اقدام نماید و طرف دوّم حق هیچ گونه اعتراضی ندارد .

ماده 10 : شرایط عمومی قرارداد

 10-2 طرف دوّم موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیات پرداختی و سایر کسور قانونی مربوط به هر صورت وضعیت از واحدهای مربوط و سازمان تأمین اجتماعی و ارائه آن به طرف اوّل خواهد بود .

10-2 طرف اوّل در قبال مطالبات نیروی انسانی شرکت در زمینه قوانین کار و تأمین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوط در برابر مراجع قانونی ذیربط هیچگونه مسئولیتی ندارد .

3-10 به منظور جلوگیری از خروج اطلاعات یا اوراق پرونده ها معرفی نیرو به تعداد .. نفر توسط طرف اوّل انجام خواهد شد .

4-10 در صورتیکه براساس گزارش کتبی ناظر ، طرف دوّم در اجرای تعهدات خود از نظر کمی یا کیفی کوتاهی و قصور داشته باشد :

در مرحله اوّل       10%   (ده درصد(

و در مرحله دوّم       30%   (ده درصد(

و در مرحله سوّم       50%   (ده درصد) بعنوان جریمه از صورت وضعیت ها کسر خواهد شد .

     و در مرحله چهارم طرف اوّل با تشخیص خود بصورت یک طرفه و بدون مراجعه به مراجع قضایی ، قرارداد را فسخ و این تصمیم برای طرف دوّم لازم الاجراست و حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط می نماید .

ماده 11 : نشانی طرفین

نشانی های ذکر شده در ماده یک به منزله اقامتگاه طرفین می باشد لذا مکاتبات رسمی و ارسال مراسلات از طریق نشانی های فوق قانونی تلقی می شود . در صورت تغییر نشانی طرفین موظفند ظرف مدت 48 ساعت یکدیگر را کتباً مطلع نمایند . در غیر این صورت کلیّه نامه ها ابلاغ تلقی و عذر عدم اطلاع پذیرفته نمی باشد .

ماده 12 : امضاء طرفین قرارداد

این قرارداد در 12 ماده و . بند و. تبصره در 3 نسخه ( ا- طرف اوّل 2- طرف دوّم 3- معاونت حقوقی قوه قضائیه) تهیه و تنظیم شده است که پس از امضای طرفین قرارداد لازم الاجرا خواهد بود .

مهر وامضاء طرف اوّل........................... مهر وامضاء طرف دوّم .........................امضاء ناظر یا ناظرین .....................................

نام و نام خانوادگی نماینده..................................................    نام و نام خانوادگی نماینده  ...................................

سمت ............................................................   سمت .....................................................

 

بازگشت به فهرست پیمان‌ها